โรงเรียนสิงห์สมุทร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนสิงห์สมุทร
สัญลักษณ์โรงเรียนสิงห์สมุทร.gif
ลูกสิงห์สมุทรดุจมณีที่มีค่า
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Singsamut School
อักษรย่อ ส.ส
ประเภท รัฐ
สถาปนา 1 มกราคม พ.ศ. 2480
ผู้ก่อตั้ง หลวงประจญปัญญามิตร (เจริญ นายเรือ)
รหัส 1012200903
สังกัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี
เว็บไซต์

โรงเรียนสิงห์สมุทร เป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งแต่เดิมเป็นโรงเรียนสำหรับบุตร-หลาน ข้าราชการที่สังกัดกองทัพเรือ ต่อมาได้โอนให้สังกัดกรมสามัญศึกษา โรงเรียนสิงห์สมุทรเป็นโรงเรียนที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ประมาณ 141 ไร่ 200 ตารางวา โดยถูกแบ่งเป็นฝั่งมัธยมศึกษาตอนต้นและฝั่งมัธยมศึกษาตอนปลายด้วยถนนจรดลศึกษาที่เป็นทางเข้าสู่ที่ตั้งของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน สัตหีบ

ประวัติ[แก้]

พ.ศ. 2480 โรงเรียนเปิดสอนอย่างเป็นทางการ โดยชื่อว่า โรงเรียนสถานีทหารเรือสัตหีบ พ.ศ. 2483 โรงเรียนย้ายมาอยู่ ณ สถานที่ในปัจจุบัน พ.ศ. 2487 โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อว่า โรงเรียนทหารเรือสัตหีบบำรุง พ.ศ. 2496 โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อว่า โรงเรียนสิงห์สมุทร พ.ศ. 2502 โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อว่า โรงเรียนสัตหีบ พ.ศ. 2523 กองทัพเรือส่งมอบโรงเรียนให้กรมสามัญศึกษา เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ,2523 และเปลี่ยนชื่อเปลี่ยน "โรงเรียนสิงห์สมุทร" และถือว่าวันนี้เป็นวันสถาปนาโรงเรียนขึ้น ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนสิงห์สมุทรตั้งอยู่ที่ 2508 หมู่1 ถนนสุขุมวิท ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

รายนามผู้อำนวยการ วาระการดำรงตำแหน่ง
นายสำเนียง พาแพง พ.ศ. 2523 - 2532
นายชุมพล ปาลกะวงศ์ ณ อยุทธยา พ.ศ. 2532 - 2541
นายพยุงศักดิ์ อินทนิล พ.ศ. 2541 - 2542
นายสมคิด ดีรัศมี พ.ศ. 2542 - 2544
นายสมพงษ์ มะใบ พ.ศ. 2544 - 2546
นายสนั่น ผาวันดี พ.ศ. 2546 - 2552
นายประสิทธิ์ เหลืองทอง พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน

เกียรติประวัติโรงเรียน[แก้]

   พ.ศ. 2540 ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
   พ.ศ. 2544 โรงเรียนแกนนำปฏิรูปการศึกษา กรมสามัญศึกษา 
   พ.ศ. 2549 แกนนำห้องสมุดมีชีวิตยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่จาก สพท.ชบ. 3 
   พ.ศ. 2549 - 2550 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง กระทรวงสาธาณสุข 
   พ.ศ. 2551 ต้นแบบห้องสมุดมีชีวิตยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาศึกษาขนาดใหญ่ จาก สพท.ชบ. 3 
   พ.ศ. 2551 - 2552 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง กระทรวงสาธารณสุข 
   พ.ศ. 2553 โรงเรียน World-class standard ของ สพฐ. 
   พ.ศ,2554 ผ่านประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 โดย สมศ. ในระดับ ดี 4 มาตราฐาน ดีมาก 8 มาตราฐาน 
   พ.ศ. 2555 นางสาวชนิกา เนียมเงิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 ได้รับเกียรติบัตรเด็กและเยาวชนดีเด่น 
           ด้านศาสนาและจริยธรรม จากสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
   พ.ศ. 2556 -กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง จากกการแข่งขันโครงงาน 
           สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62 
           -กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง จากการแข่นขันสร้าง 
           Webpage ประเภท Text Editor ระดับชั้นมัธมยศึกษาปีที่ 1 -3 ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62 
           -กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลระดัญเหรียญเงินจากการแข่นขันโครงงานเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ 
           ประเภท 4 สัญญาณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ[แก้]

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน วิชาการเป็นเลิศ ประเสริฐคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี มีมาตราฐานสากล เป็นคนดีของสังคมโลก บนวิถีความเป็นไทย
ปรัชญาของโรงเรียน ลูกสิงห์สมุทร ดุจมณีที่มีค่า
คำขวัญของโรงเรียน รักเกียรติ รักหน้าที่ มีวินัย มีจิตใจใฝ่ทำแต่ความดี
สีประจำโรงเรียน นํ้าเงิน - ขาว
เครื่องหมายประจำโรงเรียน คบเพลิง สมอ สิงห์

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]