บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ชื่ออังกฤษBangkok University Graduate School
ที่อยู่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท ซอยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ถนนพระรามที่ 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
วันก่อตั้งพ.ศ. 2528
คณบดีดร. สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล
สีประจําคณะม่วง-แสด
เว็บไซต์http://graduateschool.bu.ac.th/

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2528 จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

ประวัติ[แก้]

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2528 โดยเปิดดำเนินการสอนระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ (Master of Business Administration) หลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรภาษาไทย ด้วยมุ่งหวังที่จะผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณวุฒิและชำนาญทางการบริหารธุรกิจ เพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารระดับสูงในโลกธุรกิจแห่งปัจจุบัน และอนาคต ทั้งยังร่วมมือทางวิชาการกับ Telecom Business School ประเทศฝรั่งเศส ดำเนินการสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการความรู้และนวัตกรรม หลักสูตรนานาชาติ (Doctoral Program in Knowledge Management and Innovation Management) เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ต้องการศึกษาต่อด้านบริหารธุรกิจในระดับสูงสุด นอกจากนั้น ด้วยเล็งเห็นความก้าวหน้าและการเจริญเติบโตของธุรกิจด้านการสื่อสาร บัณฑิตวิทยาลัยจึงดำเนินการสอนระดับปริญญาโทสาขานิเทศศาสตร์ (Master of Communication Arts) ใน 2 หลักสูตรเช่นเดียวกับสาขาบริหารธุรกิจและเปิดสอนระดับปริญญาเอกสาขานิเทศศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (Doctoral Program in Communication Arts) ด้วยความร่วมมือทางวิชาการกับ Ohio University สหรัฐอเมริกา จุดมุ่งหมายเพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ และมีทักษะด้านการสื่อสารในระดับสูงทำหน้าที่แก้ปัญหาและเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างสมาชิกในองค์กรและกลุ่มต่างๆ ในสังคม ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยทางวิชาการ อันจะนำไปสู่ความก้าวหน้าในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ โดยโครงการปริญญาเอกสาขานิเทศศาสตร์ นักศึกษาจะได้ไปศึกษาที่สหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 1 ปี นอกจากนี้บัณฑิตวิทยาลัยได้เปิดดำเนินการสอนในระดับปริญญาโท เพิ่มอีก 11 สาขา ในปีการศึกษา 2548 เปิดสาขาวิชาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สาขานิติศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ ในปี 2550 เปิดสาขาวิชาการบริหารธุรกิจบันเทิงและการผลิต ในปีการศึกษา 2553 เปิดสาขาวิชาการจัดการสาระและการสร้างคุณค่า ปีการศึกษา 2554 เปิดสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว และเปิดสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ในปีการศึกษา 2555 เปิดดำเนินการสอนสาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการ ในปีการศึกษา 2556 นอกจากนี้ได้เปิดดำเนินการสอนสาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล ในปีการศึกษา 2557

อาจารย์ผู้สอน

คณาจารย์ของบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้มีคุณวุฒิทางการศึกษาและมีประสบการณ์เชี่ยวชาญในแวดวงวิชาการและวิชาชีพสาขาอื่นๆ

จำนวนนักศึกษา

ปัจจุบันบัณฑิตวิทยาลัยมีนักศึกษาจำนวนกว่า 1,500 คนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทั้งหลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ ภาษาอังกฤษ และหลักสูตรสองภาษา

หลักสูตร[แก้]


ระดับปริญญาโท Master Programs ระดับปริญญาเอก Doctoral Programs
Internationnal Program
 • Master of Business Administration
 • Master of Communication Arts
Internationnal Program
 • Ph.D. in Business Administration (in cooperation with University of Nebraska-Lincoln, U.S.A.)
 • Ph.D. in Communication (in cooperation with Ohio University, U.S.A. )
หลักสูตรภาษาไทย
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA-SMEs)
 • นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (M.Com.Arts)
 • นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (M.Com.Arts EM)
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (M.S.)
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.)
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (M.A. IDM)


แม่แบบ:บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศไทย