เทศบาลเมืองแสนสุข

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก เมืองแสนสุข)
เทศบาลเมืองแสนสุข
ตราประจำเทศบาลเมืองแสนสุข
ตราประจำเทศบาลเมืองแสนสุข
บางแสนแสนสุข สามมุขลือนาม ข้าวหลามหนองมน ประชาชนสามัคคี ประเพณีวันไหล
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อภาษาไทย เมืองแสนสุข
ชื่อภาษาอังกฤษ Saen Suk Town
นายกเทศมนตรี นายณรงชัย คุณปลื้ม
ข้อมูลสถิติ
ประชากร 43,840 คน
พื้นที่ 20.268 ตร.กม.
ความหนาแน่น 2,163 คน/ตร.กม.
สำนักงาน
ที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
เว็บไซต์ http://www.saensukcity.go.th/

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
    

เทศบาลเมืองแสนสุข หรือ เมืองแสนสุข เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ครอบคลุมพื้นที่ 3 ตำบล คือ ตำบลแสนสุขทั้งตำบล บางส่วนของตำบลเหมือง และบางส่วนของตำบลห้วยกะปิในเขตอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ห่างจากตัวเมืองชลบุรี ประมาณ 13 กิโลเมตร อยู่ภายใต้การบริหารงานของประชาชนในท้องถิ่น โดยมีนายสมชาย คุณปลื้ม อดีตนายกเทศมนตรี นายสวัสดิ์ หอมปลื้ม และนายสมชาติ คุณปลื้ม ร่วมคิดร่วมทำและกำหนดนโยบายและบริหารงานต่างๆ ในรูปแบบเทศบาล ทำให้ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาเจริญก้าวหน้าภายในระยะเวลา 13 ปี สถานที่ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศไทยคือ ชายหาดบางแสน เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวของประชาชนทุกระดับ และห่างจากกรุงเทพมหานครไม่ไกลนัก เพียง 89 กิโลเมตรเท่านั้น

ประวัติ[แก้]

เทศบาลเมืองแสนสุขได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลแสนสุข ขึ้นเป็นเทศบาลตำบลแสนสุข เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 ต่อมาด้วยศักยภาพของท้องถิ่น และ ผู้บริหารท้องถิ่น ในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบสร้างความเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว และในปีพ.ศ. 2536 เทศบาลก็ได้รับการยก ฐานะเป็นเมืองลักษณะพิเศษ (เมืองท่องเที่ยว) ทำให้เทศบาลได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยราชการต่างๆ มากมาย เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมการปกครอง ฯลฯ ซึ่งเทศบาลได้นำมาใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เทศบาลเมืองแสนสุข ได้รับการประกาศเป็นเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยการดำเนินการขององค์การจัดการน้ำเสีย เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2542[1] และเทศบาลได้รับการเปลี่ยนแปลงจนขึ้นเป็นเทศบาลเมืองแสนสุข เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2544[2]

ภูมิอากาศและภูมิประเทศ[แก้]

ภูมิประเทศเป็นพื้นที่ที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง เฉลี่ย 3 เมตร ภูมิอากาศจัดอยู่ในประเภทมรสุมเมืองร้อนหรือแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน ด้านตะวันออกเป็นที่ราบเชิงเขาลาดแนวชายฝั่งทะเล จึงเป็นหาดทรายยาวประมาณ 5 กิโลเมตร ความสูงของพื้นที่วัดจากน้ำทะเลประมาณ 3 เมตร

สัญลักษณ์ประจำเมืองแสนสุข[แก้]

สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข

ตราเทศบาลเมืองแสนสุข[แก้]

เป็นตรารูปพวงมาลัยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร ตรงกลางมีรูปทรง กลมประกอบด้วยเรือใบหาปลาสมัยดั่งเดิมกำลังแล่นในทะเล โดยมีรูปเขาสามมุขและภาพนกประกอบด้านหลัง ด้านบนของรูปมีข้อความ เทศบาลเมืองแสนสุข ด้านล่างมีข้อความ จังหวัดชลบุรี การที่กำหนดรูปลักษณะดวงตราประจำเทศบาลเมืองแสนสุขเช่นนี้เนื่องจากเขาสามมุขเป็นภูเขาที่มีชื่อเสียงในพื้นที่ได้รับการนับถือต่อเนื่องมาเป็นเวลาช้านานจากประชาชนในท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป ส่วนพวงมาลัยเรือและรูปเรือใบแสดงลักษณะเด่นของเมืองทะเลซึ่งในอดีต ประชาชนมีอาชีพด้านการประมงเป็นหลักตราบจนในปัจจุบันนอกจากนี้ชายทะเลแสนสุขหรือหาดบางแสนยังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเพื่อมาพักผ่อนตากอากาศจนกระทั่งมีชื่อเสียงไปทั่วประเทศ

คำขวัญเมืองแสนสุข[แก้]

"บางแสนแสนสุข สามมุขลือนาม ข้าวหลามหนองมน ประชาชนสามัคคี ประเพณีวันไหล"

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอำเภอเมืองชลบุรีบริเวณริมฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย มีพื้นที่ทั้งสิ้น 20.268 ตารางกิโลเมตร (12,668 ไร่) โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ประชากร[แก้]

มีประชากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ทั้งสิ้น 43,840 คน จำนวนบ้าน 24,691 หลัง 8,333 ครอบครัว

ลักษณะโดยทั่วไปของประชากร[แก้]

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย เศรษฐกิจส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการพาณิชยกรรม กิจกรรมการค้าตั้งอยู่หนาแน่นบริเวณตลาดหนองมนและชายหาดบางแสนซึ่งเป็นผลมาจากการท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีอาชีพประมง ทำสวนมะพร้าว ฟาร์มกุ้ง แปรรูปผลิตผลทางทะเล และรับจ้างรวมถึงกิจการ ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริการด้านการท่องเที่ยว

มีผู้นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 90 ของจำนวนประชากรทั้งหมด วัดในเขตเทศบาลมี 6 วัด และผู้นับถือศาสนาคริสต์ร้อยละ 10 ของจำนวนประชากรทั้งหมด มีโบสถ์ 2 แห่ง

การศึกษา[แก้]

เทศบาลเมืองแสนสุขจัดเป็นแหล่งศูนย์กลางการศึกษาที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคตะวันออก ประกอบด้วยสถานศึกษาที่เป็นของรัฐและเอกชน ในระดับต่างๆ ดังนี้

การสาธารณสุข[แก้]

ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขมีหน่วยงานบริการด้านสาธารณสุขประกอบด้วย โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา ขนาด 74 เตียง สถานีอนามัยตำบล 2 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาล 1 แห่ง และคลินิกเอกชนอีก 17 แห่ง

ชุมชนในเขตเมืองแสนสุข[แก้]

ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขมีชุมชนอยู่ในเขตจำนวน 10 แห่ง คือ ชุมชนหมู่บ้านโชคดี ชุมชนบ้านเหมือง ชุมชนบ้านแหลมแท่น ชุมชนท้ายตลาด ชุมชนหาดวอนนภา ชุมชนเขาสามมุข ชุมชนร่วมใจพัฒนา ชุมชนมุขแสนเจริญ ชุมชนตาลล้อม และชุมชนมณีแก้ว

การคมนาคม[แก้]

- ถนนสายประธาน ได้แก่ ถนนบางแสนสาย 1 ซึ่งเป็นถนนเลียบชายหาด ขนาด 4 ช่องทาง
- ถนนสายหลัก ได้แก่ ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3134, 3137 และถนนบางแสนสาย 2 ขนาด 4 ช่องทาง
- ถนนสายรอง ได้แก่ ถนนตัดสายใหม่ สาย ค เป็นถนนขนาด 2 ช่องทาง โดยเป็นถนนที่สร้างรองรับการจราจรจากถนนสายประธานและถนนสายหลักของเทศบาล
- ถนนสายย่อย ได้แก่ ถนนที่เชื่อมต่อระหว่างถนนสายประธาน(บางแสนสาย 1)กับถนนสายหลัก(บางแสนสาย 2)และถนนตัดใหม่เชื่อมต่อกับถนนบางแสนสาย 1 อ้อมแหลมแท่นไปบรรจบกับถนนบางแสนสาย 2 และถนนรอบเขาสามมุข เป็นถนนที่เชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวบริเวณชายหาดบางแสนเข้าด้วยกันเป็นโครงข่าย

นอกเหนือจากโดรงข่ายถนนดังกล่าว ยังมีเส้นทางที่สามารถใช้ติดต่อกันในพื้นที่ได้ คือ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.)101 สาย ถนนลาดยาง 10 สาย และถนนลูกรัง 23 สาย

สถานที่ที่น่าสนใจ[แก้]

บางแสน[แก้]

หาดบางแสน ชายหาดที่มีชื่อเสียงมาช้านานของจังหวัดชลบุรี อยู่ห่างจากตัวเมืองชลบุรีเพียง 10 กิโลเมตร แยกขวาจาก ถนนสุขุมวิทตรงหลักกิโลเมตรที่ 104 เข้าไป 3 กิโลเมตร เป็นทางลาดยางตลอด ในบริเวณหาดมีเครี่องดื่ม และอาหารทะเลประเภทของกินเล่นหาบมาขาย เช่น ปลาหมึก หอยแมลงภู่ ห่อหมก ฯลฯ มีเก้าอี้ผ้าใบ ลูกยาง ว่ายน้ำให้เช่า มีห้องอาบน้ำจืดไว้บริการ ร้านอาหารหลายแห่งเรียงรายอยู่ริมหาด หาดบางแสนเหมาะสำหรับ นักท่องเที่ยวที่มีเวลาน้อยที่ต้องการพาครอบครัวไปพักผ่อนเพียงวันเดียว

แหลมแท่น[แก้]

อยู่บริเวณหาดบางแสนเลยมาทางเขาสามมุข เป็นสถานที่สวยงามที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวมานาน เป็นแหลมที่ยื่นออกไปไม่มากนัก ในช่วงเย็นๆ จะมีนักท่องเที่ยวจากที่ต่างๆทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดมาพักผ่อนกันมากมาย มีร้านขายอาหาร เช่น ส้มตำ อาหารทะเล เครื่องดื่มชนิดต่างๆ เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองไปที่เขาสามมุขได้ ส่วนทางด้านหาดบางแสนก็จะสามารถมองเห็นแนวหาดบางแสนเป็นแนวยาวสุดตา

ตลาดหนองมน[แก้]

อยู่ริมถนนสุขุมวิท ห่างจากทางแยกเข้าหาดบางแสนประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นแหล่งรวมของกินของฝากจากจังหวัดชลบุรี ทั้งผลิตภัณฑ์ อาหารทะเลสดและแปรรูป เช่น ปลาเค็ม ปลาแห้ง กุ้งแห้ง ปลาหมึกแห้ง กะปิ น้ำปลา อาหารท้องถิ่น เช่น ห่อหมก ทอดมัน แจงลอน และขนม หวานนานาชนิด เช่น ข้าวหลาม ขนมจาก ขนมไทยๆ

เขาสามมุข[แก้]

สัญลักษณ์ในดวงตราประจำจังหวัดชลบุรี เป็นเนินเขาเตี้ยๆ อยู่กึ่งกลางระหว่างบ้านอ่างศิลากับหาดบางแสน เชิงเขาเป็นที่ตั้งศาลเจ้าแม่เขาสามมุขซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของคนทั่วไป บริเวณเขาสามมุขมีลิงป่าอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก หากขับรถไปขึ้นไปบนเขาจะมองเห็นวิวทิวทัศน์ของทะเลบางแสนได้สวยงาม

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล[แก้]

อยู่ด้านหน้ามหาวิทยาลัยบูรพา ก่อนถึงชายหาดบางแสน มีเนื้อที่ 30 ไร่ ภายในแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเลสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มซึ่งมีสัตว์ทะเลนานาชนิดจัดแสดงไว้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจและห้องปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล เปิดให้เข้าชมทุกวันเว้นวันจันทร์ เวลา 08.30 - 16.00 น. วันหยุดราชการเปิดถึง 17.00 น. สาธิตการดำน้ำให้อาหารปลา 14.30 น. วันหยุดเพิ่มรอบ 10.30 น. อัตราค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 60 บาท เด็ก 30 บาท ชาวต่างชาติ เด็ก 100 บาท ผู้ใหญ่ 180 บาท

อ้างอิง[แก้]


ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]