เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
ตราประจำเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
ตราประจำเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
คูเมืองโบราณ ตำนานเล่าขาน อาหารเลิศรส งามงดประเพณี คนดีมีน้ำใจ
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อภาษาไทย เมืองบุรีรัมย์
ชื่อภาษาอังกฤษ Buri Ram Town Municipality
ข้อมูลสถิติ
ประชากร 27,862 คน (พ.ศ. 2556)
พื้นที่ 6.00 ตร.กม.
ความหนาแน่น 4643.67 คน/ตร.กม.
เว็บไซต์ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
    

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ภายในเขตเทศบาลเป็นที่ตั้งของหน่วยงานการบริหาร สถานศึกษา สถานพยาบาลและสาธารณสุข ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของจังหวัดบุรีรัมย์ มีพื้นที่ทั้งหมด 6.0 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,750 ไร่ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ประมาณ 384 กิโลเมตร ทางรถไฟประมาณ 376 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดใกล้เคียงดังนี้

ประวัติเทศบาล[แก้]

สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์แห่งใหม่

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ พุทธศักราช 2479 ซึ่งได้ตราขึ้นไว้ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2479 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ซึ่งมี พ.อ.พหลพลหยุหเสนา เป็นนายกรัฐมนตรี โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 53 ตอนที่ 62 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2479

ต่อมาเมื่อท้องถิ่นเจริญขึ้น มีชุมชนอยู่หนาแน่นทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาลที่ต่อเนื่องกันสมควรปรับปรุงเขตเทศบาลเสียใหม่ เพื่อขยายเขตให้เทศบาลได้ปกครองและทะนุบำรุงท้องถิ่น จึงได้ตราพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. 2504 ลงวันที่ 30 เมษายน 2504 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชการปัจจุบัน มีจอมพลสฤษดิ์ ธนรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 78 ตอนที่ 40 วันที่ 9 พฤษภาคม 2504 มีเนื้อที่รวม 6.0 ตารางกิโลเมตร สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลในเมืองทั้งหมดของอำเภอเมืองบุรีรัมย์

ตราสัญลักษณ์[แก้]

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์มีตราประจำเทศบาลเป็นรูปศีรษะช้าง และพานรัฐธรรมนูญซึ่งมีความหมายดังนี้ รูปศีรษะช้างชูพานรัฐธรรมนูญ เพราะในสมัยก่อนจังหวัดบุรีรัมย์เป็นป่าส่วนใหญ่ มีช้างเป็นจำนวนมาก และราษฎรได้จับช้างมาใช้ในงาน ช้างจึงเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญแก่ท้องถิ่นมาก ส่วนพานรัฐธรรมนูญ แสดงถึงเทศบาลเป็นรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ด้วยเหตุนี้เทศบาลจึงกำหนดดวงตราเป็นรูปศีรษะช้างชูพานรัฐธรรมนูญ

อาณาเขต[แก้]

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียง ดังนี้

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

ด้านเหนือ[แก้]

ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือห่างจากทางรถไฟสายอุบลราชธานี - นครราชสีมา ตรงหลัก กม.ที่ 375 ตามแนวเส้นตั้งฉาก 450 เมตร เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนพุทไธสงฟากตะวันออก ห่างจากทางรถไฟสายอุบลราชธานี - นครราชสีมา 650 เมตร

ด้านตะวันออก[แก้]

จากหลักเขตที่ 2 เลียบตามถนนพุทไธสงฟางตะวันออกไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 3 ?ซึ่งตั้งอยู่ริมทางรถไฟสายอุบลราชธานี - นครราชสีมา ฟากเหนือ จากหลักเขตที่ 3 เลียบตามทางรถไฟสายอุบลราชธานี - นครราชสีมา ฟากเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินสายบุรีรัมย์ - สตึก 380 เมตร จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางเข้าวัดอิสาณฟากใต้ ห่างจากคลองละลม ฝั่งตะวันออก 40 เมตร จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นขนานกับคลองละลมฝั่งตะวันออกไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากคลองละลมฝั่งใต้ไปทางทิศใต้ 40 เมตร

ด้านใต้[แก้]

จากหลักเขตที่ 6 เป็นเส้นขนานกับคลองละลมฝั่งใต้ไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากคลองละลมฝั่งใต้ 40 เมตร จากหลักเขตที่ 7 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 8 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินสายบุรีรัมย์ - ประโคนชัย ฟากตะวันออก ตรงหลัก กม.ที่ 640 จากหลักเขตที่ 8 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ 9 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางรถไฟสายบุรีรัมย์ - เขากระโดง ฟากตะวันตก ตรงริมลำห้วยจรเข้มาก ฝั่งเหนือ

ด้านตะวันตก[แก้]

จากหลักเขตที่ 9 เลียบตามทางรถไฟสายบุรีรัมย์ - เขากระโดงฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 10 ซึ่งตั้งอยู่ตรงหลัก กม.ที่ 1 จากหลักเขตที่ 10 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 11 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางรถไฟสายอุบลราชธานี - นครราชสีมา ฟากเหนือ ตรงหลัก กม.ที่ 375 จากหลักเขตที่ 11 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนบรรจบหลักเขตที่ 1

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

ชุมชน[แก้]

ชุมชนในเขตเทศบาล จำนวน 18 ชุมชน ดังนี้

 1. ชุมเห็ด
 2. หลักสถานีรถไฟ
 3. หนองปรือ
 4. ประปาเก่า
 5. หน้าสถานีรถไฟ
 6. บุลำดวนเหนือ
 7. ตลาด บ.ข.ส.
 8. หลังเทศบาล
 9. เทศบาล
 1. ตลาดสด
 2. วัดอิสาณ
 3. บุลำดวนใต้
 4. หลังราชภัฏ
 5. ต้นสัก
 6. หลักเมือง
 7. สะพานยาว
 8. โคกกลาง
 9. ฝั่งละลม
ชุมชนละลม

ภูมิประเทศ[แก้]

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปมีลักษณะเป็นที่ราบมีความลาดเอียงเล็กน้อย จากทางทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก และจากทิศเหนือไปทางทิศใต้ มีความสูงของพื้นที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง 163 เมตร

ภูมิอากาศ[แก้]

สภาพอากาศทั่วไป แบ่งออกเป็น 3 ฤดู

 • ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป จนถึงกลางเดือนพฤษภาคม
 • ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป จนถึงเดือนตุลาคม
 • ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป จนถึงเดือนกุมภาพันธ์
ข้อมูลภูมิอากาศของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ทั้งปี
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย °C (°F) 31.67
(89.01)
34.02
(93.24)
36.02
(96.84)
36.45
(97.61)
33.87
(92.97)
34.35
(93.83)
33.60
(92.48)
33.07
(91.53)
32.57
(90.63)
31.25
(88.25)
30.52
(86.94)
29.77
(85.59)
33.10
(91.58)
อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย °C (°F) 17.65
(63.77)
20.10
(68.18)
22.65
(72.77)
24.47
(76.05)
24.50
(76.1)
24.80
(76.64)
24.37
(75.87)
24.17
(75.51)
24.22
(75.6)
23.32
(73.98)
20.87
(69.57)
18.30
(64.94)
22.45
(72.41)
หยาดน้ำฟ้า มม (นิ้ว) 0.07
(0.0028)
7.10
(0.2795)
42.02
(1.6543)
113.75
(4.4783)
241.87
(9.5224)
100.82
(3.9693)
176.10
(6.9331)
109.87
(4.3256)
288.90
(11.374)
177.50
(6.9882)
94.27
(3.7114)
6.00
(0.2362)
1,358.27
(53.4752)
วันที่มีหยาดน้ำฟ้าโดยเฉลี่ย 0 2 5 10 20 14 18 12 18 14 5 2 120
แหล่งที่มา: สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกบุรีรัมย์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ประชากร[แก้]

บ้านไม้เก่าริมถนนสุนทรเทพ

จำนวนประชากรตามสถิติการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 30 เมษายน 2553 แบ่งเป็น ชาย จำนวน 13,555 คน หญิง จำนวน 14,620 คน รวม 28,283 คน ความหนาแน่นของประชากร 4,695.84 คนต่อตารางกิโลเมตร จำนวน 6,097 ครอบครัว[1]

เศรษฐกิจ[แก้]

โทรคมนาคมและการสื่อสาร[แก้]

องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ทศท.)
 • ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง
 • องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ทศท.)
 • การสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.)
 • สถานีวิทยุกระจายเสียง/สถานีวิทย์โทรทัศน์ในพื้นที่
  1. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ เอ.เอ็ม. ตั้งอยู่ที่ถนนนิวาส ข้างโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
  2. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ เอฟ.เอ็ม. ตั้งอยู่ที่ถนนจิระตรงข้ามมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
  3. ระบบเสียงตามสาย/หอกระจายข่าวในพื้นที่ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ 80 ของพื้นที่

การประปา[แก้]

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์อยู่ในเขตบริการน้ำประปาของสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งมีจำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาในเขตเทศบาลฯ ประปาในเขตเทศบาลฯ ประมาณ 6,097 ครัวเรือน ผลิตน้ำประปาได้ 18,000 - 19,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และใช้น้ำประปาเฉลี่ย 17,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มีห้วยจระเข้มากเป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาและมีห้วยตลาดเป็นแหล่งน้ำดิบสำรอง

ไฟฟ้า[แก้]

ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มีจำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าประมาณ 6,097 ครัวเรือน คิดเป็น พื้นที่ที่ให้บริการไฟฟ้า 100% ของพื้นที่ทั้งหมด

การศึกษา[แก้]

การจัดการศึกษาในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มีตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา

ระดับก่อนประถมศึกษา 2 แห่ง
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (ชุมชนหนองปรือ)
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนพยาบาลบุรีรัมย์
ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา 5 แห่ง
ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา (โรงเรียนขยายโอกาส) 3 แห่ง
ระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 แห่ง
ระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 แห่ง
ระดับวิทยาลัยมีสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2 แห่ง
ระดับมหาวิทยาลัย 1 แห่ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรม 3 แห่ง

สาธารณสุข[แก้]

โรงพยาบาลบุรีรัมย์

การสาธารณสุขในเทศบาลบุรีรัมย์ มีดังนี้

 • โรงพยาบาลในเขตพื้นที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง เตียงคนไข้ จำนวน 750 เตียง[2]
 • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จำนวน 1 แห่ง
 • คลินิกเอกชน จำนวน 65 แห่ง[3]
 • ศูนย์บริการแพทย์แผนไทย 1 แห่ง[3]
 • คลินิกบริการสาธารณสุขของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จำนวน1 แห่ง[3]

ศาสนสถาน[แก้]

วัดกลางพระอารามหลวง
พุทธ
อิสลาม
คริสต์

สถานที่สำคัญ[แก้]

 • สระว่ายน้ำ จำนวน 1 แห่ง
 • ห้องสมุดประชาชน จำนวน 1 แห่ง
 • สวนสาธารณะ จำนวน 4 แห่ง
 • สวนหย่อม จำนวน 3 แห่ง
 • เกาะกลางถนนและพื้นที่สีเขียว จำนวน 5 แห่ง
 • คลองละลม ตั้งอยู่กลางเมืองบุรีรัมย์มีลักษณะเป็นรูปวงรี แบ่งเป็น 6 ส่วนหรือ 6 ลูก
 • สระน้ำ (ละลม) วัดกลาง
 • สระหนองปรือ
 • ทวีกิจ พลาซ่า
 • สถานีบริการน้ำมัน 6 แห่ง
 • สถานีแก๊ส - แห่ง
 • ตลาดสด 1 แห่ง
 • ตลาดนัด 1 แห่ง
 • ตลาดค้าปลีกและค้าส่ง 1 แห่ง
 • ธนาคาร 12 แห่ง
 • สถานธนานุบาล 3 แห่ง
 • โรงฆ่าสัตว์ 1 แห่ง
 • โรงแรม 12 แห่ง
 • โรงภาพยนตร์ 1 แห่ง
 • ร้านขายอาหารทั่ว ๆ ไป 260 แห่ง
 • ร้านอาหารระดับภัตตาคาร 1 แห่ง

การเดินทาง[แก้]

รถโดยสารประจำทาง[แก้]

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ สามารถเดินทางติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้เคียงและติดต่อกันภายในจังหวัดได้สะดวกทั้งทางรถยนต์ รถไฟ และทางเครื่องบิน ในเขตเทศบาลมีถนนเป็นเส้นทางคมนาคมหลักโดยส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนแอสฟัลท์ติก

รถไฟ[แก้]

เชื่อมต่อที่ สถานีรถไฟบุรีรัมย์

 • ขบวนรถด่วนพิเศษ มีขบวนรถไฟสายกรุงเทพ-อุบลราชธานี เป็นรถนั่งปรับอากาศชั้น 2 ทั้งขบวน
 • ขบวนรถด่วน มีขบวนรถไฟสายกรุงเทพ-อุบลราชธานี, กรุงเทพ-ศรีสะเกษ และกรุงเทพ-ศีขรภูมิ
 • ขบวนรถเร็ว มีขบวนรถไฟสายกรุงเทพ-อุบลราชธานี รวมทั้งสิ้น 4 ขบวน
 • ขบวนรถธรรมดา มีขบวนรถไฟสายกรุงเทพ-สุรินทร์ เป็นรถไฟฟรี
 • ขบวนรถท้องถิ่น มีขบวนรถไฟสายนครราชสีมา-อุบลราชธานี รวมทั้งสิ้น 3 ขบวน เป็นรถไฟฟรี

อ้างอิง[แก้]

 1. สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
 2. ที่มา:โรงพยาบาลบุรีรัมย์
 3. 3.0 3.1 3.2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]