บูรณ์ ฐาปนดุลย์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
บูรณ์ ฐาปนดุลย์
ผู้ตรวจการแผ่นดินของประเทศไทย
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
24 มีนาคม พ.ศ. 2558
ก่อนหน้า ผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 (70 ปี)
จังหวัดภูเก็ต
คู่สมรส นางจิตรา ฐาปนดุลย์[1]
ศาสนา พุทธ

บูรณ์ ฐาปนดุลย์ (28 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 -) เป็นผู้ตรวจการแผ่นดินของประเทศไทย และเป็นผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา อดีตประธานศาลอุทธรณ์ ภาค 9 อดีตประธานศาลอุทธรณ์ ภาค 3 และอดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา

ประวัติ[แก้]

บูรณ์ ฐาปนดุลย์ เกิดเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 เป็นชาวจังหวัดภูเก็ต[2]

การศึกษา/อบรม

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย (มศ.ต้น)                                                                  

โรงเรียนอำนวยศิลป์ (มศ.ปลาย)                                                                       

นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๑๖)                               

เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมและศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (พ.ศ. ๒๕๒๐)                  

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๔๒)    

ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. ๖)               

ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT 2)    

ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส. ๑๔)               

ประกาศนียบัตร หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส. ๖)                

ประกาศนียบัตร หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป. ๔)

ปฏิบัติหน้าที่พิเศษ          พ.ศ. ๒๕๔๙   สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ

รางวัลพิเศษที่สำคัญ       พ.ศ. ๒๕๕๓   โล่ประกาศเกียรติคุณของชมรมภริยาตุลาการศาลยุติธรรม

                                  พ.ศ. ๒๕๕๓   โล่เกียรติคุณของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

                                  พ.ศ. ๒๕๕๕   รางวัลนิสิตเก่านิติศาสตร์ดีเด่นของสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                                  พ.ศ. ๒๕๕๙   รางวัลเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีอำนวยศิลป์” ของสมาคมศิษย์เก่าอำนวยศิลป์

                                  พ.ศ. ๒๕๖๐   โล่ประกาศเกียรติคุณของสมาคมชาวภูเก็ต

                                  พ.ศ. ๒๕๖๑   รางวัลนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ ดีเด่น สาขาองค์กรอิสระของรัฐและองค์การมหาชน ของสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รับราชการ[แก้]

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. ๒๕๒๓   ผู้ช่วยผู้พิพากษากระทรวงยุติธรรม                                                                              

พ.ศ. ๒๕๒๔-๓๓   ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเบตง, ตรัง, นครศรีธรรมราช และสงขลา                                                                                    

พ.ศ. ๒๕๓๖   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนราธิวาส                                             

พ.ศ. ๒๕๓๗   ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งธนบุรี                                                    

พ.ศ. ๒๕๔๔   ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๓                                                                       

พ.ศ. ๒๕๔๗   ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค ๘                            

พ.ศ. ๒๕๔๙   ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค ๑                                                       

พ.ศ. ๒๕๕๐   ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลอุทธรณ์ภาค ๑         

พ.ศ. ๒๕๕๑   อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง                                                

พ.ศ. ๒๕๕๓   อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา                                                        

พ.ศ. ๒๕๕๔   ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๙                                                        

พ.ศ. ๒๕๕๔   ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๓                                                        

พ.ศ. ๒๕๕๕   ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา                                               

พ.ศ. ๒๕๕๖   ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา                                                       

พ.ศ. ๒๕๕๘   ผู้ตรวจการแผ่นดิน เมื่อ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘

ผู้ตรวจการแผ่นดิน[แก้]

บูรณ์ ฐาปนดุลย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินของประเทศไทย แทนผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ที่พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2552

โดยที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ลงมติเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ใช้วิธีลงคะแนนลับก่อนมีมติเห็นชอบให้ นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามมาตร 6 วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ประกอบประกาศของ คสช.ฉบับที่ 48/2557 เรื่องการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่าง ด้วยเสียง 143 เสียง ไม่เห็นด้วย 30 เสียง งดออกเสียง 18 เสียง หลังสภานิติบัญญัติแห่งชาติประชุมลับเพื่อพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินที่มี พลเอก อู๊ด เบื้องบน เป็นประธาน ซึ่งได้ดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงและพบว่า นายบูรณ์ ไม่มีคุณลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 แห่ง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 รวมถึงไม่พบข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมที่เป็นผลเสีย[3]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]