โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
Satrirachinuthit School-1.png
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Satrirachinuthit School
อักษรย่อ ร.น. (R.N.)
ประเภท โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดของรัฐ
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
ก่อตั้ง พ.ศ. 2460
ผู้ก่อตั้ง สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระผู้พระราชทานนาม พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานตราโรงเรียน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
รหัส 1009410102
สังกัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 103 ถนนศรีสุข ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2460 ปัจจุบัน เปิดสอนระดับชั้น ม.1 - ม.6 และในปีการศึกษา 2552 มีนักเรียนจำนวนทั้งหมด 3,729 คน

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ เดิมชื่อ "โรงเรียนอุปถัมภ์นารี" เป็นโรงเรียนสำหรับเด็กหญิงในมณฑลอุดรธานี โดยคุณหญิงศรีสุริยราชวรานุวัตร ภริยาพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร สมุหเทศาภิบาลมณฑล เห็นความสำคัญในการศึกษาของกุลธิดาในมณฑล จึงได้ใช้เรือนที่อยู่ภายในจวนสมุหเทศาภิบาลเป็นโรงเรียนเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พุทธศักราช 2460 มีนักเรียน 30 คนและมีหม่อมหลวงสาย วัชโรทัย ซึ่งได้เล่าเรียนมาจาก โรงเรียนสัตรีวิทยา กุรงเทพมหานคร เป็นครูสอนโดยได้รับเงินเดือน ๆ ละ 30 บาท

ป้ายโรงเรียนสตรีราชินูทิศ

ประวัติ[แก้]

 • โรงเรียนสตรีราชินูทิศ เดิมชื่อ "โรงเรียนอุปถัมภ์นารี" เป็นโรงเรียนสำหรับเด็กหญิงในมณฑลอุดรธานี โดยคุณหญิงศรีสุริยราชวรานุวัตร ภริยาพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร สมุหเทศาภิบาลมณฑล เห็นความสำคัญในการศึกษาของกุลธิดาในมณฑล จึงได้ใช้เรือนที่อยู่ภายในจวนสมุหเทศาภิบาลเป็นโรงเรียนเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พุทธศักราช 2460 มีนักเรียน 30 คนและมีหม่อมหลวงสาย วัชโรทัย ซึ่งได้เล่าเรียนมาจาก โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร เป็นครูสอนโดยได้รับเงินเดือน ๆ ละ 30 บาท
 • ต่อมาในปี 2462 สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระพันปีหลวง ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต คุณหญิงศรีสุริยราชวรานุวัตร จึงออกแจ้งความเชิญชวนข้าราชการพ่อค้า ประชาชนในมณฑลอุดรธานี ร่วมกันบริจาคทรัพย์สร้างโรงเรียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่พระองค์ เป็นการสนองพระราชดำริที่ สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี ทรงตั้งพระทัยที่จะบริจาคทรัพย์สร้างโรงเรียนสตรีขึ้นในมณฑลอุดรธานี แต่สวรรคตเสียก่อน
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ
 • เมื่อรวบรวมทรัพย์ที่บริจาคได้จึงมีหนังสือถึงกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่ 27/4326 ลงวันที่ 11ตุลาคม 2462 เพื่อนำกราบบังคมทูลถึงการถวายพระราชกุศล และขอรับพระราชทานนามโรงเรียนด้วยกระทรวงศึกษาธิการจึงมีหนังสือแจ้งถึงราชเลขาธิการ เพื่อนำความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ทรงทราบ เมื่อพระองค์ทรงทราบจึงให้กรมอาลักษณ์คิดชื่อโรงเรียนจากนั้นทรงเลือกพระราชทานนามโรงเรียนว่า "ราชินูทิศ" ตามหนังสือแจ้งพระราชทานนามโรงเรียน ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2463 ซึ่งทางโรงเรียนถือเอาวันนี้เป็นวันสถาปนาโรงเรียนเป็นต้นมา
 • ต่อมาในปี 2468 ได้มีการก่อสร้างอาคารใหม่บริเวณริมหนองประจักษ์ชื่อว่าอาคาร "ราชินูทิศ" โดยสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ (กรมพระนครสวรรค์วรพินิต)เสด็จมาเปิดอาคาร
 • ในปี 2497 จอมพล ป.พิบูลสงคราม และท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม มาประกอบพิธีเปิดสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ซึ่งใช้อาคาร "ราชินูทิศ" เป็นที่ตั้งสมาคมและท่านเห็นว่าอาคารหลังเล็กไป ประกอบกับมีน้ำล้อมรอบตั้ง 3 ด้านขยายออกไปอีกไม่ได้ จึงอนุมัติเงินสลากกินแบ่งรัฐบาลจำนวน 5,760,000 บาท สร้างอาคารใหม่บนถนนศรีสุขในเนื้อที่ 43 ไร่ 1 งานและสร้างเสร็จในปี 2499 และเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2500 ซึ่งเป็นอาคาร 1 ในปัจจุบัน ส่วนอาคารริมหนองประจักษ์ใช้เป็นสำนักงานการศึกษา เขต 9 และพิพิธภัณฑ์สถานจังหวัดในกาลต่อมา

ตราประจำโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนได้รับพระราชทานเครื่องหมายประจำโรงเรียนเป็นพระนามาภิไธยย่อ ของ พระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนารถ ในรัชกาลที่ 5 จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบัน เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2527 ซึ่งก่อนที่จะเป็นตราสัญลักษณ์ดังปัจจุบัน ทางโรงเรียน ได้มีตราสัญญลักษณ์ใช้อยู่ก่อน 2 แบบ ดังภาพข้างล่าง

ไฟล์:RnLogo1.jpg
ตราสัญลักษณ์แรกที่เคยใช้
ไฟล์:ตราสตรีราชนินูทิศ 2.jpg
ตราสัญลักษณ์ที่ 2 ในอดีต

ในวันที่ 3 มกราคม 2523 นายสมภพ จันทรประภา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียน และได้ท้วงถึงเกี่ยวกับตราประจำโรงเรียนว่า เป็นการไม่ถูกต้องควรทำการ ปรึกษาสำนักพระราชวัง เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป ทางโรงเรียนได้มีหนังสือไปยังสำนักราชเลขาธิการ ซึ่งทางสำนักราชเลขาธิการแจ้งว่า อักษรย่อ ร.น. อยู่ภายใต้มหามกุฎนั้นไม่เหมาะสมดังในภาพแรก จึงได้เปลี่ยน จาก ร.น.มาเป็น "โรงเรียนสตรีราชินูทิศ" ตามรูปที่ 2 ต่อมาวันที่ 10 ตุลาคม 2526 นางสาวสมจิตต์ บุตรดีมี ผู้อำนวยการโรงเรียนขณะนั้น ได้มีหนังสือนำความกราบบังคมทูล ขอพระราชทานตราสัญลักษณ์ และได้รับพระบรมราชานุญาต เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2527 โดยใช้พระนามาภิไธยย่อ อักษรไขว้ "ผ.ส." ภายใต้มหามงกุฎอันเป็นพระนามาภิไธย ของ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ พระพันปีหลวง สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีอักษรคำว่า "สตรีราชินูทิศ" บนแพรแถบสีฟ้า

ตราสัญลักษณ์ที่ใช้ในปัจจุบัน

รายนามผู้บริหารโรงเรียนสตรีราชินูทิศ[แก้]

ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1 ขุนอักษรสวรรค์ (เฮง สีตะธนี) ครูใหญ่ พ.ศ. 2464 - 2465
2 ขุนเชาวนเพทจรัล (โต๊ะ กถถานนท์) ครูใหญ่ พ.ศ. 2465 - 2471
3 นางเจริญ บุญยสิงห์ ครูใหญ่ พ.ศ. 2472 - 2473
4 นายอาจ คุ้มหล้า (รักษาการแทน) ครูใหญ่ พ.ศ. 2473 - 2474
5 นายเอื้อ จันทรวงค์ ครูใหญ่ พ.ศ. 2474 - 2480
6 นางสาวเสนาะจิตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา ครูใหญ่ พ.ศ. 2481 - 2485
7 นางสาวอรุณวตี สุวรรณกนิษฐ์ ครูใหญ่ พ.ศ. 2486 - 2490
8 นางสาวฉวีวรรณ ดุลยจินดา อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2490 - 2494
9 นางสาวประเยาว์ รังสิคุต อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2495 - 2496
10 นางสาวสุคนธ์ อารีนิจ อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2496 - 2497
11 นางสาวสุภาพ ศรียุกตศุทธ อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2497 - 2501
12 นางสุวรรณา วัฒนสิงห์ อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2502 - 2503
13 นางสาวสังวาลย์ เรืองจรัส อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2503 - 2507
14 นางสงัด จิตตะยโศธร อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2507 - 2522
15 นางสมเพศ โรจนชีวะ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2522 - 2526
16 นางสาวสมจิตต์ บุตรดีมี ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2526 - 2534
17 นางสุมาลี บุณยารมณ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2534 - 2537
18 นางจริยา สารการ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2537 - 2539
19 นางสาวนิทรา สมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2539 - 2541
20 นายประสิทธิ์ จิตธรรมมา ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2541 - 2544
21 นางสาวนิวรณ์ สุทธิบุญ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2544 - 2548
22 นายอิสระ แพนศรี ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2548 - 2549
23 นางสาวอุไร ตรีวรเวทย์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2549 - 2550
24 นายเงิน ชิวปรีชา ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2550 - 2552
25 นายอัธยาศัย โฮมวงศ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2554 - 2556

แผนการเรียนของชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

องค์กรภายในโรงเรียน[แก้]

 • สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีราชินูทิศ
 • สมาคมศิษย์สตรีราชินูทิศ
 • มูลนิธิศิษย์เก่าสตรีราชินูทิศ

รายชื่ออาคารโรงเรียนสตรีราชินูทิศ[แก้]

 • อาคารหลังแรก 2460
 • อาคารราชินูทิศ อาคารแบบตะวันตกที่สวยงามนี้ เมื่อ 70 กว่าปี แต่ก่อนเคยเป็นสถานศึกษาของกุลสตรีชาวอุดรและใกล้เคียงแทนโรงเรียนอุปถัมภ์นารี เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมอุทิศพระราชกุศลถวาย สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ผู้ริเริ่มให้มีการสร้างสถานศึกษาแห่งนี้คือ พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร นามเดิม โพธิ์ เนติโพธิ์ สมุหเทศาภิบาลมณฑลอุดร และคุณหญิงของท่าน โดยชักชวนข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ช่วยกันบริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธา เมื่อสร้างแล้วเสร็จได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา พระบาท-สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ขอพระราชทานนามโรงเรียน ทรงอนุโมทนาในส่วนกุศล และทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนามว่า โรงเรียน ราชินูทิศ เช่นเดียวกับสถานศึกษาในหัวเมืองต่างๆ ที่สร้างในโอกาสเดียวกัน ต่อมาโรงเรียนราชินูทิศ ย้ายไปยังที่ตั้งใหม่ อาคารนี้จึงใช้เป็นสำนักงานศึกษาธิการเขต ระยะหนึ่ง ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน เพื่อเตรียมสร้างเป็นพิพิธภัณฑสถาน แห่งชาติอุดรธานี สร้างด้วยเงินบริจาคของสมาคม ฯ มี 2 ชั้น
อาคารราชินูทิศ 2468
 • อาคาร 1 - อาคารสตรีราชินูทิศ
  อาคารสตรีราชินูทิศ 2499 - ปัจจุบัน
 • อาคาร 2
 • อาคาร 3
 • อาคาร 4
 • อาคาร 5
 • อาคารเอนกประสงค์
 • อาคารเมตตา
 • อาคารศรีพิกุล
 • อาคาร 80 ปี
 • สระว่ายน้ำ

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]