โรงเรียนชลกันยานุกูล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนชลกันยานุกูล
200px
อตฺตนา โจทยตานํ
(จงเตือนตนด้วยตนเอง)
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Chonkanyanukoon School
อักษรย่อ ช.น. / C.N.
ประเภท รัฐบาล
ก่อตั้ง 10 กันยายน พ.ศ. 2479
รหัส 1012200103
จำนวนนักเรียน 3,998คน
เพลง มาร์ชชลกันยานุกูล
สังกัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์

โรงเรียนชลกันยานุกูล เป็นโรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ก่อตั้งขึ้นวันที่ 10 กันยายน 2479 มีนักเรียนจำนวน 4,169 คน ผู้บริหาร 1 คน รองผู้อำนวยการ 4 คน ครู 131 คน ครูอัตราจ้าง 30 คน นักการภารโรง 11 คน มีพื้นที่รวม 27 ไร่ 2 งาน 46 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 31 ถ.ตำหนักน้ำ ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20230

ประวัติโรงเรียน[แก้]

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

 • ปรัชญาของโรงเรียน : "อตฺตนา โจทยตานํ" แปลว่า "จงเตือนตนด้วยตนเอง"
 • สีประจำโรงเรียน : กรมท่า-เนื้อ
 • เครื่องหมายโรงเรียน : นางกมุทมาศนารีอยู่ในดอกบัว ลอยอยู่ในมหาสมุทร หัตถ์ขวาถือปากกาขนไก่ หัตถ์ซ้ายถือสมุดเขียนว่า "อตฺตนา โจทยตฺตานํ"
 • คติพจน์ของโรงเรียน : เดินทางธรรม นำชีวิตไม่ผิดครรลอง
 • คำขวัญของโรงเรียน : เรียนเด่น เล่นดี มีวินัย

รายนามผู้บริหารโรงเรียน[แก้]

 • ผู้อำนวยการ นางกมนพรรธน์ ทิพยไกรศรโชติ
 • รอง ผอ.วิโรจน์ อินทโชติ, รอง ผอ.พัลลภ เชวงชุติรัตน์,รอง ผอ.ชุลีพร พงษ์พานิช , รอง ผอ.อุไร ปู่มะณี

รายนามหัวหน้ากลุ่มสาระ[แก้]

 • วิทยาศาสตร์ : อ.พูนศักดิ์ พิมพา
 • ภาษาไทย : อ.รดากานต์ กาญจนวิสิษฐผล
 • คณิตศาสตร์ : อ.ชื่นกมล กมลานนท์
 • สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : อ.อรวรรณ หนูชูเชื้อ
 • สุขศึกษาและพลศึกษา : อ.วิชัย ลิ้มประเสริฐ
 • ศิลปศึกษา : อ.สุรศักดิ์ รักษาสุข
 • การงานอาชีพและเทคโนโลยี : อ.สุทธิศักดิ์ เคลือบสูงเนิน
 • ภาษาต่างประเทศ : อ.วาณี ใจใหญ่
 • English Program : อ.รุจน์ อรรถสิษฐ์

อาคารและสถานที่ภายในบริเวณโรงเรียน[แก้]

 1. อาคาร 1 มีจำนวนทั้งสิ้น 2 ชั้น เป็นที่ตั้งขององประชาสัมพันธ์ ห้องประชุม (ความจุ 40 คน) ห้องผู้อำนวยการ สำนักงานเลขานุการ ห้องฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ห้อง Sound Lab ศูนย์ ERIC ศูนย์ภาษาฝรั่งเศส ห้องศูนย์ SEAR ห้องเรียนโครงการเงินกู้ธนาคารโลก ห้อง E-Classroom
 2. อาคาร 2 มีจำนวนทั้งสิ้น 2 ชั้น เป็นที่ตั้งของห้องประชุมกมุทมาศนารี (ความจุ 150 คน) สำนักงานเทคโนโลยีการศึกษา สำนักงาน มสธ. ห้องแผนงาน ห้องภูมิปัญญาชาวบ้าน สำนักงานฝ่ายจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาการ ห้อง Server ห้อง E-Learning ห้องสื่อและผลงานครู
 3. อาคาร 3 มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ชั้น เป็นที่ตั้งของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ห้องศูนย์สื่อการเรียนรู้ ห้องจริยธรรม ห้อง E-Classroom ห้องโสตทัศนศึกษากลุ่มสาระ
 4. อาคาร 4 มีจำนวนทั้งสิ้น 4 ชั้น เป็นที่ตั้งของห้องสำนักวิทยบริการ ห้อง E-Classroom กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ห้องศูนย์สื่อการเรียนรู้ โครงการห้องเรียนสีเขียว ห้องเรียนโครงการเงินกู้ธนาคารโลก ห้องเรียนฟิสิกส์ เคมี ชีวภาพ
 5. อาคาร 5 มีจำนวนทั้งสิ้น 2 ชั้น เป็นที่ตั้งของห้องเรียนการงานอาชีพไฟฟ้า ห้องเรียนการงานอาชีพเกษตร ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ห้องเรียนการงานอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า ห้องเรียนการงานอาชีพเขียนแบบ
 6. อาคาร 6 มีจำนวนทั้งสิ้น 4 ชั้น เป็นที่ตั้งของโรงอาหาร ห้องอาหารครู สำนักงานโครงการ English Program ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ EP ห้องพักครู English Program ห้องสมุด English Program ห้อง E-Classroom (English Program) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ห้อง E-Classroom (สาระฯ คณิตศาสตร์) ห้องเรียนโครงการเงินกู้ธนาคารโลก ห้องศูนย์สื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 7. อาคาร 7 (อาคารบุญส่ง โรจนัย) มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ชั้น ชั้นล่างเป็นห้องเรียนดนตรีสากล โถงชั้นล่างเป็นที่เรียนศิลปะ และแสดงผลงานศิลปะ ชั้นสองเป็นที่ตั้งของห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ห้องเรียนดนตรีไทย ห้องเรียนนาฏศิลป์ ชั้นสามเป็นห้องเรียนวิทยาศาสตร์
 8. อาคาร 8 เป็นอาคาร 6 ชั้น เป็นที่ตั้งของห้องเรียนคหกรรมอาหาร ห้องเรียนคหกรรมการประดิษฐ์ สำนักงานฝ่ายกิจกรรมนักเรียน ห้องประชุมบัวหลวง (ความจุ 300 คน) ห้องพักรับรอง ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ห้องหมอภาษา ห้องศูนย์สื่อภาษาไทย ห้องแนะแนวการศึกษา ห้อง E-Classroom ห้องเรียนภาษาไทย ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 5 ห้อง ห้องศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนพิมพ์ดีดไทย ห้องเรียนพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ ห้องเรียนธุรกิจ
 9. อาคาร 9 (ตึกศิลป์) เป็นอาคาร 2 ชั้นสร้างขึ้นในสมัย ผอ.ศรีวรรณา เขียวลี และมอบให้เป็นอาคารเรียนศิลปะ(ทัศนศิลป์) ชั้นล่างเป็นห้องพักครู และแสดงผลงานศิลปะของนักเรียน ชั้นสองและสามชั้นละหนึ่งห้องเรียนใช้จัดการเรียนการสอน
 10. อาคารพลศึกษา เป็นที่ตั้งของห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา ห้อง E-Classroom ห้องเรียนสุขศึกษา ห้องเรียนเทเบิลเทนนิส ห้องเรียนลีลาศ และเป็นที่ตั้งของสนามกีฬาเอนกประสงค์ ซึ่งใช้รองรับการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ เช่น ฟุตซอล วอลเล่ย์บอล บาสเกตบอล แฮนด์บอล ฯลฯ มีอัฒจันทร์รองรับผู้ชมได้ประมาณ 1,600 คน
 11. หอประชุมสุภรณ์ วีรวรรณ เป็นอาคาร 2 ชั้น รองรับผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละชั้นประมาณ 1,600 คน
 12. เรือนไทย เป็นเรือนไทยของศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่ริมสระน้ำของโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนใช้จัดแสดงวัตถุสิ่งของที่มีคุณค่าทางด้านวัฒนาธรรมของไทยและของจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นสิ่งที่หาดูได้ยากในปัจจุบัน

ชีวิตภายในโรงเรียน[แก้]

ชีวิตการเรียนสนุกสนาน เน้นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นลักษณะการเดินเรียนซึ่งให้นักเรียนคุ้นเคยกับการเรียนลักษณะนี้ เป็นการฝึกให้นักเรียนชินเพราะการเรียนในมหาวิทยาลัยจะใช้ระบบนี้ ที่นี้อบอุ่นมีระบบรุ่นน้องเคารพรุ่นพี่ วันจบการศึกษารุ่นน้องจะนิยมให้ของขวัญรุ่นพี่ที่เป็นรหัสเดียวกันกับตนเอง

วันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน[แก้]

วันรำลึกผู้ว่านารถ 
ตรงกับวันที่ 14 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันถึงแก่กรรมของนายนารถ มนตเสวี อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ซึ่งในวันนี้ ตัวแทนนักเรียนจากระดับชั้นต่าง ๆ ตัวแทนคณะกรรมการนักเรียน ตัวแทนครูและบุคลากรในโรงเรียน จะวางพวงหรีดแสดงความกตัญญู ซึ่งจัดพิธีลานหน้าอาคารเรียนหลังกิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อแสดงถึงความกตัญญูและรำลึกถึงผู้ว่านารถ
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน 
ตรงกับวันที่ 10 กันยายนของทุกปี ในวันนี้มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ซึ่งส่วนมากมาจากผลงานของนักเรียน อาทิ การจัดนิทรรศการทางวิชาการ การแสดงดนตรีของนักเรียน การออกร้านจากชุมนุมต่าง ๆ หรือที่เรียกว่า เถ้าแก่น้อย
วันน้องส่งพี่ ยินดีจากใจ 
จัดขึ้นในช่วงเดือนมกราคมหรือเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี โดยจัดงานนี้ขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และเพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่กำลังจะจบการศึกษา และเป็นการเชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องอีกด้วย

เกียรติประวัติที่ได้รับ[แก้]

ศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน เช่น ตอง ภัครมัย โปรตระนันท์ ,วง Senorita ,วิรพร จิรเวชสุนทรกุล เป็นต้น

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]