เทศบาลเมืองไร่ขิง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลเมืองไร่ขิง
ตราประจำเทศบาลเมืองไร่ขิง
ตราประจำเทศบาลเมืองไร่ขิง
ไร่ขิงศูนย์ราชการ พุทธสถานล้ำค่า การศึกษารุ่งเรือง เลืองชื่อการเกษตร เขตอุตสาหกรรม นำชุมชนพัฒนา
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อภาษาไทย เมืองไร่ขิง
ชื่อภาษาอังกฤษ Rai Khing Municipality
ข้อมูลสถิติ
ประชากร 23,585 คน (พ.ศ. 2551)
พื้นที่ 25.4 ตร.กม.
ความหนาแน่น 928.54 คน/ตร.กม.
สำนักงาน
ที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลเมืองไร่ขิง เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ถนนไร่ขิง-ทรงคะนอง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์ (+66) 0 3422 5572-3, 0 3431 1749-50
เว็บไซต์ http://www.raikhing.go.th/

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
    

เทศบาลเมืองไร่ขิง เป็นเทศบาลแห่งหนึ่งในเขตอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ประวัติ[แก้]

ตำบลไร่ขิงได้รับการจัดตั้งเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ขิง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538 ภายหลังที่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกาเล่ม 111 ตอน 53 ก ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2537 ตำบลไร่ขิงได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลเมืองไร่ขิง โดยที่กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า มีองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีสภาพเหมาะสมสมควรให้จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็น เทศบาลเมืองไร่ขิง เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2551