โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
Nongbuapittayakarn School
Rebuild Logo buapit.png
ปญฺญา โลกสมิ ปชฺโชโต ปัญญาเป็นเครื่องนำทางชีวิตในโลก
ถนนยุทธศาสตร์อุดรธานี-เลย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
ข้อมูล
อักษรย่อ น.พ. NPK.
ประเภท รัฐบาล
สถาปนา 3 เมษายน 2514
รหัส 1039101001
สี          ชมพู-ฟ้า
สังกัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19
เว็บไซต์

โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดหนองบัวลำภู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู)


Buapit5.JPGBuapit3.JPGBuapit4.JPG

ประวัติโดยย่อ[แก้]

โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่คุ้มศรีสง่าเมือง ถนนยุทธศาสตร์ อุดรธานี-เลย เขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๑๔ รับสมัครนักเรียนสหศึกษาเปิดสอนระดับมัธยมศึกษา ในปีแรกๆ อาศัยเรียนที่โรงเรียนหนองบัวลำภู ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาในสมัยนั้น อาคารถาวรหลังแรกของโรงเรียนสร้างขึ้นเมื่อปี ๒๕๑๖ ( ปัจจุบัน คือ อาคาร ๓ ) เป็นอาคารแบบ ๒๑๖ โดยในครั้งแรกนั้นมีเฉพาะส่วนกลางของอาคารจำนวน ๘ ห้องเรียน มีเนื้อที่ทั้งหมด ๓๔ ไร่ ครู-อาจารย์ ๓ คน นักเรียน ๙๐ คน ต่อมาภายหลังได้ต่อเติมเต็มรูปแบบและมีอาคารหลังอื่นๆ เพิ่มขึ้นมา

ในปีการศึกษา ๒๕๑๘ กระทรวงศึกษาธิการได้สั่งยุบและรวมโรงเรียนหนองบัวลำภู สังกัดกองการประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกันเป็นโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ทำให้เนื้อที่เพิ่มเป็น ๕๙ ไร่เศษ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๑๘ มีครูอาจารย์ รวม ๑๙ คน นักการภารโรง ๒ คน โรงเรียนได้เข้าโครงการ คมช รุ่นที่ ๑๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ และเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา ๒๕๒๑ และปี ๒๕๓๕ ได้เข้าร่วม โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา

ก่อนการจัดตั้งจังหวัดหนองบัวลำภูมีฐานะเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี เมื่อมีพระราชบัญญัติประกาศจัดตั้งจังหวัดหนองบัวลำภู ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารจึงมีฐานะเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดหนองบัวลำภู

โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารเปิดสอน ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 87 ห้องเรียน เป็นนักเรียนประมาณ 3200 คน ลูกจ้างประจำ12คน ครูอาจารย์ประมาณ 220 คน

อาคารสถานที่ห้องพักครู อาคาร 1 -อาคารอำนวยการ

อาคาร 2 -ห้องวิชาการ -กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

อาคาร 3 -กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

อาคาร 4 -กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

อาคาร 5 -กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ -กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี

อาคาร 6 -กลุ่มสาระภาษาไทย

รายนามผู้บริหาร[แก้]

ป้ายประตูหน้าโรงเรียนในอดีต
ป้ายประตูหน้าโรงเรียนปัจจุบัน
รายนามผู้บริหาร วาระการดำรงตำแหน่ง
1.นายสาลี ธรเสนา พ.ศ. 2514 - พ.ศ. 2515
2.นายวีระพงษ์ ชีวะคำนวณ พ.ศ. 2515 - พ.ศ. 2523
3.นายฉลาด นิเทศ พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2529
4.นายณรงค์ ชาติภรต พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2535
5.นายสงบ ผลินยศ พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2541
6.นางสาวนิวรณ์ สุทธิบุญ พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2544
7.นายวีระ พรหมภักดี พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2550
8.นายประสิทธิ์ ศรีเชียงสา พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2553
9.นายสนิท วงศ์แสงตา พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2556
10.นางวิลาวัลย์ พรหมโส พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

ทำเนียบฝ่ายผู้บริหาร[แก้]

นางวิลาวัลย์ พรหมโส ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายทองพูน สุริยะศรี รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานอำนวยการ

นายสำเนียง อามาตย์มนตรี รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายภานุวัฒน์ อิ่มนาง รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นายณรงค์ศักดิ์ พิเดช รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน[แก้]

Rebuild Logo buapit.png Nongbuapit.jpg Nongbuapit2.jpg Nongbuapit3.jpg

รูปดอกบัวตูมและดอกบัวบาน หมายถึงนักเรียนที่ได้รับการศึกษาแล้ว และกำลังศึกษาอยู่ และภายใต้ระเบียบวินัยแห่งโรงเรียน และพระแสงดาบของสมเด็จพระนเรศวนมหาราช อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คุ้มครอง

  • สีประจำโรงเรียน : ชมพู-ฟ้า
    • ███ชมพูหมายถึง ความอ่อนโยนสดชื่นของสรรพสิ่ง-ชีวิตภายในโลก
    • ███ ฟ้า หมายถึง ความสดใสที่เกิดจากปัญญา
  • อักษรย่อโรงเรียน : น.พ.
  • ปรัชญาโรงเรียน

ปญญา โลกสมิ ปชโชโต (ปัญญาเป็นเครื่องนำทางชีวิตในโลก)

  • คติพจน์โรงเรียน

เรียนดี มีวินัย สามัคคี กีฬาเด่น

สถานที่ติดต่อ[แก้]

โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารถนนอุดร-เลย เขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000

โทรศัพท์ 042-312547-8

ธุรการ 042- 313261

กิจการนักเรียน 087-9506744

ห้องวิชาการ 042-312523

สถานีวิทยุ น.พ. FM 042-311108

website[แก้]

ร.ร.หนองบัวพิทยาคาร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

E-learning

ตรวจสอบผลการเรียน

FACEBOOK โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร

FACEBOOK group โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร

งานคอมพิวเตอร์

ชุมนุมคอมพิวเตอร์

npkclub

แผนผังโรงเรียน[แก้]

IMGbuapit.jpg