เทศบาลตำบลเกาะเพชร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลตำบลเกาะเพชร
ตราประจำเทศบาลเทศบาลตำบลเกาะเพชร
ตราประจำเทศบาลเทศบาลตำบลเกาะเพชร
บริหารจัดการดีมีหลักธรรมาภิบาล
โครงสร้างพื้นฐานเพียบพร้อม
สร้างสังคมล้อมรัก
ยึดหลักเศรษฐกิจยั่งยืน
คืนสิ่งแวดล้อมสู่ธรมชาติ
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อภาษาไทย เทศบาลตำบลเกาะเพชร
ชื่อภาษาอังกฤษ Koh Pet Subdistrict Municipality
นายกเทศมนตรี นายเดชา แก้วเจริญ
ข้อมูลสถิติ
ประชากร 6,969 คน
พื้นที่ 26.71 ตร.กม.
ความหนาแน่น 260.91 คน/ตร.กม.
สำนักงาน
ที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะเพชร
ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170
โทรศัพท์ (+66) 0 7538 6222
เว็บไซต์ [1]

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
    

เทศบาลตำบลเกาะเพชร เทศบาลตำบลเกาะเพชร ตั้งอยู่ที่ 68/3หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัด นครศรีธรรมราช ติด ถนน สาย รพช. หัวอ้ายเต่า – บ้านบางโหนด มีเนื้อที่ ประมาณ 16,698 ไร่หรือประมาณ 26.72 ตารางกิโลเมตร อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ห่างจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณ 66 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 60 นาที ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอหัวไทรประมาณ 15 กิโลเมตร

ประวัติ[แก้]

ตำบลเกาะเพชร มีทั้งหมด 9 หมู่บ้าน เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลหน้าสตน ต่อมาเมื่อ ปี 2523 กระทรวงมหาดไทยได้แยกออกจากตำบลหน้าสตน โดยนำชื่อตำบลมาจากวัดเกาะเพชร เดิมชื่อ วัดเกาะแค็ด (สันนิษฐานว่า มาจาก “กอแค็ด” ซึ่งเป็นชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ขึ้นอยู่มากในบริเวณนั้น ) ต่อมาแผลงเป็น เกาะเพชร เทศบาลตำบลเกาะเพชร ได้จัดตั้งองค์การบริหารเป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ 25กรกฎาคม 2551ตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2546และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ซึ่งมีการกำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ครั้งแรกเมื่อ วันที่ 19 ตุลาคม 2551

สภาพทั่วไป[แก้]

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลเกาะเพชร เป็นที่ราบลุ่มมีน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนและมีพื้นที่ติดต่อทะเลอ่าวไทย ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง คือ เป็นกลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นดินเหนียว ดินบนมีสีดำ ส่วนดินล่างมีสีเทาหรือสีน้ำตาลอ่อน มีคลองหัวไทร – ปากพนังไหลผ่าน พื้นที่ตำบลเกาะเพชรอยู่ในเขตภูมิอากาศร้อนแบบมรสุม มี 2 ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม จนถึงเดือน มกราคม โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรก ระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึง เดือน ตุลาคม เป็นช่วงที่ได้รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ แต่มีปริมาณน้ำฝนไม่มากนัก ช่วงที่สอง จากเดือนพฤศจิกายน ถึง มกราคม ได้รับลมมรสุมตะวันเฉียงเหนือพัดมาจากอ่าวไทยมีความชื้นสูง รวมทั้งพายุดีเปรสชัน จึงมีปริมาณฝนสูงกว่าในช่วงแรก ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเมษายนเป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนืออ่อนกำลังประกอบกับมีกระแสลมพัดจากทางใต้ ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น และในระยะดังกล่าวจะร้อนมากที่สุดในรอบปี โดยในแต่ละปี อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดประมาณ 370 เซลเซียส และต่ำสุด ประมาณ 180 เซลเซียส

อาณาเขตติดต่อ[แก้]

เทศบาลตำบลเกาะเพชร ตั้งอยู่ทางทิศใต้ขอตัวเมืองนครศรีธรรมราช

 • ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง
 • ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลหน้าสตน
 • ทิศตะวันออก ติดต่อ ทะเลอ่าวไทย
 • ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลบางนบ , ตำบลท่าซอม

ชุมชน[แก้]

เทศบาลตำบลเกาะเพชรประกอบด้วยชุมชน 9 ชุมชน

 • 1.บ้านบางโหนด
 • 2.บ้านไชยราม
 • 3.บ้านบางดิ่ง
 • 4.บ้านเนินหนองหงส์
 • 5.บ้านหัวหรง
 • 6.บ้านเกาะเพชร
 • 7.บ้านบางปราชญ์
 • 8.บ้านย่านยาว
 • 9.บ้านต้นสน

สาธารณสุข[แก้]

 • รพ.สต.เกาะเพชร

สถานศึกษา[แก้]

 • โรงเรียนบ้านบางโหนด
 • โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะเพชร
 • โรงเรียนบำรุงวิทยา

วัด[แก้]

จำนวนวัดในเทศบาลตำบลเกาะเพชร มีทั้งหมด 1 วัด คือ

 • วัดเกาะเพชร

มัสยิด[แก้]

 • มัสยิดหัวหรง
 • มัสยิดหนองหงส์
 • มัสยิดหนองมนต์
 • มัสยิดต้นสน
 • มัสยิดแสงสุริยา

สถานที่สำคัญ[แก้]

 • ชายหาด
 • คลองหัวไทร - ปากพนัง