โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
พระธาตุนารายณ์เจงเวง
เรียนดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม นำ ไอ.ซี.ที
สุวิชาโน ภวํ โหติ
(ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ )
606 หมู่ 1 ตำบลธาตุเชิงชุม ถนนนิตโย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนครไทย ประเทศไทย47000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ thatnaraiwittayaschool
อักษรย่อ ธ.น.ว. (TNW)
ประเภท โรงเรียนรัฐ สังกัด สพฐ.
สถาปนา พ.ศ. 2526
รหัส 09470104
เพลง มาร์ชโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
สังกัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์

โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เป็นโรงเรียนในจังหวัดสกลนคร

โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา[แก้]

โรงเรียนธาตุนารยณ์วิทยา (Thatnaraiwittaya School) อักษรย่อ (ธ.น.ว) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เดิมสังกัดกรมสามัญศึกษา) กระทรวงศึกษาธิการ ได้นามและสัญญาลักษณ์ประจำโรงเรียนจากพระธาตุนารายณ์เจงเวง โบราณสถานสำคัญจังหวัดสกลนคร เป็นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดสอนภาษาเวียดนาม อังกฤษ จีน และญี่ปุ่น

ประวัติโรงเรียน[แก้]

ประกาศตั้งเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2526 ได้นามและสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนจากพระธาตุนารายณ์เจงเวง โบราณสถานสำคัญประจำจังหวัดสกลนคร มีนายพินิจ ภคสมบัติ เป็นครูใหญ่คนแรก ในระยะแรกเริ่มเต็มไปด้วยความยากรำบาก จาก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่ม น้ำท่วมขัง ไม่ใช้สามารถเป็นที่เรียนได้ จึงขออาศัยที่เรียนของ โรงเรียนเมืองสกลนครเป็นที่เรียนชั่วคราว ต่อมาชาวบ้านได้ช่วยกันบริจาคทรัพย์ช่วยโรงเรียน และร่วมแรงร่วมใจกันสร้างอาคารแบบ 5 ห้องเรียน 1 หลัง เป็นการชั่วคราว ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจาก นายชวน หลีกภัย อดีต นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนและเป็นประทานเปิดป้ายอาคารเรียน เพื่อเป็นศิริมงคลแก่โรงเรียน ตั้งแต่นั้นมา โรงเรียนมีการพัฒนาและมีการปรับปรุง สภาพแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง

โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา มีพื้นที่ประมาณ 30ไร่เศษ มีลำน้ำห้วยทรายไหลผ่าน ซึ่งเป็นลำน้ำที่เกิดจากเทือกเขาภูพานไหลผ่านลงสู่หนองหาร หนองหารเป็นน้ำที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน


 • ปีการศึกษา 2527 โรงเรียนได้รับการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ปริเวณโรงเรียนร่วมกับชุมชนให้มีสภาพที่เหมาะสมแก่การเรียนการสอนมากขึ้น
 • ปีการศึกษา 2530 โรงเรียนได้ร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
 • ปีการศึกษา 2533 โรงเรียนได้ทำการเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ปีการศึกษา 2534 ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องมีการพัฒนาการทางสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนอย่างร่มรื่น ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนมาก ขึ้น จำนวนนักเรียนบุคากรมากขึ้น
 • ปีการศึกษา 2539 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พัฒนาก้าวไกลไปกับไฮเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์และพัฒนาระบบการงานให้ทันสมัย เน้นการพัฒนาเชิงระบบ ปรึกษาหาหรือแก้ไขร่วมกันทำให้โรงเรียนพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่องในทุกด้าน

อาณาเขตติดต่อ[แก้]

โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา มีพื้นที่ทั้งหมด 30 ไร่ เศษ

 • ทิศเหนือ ถนนนิตโย ( ถนน สกลนคร-อุดรธานี ) ถนนหมายเลขที่ 22
     ชุมชนรุ่งพัฒนา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
 • ทิศใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1
     ชุมชนดงพัฒนา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
 • ทิศตะวันออก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1
 • ทิศตะวันตก ชุมชนบัวสามัคคี ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน[แก้]

ลำดับที่ ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่ง
1 นายพินิจ ภคสมบัติ พ.ศ. 2526 - พ.ศ. 2527
2 นายถาวร บุตรธนู พ.ศ. 2527 - พ.ศ. 2534
3 นายสมบูรณ์ ลาดศิลา พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2539
4 นายวีระ พรหมภักดี พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2544
5 นายประสิทธิ์ จิตธรรมมา พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2545
6 นายพิชิต สารสุข พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2549
7 นายประทวน สมบูรณ์ พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2554
8 นายชูศักดิ์ พงษ์พัฒน์ พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน

คำขวัญ[แก้]

"สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระธาตุนารายณ์ ลำน้ำห้วยทรายไหลเย็น โดดเด่นอาคารเฉลิมพระเกียรติ งามละเมียดมารยาทไทย วิสัยทัศน์กว้างไกลการเรียนสี่ภาษา พัฒนายิ่งใหญ่เทคโนโลยี สุขีกับแมกไม้นานา สุดหรรษาที่พักริมธาร"

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา