โรงเรียนปากช่อง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนปากช่อง
Pakchong School
สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี
(การพร้อมเพรียงในหมู่คณะก่อให้เกิดความสุข)
137 ถนนนิคมฯลำตะคอง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาไทย ประเทศไทย 30130
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Pakchong School
อักษรย่อ ป.ช.
ประเภท รัฐบาล โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
ก่อตั้ง 1 มิถุนายน พ.ศ. 2504
รหัส 30101487
ผู้อำนวยการ นายสุรินทร์ แพ่งจันทึก
จำนวนนักเรียน 3,242 คน
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ประเทศจีน ภาษาจีน
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น

สี ██ สีแดงขาว
เพลง มาร์ชปากช่อง
สังกัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์

โรงเรียนปากช่อง (อังกฤษ: Pakchong School ) (อักษรย่อ: ป.ช., P.C.)เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประจำอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาประเภทโรงเรียนสหศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 เป็นโรงเรียนรัฐบาลสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

ดอกประดู่แดง ต้นไม้ประจำโรงเรียน
พระพุทธรัตนมงคลภิมุข
 • คติพจน์ : "สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี" อ่านว่า "สุขา สังขะสะ สามะคี" แปลว่า "การพร้อมเพรียงในหมู่คณะก่อให้เกิดความสุข"
 • คติประจำใจ : "ปากช่อง ลูกแดง ขาว ประพฤติดี มีวินัย ตั้งใจเรียน"
 • พระพุทธรูปประจำโรงเรียน:"พระพุทธรัตนมงคลภิมุข"
 • สีประจำโรงเรียน : "แดง - ขาว"
 • ดอกไม้ประจำโรงเรียน : ดอกประดู่
 • คำขวัญ: ประพฤติดี มีวินัย ตั้งใจเรียน

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนปากช่อง
บรรยากาศเข้าแถวตอนเช้า

โรงเรียนปากช่อง เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2504 เดิมตั้งอยู่ในที่ดินของ ร.ต.ต.เปล่ง วรรณมณฑา บริจาคให้จำนวน 2 ไร่ ติดกับโรงเรียนบ้านปากช่อง (คุรุสามัคคี 1) ปัจจุบัน

 • พ.ศ. 2508 ย้ายมาตั้ง ในที่สาธารณประโยชน์จำนวน 55 ไร่ ณหมู่บ้านหนองสาหร่าย ตำบลหนองสาหร่าย (สถานที่ตั้งปัจจุบัน) ห่างจากที่ตั้งเดิมประมาณ 2 กิโลเมตร
 • พ.ศ. 2519 กระทรวงศึกษาธิการ อนุญาตให้เปิดทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • พ.ศ. 2520 ได้รับมอบที่ดินซึ่งเป็นค่ายลูกเสือจำนวน 58 ไร่ 2 งาน 49 ตารางวาปัจจุบันมีพื้นที่ทั้งหมด 113 ไร่ 2 งาน 49 ตารางวาปัจจุบันได้รับมอบที่ดินจากกรมธนารักษ์ เพิ่มเติมอีก 17 ไร่ เพื่อเป็นพื้นที่ทำการเกษตร รวมพื้นที่โรงเรียนจริง 130 ไร่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน
 • พ.ศ. 2523 จัดให้มีโครงการอาหารกลางวันเพื่อบริการแก่นักเรียนจนถึงปัจจุบัน
 • พ.ศ. 2524 ได้จัดตั้งมูลนิธิการศึกษาปากช่อง เพื่อนำดอกผลเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนปากช่อง ทีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 • พ.ศ. 2527 โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศโล่พระราชทาน โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย และได้ดำเนินการเรียนการสอนเรื่องนี้โดยหมวดวิชาเกษตรกรรม
 • พ.ศ. 2532 โรงเรียนได้รับมอบหมายให้เป็น ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการด้านการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย
 • พ.ศ. 2539 ได้รับรางวัลศูนย์พัฒนาวิชาการ ดีเด่น ของเขตการศึกษา 11
 • พ.ศ. 2541 ได้รับรางวัลศูนย์พัฒนาวิชาการดีเด่นของกรมวิชาการ
 • พ.ศ. 2544 ได้รับคัดเลือกจากกรมวิชาการให้เป็นโรงเรียนนำร่องการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี
 • พ.ศ. 2545 ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์การกีฬาและนันทนาการ กรมพลศึกษา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 • พ.ศ. 2548 ได้สนับสนุนจัดตั้งเป็นศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2548
 • พ.ศ. 2551 เป็นโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
 • พ.ศ. 2554 ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
 • พ.ศ. 2556 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดหอศิลปะและวัฒนธรรม (วันอังคารที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2556)

วิสัยทัศน์ พันธกิจ คำขวัญ[แก้]

 • วิสัยทัศน์

โรงเรียนปากช่องเลิศล้ำวิชาการ ประสานคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเพรียงเทคโนโลยี บริหารดี มีไมตรีกับชุมชน

 • พันธกิจ
 1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
 2. ปรับปรุงคุณธรรม เสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
 3. พัฒนา ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิต
 4. สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี เน้นการมีส่วนร่วม
 • เป้าประสงค์
 1. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ
 2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
 3. บุคลากรใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและพัฒนาตนเอง
 4. ผู้มีส่วนร่วมมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษา
 • นโยบายโรงเรียน
 1. พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
 2. จัดระบบการบริหารงานโรงเรียนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
 3. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 4. พัฒนาสภาพบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
 5. ส่งเสริมพัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีให้ทันสมัยและพอเพียง
 6. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 7. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้เลื่อน / มีวิทยฐานะสูงขึ้น
 8. จัดสวัสดิการที่ทันสมัยและเหมาะสมให้กับผู้เรียนและบุคลากรทุกระดับ
 9. ร่วมมือกับชุมชนในการจัดการศึกษา โดยการระดมทรัพยากรจากภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาโรงเรียนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 10. พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
 11. ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากสิ่งเสพติดให้โทษและปัญหาโรคเอดส์

รายนามผู้บริหารโรงเรียนปากช่อง[แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายปรีดา จาตุรนต์รัศมี พ.ศ. 2504-2507
2 นายจอง ชละเอม พ.ศ. 2507-2515
3 นายวีระ บุญนิวาส พ.ศ. 2515-2518
4 นายสมพงษ์ รุจิรวรรธน์ พ.ศ. 2518-2530
7 นายอุดม ปัญญา พ.ศ. 2530-2535
8 นายพิษณุ รัตนสุพร พ.ศ. 2535-2539
9 นายสุวัฒน์ วิวัฒนานนท์ พ.ศ. 2539-2541
10 นายวิศิษฏ์ หิรัญยโกวิท พ.ศ. 2541
11 นายรังสฤษฏ์ ศรีวิชัย พ.ศ. 2541-2544
12 นายดิเรก แสสนธิ์ พ.ศ. 2544-2550
13 นายสุวรรณ เกษมทะเล พ.ศ. 2551-2555
14 นายสุริทร์ แพ่งจันทึก พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน

รูปภาพ อาคารและสถานที่ต่างๆในโรงเรียน[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แม่แบบ:รายชื่อโรงเรียนห้องเรียนพิเศษอังกฤษ