ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย
ก่อตั้ง24 ธันวาคม พ.ศ. 2547
สำนักงานใหญ่อาคารไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
บุคลากรหลัก
เว็บไซต์http://www.tcrbank.com

ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย (อังกฤษ: Thai Credit Retail Bank) เป็นธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย ในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2513 ได้รับอนุญาตจัดตั้งเป็นธนาคาร เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และเริ่มเปิดดำเนินกิจการธนาคารเพื่อรายย่อย เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2550

ประวัติ[แก้]

ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)[1] เริ่มก่อตั้งภายใต้ชื่อ บริษัท กรุงเทพสินทวี จำกัด เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2513 ด้วยการดำเนินธุรกิจที่ซื่อตรงและความเชื่อมั่น ที่ได้รับจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงเจริญก้าวหน้าเป็นลำดับ ดังนี้ วันที่ 28 มีนาคม 2523 และ 2 กรกฎาคม 2524 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เครดิตฟองซิเอร์กรุงเทพสินทวี จำกัด และบริษัท เครดิตฟองซิเอร์ไพบูลย์เคหะ จำกัด จากนั้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2526 ได้จดทะเบียน เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ไทยเคหะ จำกัด ตามลำดับ เพื่อดำเนินธุรกิจให้กู้ยืมเงิน โดยมีหลักประกันตามขอบเขตธุรกรรมของธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2547 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ไทยเคหะ จำกัด ได้ขออนุญาตดำเนิน การจัดตั้งธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย และกระทรวงการคลังพิจารณาเห็นชอบให้ดำเนินการ จัดตั้งธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย ตามหนังสือ ที่ กค.1004/364 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2547 และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบการธนาคารพาณิชย์ และใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ เกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศจากกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2549 พร้อมดำเนินการเป็นธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550 ในนาม "ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)"

สาขาของธนาคาร[แก้]

ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย [2] มีสาขาที่เป็นสาขาของธนาคารดังต่อไปนี้

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย[แก้]

ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย [3] มีสาขาที่เป็นสาขาสำหรับสินเชื่อเพื่อรายย่อยดังต่อไปนี้

สำนักงานนาโนเครดิต[แก้]

ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย [4] มีสาขาที่เป็นสำนักงานนาโนเครดิตดังต่อไปนี้

รายการอ้างอิง[แก้]