เดอร์ เออร์ เอ็ท ยินดิจท์ แลนด์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก Der er et yndigt land)
เดอร์ เออร์ เอ็ท ยินดิจท์ แลนด์
คำแปล: แผ่นดินอันสวยงาม
Der er et yndigt land
โน้ตเพลง Der er et yndigt land
เนื้อร้องAdam Gottlob Oehlenschläger, ค.ศ. 1819
ทำนองHans Ernst Krøyer, ค.ศ. 1835
รับไปใช้ค.ศ. 1835
ตัวอย่างเสียง
เดอร์ เออร์ เอ็ท ยินดิจท์ แลนด์ บรรเลงโยวงดุริยางค์กองทัพเรือสหรัฐ

เดอร์ เออร์ เอ็ท ยินดิจท์ แลนด์ (เดนมาร์ก: Der er et yndigt land หมายถึง "แผ่นดินอันสวยงาม") เป็นชื่อของเพลงชาติของราชอาณาจักรเดนมาร์ก เพลงนี้ใช้บรรเลงในโอกาสต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับชาติโดยทั่วไป และบรรเลงร่วมกับเพลงสรรเสริญพระบารมีของเดนมาร์กที่มีชื่อว่า "คองคริสเตียนสตุดเวอโฮเอ็นมัสต์" ในวาระต่าง ๆ ที่เกี่ยวของกับพระมหากษัตริย์ โดยปกติแล้วมักใช้ขับร้องด้วยบทร้องบทที่ 1 และสามวรรคสุดท้ายในบทที่ 4 ของเพลงนี้

บทร้องของเพลง Der er et yndigt land ประพันธ์ขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1819 โดย Adam Gottlob Oehlenschläger เมื่อมีการตีพิมพ์บทร้องดังกล่าวครั้งแรกมีความยาวของเนื้อหาทั้งสิ้น 12 บท ภายหลังได้ย่อความลงเหลือเพียงบทที่ 1 บทที่ 3 บทที่ 5 และบทที่ 12 ในการจัดพิมพ์ครั้งต่อมา สำหรับทำนองเพลงประพันธ์ขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1835 โดย Hans Ernst Krøyer ซึ่งต่อมาได้มีผู้ประพันธ์ทำนองสำหรับเพลง Der er et yndigt land ขึ้นใหม่ 2 ทำนองโดย Thomas Laub และ Carl Nielsen แต่ทั้งสองทำนองนี้ไม่ได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จักของประชาชนมากนัก

บทร้อง[แก้]

คำแปล
คำแปล

Der er et yndigt land,
Det står med brede bøge
𝄆 Nær salten østerstrand. 𝄇
Det bugter sig i bakke, dal,
Det hedder gamle Danmark
𝄆 Og det er Frejas sal. 𝄇

Der sad i fordums tid
De harniskklædte kæmper,
𝄆 Udhvilede fra strid. 𝄇
Så drog de frem til fjenders mén,
Nu hvile deres bene
𝄆 Bag højens bautasten. 𝄇

Det land endnu er skønt,
Thi blå sig søen bælter,
𝄆 Og løvet står så grønt. 𝄇
Og ædle kvinder, skønne møer
Og mænd og raske svende
𝄆 Bebo de danskes øer. 𝄇

Hil drot og fædreland!
Hil hver en danneborger,
𝄆 Som virker, hvad han kan! 𝄇
Vort gamle Danmark skal bestå,
Så længe bøgen spejler
𝄆 Sin top i bølgen blå. 𝄇

[tɛɐ̯ ˈɛɐ̯ e̝t ˈøntit ˈlænˀ]
[te̝ ˈstɒˀ með ˈpʁeːðə ˈpøːjə]
𝄆 [nɛɐ̯ˀ ˈsæltn̩ ˈøstɐˌstʁɑnˀ] 𝄇
[te̝ ˈpɔktɐ sɑj i ˈpɑkə ˈtɛˀl]
[te̝ ˈhe̝ðˀɐ ˈkɑmlə ˈtænmɑk]
𝄆 [ʌ ˈte̝ ɛɐ̯ ˈfʁɑjæs ˈsɛˀl] 𝄇

[tɛɐ̯ ˈsæðˀ i ˈfɒːtɔms tsʰiðˀ]
[ti ˈhɑːniskˌkʰleˀtə ˈkʰempɐ]
𝄆 [ˈuðˌviˀlð̩ə fʁɑ ˈstʁiðˀ] 𝄇
[sʌ ˈtʁoˀ ti ˈfʁæmˀ tsʰe̝l ˈfjenɐs ˈme̝ˀn]
[nu ˈviːlə ˈtɛɐ̯ɐs ˈpe̝ːnə]
𝄆 [pɛˀj ˈhʌjn̩s ˈpɑwtæˌste̝ˀn] 𝄇

[te̝ ˈlænˀ eˈnu ɛɐ̯ ˈskœnˀt]
[tsʰi ˈplɔˀ sɑj ˈsøˀn̩ ˈpeltɐ]
𝄆 [ʌ ˈløˀvð̩ ˈstɒˀ sʌ ˈkʁɶnˀt] 𝄇
[ʌ ˈɛˀðlə ˈkve̝nɐ ˈskœnə ˈmøˀɐ]
[ʌ ˈmenˀ ʌ ˈʁɑskə ˈsvenə]
𝄆 [pe̝ˈpoˀ ti ˈtænskəs øˀɐ] 𝄇

[hilˀ ˈtʁʌt ʌ ˈfeðʁɐˌlænˀ]
[hilˀ ˈvɛɐ̯ˀ e̝n ˈtænəˌpɒːwɐ]
𝄆 [sʌm ˈviɐ̯kɐ væð hæn ˈkʰænˀ] 𝄇
[vɒːt ˈkɑmlə ˈtænmɑk ˈskæl pe̝ˈstɔˀ]
[sʌ ˈleŋə ˈpøːjn̩ ˈspɑjlɐ]
𝄆 [sin ˈtsʰʌp i ˈpøljn̩ ˈplɔˀ] 𝄇

There is a land we love
with shady beech-trees aspread
𝄆 The briny shores above. 𝄇
Its hills and valleys gently fall,
'Tis the name of ol' Denmark,
𝄆 'Tis good ol' Freya's hall. 𝄇

There in the days of yore
Sat armoured giants rested
𝄆 'Tween their frays of gore 𝄇
Then they went forth the foe to face,
Now found in stone-set barrows,
𝄆 Their final resting place. 𝄇

This land is still as fair,
The sea is blue around it,
𝄆 And peace is cherished there. 𝄇
Strong men and noble women still
Uphold their country's honour
𝄆 With faithfulness and skill. 𝄇

Hail king and fatherland!
Hail citizens of honour,
𝄆 Who do the best they can. 𝄇
Our ancient Denmark shall remain,
As long as beech tops mirror
𝄆 In waves of blue their chain! 𝄇

นี่คือดินแดนอันสวยงาม
ต้นบีชที่รายล้อมอย่างกว้างขวาง
ใกล้ทะเลทางตะวันออกที่แสนเค็ม
หุบเขาและเนินเขาที่ลมพัดเบา
ที่โบราณกาลนั่นคือเดนมาร์ก
และเป็นที่สถิตของเทพเฟรย่า
ในอดีตกาลเป็นที่ประทับ
ของนักรบไวกิ้งผู้ที่มีเกราะไว้ป้องกัน
ในสงครามนองเลือด
พวกเขาก็ออกไปพบข้าศึกจนถึงแก่ความตาย
แต่กระดูกพวกเขายังคงอยู่
หลังจากนั้นถูกนำจุอยู่ในเนินเขา
ประเทศนี้คือดินแดนอันสวยงาม
เป็นเพราะคลื่นทะเลสีฟ้าใส
และยังเป็นดินแดนแห่งเสรีภาพ
และผู้หญิงสวยที่มีเกรียติ
และผู้ชายที่แข็งแกร่ง
พวกเขาผดุงคุณธรรมแก่เกาะเดนมาร์ก[1]
เราพูดได้ว่ามีกษัตริย์และปิตุภมิ!
ทุกคนชาวเดนมาร์กมีสิทธิ์พูด,
ใครทำ, เขาทำอะไร
พวกเราจะอดทนเพื่อบรรพกาลเดนมาร์ก,
เป็นเวลานานต้นบีชแสดงถึง
จุดสูงสุดของคลื่นทะเลสีคราม

ดนตรี[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]