เทศบาลเมืองบัวใหญ่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลเมืองบัวใหญ่
ตราประจำเทศบาลเมืองบัวใหญ่
ตราประจำเทศบาลเมืองบัวใหญ่
คุณภาพชีวิตดีทุกคน ชุมชนเข้มแข็ง เป็นแหล่งโบราณพุทธศาสนา ล้ำค่าประเพณี บริหารจัดการดี ด้วยหลักธรรมาภิบาล บ้านเมืองน่าอยู่
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อภาษาไทย เมืองบัวใหญ่
ชื่อภาษาอังกฤษ Bua Yai Town Municipality
ข้อมูลสถิติ
ประชากร 12,578 คน (พ.ศ. 2555)
พื้นที่ 10.626 ตร.กม.
ความหนาแน่น 1,183 คน/ตร.กม.
สำนักงาน
ที่ตั้ง เลขที่ 52 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
    

เทศบาลเมืองบัวใหญ่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง ตั้งอยู่ที่อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

สภาพทั่วไป[แก้]

เป็นเทศบาลเก่าแก่มากเทศบาลหนึ่ง ซึ่งแต่เดิมเป็นสุขาภิบาลตำบลบัวใหญ่ ต่อมาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 มีพระกฤษฎีกายกฐานะสุขาภิบาลบัวใหญ่ เป็นเทศบาลตำบลบัวใหญ่ จนกระทั่งเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเปลี่ยนแปลงจาก เทศบาลตำบลบัวใหญ่เป็นเทศบาลเมืองบัวใหญ่[1] มีคณะผู้บริหารประกอบด้วยนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 3 คน และสมาชิกสภาเทศบาล 18 คน

ลักษณะที่ตั้ง[แก้]

เทศบาลเมืองบัวใหญ่ ตั้งอยู่ที่ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 52 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ด้านหลังของสำนักงานติดกับโรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ด้านทิศเหนืออยู่ติดกับสนามกีฬากลางอำเภอบัวใหญ่ และหมู่บ้านดีพร้อม ด้านทิศใต้อยู่ติดกับสถานที่ก่อสร้างโรงงานอะไหล่ยนต์บัวใหญ่

อาณาเขต[แก้]

เทศบาลเมืองบัวใหญ่มีพื้นที่ 10.626 ตารางกิโลเมตร ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 กำหนดเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่ไว้ดังนี้ คือ

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับบ้านน้ำอ้อม บ้านโคกป่าตอง บ้านสวนผัก อบต.บัวใหญ่
  • ทิศใต้ ติดต่อกับทุ่งนาบ้านหัวหนอง อบต.บัวใหญ่
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านห้วย บ้านดอนฆ่าเสือ ทุ่งนา อบต.กุดจอก
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านหนองแวง บ้านหันน้อย ทุ่งนา อบต.หนองแจ้งใหญ่

จำนวนประชากร[แก้]

จำนวนประชากรตามสถิติการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 มีทั้งสิ้น 14,599 คน เป็นชาย 7,092 คน เป็นหญิง 7,507 คน มีจำนวนบ้านเรือน 5,571 หลังคาเรือน ความหนาแน่นประมาณ 476.32 หลังคาเรือน/ตารางกิโลเมตร

การแบ่งชุมชน[แก้]

เดิมมีการจัดตั้งชุมชนทั้งหมด 21 ชุมชน ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2547 ได้มีการจัดตั้งชุมชนขึ้นใหม่เพิ่มอีก 1 ชุมชน รวมทั้งหมดเป็น 22 ชุมชน โดยภายในชุมชนได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนขึ้นทุก 2 ปี คณะกรรมการชุมชนจะเป็นกลุ่มบุคคลที่เป็นตัวแทนประชาชนในการบริหารและจัดการด้านต่าง ๆ ภายในชุมชน เป็นผู้ประสานความต้องการของชุมชนนำเสนอต่อเทศบาลเพื่อให้การตอบสนองความต้องการของประชาชนในชุมชน ได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ชุมชนทั้ง 22 ชุมชน ได้มีการประสานงานกันโดยผ่านเครือข่ายคณะกรรมการชุมชน

การดำเนินกิจการเทศพาณิชย์ของเทศบาลเมืองบัวใหญ่ มี 2 ประเภท คือ

  • การประปา
  • การสถานธนานุบาล

อ้างอิง[แก้]