เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ตราประจำเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ตราประจำเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
เขลางค์นครเมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมสวยงาม ธรรมาภิบาลดีเด่น มุ่งเน้นปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาบริการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อภาษาไทย เมืองเขลางค์นคร
ชื่อภาษาอังกฤษ Khelang Nakhon Town Municipality
ข้อมูลสถิติ
ประชากร 60,412 คน (พ.ศ. 2557)
พื้นที่ 195.49 ตร.กม.
ความหนาแน่น 309 คน/ตร.กม.
สำนักงาน
ที่ตั้ง ถนนบุญวาทย์ ตำบลหัวเวียง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ (+66) 0 5422 5967
โทรสาร (+66) 0 5422 5967
เว็บไซต์ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
    

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลกล้วยแพะ และตำบลปงแสนทองทั้งตำบล รวมถึงบางส่วนของตำบลหัวเวียง ตำบลพระบาท และตำบลชมพู นอกจากนี้เทศบาลเขลางค์นครยังเป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดลำปาง

ประวัติ[แก้]

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้รับการยกฐานะจาก เทศบาลตำบลเป็นเทศบาลเมืองเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2547[1] เนื่องจาก เทศบาลตำบลชมพู มีขนาดพื้นที่รับผิดชอบกว้างขวาง จำนวนประชากรหนาแน่น การเจริญเติบโตของชุมชน รวมถึงมีรายได้เพียงพอตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ จึงยกฐานะจาก เทศบาลตำบลชมพู เป็น เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2547 พร้อมกับการเปลี่ยนชื่อและตราสัญลักษณ์ของเทศบาลใหม่อีกด้วย

ภูมิศาสตร์[แก้]

เขตการปกครอง[แก้]

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 ตำบล 63 ชุมชน จำนวนประชากรทั้งหมด 60,649 คน แยกตามลักษณะการปกครองดังนี้

  • ตำบลชมพู จำนวน 20 ชุมชน ประชากร 20,785 คน ชาย : 9,937 คน หญิง : 10,848 คน
  • ตำบลปงแสนทอง จำนวน 21 ชุมชน ประชากร 17,823 คน ชาย : 8,581 คน หญิง : 9,242 คน
  • ตำบลกล้วยแพะ จำนวน 6 ชุมชน ประชากร 9,523 คน ชาย : 4,643 คน หญิง : 4,880 คน
  • ตำบลพระบาท จำนวน 16 ชุมชน ประชากร 12,575 คน ชาย : 6,076 คน หญิง : 6,499 คน

รวม 63 ชุมชน ประชากร 60,649 คน ชาย : 29,247 คน หญิง : 31,402 คน ที่มา : งานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาล ณ ธันวาคม 2554

ประชากร[แก้]

จำนวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครมีจำนวน 60,706 คน จำนวนประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 50,296 คน ที่มา : สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

การคมนาคม[แก้]

  • ทางรถไฟ มีทางรถไฟเส้นทางระหว่างกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ ผ่านอำเภอเมืองลำปาง 1 สาย
  • ทางรถยนต์ มีเส้นทางหลวงแผ่นดินที่เชื่อมระหว่างจังหวัดลำปาง กับจังหวัดตาก, ลำพูน, แพร่, พะเยา และเชื่อมระหว่างอำเภอ ตำบล หมู่บ้านต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง ประชาชนสามารถเดินทางไปมาได้สะดวกทุกฤดูกาล
  • ทางอากาศ มีท่าอากาศยานพาณิชย์ 1 แห่ง ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 5 ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง มีเครื่องบินพาณิชย์ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์บริการเป็นประจำทุกวัน

การศึกษา[แก้]

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ไม่มีสถานศึกษาในสังกัด แต่ได้ให้การสนับสนุนสถานศึกษาที่ตั้งอยู่เขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ดังนี้ 1.โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1 จำนวน 17 แห่ง 2.โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จำนวน 1 แห่ง 3.โรงเรียนสังกัดกรมอาชีวศึกษา จำนวน 1 แห่ง 4.โรงเรียนพาณิชยการเอกชน จำนวน 1 แห่ง 5.มหาวิทยาลัยระดับอุดมศึกษาเอกชน จำนวน 1 แห่ง 6.มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จำนวน 1 แห่ง นอกจากนี้เทศบาลมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบอยู่จำนวน 11 แห่ง ดังนี้ 1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่นาน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลปงแสนทอง 2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาด หมู่ที่ 7 ตำบลปงแสนทอง 3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 4 ตำบลปงแสนทอง 4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟ่อน หมู่ที่ 2 ตำบลชมพู 5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีหมวดเกล้า หมู่ที่ 4 ตำบลชมพู 6.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโทกหัวช้าง หมู่ที่ 4 ตำบลพระบาท 7.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุญเกิด หมู่ที่ 4 ตำบลพระบาท 8.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองห้า หมู่ที่ 4 ตำบลพระบาท 9.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดม่อนจำศีล หมู่ที่ 4 ตำบลพระบาท 10.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาลาด หมู่ที่ 4 ตำบลพระบาท 11.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกล้วยหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ

การสาธารณสุข[แก้]

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ไม่มีสถานบริการสาธารณสุขในความดูแล แต่มีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ทางด้านสาธารณสุข จำนวน 7 คน ที่รับผิดชอบดูแลงานด้านป้องกันโรค งานสุขาภิบาล งานสัตวแพทย์ ซึ่งจะประสานงานการปฏิบัติและสนับสนุนงบประมาณกับสถานีอนามัย สังกัดกระทรวงสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ จำนวน 7 แห่ง มีเจ้าหน้าที่ อสม, จำนวน 1425 คน ให้การดูแลรักษาพยาบาลและดูแลการเผ้าระวังแก่ประชาชน โดยเทศบาลได้ให้การอุดหนุนงบประมาณให้ส่วนหนึ่ง นอกจากนี้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ยังได้ดูแลควบคุมเกี่ยวกับการประกอบกิจกราอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

สถานประกอบการ[แก้]

จากสภาพทำเลที่ตั้งของเทศบาลมืองเขลางค์นคร และมีทางหลวงแผ่นดินเชื่อมระหว่างจังหวัดตัดผ่านหลายสาย สภาพเศรษฐกิจท้องถิ่นสามารถแบ่งได้ 3 ประเภท กล่าวคือ

  • เกษตรกรม : ประชาชนส่วนใหญ่ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจะทำการเพาะปลูกข้าว ถั่วเหลือง ถั่วลิสง และแตงโม โดยพื้นที่ทำการเกษตรจะกระจายอยู่ทุกตำบล
  • อุตสาหกรรม : ส่วนใหญ่ประกอบอุตสาหกรรมผลิตเซรามิค เครื่องปั้นดินเผา และอุตสาหกรรมอื่น ๆ อาทิเช่น อุตสาหกรรมผลิตอาหารกระป๋อง, อุตสาหกรรมกลึงและแกะสลักไม้, อุตสาหกรรมทำเส้นก๋วยเตี๋ยว เป็นต้น โดยมีจำนวนโรงงานในเขตพื้นที่ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร รวมทั้งสิ้น 231 แห่ง
  • พาณิชยกรรม : ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และประชาชนต่างจังหวัดที่เดินทางท่องเที่ยว แวะพักมีจำนวนสูง จึงทำให้เกิดการประกอบพาณิชยกรรมประเภทร้านอาหาร จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเกิดขึ้นอย่างหนาแน่น ทั้งในบริเวณตำบลพระบาท, ตำบลชมพู และตำบลปงแสนทอง โดยอัตราเฉลี่ยการประกอบพาณิชยกรรมประมาณ 30% ของประชากรทั้งหมด

อ้างอิง[แก้]