โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน)
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว.png
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้งพ.ศ. 2508
1 ตุลาคม พ.ศ. 2543 (แปรสภาพเป็นองค์การมหาชน)
สำนักงานใหญ่198 หมู่ 1 ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
งบประมาณประจำปี45.6236 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
 • นายแพทย์ พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ, ประธานกรรมการ
 • นายแพทย์ พรเทพ พงศ์ทวิกร, ผู้อำนวยการ
 • เภสัชกร นุชนารถ กลับบ้านเกาะ, รองผู้อำนวยการ
 • แพทย์หญิง เสาวณีย์ เกิดดอนแฝก, รองผู้อำนวยการ
 • แพทย์หญิง พัทธ์ศรัณย์ ธนะสุพรรณ, ผู้อำนวยการศูนย์จักษุและต้อกระจก
ต้นสังกัดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เอกสารหลัก
เว็บไซต์www.bphosp.or.th

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เป็นสถานพยาบาล ประเภทองค์การมหาชน แห่งแรกของประเทศไทย[2] ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

ประวัติ[แก้]

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2508 โดยการบริจาคที่ดิน สนับสนุนกำลังทรัพย์ในการก่อสร้าง บนพื้นที่ 9 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา มีสถานะโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 10 เตียง จนพัฒนาเรื่อยมาเป็นโรงพยาบาลอำเภอ ขนาด 30 เตียง

หลังจากเกิดวิกฤติเศรฐกิจในปี พ.ศ 2540 รัฐบาลที่นำโดย พลฯเอกชวลิต ยงใจยุทธ และรัฐบาลที่นำโดยนายชวน หลีกภัย ได้กำหนดแผนแม่บทการปฏิรูประบบการบริหารภาครัฐขึ้น[3][4] ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อเมษายน พ.ศ. 2542 และสาระสำคัญส่วนหนึ่งของการปฏิรูป คือ การทบทวนบทบาทภารกิจของงานที่ภาครัฐดำเนินการอยู่นั้น มีประสิทธิภาพหรือไม่ ขณะเดียวกันในปี พ.ศ. 2542 รัฐสภาได้ตราพระราชบัญญัติองค์การมหาชนขึ้น[5] เพื่อเป็นเครื่องมือทางกฎหมาย สำหรับปรับเปลี่ยนระบบการบริหารส่วนราชการ ประเภทที่จัดบริการสาธารณะให้เป็นระบบที่คล่องตัวขึ้นกว่าระบบราชการทั่วไป โรงพยาบาลของรัฐเป็นส่วนราชการที่เข้าข่ายกลุ่มที่อาจเปลี่ยนไปเป็นระบบองค์การมหาชนด้วย

เมื่อปลายปี พ.ศ. 2540 ประเทศไทยเริ่มระสํ่าระสายจากพิบัติภัยเศรษฐกิจ นักวิชาการจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) กระทรวงสาธารณสุข ได้นำเสนอแนวคิดแก่ผู้แทน ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ภาษาอังกฤษ : Asian Development Bank : ADB) เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพของโรงพยาบาล ด้วยการออกนอกระบบราชการเพื่อเพิ่มความอิสระในการบริหารงาน ซึ่งส่งผลให้กระทรวงสาธารณสุข แสดงเจตจำนงในการเริ่มโครงการนำร่องแปรรูปโรงพยาบาลรัฐ ไปสู่ระบบใหม่ที่มีความเป็นอิสระคล่องตัวกว่าเดิม โดยเจตจำนงนี้เป็นพันธะส่วนหนึ่ง ของการที่รัฐบาลรับเงินกู้จากธนาคารระหว่างประเทศแห่งนี้ด้วย

ในช่วงปี พ.ศ. 2541 รัฐบาลไทยได้ทำการศึกษาแนวทางการแปรรูปโรงพยาบาล โดยได้ใช้ทุนวิจัยบางส่วนจากธนาคารพัฒนาเอเชีย(จึงเรียกโครงการนี้ว่า"โครงการเอดีบี") โดยเน้นให้ใช้แนวทางรูปแบบองค์การมหาชน ไม่มุ่งเน้นแบบทุนนิยมหรือ Corporatized จึงมีการใช้ศัพท์ใหม่ว่า Autonomous Hospital เพื่อความชัดเจน โดยประยุกต์แนวคิดจากองค์การมหาชน จึงเกิดแนวคิดโรงพยาบาลในกำกับของรัฐ

รายชื่อโรงพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศนำร่องในการปฏิรูปโรงพยาบาล 7แห่ง

ในจำนวนนี้โรงพยาบาลบ้านแพ้วอาจถือได้ว่ามีความพร้อมมากที่สุด โดยเฉพาะด้านความมุ่งมั่นและการสนับสนุนของชุมชน(ปัจจุบันมีแค่ โรงพยาบาลบ้านแพ้วแห่งเดียวเท่านั้น ที่ออกนอกระบบ)

ในระยะเวลาช่วงเดียวกับการศึกษาโครงการเอดีบี สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้สนับสนุนทุนวิจัย แก่ชุดโครงการวิจัยเรื่องนี้ด้วย[6][7][8][9] โดยในช่วงปี พ.ศ. 2542 สวรส. ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของสังคม และมีส่วนผลักดันให้นโยบายนี้เป็นที่รู้เห็นของสาธารณชนมากขึ้นเรื่อยๆ ในที่สุดรัฐบาลได้อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งโรงพยาบาลบ้านแพ้วเป็นองค์การมหาชน เมื่อธันวาคม พ.ศ. 2542[10] กระทั่งได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 ในวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2543 [11]

โรงพยาบาลบ้านเพ้ว(องค์การมหาชน) เป็นองค์การมหาชนแห่งแรก และได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา[12]ต่อมาได้เปิด โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว โดยมี พญ.พัทธ์ศรัณย์ ธนะสุพรรณ เป็นผู้อำนวยการ


การให้บริการ[แก้]

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ให้บริการในพื้นที่อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร และเขตพื้นที่ใกล้เคียง นอกจากนี้ยังมีการให้บริการโดยการจัดตั้งสาขาการให้บริการ และศูนย์สุขภาพชุมชนในชุมชนต่างๆ ได้แก่

 • โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 2 ตั้งอยู่ที่ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
 • โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาสาทร อาคาร TPI Tower ชั้นตัดใหม่ 10 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
 • โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาประสานมิตร 1281 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
 • โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาเจริญกรุง ถนนมไหสวรรย์ แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
 • ศูนย์แพทย์และทันตกรรม โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550) กรุงเทพมหานคร
 • ศูนย์แพทย์ชุมชนราษฎร์บำรุง
 • ศูนย์สุขภาพชุมชนหลักสาม
 • ศูนย์ล้างไตทางช่องท้องธนบุรี กรุงเทพมหานคร
 • ศูนย์แพทย์ชุมชนธนบุรี โรงพยาบาลบ้านแพ้ว กรุงเทพมหานคร
 • โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (สาขาเกษตรพัฒนา)
 • โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (สาขาหลักห้า)
 • ศูนย์ไตเทียมเทอดไท
 • สวนหัวใจ

การดำเนินงาน[แก้]

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว มีแนวทางการบริหารตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโดย "คณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว" ปัจจุบันมีนายแพทย์ พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ อดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกรรมการ[13] โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว มีรายได้จากการดำเนินงานสูงกว่าค่าใช้จ่าย จำนวน 97.55 ล้านบาท[14] และจากการประเมินองค์การมหาชนของสำนักงาน ก.พ.ร. เมื่อปี พ.ศ. 2558 พบว่าโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ได้รับการประเมินในระดับดีเด่น[15]

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558
 2. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-11-22. สืบค้นเมื่อ 2010-04-01.
 3. แผนแม่บทการปฏิรูประบบราชการ (พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544)
 4. มติครม. 17/06/2540 เรื่อง แผนแม่บทการปฏิรูประบบราชการ
 5. พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542
 6. คลังข้อมูลวิจัย สวรส. - การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการบริหารโรงพยาบาลรัฐ / อรทัย รวยอาจิณ; สุวจี จันทร์ถนอม-กู๊ด; ธวัชชัย บุญโชติ;
 7. คลังข้อมูลงานวิจัย สวรส. - คู่มือการดำเนินงานโรงพยาบาลในกำกับของรัฐ / ศรีราชา เจริญพานิช; สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์; สุธรรม ปิ่นเจริญ; ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล;
 8. คลังข้อมูลวิจัย สวรส. - การจัดทำดัชนีวัดผลงานและการคำนวณงบประมาณเพื่อการจัดสรรให้โรงพยาบาลของรัฐในรูปองค์การมหาชน /อภิชัย พันธเสน; สมชาย สุขสิริเสรีกุล; อรสา โฆวินทะ; ชิต เพชรพิเชฐเชียร; สงวนสิน รัตนเลิศ;
 9. คลังข้อมูลวิจัย สวรส. - งบประมาณในการดำเนินงานโรงพยาบาลในกำกับของรัฐแห่งแรกในประเทศไทย: 782 บาทต่อคน มาจากไหน? / ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์; วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร; วิชช์ เกษมทรัพย์; ประพันธ์ สหพัฒนา
 10. มติครม. 28/12/2542 เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงพยาบาลบ้านแพ้ว พ.ศ. ....
 11. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอน 84ก วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2543
 12. คลังข้อมูลวิจัย สวรส. - กระบวนการออกจากระบบราชการขององค์การมหาชน: กรณีศึกษาโรงพยาบาลบ้านแพ้ว / จเด็จ ธรรมธัชอารี; แพร จิตตินันทน์; มยุรี ธนะทิพานนท์
 13. "คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลล้านแพ้ว". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-09-19. สืบค้นเมื่อ 2016-09-19.
 14. รายงานผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)สืบค้นเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559
 15. เปิดผลประเมิน 35 องค์การมหาชน

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]