มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
วิทยาเขตอุดรธานี
Thailand National Sports University Udon Thani Campus
ตราสถาบันอุดร.jpg
ชื่อย่อTNSU UDN
คติพจน์การศึกษาเด่น เน้นคุณธรรม นำการกีฬา พัฒนาสังคม
สถาปนา16 มกราคม 2518
ประเภทวิทยาเขต
รองอธิการบดีรศ.ดร.บัญฑิต หารธงชัย
ที่ตั้งเลขที่ 380 ถนนอุดร-หนองบัวลำภู
ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี 41000
ไทย ประเทศไทย
สีประจำสถาบัน             สีเขียว-ขาว-เหลือง
เว็บไซต์www.ipeud.ac.th

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี (อังกฤษ: Thailand National Sports University Udon Thani Campus) เป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ผลิตบัณฑิตด้านการกีฬา ได้แก่ ครูพลศึกษา สุขศึกษา นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬา  นักนันทนาการ และผู้สื่อข่าวกีฬา ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดอุดรธานี โดยเป็น 1 ใน 4 วิทยาเขต ของสถาบันการพลศึกษาที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยถือกำเนิดจากการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการเมื่อ ปีพ.ศ 2548 โดยปรับเปลี่ยนมาจากวิทยาลัยพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งผลิตนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) มาเป็นผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี[1]

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาเขตอุดรธานี [2]แรกเริ่มก่อตั้งขึ้นในวันที่  16  มกราคม  2518 โดยใช้ชื่อว่า "วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดอุดรธานี"  ในสังกัดกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ(ในขณะนั้น) เพื่อตอบสนองนโยบายขยายการศึกษาด้านพลศึกษาไปยังส่วนภูมิภาค และได้จัดตั้งวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดอุดรธานีขึ้นเป็นแห่งที่ 5 จากทั่วประเทศ  ในสถานที่ตั้ง ณ สนามกีฬากลางจังหวัดอุดรธานี บนพื้นที่ 116 ไร่  เลขที่ 380 หมู่ที่ 5 ถนนอุดร-เลย ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี (ปัจจุบัน ตำบลบ้านเลื่อมเปลี่ยนเป็น ตำบลหมากแข้ง ชุมชนพลบดีศรีอุดร )  โดยมีนายสมหมาย สิริจันทพันธุ์ เป็นผู้อำนวยการ  พร้อมอาจารย์และเจ้าหน้าที่  จำนวน 11 คน  

 • ต่อมาใน ปีพ.ศ. 2518 วิทยาลัยฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาขั้นสูง วิชาเอกพลศึกษา (ป.กศ.สูง)
 • ปีพ.ศ. 2521  วิทยาลัยฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาขั้นสูง วิชาเอกสุขศึกษา (ป.กศ.สูง)
 • ปีพ.ศ. 2529  วิทยาลัยฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาขั้นสูงวิชาเอกรักษาความปลอดภัย และพลศึกษา (ป.กศ.สูง)
 • ปีพ.ศ. 2532 วิทยาลัยฯ ได้ทำโครงการร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยครูอุดรธานี เปิดสอนระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร คือ ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) สาขาวิชาการกีฬาและสุขภาพ
 • ปีพ.ศ. 2535  วิทยาลัยฯ ได้เข้าเป็นวิทยาลัยสมบทในโครงการสมทบทางวิชาการกับสถาบันราชภัฎอุดรธานี และได้อนุมัติให้วิทยาลัยฯ เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • ปีพ.ศ. 2538  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกฎกระทรวงให้ตั้งวิทยาลัยชุมชนในจังหวัดอุดรธานีขึ้นโดยใช้ชื่อว่า "วิทยาลัยชุมชนศรีอุดร" ภายในวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดอุดรธานี และอนุมัติให้วิทยาลัยฯ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ปีพ.ศ. 2545  วิทยาลัยฯ ได้ำโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา

ต่อมาเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2548 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงลงพระปรมาภิไธย พ.ร.บ.สถาบันการพลศึกษา .... และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548  จึงมีผลำให้วิทยาลัยพลศึกษาทั่วประเทศครบรวมก่อตั้งเป็น สถาบันการพลศึกษา โดยถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548

จึงทำให้วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งของสถาบันการพลศึกษา โดยใช้ชื่อว่า "สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี" พร้อมกับวิทยาลัยพลศึกษาอื่นๆทั้ง 17 แห่ง ตั้งแต่บัดนั้น

สัญลักษณ์ประจำสถาบัน[แก้]

 • ตราสัญลักษณ์ประจำสถาบัน

คือ ภาพพระพลบดีทรงช้างเอราวัณอยู่เหนือกลีบเมฆ หัตถ์ซ้ายทรงพระขรรค์ หัตถ์ขวาทรงตรี อยู่ภายในกรอบทรงวงรี โดยวงรีรอบนอกตอนบนเป็นอักษรภาษาไทยข้อความ สถาบันการพลศึกษา ตอนล่างเป็นข้อความภาษาไทยระบุชื่อวิทยาเขต อุดรธานี

 • เครื่องหมายประจำสถาบัน ประกอบเครื่องแบบนักศึกษา

เครื่องหมายสำหรับนักศึกษาหญิง คือ เครื่องหมายสัญลักษณ์สามห่วง สีเขียว ขาว เหลือง ภายในเป็นพระพลบดี ทรงช้างเอราวัณอยู่เหนือกลีบเมฆ ตอนล่างเป็นชื่อของสถาบัน สำหรับติดหน้าอกเสื้อเครื่องแบบนักศึกษาหญิง ด้านซ้าย

เครื่องหมายสำหรับนักศึกษาชาย คือ ตอนบนเป็นรูปพระพลบดีทรงช้างเอราวัณ อยู่เหนือกลีบเมฆ ตอนล่างเป็นชื่อของสถาบันการพลศึกษา สำหรับติดเนคไท

 • สีประจำสถาบัน

     สีเขียว

     สีขาว

     สีเหลือง

หลักสูตร[แก้]

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาเขตุดรธานี เปิดหลักสูตรการเรียนการสอน ในคณะและสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้

หลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และสุขภาพ คณะศิลปศาสตร์
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ) 5 ปี
 • สาขาวิชาพลศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) 4 ปี
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

(วิชาเอกการออกกำลังกายและกีฬา)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ) 4 ปี
 • สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา

การพระราชทานปริญญาบัตร[แก้]

มหาวิทยาลัยการกิฬาแห่งชาติ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครั้งแรก (ประจำปีการศึกษา [[1]]) ภายใต้นามสถาบันการพลศึกษาในขณะนั้น เมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร ลานพระบรมรูปทรงม้า พระราชวังดุสิต ถนนอู่ทองใน แขวงดุสิต เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.ipeud.ac.thประวัติสถาบันการพลศึกษา
 2. http://www.ipeud.ac.th/ประวัติวิทยาเขตอุดรธานี

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]