เทศบาลตำบลที่วัง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลตำบลที่วัง
ตราประจำเทศบาลเทศบาลตำบลที่วัง
ตราประจำเทศบาลเทศบาลตำบลที่วัง
เข้าใจ เข้าถึง สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม
นำพาสู่การบริหารบ้านเมืองที่ดี
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อภาษาไทย เทศบาลตำบลที่วัง
ชื่อภาษาอังกฤษ Tiwang Subdistrict Municipality
นายกเทศมนตรี นาย นิพนธ์ ประพฤติชอบ
ข้อมูลสถิติ
ประชากร 13,653 คน
พื้นที่ 89 ตร.กม.
ความหนาแน่น 153.40 คน/ตร.กม.
สำนักงาน
ที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลตำบลที่วัง
101 หมู่ 2 ถนนทุ่งสง-ห้วยยอด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ (+66) 075-363250
เว็บไซต์ [1]

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
    


เทศบาลตำบลที่วัง เป็นตำบลของอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ทางทิศใต้ของอำเภอทุ่งสงไปทางจังหวัดตรัง ตามทางหลวงแผ่นดินสาย 403 (ทุ่งสง-ห้วยยอด) ส่วนหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลที่วังนั้นจะอยู่ห่างจาก ตัวเมืองทุ่งสง ประมาณ 9 กิโลเมตร

ประวัติ[แก้]

ก่อนที่จะครบวาระ องค์การบริหารส่วนตำบลที่วัง ได้ดำเนินการขอยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล โดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2550 โดยได้เริ่มตั้งแต่ การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ลงทำประชาคมในระ ดับหมู่บ้านต่างๆ จัดทำประชาคมในระดับตำบลที่โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2550 ดำเนินการแก้ไขตรวจสอบ แนวเขตตำบล ซึ่งแนวเขตตำบลเดิมนั้นไม่ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริง และได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเรื่องนี้อย่างเกาะติดที่สุด และกระทรวงมหาดไทย ได้เชิญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนโยธา และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนไปประชุมชี้แจงประกอบการขอจัดตั้ง ต่อคณะกรรมการกฎหมายมหาดไทย คณะที่ 2 โดยมีนายชัยวัฒน์ หุตะเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในที่ประชุม เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2550 ที่ผ่านมา หลังจากที่แนวเขตตำบล ก็ได้รับการแก้ไขเขตติดต่อใหม่ เสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2550 และที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย มีมติให้องค์การบริหารส่วนตำบลที่วัง ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลได้

ภุมิศาสตร์[แก้]

เทศบาลตำบลที่วังมีเนื้อที่ 89 ตารางกิโลเมตรหรือ พื้นที่ 55,625 ไร่ เทศบาลตำบลที่วัง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของตัวเมืองนครศรีธรรมราช

ภูมิประเทศ[แก้]

ลักษณะภูมิประเทศของตำบลที่วัง มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบเชิงเขา พื้นที่โดยทั่วไปสลับกับพื้นที่สวนยางพาราของราษฎร สภาพของดินส่วนใหญ่เป็นดินลูกรัง มีบางแห่งเป็นดินเหนียว

ภูมิอากาศ[แก้]

ลักษณะภูมิอากาศของตำบลที่วัง ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตอนกลางของภาคใต้ จึงมีภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน แต่อากาศโดยทั่วไปไม่ร้อนจัด เนื่องจากมีอิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านจากทะเลทั้ง 2 ฝั่ง จึงมีฤดูเพียง 2 ฤดู คือ ฤดูร้อนและฤดูฝน

การแบ่งเขตปกครอง[แก้]

เทศบาลตำบลที่วังแบ่งเขตปกครองออกเป็น 11 ชุมชน ได้แก่

 1. ชุมชนบ้านชายคลอง
 2. ชุมชนบ้านหัวนา
 3. ชุมชนบ้านก้างปลา
 4. ชุมชนบ้านฉาง
 5. ชุมชนบ้านควนชม
 6. ชุมชนบ้านนาเปลี่ยน
 7. ชุมชนบ้านธรรมเผด็จ
 8. ชุมชนบ้านวังยวน
 9. ชุมชนบ้านทุ่งอินทนิล
 10. ชุมชนบ้านบนควน
 11. ชุมชนบ้านคลองทราย

สถานศึกษา[แก้]

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
 • โรงเรียนบ้านชายคลอง
 • โรงเรียนวัดก้างปลา
 • โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม
 • โรงเรียนวัดควนชม
 • โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ
 • โรงเรียนบ้านวังยวน
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดควนชม
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายคลอง

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ[แก้]

อ้างอิง[แก้]