เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
ตราประจำเทศบาลนครปราจีนบุรี
ตราประจำเทศบาลนครปราจีนบุรี
เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน
เมืองอยู่ดี คนมีสุข
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
บริหารพัฒนาก้าวไกล
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อภาษาไทย นครปราจีนบุรี
ชื่อภาษาอังกฤษ Prachin Buri City
ข้อมูลสถิติ
ประชากร 60,798 คน (พ.ศ. 2557)
พื้นที่ 8.34 ตร.กม.
ความหนาแน่น 7,289 คน/ตร.กม.
สำนักงาน
ที่ตั้ง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000
โทรศัพท์ (+66) 0 3721 1028
เว็บไซต์ เทศบาลนครปราจีนบุรี

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
    

เทศบาลนครปราจีนบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลนคร ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีพื้นที่ครอบคลุม 1 ตำบล คือ ตำบลหน้าเมืองทั้งตำบล ภายในเขตเทศบาลมีที่ตั้งของศูนย์ราชการ สถานศึกษา สถาบันการเงินต่างๆ ทำให้มีฐานะเป็นศูนย์กลางความเจริญของจังหวัด

ประวัติ[แก้]

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2478 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 52 ตอนที่ 56 ลงวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2478 และมีการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล จำนวน 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2493 มีพื้นที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น 2.4 ตารางกิโลเมตร ครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2499 มีพื้นที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น 3.88 ตารางกิโลเมตร และครั้งที่ 3 เมื่อ พ.ศ. 2516 มีพื้นที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น 8.34 ตารางกิโลเมตร

ลักษณะที่ตั้ง[แก้]

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี
 • ทิศใต้ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง และองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางบริบูรณ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี

เขตการปกครอง[แก้]

เทศบาลเมืองปราจีนบุรีมีพื้นที่ประมาณ 8.34 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,212.5 ไร่ ประกอบด้วย 1 ตำบล คือ ตำบลหน้าเมือง ซึ่งชาวบ้านภายในเขตเทศบาลได้รวมกลุ่มกันอยู่เป็นชุมชนจำนวน 16 ชุมชน ดังนี้

 1. ชุมชนโปร่งอรุณ
 2. ชุมชนท้ายวัดหลวง
 3. ชุมชนบ้านกลางใต้
 4. ชุมชนบ้านกลางเหนือ
 5. ชุมชนเซียนซือ
 6. ชุมชนวัดแจ้ง
 7. ชุมชนตรอกศึกษา
 8. ชุมชน ส.เทคนิค
 9. ชุมชนตรอกขจรพานิช
 10. ชุมชนโคกกะจะ
 11. ชุมชนร่วมใจ
 12. ชุมชนต้นกระบก
 13. ชุมชนบัวลาย
 14. ชุมชนคลองวัว
 15. ชุมชนถนอมจิตร
 16. ชุมชนไทยวิเชียร

ประชากร[แก้]

จำนวนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 มีจำนวน 18,231 คน แยกเป็นชาย 8,596 คน หญิง 9,635 คน ความหนาแน่นของประชากรประมาณ 2,186 คนต่อตารางกิโลเมตร จำนวนบ้าน 7,992 หลังคาเรือน

การศึกษา[แก้]

สถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีมีดังนี้

 • สังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 1. โรงเรียนเทศบาล 1
 2. โรงเรียนเทศบาล 2
 3. โรงเรียนเทศบาล 3
 4. โรงเรียนเทศบาล 4
 5. โรงเรียนเทศบาล 5
 6. โรงเรียนเทศบาล 6
 • สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 1. โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
 2. โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
 • สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
 1. วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
 2. วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
 • สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน
 1. โรงเรียนมารีวิทยา
 2. โรงเรียนพณิชยการปราจีนบุรี

การสาธารณสุข[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]