เทศบาลเมืองปากพนัง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลเมืองปากพนัง
ตราประจำเทศบาลเทศบาลเมืองปากพนัง
ตราประจำเทศบาลเทศบาลเมืองปากพนัง
เมืองสุขภาพดี
ศูนย์ศึกษาเรียนรู้แห่งลุ่มน้ำ ชุมชนพอเพียง
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อภาษาไทย เทศบาลเมืองปากพนัง
ชื่อภาษาอังกฤษ Pak Phanang Town Municipality
ข้อมูลสถิติ
ประชากร 20,581 คน
พื้นที่ 7.35 ตร.กม.
ความหนาแน่น 2,800.14 คน/ตร.กม.
สำนักงาน
ที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลเมืองปากพนัง ถนนประชาวัฒนา ตำบลปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140
โทรศัพท์ (+66) 0 7551 7266, 0 7551 7630
เว็บไซต์ [1]

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
    

เทศบาลเมืองปากพนัง เป็นเทศบาลเมืองแห่งที่สองของจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเมืองท่าที่สำคัญของจังหวัด ในอดีตเป็นศูนย์กลางการค้าข้าวและเครื่องเทศต่างๆมากมาย ปัจจุบันปากพนังถือว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประวัติ[แก้]

สมัยรัชกาลที่ 5 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้จัดการปกครองท้องที่ให้มีมณฑลเทศาภิบาล ร.ศ. 114 อำเภอปากพนัง มีชื่อว่า "อำเถอเบี้ยซัด" หมายความว่าที่ซึ่งคลื่นซัดเอาเปลือกหอย เบี้ยในสมัยโบราณใช้เงินตรา คือ สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้า มีความทนทานและสวยงาม ซึ่งหาได้ไม่ง่ายนัก ผู้คนจึงนำไปใช้เป็นเงินตราได้มากขึ้น ที่เรียกว่า "ที่เบี้ยซัด" จึงเรียกตามนามมอำเภอว่า "อำเภอเบี้ยซัด" เมืองปากพนังเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีต เพราะสภาพภูมิศาสตร์และท้องถิ่นอำเภอปากพนังเป็นจุดรวมอำเภอใกล้เคียงถือเป็นแหล่งรวมในการขนส่งสินค้าทางเรือ การประมง มีเรือเดินทะเลรับ - ส่งคนโดยสารจากปากพนังไปต่างประเทศถึงรัฐตรังกานู เรือเดินทะเลค้าขายระหว่างปากพนัง กับกรุงเทพฯ สินค้าจากอำเภอใกล้เคียงที่จะส่งไปต่างประเทศหรือกรุงเทพ จะต้องผ่านปากพนังทั้งสิ้น

สภาพทั่วไป[แก้]

เทศบาลเมืองปากพนัง ห่างจากตัวเมืองนครศรีธรรมราชไปทางทิศตะวันออก ติดต่อทางหลวงจังหวัด หมายเลข 4013 ประมาณ 35 กิโลเมตร ลักษณะพื้นที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำและพื้นที่ได้รับอิทธิพลจาก น้ำขึ้น-น้ำลง มีความลาดชันประมาณ ร้อยละ 0.2 - 0.5 และอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 50 - 80 ซ.ม. มีแม่น้ำปากพนังไหลผ่านใจกลางเทศบาลเมืองปากพนัง มีความกว้างของแม่น้ำประมาณ 500 เมตร ไหลสู่อ่าวไทยที่อ่าวปากพนัง

อาณาเขตติดต่อ[แก้]

เทศบาลเมืองปากพนัง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกขอตัวเมืองนครศรีธรรมราช

ชุมชน[แก้]

เทศบาลเมืองปากพนังประกอบด้วยชุมชน 22 ชุมชน

 • 1.ชุมชนต้นหาด
 • 2.ชุมชนเสาธงทอง
 • 3.ชุมชนรามประดิษฐ์
 • 4.ชุมชนคงคาสวัสดิ์
 • 5.ชุมชนหูล่อง
 • 6.ชุมชนสระแก้ว
 • 7.ชุมชนพรหมมานนท์
 • 8.ชุมชนศรีสมบูรณ์
 • 9.ชุมชนบ้านล่าง
 • 10.ชุมชนสินสืบสุข
 • 11.ชุมชนเขมวงศาราม
 • 12.ชุมชนประชาวัฒนา
 • 13.ชุมชนวารีสวัสดิ์
 • 14.ชุมชนตลาด
 • 15.ชุมชนไผ่หั่ว
 • 16.ชุมชนรัตนาราม
 • 17.ชุมชนสนามกีฬา
 • 18.ชุมชนบางฉนาก
 • 19.ชุมชนชายน้ำ
 • 20.ชุมชนรามประดิษฐ์
 • 21.ชุมชนแพรกจูด
 • 22.ชุมชนสะพานใหม่

สาธารณสุข[แก้]

  • โรงพยาบาลปากพนัง 120 เตียง
  • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองปากพนัง
  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง
  • ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลปากพนัง

สถานศึกษา[แก้]

  • โรงเรียนปากพนัง
  • โรงเรียนสตรีปากพนัง
  • โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1
  • โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2
  • โรงเรียนเทศบาลวัดรามประดิษฐ์(ท.4)
  • โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี (ท.3)
  • โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์(ท.5)
  • โรงเรียนวัดศรีสมบูรณ์(ท.6)
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6

วัด[แก้]

จำนวนวัดในเขตเทศบาลเมืองปากพนัง มีทั้งหมด 6 วัด คือ

 • วัดรามประดิษฐ์
 • วัดนาควารี (หูล่อง)
 • วัดคงคาสวัสดิ์
 • วัดศรีสมบูรณ์
 • วัดรัตนาราม
 • วัดนันทาราม

มัสยิด[แก้]

 • มัสยิดดารุลนามีน (บ้านต้นหาด)
 • มัสยิดบัดดารุลมุอมินีน (บ้านท้องโกงกาง)

สถานที่สำคัญ[แก้]

 • สถานีตำรวจภูธรปากพนัง
 • เรือนจำอำเภอปากพนัง
 • ศาลจังหวัดปากพนัง (ศาลจังหวัดประจำอำเภอแห่งแรกของประเทศไทย)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]