โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
Satrinakhonsawanlogo.PNG
ความรู้ดุจอาภา จรรยาดุจอาภรณ์
ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Satri Nakhon Sawan School
อักษรย่อ ส.น.
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐขนาดใหญ่พิเศษ
สถาปนา พ.ศ. 2455
ผู้ก่อตั้ง สมเด็จพระวิมาดาเธอกรมพระสุทธาสินีนาฏ
เขตการศึกษา มัธยมศึกษาเขตที่ 42
รหัส 07600102
อาจารย์ใหญ่ นางสาวจุไรรัตน์ มณีรัตน์
สี ███ น้ำเงิน
███ เหลือง
เพลง มาร์ชสตรีนครสวรรค์
สังกัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์

สถานที่ตั้ง[แก้]

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดนครสวรรค์ ตั้งอยู่หลังโรงพยาบาลปากน้ำโพ เปิดสอนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 ในระดับชั้นละ 15 ห้องเรียน โดยในอดีตได้ก่อตั้งอยู่บนที่ราชพัสดุตรงข้ามธนาคารไทยพาณิชย์สาขาตลาดปากน้ำโพในปัจจุบัน

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ เริ่มก่อตั้งเมื่อ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2455 บนที่ราชพัสดุตรงข้ามธนาคารไทยพาณิชย์ ตลาดปากน้ำโพในปัจจุบัน เดิมชื่อว่า ”โรงเรียนสตรีปากน้ำโพ” เป็นโรงเรียนสหศึกษา สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

ปี พ.ศ. 2457 พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา ได้ประทานเงินจำนวน 5,000 บาทเพื่อทำการก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ โดยรื้ออาคารเรียนหลังเก่า

ปี พ.ศ. 2460 ได้เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 13 รับเฉพาะนักเรียนหญิง และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนประจำมณฑลแผนกสตรี

ปี พ.ศ. 2471 ได้เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และรับนักเรียนหญิงที่มีสอบไล่ได้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากอำเภอต่างๆ เข้ามาเป็นนักเรียนฝึกหัดครู รับเป็นนักเรียนประจำโดยให้ความรู้สามัญร่วมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และเรียนวิชาครูควบคู่ไปด้วย เมื่อเรียนสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และวิชาครูแล้ว ได้รับประกาศนียบัตร “ครูประกาศนียบัตรมลฑล” ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “ครูประกาศนียบัตรจังหวัด”

ปี พ.ศ. 2475 โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดนครสวรรค์” เพราะมลฑลนครสวรรค์เปลี่ยนเป็นจังหวัดนครสวรรค์

ปี พ.ศ. 2482 กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั้งยุบโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูประกาศนียัตรจังหวัด

ปี พ.ศ. 2491 กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งให้ตั้งโรงเรียนอนุบาลขึ้นในโรงเรีนสตรีประจำจังหวัดนครสวรรค์ โดยให้ครูใหญ่โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดนครสวรรค์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนอนุบาลด้วย เปิดทำการสอนในระดับอนุบาล – ประถมปีที่ 4

ปี พ.ศ. 2494 หลังจากก่อสร้างมาประมาณ 40 ปี ได้ย้ายมาปลูกสร้างในสถานที่ปัจจุบัน เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียน” สร้างอาคารเรียนเป็นตึกชั้นเดียวบนพื้นที่ 10 ไร่ 3 งาน 77 ตารางวา

ปี พ.ศ. 2505 ได้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนกศิลป์ รับนักเรียนทั้งชาย-หญิง

ปี พ.ศ. 2507 โรงเรียนอนุบาลได้แยกไปอยู่ในที่ใหม่ซึ่งตั้งอยู่บริเวณสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์

ปี พ.ศ. 2522 โรงเรียนได้ซื้อที่ดินเพิ่มอีก 5 ไร่ 57 ตารางวา

ปี พ.ศ. 2525 โรงเรียนมีนโยบายงดรับนักเรียนชาย

ปี พ.ศ. 2536 โรงเรียนได้งบประมาณสร้างอาคารเอนกประสงค์ 5 ชั้น 1 หลัง ราคา 25 ล้านบาท มีห้องเรียน 40 ห้อง ชั้นบนเป็นโรงยิมเนเซียม ชั้นล่างโล่ง

ปี พ.ศ. 2540 มีนโยบายรับนักเรียนชายและเป็นโรงเรียนสหศึกษา และในปีเดียวกันนี้ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 2 ชั้น ราคา 15 ล้านบาท ด้านหน้าโรงเรียน

ปี พ.ศ. 2541 โรงเรียนได้ขอพระราชทานชื่ออาคารและขออนุญาตเชิญตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ประดิษฐานที่ป้ายชื่ออาคารและสำนักราชเลขาธิการพระบรมมหาราชวังมีหนังสือแจ้งกลับว่าสมควรให้ใช้ชื่ออาคารว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานเปิดอาคารเรียน “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา” เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 ในครั้งนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกต้นราชพฤกษ์ ต้นไม้ประจำโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ พระราชทานแก่โรงเรียน บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนสตรีนครสวรรค์[แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 ครูมาลี พ.ศ. 2455 – 2456
2 ครูจ๋วน กิจวรวัฒน์ พ.ศ. 2456 – 2465
3 ครูลาภ มานะเศวต พ.ศ. 2465 – 2466
4 ครูมานพ สุวรรณเกษร พ.ศ. 2466 – 2466
5 ครูน้อม กสิรักษ์ พ.ศ. 2466 – 2470
6 นางตาบทิพย์ รัตนวราหะ พ.ศ. 2470 – 2480
7 นายเติมมา ณ มหาไชย พ.ศ. 2480 – 2502
8 นางไพฑูรย์ เที่ยงศิริ พ.ศ. 2502 – 2521
9 นางพะเยีย อุทยานิน พ.ศ. 2521 – 2524
10 นางพวงเพชร ธนะเพทย์ พ.ศ. 2524 – 2538
11 นางเพ็ญศรี พืชพันธ์ พ.ศ. 2538 – 2542
12 นางสาวบุบผา เสนาวิน พ.ศ. 2543 – 2546
13 นายวิวัฒน์ อนิวรรตกูล พ.ศ. 2546 – 2549
14 นายปรีชา ทานะมัย พ.ศ. 2549 - 2553
15 ดร.วินัย ทองมั่น พ.ศ. 2554-2556
15 นางสาวจุไรรัตน์ มณีรัตน์ พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน

อาคารและสถานที่[แก้]

อาคารเรียนของโรงเรียนสตรีนครสวรรค์มีทั้งหมด 10 อาคาร ดังนี้

 • อาคารอัจฉราลัย เป็นหอประชุมของโรงเรียน
 • อาคารไพจิตรเวหาส เป็นอาคารเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
 • อาคารโอภาสรวี เป็นอาคารเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และศิลปะ ทั้งยังเป็นอาคารสำนักงานหลักของโรงเรียน (เคยมีห้องประชุมกีรตยานุสรณ์)
 • อาคารรัศมีดารา เป็นอาคารเรียนวิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศษ) ห้องสภานักเรียนและศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกียรติยศ ห้องอาเซียน และเป็นที่ตั้งของห้องศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเป็นศูนย์แนะแนวของโรงเรียน
 • อาคารจันทราอำไพ เป็นอาคารเรียนคณิตศาสตร์ และห้องลูกเสือ
 • อาคารมาลัยพิรุณ เป็นอาคารเรียนวิชาคหกรรม งานช่าง และศูนย์การเรียนรู้ไร้พรมแดน(ห้องประชุมขนาดเล็ก)
 • อาคารนพคุณหยาดเพชร เป็นอาคารเรียนวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ศิลปะ(ดนตรี/นาฏศิลป์) สุขศึกษา และพลศึกษา โดยมีโรงยิมอยู่บนชั้น 4 ของอาคาร และชั้น 5 เป็นส่วนของนาฏศิลป์และวงโยธวาทิต
 • อาคารปฏิบัติการคหกรรม
 • อาคารประชาสัมพันธ์
 • เรือนราชพฤกษ์
 • สระบัว
 • สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
 • โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ในหลายมุมชื่ออาคารที่เป็นตัวเอียง เป็นชื่อที่มาจากชื่อคณะสีประจำโรงเรียน ซึ่งมีทั้งหมด 5 คณะ ซึ่งคล้องจองกัน ดังนี้

" ไพจิตรเวหาส โอภาสรวี รัศมีดารา จันทราอำไพ มาลัยพิรุณ "


 • คณะไพจิตรเวหาส สีเขียว
 • คณะโอภาสรวี สีแดง
 • คณะรัศมีดารา สีฟ้า
 • คณะจันทราอำไพ สีเหลือง
 • คณะมาลัยพิรุณ สีน้ำเงิน

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

เว็บไซต์ทางการ