โรงเรียนสภาราชินี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Saparachinee trang School
อักษรย่อ ส.ภ. / SP
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษสังกัด สพฐ.

- โรงเรียนประจำจังหวัดของรัฐ
- โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ

สถาปนา 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2475
รหัส 1004920102
เพลง มาร์ชสภาราชินี
สังกัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์

ประวัติโรงเรียน[แก้]

สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ในปี พ.ศ. 2455 วโรกาสที่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยเสด็จจังหวัดตรัง ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานทุนทรัพย์เป็นเงิน 4,000 บาท สำหรับจัดสร้างโรงเรียนวิเชียรมาตุ เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดชาย ณ ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง ประชาชนได้ส่งบุตรหลานเข้าเรียนเป็นจำนวนมาก ทำให้อาคารเรียนคับแคบ ดังนั้นใน พ.ศ. 2459 สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทุนทรัพย์อีก เป็นจำนวนเงิน 6,000 บาท ก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม เพื่อรองรับนักเรียนที่มีจำนวนมากขึ้นทุก ๆ ปี พร้อมทั้งพระราชทานนามอาคารหลังใหม่ อาคาร "สภาราชินี" ต่อมาข้าหลวงประจำจังหวัด มีความคิดที่จะตั้งโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดบ้าง จึงรวบรวมนักเรียนหญิงได้จำนวนหนึ่ง แต่ขณะนั้นยังไม่มีที่เรียน จึงให้ไปเรียนที่อาคารสภาราชินี พ.ศ. 2474 ได้มีคณะบุคคลผู้มีจิตศรัทธา ประกอบด้วย

 • พระยาอาณาจักรบริบาล ข้าหลวงประจำจังหวัดตรัง
 • หลวงยวดประศาสน์ นายอำเภอเมืองตรัง
 • หลวงพิชิตปฏิภาณ ผู้พิพากษาจังหวัดตรัง
 • ขุนจรรยาวิทูร ศึกษาธิการจังหวัดตรัง
 • หลวงทวีทรัพย์ราช คลังจังหวัดตรัง

โดยการนำของข้าหลวงประจำจังหวัดตรัง จัดหาทุนก่อสร้างโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดตรัง ณ เลขที่ 142 ถนนวิเศษกุล อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ในพื้นที่ 8 ไร่ 3 งาน 2 ตารางวา อันเป็นสถานที่ปัจจุบัน ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2479 ย้ายนักเรียนหญิงจากอาคารสภาราชินีมาเรียนที่โรงเรียนใหม่นี้โดยใช้นาม โรงเรียนว่า "โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดตรัง" และนับเอาวันอันเป็นสิริมงคลนี้เป็นวันเกิดโรงเรียนสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันในปี พ.ศ. 2494 ได้เสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการขออนุญาตเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก "โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดตรัง" เป็น โรงเรียนสตรีตรัง"สภาราชินี" และในปี พ.ศ. 2506 โรงเรียนเปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแผนกศิลปะรับนักเรียนสหศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจึงขออนุญาตสำนักราชเลขาธิการผ่านทางกระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนอีกครั้งหนึ่ง เป็นชื่อ "โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง" และได้ใช้มงคลนามนี้มาตราบจนปัจจุบันโรงเรียนเคยอยู่ในโครงการ คมช.รุ่นที่ 7 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2524 , ปีการศึกษา 2532 และปีการศึกษา 2541 ตามลำดับ

เพลงประจำโรงเรียน[แก้]

มาร์ชสภาราชินี

โรงเรียนสภาราชินีชื่อนี้หรือนี้รู้กันทั่วไป
เกียรติประวัติอันก้องเกริกไกร ภาคภูมิสมในนามพระราชทาน
โรงเรียนสภาราชินี ศิษย์มีทุกที่สอนดีมานาน
ในเมืองตรังยกย่องกล่าวขาน รู้ในผลงานแกร่งในด้านวิชา
น้ำเงิน-ขาวนี้สีเราเพริศเพราส่งสูงคุณค่า
เยาวชนจะเกิดล้ำเลิศปัญญา มีความก้าวหน้าเมื่อศึกษาอบรมอย่างดี
ทุกคนรักชาติ รักศาสน์ กษัตริย์เทิดเหนือชีวี
ชายและหญิงต่างหยิ่งด้วยเกียรติศักดิ์ศรีรู้ในหน้าที่สภาราชินีพวกเรา
ทุกคนรักชาติ รักศาสน์ กษัตริย์เทิดเหนือชีวี
ชายและหญิงต่างหยิ่งด้วยเกียรติศักดิ์ศรีรู้ในหน้าที่สภาราชินีพวกเรา

อาคารเรียน[แก้]

อาคาร 1 มี 4 ชั้น ประกอบด้วย

 • ชั้น 1 ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล/ห้องกลุ่มบริหารงานทั่วไป/ห้องเกียรติยศจอมทองศิลาสุนาเสวีนนท์/ห้องวัฒนธรรมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
 • ชั้น 2 ห้องกลุ่มบริหารงานวิชาการ/ห้องกลุ่มบริหารงานงบประมาณ/ห้องผลิตเอกสาร/ห้องผู้อำนวยการ/ห้องประชุม(อาจารย์)
 • ชั้น 3 ห้องพระโรงเรียนสภาราชินี/ห้องเรียน
 • ชั้น 4 ห้องหมวดวิชาสังคมศึกษา/ห้องเรียน

อาคาร 2 มี 4 ชั้น ประกอบด้วย

 • ชั้น 1 ห้องพยาบาล/ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ห้องของหมวดวิชาการงานอาชีพและคหกรรม
 • ชั้น 2 ห้องหมวดวิชาภาษาไทย/ห้องหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ/ห้องหมวดวิชาศิลปะ
 • ชั้น 3 ห้องหมวดวิชาภาษาจีน

อาคาร 3 มี 5 ชั้น ประกอบด้วย

 • ชั้น 1 ใต้ถุนอาคาร บริเวณให้นักเรียนนั่งพักผ่อนหรืออ่านหนังสือ
 • ชั้น 2 ห้องหมวดวิชานาฎศิลป์/ห้องเครือข่ายคอมพิวเตอร์โรงเรียน/ห้องหมวดวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
 • ชั้น 3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้องเรียน
 • ชั้น 4 ห้องเรียนของนักเรียนโครงการ No paper
 • ชั้น 5 ห้องเรียนของนักเรียนโครงการ English program

อาคาร 4 มี 4 ชั้น ประกอบด้วย

 • ชั้น 1 ห้องพักนักเรียนวงโยธวาทิตของโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
 • ชั้น 2 ห้องเรียนดนตรี
 • ชั้น 3 ห้องเรียนและห้องหมวดวิชาดนตรี
 • ชั้น 4 ห้อง tot

อาคาร 5 มี 8 ชั้น ประกอบด้วย

 • ชั้น 1,2 ลานจอดรถยนต์ของคณะอาจารย์โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
 • ชั้น 3 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์/ห้องสมุดหมวดวิชาวิทยาศาสตร์
 • ชั้น 4 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์/ห้องหมวดวิชาวิทยาศาสตร์
 • ชั้น 5 ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติของโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง/ห้องถ่ายเอกสารนักเรียน
 • ชั้น 6 ห้องเรียน/ห้องหมวดวิชาคณิตศาสตร์
 • ชั้น 7 ห้องเรียน/ห้องโสต/ห้องโครงการ สสวท.
 • ชั้น 8 ห้องประชุม

อาคารหอประชุมโรงอาหาร 2 ชั้น

 • ชั้น 1 โรงอาหารครู นักเรียนและบุคลากรอื่นๆ
 • ชั้น 2 หอประชุมขนาดใหญ่

ปรัชญาโรงเรียน[แก้]

ดูแลดั่งลูก ปลูกฝังคุณธรรม ล้ำเลิศวิชาการ

คำขวัญโรงเรียน[แก้]

รักเรียน รู้งาน รู้หน้าที่ มีน้ำใจ

อ้างอิง[แก้]