ข้ามไปเนื้อหา

เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ประเภทบริษัทมหาชน
การซื้อขาย
SET:ASK
อุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน
เงินทุนและหลักทรัพย์
ก่อตั้งพ.ศ. 2527 (40 ปี)
สำนักงานใหญ่อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 24, 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
บุคลากรหลัก
พรเทพ พรประภา (ประธานกิตติมศักดิ์)
ซือ ถิง หยาง (ประธานกรรมการ)
รายได้เพิ่มขึ้น 3,345.86 ล้านบาท (2562)[1]
สินทรัพย์เพิ่มขึ้น 41,815.01 ล้านบาท (2562)[1]
ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 5,423.96 ล้านบาท (2562)[1]
อันดับความน่าเชื่อถือTRIS: BBB+[2]
เว็บไซต์www.ask.co.th

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: ASIA SERMKIJ LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:ASK) [3] บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2527 โดยกลุ่มธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อดำเนินธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ทุกประเภท โดยเป็นการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ทั้งหมดแก่ลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ต่อมาภายหลังบริษัทได้ขยายธุรกิจเข้าสู่การให้บริการเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว สินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อแก่ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์

บริษัทมีบริษัทย่อย 1 แห่ง ได้แก่ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ทุกประเภท ทั้งรถยนต์ใหม่และรถยนต์ใช้แล้ว ซึ่งได้แก่ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถกระบะ รถตู้ รถบรรทุก รถแท็กซี่ โดยให้สินเชื่อเช่าซื้อแก่ลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดาเป็นหลัก ในปี พ.ศ. 2555 บริษัทมีสัดส่วนการให้สินเชื่อรถยนต์ใหม่ต่อรถยนต์ใช้แล้วคิดเป็นประมาณร้อยละ 75.85 และ 24.15 ของจำนวนสินเชื่อเช่าซื้อทั้งหมด โดยบริษัทมีสัดส่วนการให้สินเชื่อแก่บุคคลธรรมดาคิดเป็นร้อยละ 72.45 ของยอดการให้สินเชื่อทั้งหมดของปี พ.ศ. 2555 และให้สินเชื่อแก่นิติบุคคล คิดเป็นร้อยละ 27.55 ของยอดการให้สินเชื่อทั้งหมดในปี พ.ศ. 2555

นอกจากนี้บริษัทยังเสนอบริการสินเชื่อส่วนบุคคลแก่กลุ่มลูกค้าเดิม โดยอาศัยฐานข้อมูลและระบบปฏิบัติงานที่มีอยู่ในการคัดเลือกลูกค้าเช่าซื้อที่มีประวัติการผ่อนชำระดี นอกจากนี้ บริษัทได้ให้บริการสินเชื่อแก่ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการจัดหารถยนต์เพื่อนำมาจำหน่ายอีกด้วย ปัจจุบันบริษัทมีสาขา 3 แห่ง ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดพิษณุโลก ปัจจุบันบริษัทเป็นสมาชิกของสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทยและบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (National Credit Bureau Co., Ltd.)[4]

การดำเนินธุรกิจของบริษัท แบ่งเป็น 4 ประเภท [5]

 • สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ (automobile hire purchase)
 • สินเชื่อส่วนบุคคล (personal loan)
 • สินเชื่อแก่ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ (floor plan financing)
 • บริการอื่น ๆ

ประวัติ[แก้]

พ.ศ. 2527[แก้]

 • จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 0.1 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว
 • เปิดสาขาแห่งแรกที่จังหวัดระยองเพื่อขยายฐานการดำเนินธุรกิจ โดยให้บริการลูกค้าทั้งในจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียง[ต้องการอ้างอิง]

พ.ศ. 2531[แก้]

 • เพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 0.4 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และเรียกชำระมูลค่า 20 ล้านบาท ทำให้ทุนจดทะเบียน เท่ากับ 50 ล้านบาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วเท่ากับ 30 ล้านบาท[ต้องการอ้างอิง]

พ.ศ. 2535[แก้]

 • เรียกชำระมูลค่าหุ้นอีก 20 ล้านบาท ทำให้ทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วเท่ากับ 50 ล้านบาท

พ.ศ. 2536[แก้]

 • เพิ่มทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วจากเดิม 50 ล้านบาทเป็น 60 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มจำนวน 0.1 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท[ต้องการอ้างอิง]

พ.ศ. 2537[แก้]

 • ขยายสาขาไปยังจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียง[ต้องการอ้างอิง]

พ.ศ. 2538[แก้]

 • เพิ่มทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วจากเดิม 60 ล้านบาทเป็น 160 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มจำนวน 1 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อนำเงินมาใช้ในการขยายการให้บริการสินเชื่อและพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานและบริการ[ต้องการอ้างอิง]

พ.ศ. 2541[แก้]

พ.ศ. 2542[แก้]

 • เพิ่มทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วจากเดิม 160 ล้านบาทเป็น 460 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ โดยการออกหุ้นสามัญ จำนวน 3 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท[ต้องการอ้างอิง]

พ.ศ. 2543[แก้]

พ.ศ. 2545[แก้]

 • เริ่มให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลแก่ลูกค้าที่ทำสัญญาเช่าซื้อกับบริษัท โดยเสนอบริการเฉพาะกลุ่มลูกค้าเดิมที่มีประวัติการชำระดี
 • ได้รับ ประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี ให้เป็นผู้ประกอบธุรกิจ ที่รักษาสิทธิผู้บริโภคด้านสัญญาโดย ใช้สัญญาที่เป็น ธรรมต่อผู้บริโภค[ต้องการอ้างอิง]

พ.ศ. 2546[แก้]

 • แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
 • เริ่มให้บริการสินเชื่อแก่ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์[ต้องการอ้างอิง]

พ.ศ. 2547[แก้]

 • เพิ่มทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วจำนวน 80 ล้านบาท ทำให้ทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วมีจำนวน 428 ล้านบาท
 • เพิ่มทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วจำนวน 80 ล้านบาท ทำให้ทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วมีจำนวน 428 ล้านบาท
 • เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 100 บาท เป็นราคาหุ้นละ 5 บาท ทำให้บริษัทมีหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้ว ทั้งสิ้น 85.60 ล้านหุ้น รวมเป็นทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว 428 ล้านบาท
 • ปรับโครงสร้างการถือหุ้นทั้งหมดเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 โดยบริษัทเข้าถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัท กรุงเทพ แกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) ทำให้บริษัท กรุงเทพ แกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) กลายเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
 • ขยายสาขาไปยังจังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง
 • เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 147 ล้านบาท ทำให้มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 575 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 428 ล้านบาท
 • วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 บริษัทได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการเสนอขายหุ้นสามัญแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จำนวน 6.4 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 5.50 บาทและได้มี การเสนอขายหุ้นสามัญดังกล่าว ในวันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ซึ่งทำให้บริษัทมีทุนชำระแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 460 ล้าน[ต้องการอ้างอิง]

พ.ศ. 2548[แก้]

 • บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น โดยบริษัท แกรนด์ แปซิฟิค เคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งถือหุ้นของบริษัทจำนวน 33.80 ล้านหุ้น (คิดเป็นร้อยละ 36.74 ของทุนชำระแล้ว ณ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2548) ขายหุ้นทั้งหมดของบริษัทให้แก่บริษัท เอเค เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มคูด้วยกัน
 • บริษัทได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในการเสนอขายหุ้นสามัญ แก่ประชาชนทั่วไปจำนวน 23 ล้านหุ้น ในราคา 8.90 บาท และได้เสนอขายหุ้นสามัญดังกล่าว ในวันที่ 16–18 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ซึ่งทำให้บริษัทมีทุนชำระแล้วเพิ่มขึ้นจาก 460 ล้านบาทเป็น 575 ล้านบาท และในวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และทำการ ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นวันแรก[ต้องการอ้างอิง]

พ.ศ. 2549[แก้]

 • บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ตามสัดส่วนการ ถือหุ้น (rights offering) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 115 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท และให้สิทธิในการจองซื้อ 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (1:1) ในราคาเสนอขายต่อหุ้น 5.50 บาท และเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็น 1,150 ล้านบาท เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่[ต้องการอ้างอิง]

พ.ศ. 2553[แก้]

 • บริษัทได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้อายุ 3 ปี ให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ จำนวน 500,000 หน่วย มูลค่า ที่ตราไว้ราคาหน่วยละ (par value) 1,000 บาท เสนอขายในราคาหน่วยละ 1,000 บาท มูลค่าการเสนอขายรวมทั้งสิ้นจำนวน 500 ล้านบาท โดยบริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวใน วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2553[ต้องการอ้างอิง]

พ.ศ. 2555[แก้]

 • บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น โดยบริษัท เอเคเอ็นเตอไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งถือหุ้นของบริษัทจำนวน 80.45 ล้านหุ้น (คิดเป็นร้อยละ 34.98 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555) ขายหุ้นจำนวน 22.00 ล้านหุ้น (คิดเป็นร้อยละ 9.57 ของทุน ชำระแล้ว ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555) ให้แก่ Chailease International (Malaysia) Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มคูด้วยกัน เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มคู
 • บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 115.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท และให้สิทธิในการจองซื้อ 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้น สามัญใหม่ (2:1) ในราคาเสนอขายต่อหุ้น 10.00 บาทและเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็น 1,725.00 ล้าน บาทเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 และนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555[ต้องการอ้างอิง]

พ.ศ. 2556[แก้]

 • ในปี พ.ศ. 2556 ขยายสาขาอีก 3 สาขา ในจังหวัดเชียงราย จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าในจังหวัดดังกล่าวและจังหวัดใกล้เคียง[ต้องการอ้างอิง]

พ.ศ. 2557[แก้]

 • บริษัทมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจำนวน 1,725,000,000 บาท เป็น 1,759,500,000 บาท โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 34,500,000 บาท ด้วยการออกหุ้นสามัญจำนวน 6,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

พ.ศ. 2557[แก้]

 • ขยายสาขาอีก 3 สาขา ในจังหวัดลำปาง จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดอุดรธานี เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าในจังหวัดดังกล่าวและจังหวัดใกล้เคียง[ต้องการอ้างอิง]

พ.ศ. 2559[แก้]

ขยายสาขาอีก 2 สาขา ในจังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดสระแก้ว เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าในจังหวัดดังกล่าวและจังหวัดใกล้เคียง

พ.ศ. 2560[แก้]

บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เอสเค อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด (“SKIB”) เพื่อดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันภัย ด้วยทุนจดทะเบียน10,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.80 ขยายสาขาไปยังจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าในจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดใกล้เคียง

พ.ศ. 2561[แก้]

ขยายสาขาอีก 2 สาขา ในจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าในจังหวัดดังกล่าวและจังหวัดใกล้เคียง

พ.ศ. 2562[แก้]

ขยายสาขาไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าในจังหวัดดังกล่าวและจังหวัดใกล้เคียง

พ.ศ. 2563[แก้]

บริษัทย่อย บริษัท เอสเค อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ขยายสาขาไปยังจังหวัดชลบุรี และสงขลา เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าในจังหวัดดังกล่าวและจังหวัดใกล้เคียง

พ.ศ. 2564[แก้]

ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 175.95 ล้านหุ้น และการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ทำให้ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 2,639.22 ล้านบาท

พ.ศ. 2566

ขยายสาขาไปยังอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อให้บริการลูกค้าในอำเภอดังกล่าวและอำเภอใกล้เคียง

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่[แก้]

ข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564[6]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 CHAILEASE FINANCE CO., LTD. 128,837,659 36.61%
2 CHAILEASE INTERNATIONAL COMPANY (MALAYSIA) LIMITED 40,698,000 11.57%
3 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 25,856,326 7.35%
4 กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล 12,014,820 3.41%
5 นาย ชาตรี โสภณพนิช 11,436,607 3.25%
6 กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ 10,240,984 2.91%
7 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 10,240,905 2.91%
8 นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์ 7,280,000 2.07%
9 บริษัท ไชยลีส เจแอลเค แคปปิตอล จำกัด 5,275,700 1.50%
10 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 3,494,548 0.99%

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 1.2 งบการเงิน/ผลประกอบการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 2. อันดับเครดิต ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 3. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 4. ลักษณะการประกอบธุรกิจแบบรายงาน56-1 เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2555
 5. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์แบบรายงาน56-1 เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2555
 6. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เก็บถาวร 2014-08-31 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย