คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 49

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะรัฐมนตรีอานันท์ 2
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 49 แห่งราชอาณาจักรไทย
มิถุนายน - กันยายน พ.ศ. 2535
Anand Panyarachun.jpg
วันแต่งตั้ง 14 มิถุนายน​ 2535
วันสิ้นสุด 23 กันยายน​ 2535
(0 ปี 101 วัน)
บุคคลและองค์กร
ประมุขแห่งรัฐ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
หัวหน้าคณะรัฐมนตรี อานันท์ ปันยารชุน
ประวัติ
ก่อนหน้า คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 48
ถัดไป คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 50

คณะรัฐมนตรีคณะที่ 49 (10 มิถุนายน 2535-23 กันยายน 2535)

นายอานันท์ ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศ นายอาทิตย์ อุไรรัตน์ ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และในวันที่ 18 มิถุนายน 2535 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี

รายชื่อคณะรัฐมนตรี[แก้]

ดำรงตำแหน่งเมื่อตั้งคณะรัฐมนตรี
(จนสิ้นสุดคณะรัฐมนตรี)
Nuvola apps kbouncey.png รัฐมนตรีว่าการ
Nuvola apps kbouncegr.png รัฐมนตรีช่วยว่าการ
Nuvola apps kbounce.png รัฐมนตรีลอย
ออกจากตำแหน่ง
เปลี่ยนแปลง/โยกย้าย
แต่งตั้งเพิ่ม
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 49 ของไทย[1]
ตำแหน่ง รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
นายกรัฐมนตรี นายอานันท์ ปันยารชุน 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 30 มิถุนายน พ.ศ. 2535 พระบรมราชโองการ

ยุบสภาผู้แทนราษฎร เลือกตั้งใหม่

1 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 22 กันยายน พ.ศ. 2535 รักษาการ รอคณะรัฐมนตรี
เข้ารับตำแหน่ง
รองนายกรัฐมนตรี พลตำรวจเอก เภา สารสิน 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 22 กันยายน พ.ศ. 2535
นายเกษม สุวรรณกุล 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 22 กันยายน พ.ศ. 2535
หม่อมราชวงศ์เกษมสโมสร เกษมศรี 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 22 กันยายน พ.ศ. 2535
สำนักนายกรัฐมนตรี LACMTA Circle L Line.svg นายมีชัย วีระไวทยะ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 22 กันยายน พ.ศ. 2535
LACMTA Circle L Line.svg นางสายสุรี จุติกุล 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 22 กันยายน พ.ศ. 2535
กระทรวงกลาโหม LACMTA Circle L Line.svg พลเอก บรรจบ บุนนาค 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 22 กันยายน พ.ศ. 2535
กระทรวงการคลัง LACMTA Circle L Line.svg นายพนัส สิมะเสถียร 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 22 กันยายน พ.ศ. 2535
กระทรวงการต่างประเทศ LACMTA Circle L Line.svg นายอาสา สารสิน 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 22 กันยายน พ.ศ. 2535
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
LACMTA Circle L Line.svg นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 22 กันยายน พ.ศ. 2535
Circle Ash-grey Solid.svg นายอำพล เสนาณรงค์ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 22 กันยายน พ.ศ. 2535
กระทรวงคมนาคม LACMTA Circle L Line.svg นายนุกูล ประจวบเหมาะ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 22 กันยายน พ.ศ. 2535
Circle Ash-grey Solid.svg หม่อมหลวงเชิงชาญ กำภู 10 มิถุนายน 2535 22 กันยายน 2535
กระทรวงพาณิชย์ LACMTA Circle L Line.svg นายอมเรศ ศิลาอ่อน 10 มิถุนายน 2535 22 กันยายน 2535
Circle Ash-grey Solid.svg หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล 10 มิถุนายน 2535 22 กันยายน 2535
กระทรวงมหาดไทย LACMTA Circle L Line.svg พลตำรวจเอก เภา สารสิน 10 มิถุนายน 2535 22 กันยายน 2535
Circle Ash-grey Solid.svg นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา 10 มิถุนายน 2535 22 กันยายน 2535
Circle Ash-grey Solid.svg นายเอนก สิทธิประศาสน์ 10 มิถุนายน 2535 22 กันยายน 2535
กระทรวงยุติธรรม LACMTA Circle L Line.svg นายวิเชียร วัฒนคุณ 10 มิถุนายน 2535 22 กันยายน 2535
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี

สิ่งแวดล้อม

LACMTA Circle L Line.svg นายไพจิตร เอื้อทวีกุล 10 มิถุนายน 2535 22 กันยายน 2535
Circle Ash-grey Solid.svg นายกอปร กฤตยากีรณ 10 มิถุนายน 2535 22 กันยายน 2535
ศึกษาธิการ LACMTA Circle L Line.svg นายก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ 10 มิถุนายน 2535 22 กันยายน 2535
Circle Ash-grey Solid.svg นายสมชัย วุฑฒิปรีชา 10 มิถุนายน 2535 22 กันยายน 2535
สาธารณสุข LACMTA Circle L Line.svg ไพโรจน์ นิงสานนท์ 10 มิถุนายน 2535 22 กันยายน 2535
อุตสาหกรรม LACMTA Circle L Line.svg นายสิปปนนท์ เกตุทัต 10 มิถุนายน 2535 22 กันยายน 2535
Circle Ash-grey Solid.svg นายวีระ สุสังกรกาญจน์ 10 มิถุนายน 2535 22 กันยายน 2535
ทบวงมหาวิทยาลัย LACMTA Circle L Line.svg นายเกษม สุวรรณกุล 10 มิถุนายน 2535 22 กันยายน 2535

สิ้นสุดคณะรัฐมนตรี 13 กันยายน 2535 พ้นจากตำแหน่ง ไปตามวาระ

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]