เทศบาลเมืองเมืองปัก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลเมืองเมืองปัก
ตราประจำเทศบาลเมืองเมืองปัก
ตราประจำเทศบาลเมืองเมืองปัก
เทศบาลเมืองเมืองปักน่าอยู่ ถนนสวย น้ำใส ไร้มลพิษ ประชาร่วมคิดพัฒนา ชาวประชามีสุข
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อภาษาไทย เมืองเมืองปัก
ชื่อภาษาอังกฤษ Mueang Pak Town Municipality
ข้อมูลสถิติ
รหัสทางภูมิศาสตร์ 30XX
ประชากร 14,448 คน (พ.ศ. 2555)
พื้นที่ 12.41 ตร.กม.
ความหนาแน่น 1,164.22 คน/ตร.กม.
สำนักงาน
ที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก เลขที่ 1 หมู่ที่ 1 ถนนสืบศิริ ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ (+66) 0 4428 4647
เว็บไซต์ www.nmt.or.th/korat/mueangpak/

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
    

เทศบาลเมืองเมืองปัก เป็นเทศบาลแห่งหนึ่งในอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ประวัติ[แก้]

เทศบาลเมืองเมืองปักเป็นเทศบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอปักธงชัย ในอดีตเป็นสุขาภิบาลที่มีชื่อว่า สุขาภิบาลเมืองปัก และได้มีการยกฐานะจากสุขาภิบาลเมืองปักเป็น เทศบาลตำบลเมืองปัก เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 และในวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2555 กระทรวงมหาดไทยได้ยกฐานะเทศบาลตำบลเมืองปักเป็น เทศบาลเมืองเมืองปัก

เขตการปกครอง[แก้]

เทศบาลเมืองเมืองปักมีพื้นที่ 12.41 ตารางกิโลเมตร (ที่มา: ระบบสารสนเทศ GIS ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา) ประกอบไปด้วยพื้นที่ 14 ชุมชน 2 ตำบล คือ ตำบลเมืองปัก หมู่ที่ 1, 2, 3, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 และบางส่วนของตำบลธงชัยเหนือ

ภูมิอากาศ[แก้]

ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู

 • ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม
 • ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน - กันยายน
 • ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม - มกราคม

สถานการศึกษาในเขตเทศบาล[แก้]

การคมนาคม[แก้]

เทศบาลเมืองเมืองปักมีเส้นทางการคมนาคมติดต่อกับอำเภอและจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งกรุงเทพมหานคร ซึ่งทำเลที่ตั้งของเทศบาลเมืองเมืองปักนับได้ว่าเป็นประตูสู่ภาคตะวันออก สามารถสัญจรไปมาได้โดยสะดวก โดยทางรถยนต์คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304

ถนนสายหลักที่ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมสัญจรไปมาภายในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก คือ ถนนสืบศิริ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 เดิม) ถนนศรีพลรัตน์ ถนนเทพธงชัย ถนนนิวาสดำเนิน ถนนนิวาสวัฒนกิจ ถนนประชาอุทิศ

ประชากร[แก้]

ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2553 เขตเทศบาลเมืองเมืองปักมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 14,322 คน แยกเป็นชาย 6,813 คน หญิง 7,509 คน

ศาสนา[แก้]

ผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99 มีจำนวนวัด 4 วัด

 1. วัดกลางปักธงชัย
 2. วัดโพธิ์เมืองปัก
 3. วัดอัมพวัน
 4. วัดโนนขุนชัย

เศรษฐกิจ[แก้]

ประชากรในเขตเทศบาลเมืองเมืองปักส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประเภทอุตสาหกรรมครัวเรือนและการเกษตร

สถาบันการเงิน[แก้]

 • ธานคารไทยพาณิชย์
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารทหารไทย
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร