เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ตราประจำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ตราประจำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ดเมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก ฟูมฟักตำนานเมือง ลือเลื่องประเพณี วัฒนธรรม งามล้ำแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อภาษาไทย เมืองร้อยเอ็ด
ชื่อภาษาอังกฤษ Roi Et Town Municipality
ข้อมูลสถิติ
ประชากร 35,077 คน (พ.ศ. 2556)
พื้นที่ 11.63 ตร.กม.
ความหนาแน่น 3,016 คน/ตร.กม.
โทรศัพท์ (+66) 043511222
โทรสาร (+66) 043513394
เว็บไซต์ [1]

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
    

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลในเมืองทั้งตำบล ภายในเขตเทศบาลเป็นที่ตั้งของหน่วยงานการบริหาร สถานศึกษา สถานพยาบาลและสาธารณสุข ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของจังหวัดร้อยเอ็ด และห้างสรรพสินค้ามากมายโรงแรมชั้นนำ

ประวัติเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด[แก้]

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2479 มีพื้นที่เขตเทศบาล 4.5 ตารางกิโลเมตร โดยมีสำนักงานเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวยกพื้นสูงตั้งอยู่บนศาลาจตุรมุขในเกาะกลางบึงพลาญชัย ต่อมาปี พ.ศ. 2499 ได้ก่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่ เป็นอาคารคอนกรีตสองชั้นตามแบบแปลนการก่อสร้างสำนักงานเทศบาลทั่วประเทศ ตั้งอยู่ที่ถนนเทวาภิบาลบนเนื้อที่ 4 ไร่เศษ ต่อมาเมื่อบ้านเมืองเจริญขึ้นและชุมชนหนาแน่นมากขึ้น จึงได้ทำการขยายเขตเทศบาลออกไปเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2509 ทำให้มีพื้นที่ 11.63 ตารางกิโลเมตร(พระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 23 ตอนที่ 21 วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2509) และเพื่อพัฒนาและรองรับการบริหารและบริการประชาชนให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้ก่อสร้างอาคารสำนักงานเพิ่มเติมอีก 1 หลัง เป็นอาคารคอนกรีต 3 ชั้น ต่อมาเชื่อมด้านหลังของอาคารหลังเดิม ในปี พ.ศ. 2542 และในปี พ.ศ. 2553 ได้ก่อสร้างอารคารศูนย์บริการร่วมเบ็ดเสร็จ เปิดใช้บริการเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน โดยเปิดบริการเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 [1] (ข้อมูลจากเอกสาร : แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พ.ศ. 2557-2559)

สภาพทั่วไป[แก้]

ที่ตั้งและอาณาเขตของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด[แก้]

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลเหนือเมือง
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลเหนือเมือง ตำบลรอบเมือง
 • ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลรอบเมือง
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลรอบเมือง ตำบลดงลาน

สภาพภูมิอากาศ[แก้]

ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป มีฝนเฉลี่ยประมาณ 1,400 มิลลิเมตรต่อปี อุณหภูมิเฉลี่ย ต่ำสุดประมาณ 14.4 องศาเซลเซียส และสูงสุดประมาณ 40.5 องศาเซลเซียส

ประชากร[แก้]

 • พ.ศ. 2552 จำนวน 34,510 คน
 • พ.ศ. 2553 จำนวน 34,636 คน
 • พ.ศ. 2554 จำนวน 34,763 คน
 • พ.ศ. 2555 จำนวน 34,592 คน
 • พ.ศ. 2556 จำนวน 35,077 คน

สภาพสังคม[แก้]

ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด[แก้]

เขตที่ 1
 1. ชุมชนวัดป่าเรไร
 2. ชุมชนวัดคุ้ม
 3. ชุมชนวัดเหนือ
 4. ชุมชนท่านคร
 5. ชุมชนวัดบึง
 6. ชุมชนศิริมงคล
เขตที่ 2
 1. ชุมชนพระอารามหลวง
 2. ชุมชนรอบเมือง
 3. ชุมชนวัดเวฬุวัน
 4. ชุมชนศรีอุดม
 5. ชุมชนบ้านหนองหญ้าม้า
 6. ชุมชนทุ่งเจริญ
 7. ชุมชนพิพิธภัณฑ์
 8. ชุมชนมั่นคงพัฒนา
เขตที่ 3
 1. ชุมชน บ.ข.ส.
 2. ชุมชนตลาดหนองแคน
 3. ชุมชนจันทร์เกษม
 4. ชุมชนโรงเรียนเมือง
 5. ชุมชนราษฎรอุทิศ
 6. ชุมชนโรงพยาบาล

วัด[แก้]

 1. วัดบูรพาภิราม
 2. วัดบึงพระลานชัย
 3. วัดกลางมิ่งเมือง
 4. วัดสระทอง
 5. วัดสระแก้ว
 6. วัดเหนือ
 7. วัดป่าเรไร
 8. วัดเวฬุวัน
 9. วัดราษฎร์ศิริ
 10. วัดคุ้มวนาราม
 11. วัดสว่างอารมณ์
 12. วัดราษฎรอุทิศ
 13. วัดท่านคร
 14. วัดบ้านหนองหญ้าม้า

งานประเพณีและเทศกาลท้องถิ่นที่สำคัญ[แก้]

 1. งานประเพณีบุญผะเหวด(บุญมหาชาติ) จัดขึ้นในวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์แรกของเดือนมีนาคม ของทุกปี
 2. งานประเพณีสงกรานต์ จัดขึ้นในวันที่ 13-15 เมษายน ของทุกปี
 3. งานเลี้ยงสักการะเจ้าพ่อมเหศักดานุภาพ จัดขึ้นในพุธแรก เดือน 6 ของทุกปี
 4. งานเลี้ยงสักการะเจ้าพ่อหลักเมือง จัดขึ้นในวันพุธแรก เดือน 7 ของทุกปี
 5. งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี (จัดขึ้นก่อนวันเข้าพรรษา 1 วัน)
 6. งานประเพณีกวนข้าวทิพย์ออกพรรษา จัดขึ้นในวันแรม 14 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี (จัดขึ้นก่อนวันออกพรรษา 1 วัน)
 7. งานกฐิน 101 กอง จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 3 หลังงานประเพณีออกพรรษา
 8. งานประเพณี "สมมาน้ำคืนเพ็งเส็งประทีป" จัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี

การศึกษาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด[แก้]

โรงเรียนในสังกัด[แก้]

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้จัดตั้งโรงเรียนในสังกัด จำนวน 8 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
 1. โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง
 2. โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม
 3. โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ
 4. โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร
 5. โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า(โรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด)
 6. โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน
 7. โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ
 8. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
 9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
 10. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า

หน่วยงานภายในเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด[แก้]

 • สำนักปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
 • สำนักการศึกษาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
 • กองช่างเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
 • กองคลังเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
 • กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
 • กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด


 1. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด