รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตรากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สมาชิกของคณะรัฐมนตรี
รายงานต่อนายกรัฐมนตรี
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรี
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของคณะรัฐมนตรี
สถาปนา17 เมษายน พ.ศ. 2522
คนแรกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์
ในฐานะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน
คนสุดท้ายสุวิทย์ เมษินทรีย์
ยกเลิก29 มกราคม พ.ศ. 2562
ตำแหน่งที่มาแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เว็บไซต์Most.go.th

รายนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่การก่อตั้ง กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน จนถึงก่อนการยุบรวม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เป็น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน[แก้]

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ 40 17 เมษายน 2522 22 เมษายน 2522
2 นายชุบ กาญจนประกร 41 24 พฤษภาคม 2522 11 กุมภาพันธ์ 2523
3 นายสุรินทร์ เศรษฐมานิต 11 กุมภาพันธ์ 2523 3 มีนาคม 2523
4
(1)
นายอนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ 42 21 มีนาคม 2523 10 มีนาคม 2524
5 นาวาอากาศโท ทินกร พันธุ์กระวี 11 มีนาคม 2524 19 มีนาคม 2526
6 นายดำรง ลัทธพิพัฒน์ 43 7 พฤษภาคม 2526 29 กรกฎาคม 2528
7
(1)
นายบัญญัติ บรรทัดฐาน
(รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน)
29 กรกฎาคม 2528 22 สิงหาคม 2528
8 นายเล็ก นานา 28 สิงหาคม 2528 5 สิงหาคม 2529
7
(2)
นายบัญญัติ บรรทัดฐาน 44 11 สิงหาคม 2529 3 สิงหาคม 2531
9 นายประจวบ ไชยสาส์น 45 9 สิงหาคม 2531 22 พฤศจิกายน 2533
10 ร้อยตรี เจริญ คันธวงศ์ 22 พฤศจิกายน 2533 9 ธันวาคม 2533
4
(2)
นายอนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ 46 14 ธันวาคม 2533 23 กุมภาพันธ์ 2534
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) 24 กุมภาพันธ์ 2534 1 มีนาคม 2534
11 นายสง่า สรรพศรี 47 6 มีนาคม 2534 22 มีนาคม 2535

รัฐมนตรีช่วย

กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม[แก้]

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
12 นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์ 48 17 เมษายน 2535 13 มิถุนายน 2535
13 นายไพจิตร เอื้อทวีกุล 49 18 มิถุนายน 2535 28 กันยายน 2535
14 นายพิศาล มูลศาสตรสาทร 50 29 กันยายน 2535 11 ธันวาคม 2537
15 นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 17 ธันวาคม 2537 17 กรกฎาคม 2538
16
(1-4)
นายยิ่งพันธ์ มนะสิการ 51 18 กรกฎาคม 2538 15 มิถุนายน 2539
3 กรกฎาคม 2539 28 พฤศจิกายน 2539
52 29 พฤศจิกายน 2539 13 พฤศจิกายน 2540
53 14 พฤศจิกายน 2540 4 ตุลาคม 2541
17 นายสุวิทย์ คุณกิตติ 5 ตุลาคม 2541 29 มิถุนายน 2542
18 นายอาทิตย์ อุไรรัตน์ 9 กรกฎาคม 2542 17 กุมภาพันธ์ 2544
19 นายสนธยา คุณปลื้ม 54 17 กุมภาพันธ์ 2544 3 ตุลาคม 2545

รัฐมนตรีช่วย

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[แก้]

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
20 นายพินิจ จารุสมบัติ 54 7 ตุลาคม 2545 7 พฤศจิกายน 2546
21 พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร 8 พฤศจิกายน 2546 9 มีนาคม 2547
22 นายกร ทัพพะรังสี 10 มีนาคม 2547 1 สิงหาคม 2548
23 นายประวิช รัตนเพียร 55 2 สิงหาคม 2548 19 กันยายน 2549
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ (คปค.) 19 กันยายน 2549 1 ตุลาคม 2549
24 นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ 56 8 ตุลาคม 2549 5 กุมภาพันธ์ 2551
25
(1,2)
นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง 57 6 กุมภาพันธ์ 2551 9 กันยายน 2551
58 24 กันยายน 2551 2 ธันวาคม 2551
26 ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช 59 20 ธันวาคม 2551 6 มิถุนายน 2553
27 ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล 6 มิถุนายน 2553 9 สิงหาคม 2554
28 ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี 60 9 สิงหาคม 2554 27 ตุลาคม 2555
29 วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล 27 ตุลาคม 2555 30 มิถุนายน 2556
30 พีรพันธุ์ พาลุสุข 30 มิถุนายน 2556 30 เมษายน 2557
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 22 พฤษภาคม 2557 30 สิงหาคม 2557
31 พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ 61 30 สิงหาคม 2557 15 ธันวาคม 2559
32 อรรชกา สีบุญเรือง 15 ธันวาคม 2559 23 พฤศจิกายน 2560
33 สุวิทย์ เมษินทรีย์ 23 พฤศจิกายน 2560 29 มกราคม 2562

อ้างอิง[แก้]