เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ
ตราประจำเทศบาลปากน้ำสมุทรปราการ
ตราประจำเทศบาลปากน้ำสมุทรปราการ
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อภาษาไทย ปากน้ำสมุทรปราการ
ชื่อภาษาอังกฤษ Pak Nam Samut Prakan Municipality
นายกเทศมนตรี นายศิริ จั่นฮวบ
ข้อมูลสถิติ
รหัสทางภูมิศาสตร์ TH 110110
ประชากร 19,239 คน
พื้นที่ 9.3 ตร.กม.
ความหนาแน่น 2,068.71 คน/ตร.กม.
สำนักงาน
ที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ 999 หมู่ 4 ถ.ทรัพย์พัฒนา - แพรกษา ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ (+66) 0 2186 5991
เว็บไซต์ http://www.parknumsamutprakran.go.th

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
    

ประวัติ[แก้]

ตำบล บางเมืองเดิมทีเป็นหมู่บ้านเกษตรกรประกอบอาชีพทำนาเป็นส่วนใหญ่ จะมีชุมชนอยู่ในตอนกลางของพื้นที่ ส่วนพื้นที่รอบนอกเป็นทุ่งนา จากสภาพดังกล่าวที่มีบ้านเรือนรวมกันอยู่เป็นกลุ่ม เป็นที่มาของชื่อบางเมือง คือ เป็นศูนย์รวมของบ้านเรือน เมื่อจะทำนาก็จะเดินทางออกมาในเขตรอบนอก ซึ่งมีพื้นที่กว้างขวางมาก

ต่อมาได้มีการก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรรที่ดินขึ้น มีประชาชนเข้ามาอยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ จนต้องแบ่งเขตปกครองออกเป็น 2 ส่วน คือ สุขาภิบาล และสภาตำบล ส่วนที่เป็นสุขาภิบาลจะเป็นส่วนบ้านเรือนประชาชนในเขตที่ดินจัดสรร ส่วนพื้นที่ที่ทำนาจะอยู่ในส่วนสภาตำบล ในช่วงนี้ประชาชนเริ่มเปลี่ยนอาชีพจากทำนาเริ่มหันมาเลี้ยงปลาสลิดเป็นบาง ส่วน บางส่วนขายที่ดินไปจนเข้าระบบที่ดินหมู่บ้านจัดสรร ทำให้มีประชากรเพิ่มขึ้นมากตามลำดับ มีการสร้างวัดขึ้น 1 แห่งคือ วัดคลองบางปิ้ง และโรงเรียน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนคลองมหาวงษ์ และโรงเรียนคลองบางปิ้ง เขตสภาตำบลเดิมมีชุมชนอยู่ 2 หมู่บ้าน คือ บ้านบางปิ้ง และ บ้านคลองนา ต่อมาประชากรเพิ่มมากขึ้น บ้านบางปิ้ง และหมู่ 8 ชุมชนบางปิ้ง ส่วนบ้านคลองนาแบ่งเป็น 2 หมู่คือ หมู่4 บ้านคลองนา และหมู่ 9 บ้านพัฒนาสุข

ปี พ.ศ. 2538 รัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายที่จะพัฒนาและส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง ถิ่น เพื่อเป็นการสร้างรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคง ตลอดจนเพื่อสร้างความอยู่ดีกินดีให้แก่พี่น้องประชาชน โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ โดยประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

พ.ศ. 2537 สภาตำบลบางเมือง มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่พระราชนี้กำหนด จึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบางเมือง ในปี พ.ศ.องค์การ บริหารส่วนตำบลบางเมืองเริ่มก่อตั้งด้วยจำนวนหมู่บ้าน 4 หมู่ คือบ้านบางปิ้ง หมู่ 6, ชุมชนบางปิ้ง หมู่ 8, บ้านคลองนา หมู่ 4, และบ้านพัฒนาสุข หมู่ 9, มีสมาชิกจากการเลือกตั้ง 8 คน จากผู้ใหญ่บ้าน 4 คน, แพทย์ประจำตำบล 1 คน และกำนันประจำตำบล 1 คน รวมสมาชิกเริ่มก่อตั้ง 14 คน การก่อตั้งครั้งแรกยังไม่มีที่ทำการ จึงใช้ที่ทำการอำเภอเป็นที่ทำการชั่วคราว จนปี พ.ศ. 2540 จึงได้ย้ายที่ทำการมายังหมู่บ้านศรีเอกสยามในพื้นที่หมู่ 8 ตำบลบางเมือง และย้ายเข้าในโครงการบ้านพนาสนธิ์ จนสมาชิกสภาหมดวาระที่ 1

ปี พ.ศ. 2543 จำนวนประชากร หมู่ 6 บ้านบางปิ้ง มีจำนวนมาก ประกอบกับพื้นที่ไม่อำนวยต่อการพัฒนาจึงได้ขอแบ่งแยกหมู่ 6 ออกเป็น 2 หมู่บ้าน โดยแบ่งแยกหมู่ 10 บ้านทรัพย์บุญชัยออกมา 1 หมู่บ้าน และทำการเลือกสมาชิกเพิ่มเติมอีก 2 ท่าน นับแต่นั้นมา องค์การบริหารส่วนตำบลบางเมือง จึงแบ่งเป็นพื้นที่ทั้งหมด 5 หมู่บ้านจนถึงปัจจุบัน สมาชิกสภาทั้งหมด 10 คน มีนายศิริ จั่นฮวบ เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเมือง ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลบางเมือง ยกฐานะเป็น เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ที่ตั้ง[แก้]

เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ มีที่ทำการตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่บ้านพนาสนธิ์ซิตี้ หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรปราการ ระยะทาง 3 กิโลเมตร

อาณาเขต[แก้]

ชุมชนในเขตเทศบาล[แก้]

สถานศึกษาในเขตเทศบาล[แก้]

โรงเรียนเทศบาล๑(ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)

วัดในเขตเทศบาล[แก้]

วัดบางปิ้ง