โรงเรียนสุรวิทยาคาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เว็บย่อ:
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
จังหวัดสุรินทร์
Swklogo.gif
ความประพฤตินำหน้า วิชาตามหลัง
372 ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Surawittayakarn School
อักษรย่อ ส.ว.ค (S.W.K.)
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ โรงเรียนประจำจังหวัด โรงเรียนรัฐบาล
สถาปนา 6 เมษายน พ.ศ. 2452
รหัส 1011320101
สี      สีเขียว -      สีเหลือง
เพลง มาร์ชศรีสุระ
สังกัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์

โรงเรียนสุรวิทยาคาร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดสุรินทร์ ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ 372 ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ประวัติ[แก้]

ป้ายโรงเรียนด้านถนนหลักเมือง

โรงเรียนสุรวิทยาคาร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2452 เมื่อแรกตั้งได้อาศัยศาลาโรงธรรมของวัดจุมพลสุธาวาส เป็นสถานที่เล่าเรียนเฉพาะระดับประถมศึกษา แต่ไม่ทราบจำนวนครูและนักเรียน เนื่องจากไม่มีหลักฐานระบุไว้

 • พ.ศ. 2456 กระทรวงธรรมการได้แต่งตั้งนายอู๋ เกตุศิริ มาเป็นครูใหญ่และเป็นธรรมการจังหวัดสุรินทร์คนแรก
 • พ.ศ. 2458 ได้ย้ายโรงเรียนไปอาศัยเรียนที่ศาลาโรงธรรมวัดบูรพาราม
 • พ.ศ. 2460 ราชบุรุษยา ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนเปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • พ.ศ. 2461 ราชบุรุษแห (ปป.) ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ นอกจากเปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาแล้ว ยังเปิดสอนในระดับฝึกหัดครูประกาศนียบัตรด้วย
 • พ.ศ. 2463 ราชบุรุษเยื้อน รัชตะกสิกร ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ จำนวน 7 ชั้นเรียน
 • พ.ศ. 2464 นายเลื่อน สุวรรณาคร ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เปิดสอนตั้งชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีครู 8 คน นักเรียน 239 คน เริ่มเก็บเงินค่าเล่าเรียนในปีนี้และได้ย้ายนักเรียนมาเรียนรวมกันที่อาคารสร้างใหม่ (บริเวณศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ในปัจจุบัน)
 • พ.ศ. 2569 กระทรวงศึกษาธิการ (ธรรมการ) ได้ให้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน ในสมัยพระยาเสนานุชิตกับพระยาประทุมเทพภักดีเป็นข้าหลวงประจำจังหวัด
 • พ.ศ. 2472 ว่าที่รองอำมาตย์ตรีปาน คงฤทธิ์ (ขุนคงฤทธิ์ศึกษากร) ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนเปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • พ.ศ. 2475 นายมั่น เพ็ชรศรีสม (ปป.ก.) ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และเปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
 • พ.ศ. 2478 ได้ย้ายนักเรียนสตรีไปเรียนที่โรงเรียนสตรี มีนักเรียนไปเรียน 150 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 แต่มีครูใหญ่คนเดียว จนถึงปี พ.ศ. 2480 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้แต่งตั้งนายบุญหลาย ไชยกาล มาเป็นครูใหญ่โรงเรียนสตรี
 • พ.ศ. 2479 นายมั่น เพ็ชรศรีสม ถึงแก่แกรรม จังหวัดแต่งตั้งให้นายยรรยง จรัณยานนท์ มารักษาราชการ
 • พ.ศ. 2480 นายยรรยง จรัณยานนท์ ได้รับแต่งตั้งเป็นครูใหญ่
 • พ.ศ. 2481 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารหลังใหม่ และสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2482
 • พ.ศ. 2484 ยายยรรยง จรัณยานนท์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งธรรมการจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดแต่งตั้งให้นายมูล (มงคลชัย) เหมริด เป็นครูใหญ่ และตัดชั้นประถมศึกษาออก คงเปิดสอนเฉพาะชั้นมัธยมศึกษา
 • พ.ศ. 2490 นายโกสีย์ แก้วคูณ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
 • พ.ศ. 2492 นายเกียรติ ศรีพงศ์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
 • พ.ศ. 2494 กระทรวงศึกษาธิการประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียน จากโรงเรียนประจำจังหวัดสุรินทร์ เป็น โรงเรียนสุรวิทยาคาร เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2494
 • พ.ศ. 2496 นายเกียรติ ศรีพงศ์ รับคัดเลือกไปศึกษาต่อ ราชการได้แต่งตั้งให้ นายพินิจ แอกทอง ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
 • พ.ศ. 2503 กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2503 จึงตัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,ปีที่ 2 และปีที่ 3 ออกปีละชั้น เปลี่ยนชั้นเรียนเป็นมัธยมศึกษา (ม.ศ.) และได้เปิดสอนชั้นเตรียมอุดมศึกษา แผนกวิทยาศาสตร์
 • พ.ศ. 2511 นายพินิจ แอกทอง ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนศีรษะเกศวิทยาลัย ทางราชการได้แต่งตั้งนายอุดร เวียงเพิ่ม มาดำรงตำแหน่งแทน
 • พ.ศ. 2513 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าอยู่ในโครงการโรงเรียนมัธยมในชนบท (คมช.)
 • พ.ศ. 2519 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมในส่วนภูมิภาค (คมภ.2)
 • พ.ศ. 2529 นายอุดรเวียงเพิ่ม ผู้อำนายการโรงเรียนเกษียณอายุราชการ ทางราชการได้แต่งตั้งนายอุดร มหาเมฆ มาดำรงตำแหน่งแทน
 • พ.ศ. 2532 นายอุดร มหาเมฆ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ทางราชการได้แต่งตั้งนายชูเกียรติ ลิขสิทธิ์ มาดำรงตำแหน่งแทน
 • พ.ศ. 2533 ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
 • พ.ศ. 2535 เปิดโรงเรียนสาขาที่ตำบลสลักได อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยมอบหมายให้นายเกษม ลาดสะอาด เป็นผู้ดูแล นายชูเกียรติ ลิขสิทธิ์เกษียณอายุราชการ นายประวัติ นวลศรี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทน
 • พ.ศ. 2536 ก่อสร้างอาคารคอนกรีต 2 ชั้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ครบรอบ 84 ปี การก่อตั้งโรงเรียนสุรวิทยาคาร โดยชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร
 • พ.ศ. 2538 นายประวัติ นวลศรี ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ทางราชการแต่งตั้งให้นายอุทัย นิวัฒนุวงศ์ มาดำรงตำแหน่งแทน
 • พ.ศ. 2539 นายอุทัย นิวัฒนุวงศ์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ทางราชการแต่งตั้งให้นายเชียร ศิลนะชัย ดำรงตำแหน่งแทน และในปีนี้โรงเรียนเปิดรับนักเรียนหญิงเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นโรงเรียนสหศึกษา มีนักเรียนหญิงจำนวน 62 คน นายเชียร ศิลนะชัย ย้ายไปช่วยปฏิบัติราชการที่กรมสามัญศึกษา และทางราชการแต่งตั้งให้นายโอภาส วัยวัฒน์ ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดสุรินทร์ มารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร และแต่งตั้งให้นายเถลิงศักดิ์ ศรีดี มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
 • พ.ศ. 2541 ก่อสร้าง "อาคารสมบูรณ์-รศ.พญ.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์"
 • พ.ศ. 2543 นายเถลิงศักดิ์ ศรีดี ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งให้นางสาวนิทรา สมสวัสดิ์ มาดำรงตำแหน่งแทน
 • พ.ศ. 2545 สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดสุรินทร์ คัดเลือกโรงเรียสุรวิทยาคารเป็นตัวแทนสหวิทยาเขตสุรินทร์ เพื่อนำร่องการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
 • พ.ศ. 2546 วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 เป็นวันที่พระราชบัญญัติระเบียบบริการราชการกระทรวงศึกษาธิการมีผลบังคับใช้ โรงเรียนสุรวิทยาคารได้เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1
 • พ.ศ. 2547 เริ่มการก่อสร้างอาคาร "หอประชุมรวมน้ำใจสุรวิทยาคาร"
 • พ.ศ. 2548 โรงเรียนเปิดสอนหลังสูตรวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เข้ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นปีแรก
 • พ.ศ. 2549 ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
 • พ.ศ. 2550 นายสมหมาย เจริญรัตน์ ผู้อำนวยการเกษียณอายุราชการ ทางราชการแต่งตั้งให้นายเลิศชาย สุขประเสริฐ เข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคารแทน
 • พ.ศ. 2552 โรงเรียนสุรวิทยาคารครบ 100 ปีและเริ่มก่อสร้างอาคาร 6 อาคาร 6 ที่ว่าก็คืออาคารใหม่ 4 ชั้น สำหรับ นักเรียนในปีการศึกษา 2553 และ ในปีการศึกษา 2553 ที่จะถึงนี้ เป็นปีที่ครบรอบ 101 ปี มีการจัดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ครั้งที่ 30 เป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด โดยใช้ชื่อว่า ศตวรรษมหามงคล ๑๐๑ ปี สุรวิทยาคารยิ่งใหญ่

ชื่อและสัญลักษณ์ของโรงเรียน[แก้]

ความหมายของชื่อโรงเรียน[แก้]

 • สุระ แปลว่า กล้าหาญ เข้มแข็ง
 • วิทยา แปลว่า ความรู้
 • อาคาร แปลว่า สถานที่ที่ให้ความรู้ผู้เก่งกล้า

ปรัชญาโรงเรียน[แก้]

นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา : แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

คำขวัญประจำโรงเรียน[แก้]

ความประพฤตินำหน้า วิชาตามหลัง

สัญลักษณ์ต่าง ๆ ของโรงเรียน[แก้]

ตราสัญลักษณ์
พระสุรธรรมมิ่งมงคล
ต้นกันเกรา
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
 • ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนสุรวิทยาคาร เป็นพระพักตร์ของพระอินทร์อยู่บนตัวอักษร ส.ว.ค. มีห่วง 3 ห่วงไขว้กันอยู่ด้านหลัง ความหมาย "พระอินทร์" หมายถึงผู้เป็นใหญ่ ตรงกับคำว่า "สุระ" นำมาเป็นชื่อว่า "สุรวิทยาคาร"
 • พระสุรธรรมมิ่งมงคล พระพุทธรูปประจำโรงเรียน ประดิษฐานที่หอพระ บริเวณประตูด้านถนนหลักเมือง
 • มาร์ชสุรวิทยาคาร เพลงประจำโรงเรียน
 • ███ สีเขียว เป็นสัญลักษณ์ของความชุ่มชื่นและร่มเย็น

███ สีเหลือง เป็นสัญลักษณ์ของความสว่างหรือปัญญา เป็นสีแห่งพระพุทธศาสนา

 • ต้นกันเกรา (Fagraea fragrans Roxb.) เป็นต้นไม้ประจำโรงเรียน

วิสัยทัศน์[แก้]

"พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ควบคู่ค่านิยมหลักของไทย ก้าวไกลด้านกีฬา ล้ำหน้าเทคโนโลยี สื่อสารดีสองภาษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เทียบเคียงมาตรฐานสากล เป็นพลโลกภายในปี 2560"

พันธกิจ[แก้]

 • พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
 • พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 • มีสมรรถภาพทางกาย มีทักษะและความสามารถทางการกีฬา
 • ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • พัฒนา สนับสนุนระบบการบริหารจัดการการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถใช้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่น

เป้าประสงค์[แก้]

 • ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
 • ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 • ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถทางด้านกีฬา มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีวุฒิภาวะทางอารมณ์
 • ผู้เรียนมีคุณลักษณะ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดี
 • ระบบการบริหารการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัย
 • ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่น
 • ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถ ทักษะตามสมรรถนะและปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ
 • สถานศึกษามีความเข้มแข็ง และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
 • มีการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพและยึดหลักธรรมาภิบาล

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนสุรวิทยาคาร[แก้]

ที่ นามผู้บริหาร ตำแหน่ง ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1 คณะสงฆ์เป็นผู้ดำเนินการ ครูใหญ่ พ.ศ. 2452-2456
2 นายอู๋ เกตุศิริ ครูใหญ่ พ.ศ. 2456-2460
3 ราชบุรุษยา ครูใหญ่ พ.ศ. 2460-2461
4 ราชบุรุษยา (ปป.) ครูใหญ่ พ.ศ. 2461-2462
5 ราชบุรุษเยื้อน รัชตะกสิกร ครูใหญ่ พ.ศ. 2462-2463
6 นายเลื่อน สุวรรณาคร ครูใหญ่ พ.ศ. 2463-2472
7 รองอำมาตย์ตรีปาน (ขุนคงฤทธิ์ศึกษากร) ครูใหญ่ พ.ศ. 2472-2475
8 นายมั่น เพ็ชรศรีสม ครูใหญ่ พ.ศ. 2475-2480
9 นายยรรยง จรัณยานนท์ ครูใหญ่ พ.ศ. 2480-2484
10 นายมูล เหมริด ครูใหญ่ พ.ศ. 2484-2490
11 นายโกสีย์ แก้วคูณ ครูใหญ่ พ.ศ. 2490-2492
12 นายเกียรติ ศรีพงศ์ ครูใหญ่ พ.ศ. 2492-2496
13 นายพินิจ แอกทอง อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2496-2512
14 นายอุดร เวียงเพิ่ม ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2512-2529
15 นายอุดร มหาเมฆ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2529-2532
16 นายชูเกียติ ลิขสิทธิ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2532-2535
17 นายประวัติ นวลศรี ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2535-2538
18 ดร.เชียร ศิลนะชัย ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2538-2539
19 นายเถลิงศักดิ์ ศรีดี ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2539-2543
20 นางสาวนิทรา สมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2543-2544
21 นายไชยพงศ์ สายเชื้อ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2544-2545
22 นายสมหมาย เจริญรัตน์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2545-2550
23 นายเลิศชาย สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน

บุคคลที่มีชื่อเสียง[แก้]

ภาพ[แก้]