สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
อาคารที่ทำการของโครงการฯ
ผู้ประพันธ์ผู้เขียนหลายคน
ประเทศไทย ไทย
ภาษาไทย
ประเภทสารานุกรม
วันที่พิมพ์พ.ศ. 2516–ปัจจุบัน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นหนังสือสารานุกรมที่พิมพ์ขึ้นครั้งแรกใน พ.ศ. 2516 จนถึงปัจจุบัน รวม 44 เล่ม เป็นสารานุกรมภาษาไทยจัดทำขึ้นเป็นรูปเล่ม โดยมีเนื้อหาบางส่วนเผยแพร่ในระบบออนไลน์ เป็นสารานุกรมไทยแบบเป็นชุด เน้นความรู้ที่เกิดขึ้นและใช้อยู่ในประเทศไทย จัดทำโดยคนไทย เพื่อให้คนไทยทุกเพศทุกวัยมีโอกาสได้อ่าน แต่ละเล่มรวบรวมเนื้อเรื่องจากหลากหลายสาขาวิชา เนื้อหาของเรื่องต่าง ๆ เรียบเรียงให้เหมาะสมกับ 3 ระดับความรู้ ให้แก่ เด็กรุ่นเล็ก เด็กรุ่นกลาง และเด็กรุ่นใหญ่ รวมทั้งผู้ใหญ่ที่สนใจทั่วไป แต่ละเรื่องเริ่มต้นด้วยเนื้อหาของระดับเด็กรุ่นเล็ก ตามด้วยเนื้อหาของรุ่นกลางและรุ่นใหญ่ตามลำดับ เนื้อหาในแต่ละระดับพิมพ์ด้วยตัวอักษรขนาดต่างกัน[1]

เนื้อหา[แก้]

ฉบับปกติ[แก้]

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับปกติจนถึง พ.ศ. 2567 มีทั้งหมดรวม 44 เล่ม ดังต่อไปนี้

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 1
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2516 มีทั้งหมด 9 เรื่อง คือ

ดวงอาทิตย์ อุปราคา ท้องฟ้ากลางคืน นก ปลา เครื่องจักรกล พลังงาน อากาศยาน และดนตรีไทย[2]

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 2
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2518 มีทั้งหมด 10 เรื่อง คือ

การจำแนกและจัดลำดับหมวดหมู่ของสัตว์ เวลา บรรยากาศ การตรวจอากาศ อุตสาหกรรม อุปกรณ์ขยายขอบเขตของสัมผัส มหาราชในประวัติศาสตร์ไทย การศึกษา กรุงเทพมหานคร และตราไปรษณียากรไทย[3]

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 3
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2520 มีทั้งหมด 10 เรื่อง คือ

ข้าว ข้าวโพด ฝ้าย ยางพารา ทรัพยากรป่าไม้ ผลิตผลป่าไม้ การทำไม้ วัชพืช วัว ควาย และช้าง[4]

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 4
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2521 มีทั้งหมด 10 เรื่อง คือ

การเรืองแสงของสิ่งมีชีวิต การหายใจ ความสมดุลของของเหลวในร่างกาย ไวรัส ปรากฏการณ์ของอากาศ ภูมิอากาศ รถไฟ การศาสนา การต่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์ และลำดับพระมหากษัตริย์ไทย[5]

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 5
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2523 มีทั้งหมด 9 เรื่อง คือ

ผัก ไม้ผล อ้อย มันสำปะหลัง พืชหัว การขยายพันธุ์พืช เป็ด ไก่ และพันธุ์ไม้ป่า[6]

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 6
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2525 มีทั้งหมด 15 เรื่อง คือ

คณิตศาสตร์เบื้องต้น ประวัติและพัฒนาการเกี่ยวกับจำนวน เซต ตรรกวิทยา ฟังก์ชัน สมการและอสมการ จุด เส้น และผิวโค้ง ระยะทาง พื้นที่ ปริมาตร สถิติ ความน่าจะเป็น เมตริก กราฟ และคณิตศาสตร์ ธรรมชาติ และศิลปะ[7]

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 7
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2525 มีทั้งหมด 9 เรื่อง คือ

กล้วยไม้ ผีเสื้อในประเทศไทย การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม โรคพืช ครั่ง การเลี้ยงปลา การชลประทาน บ้านเรือนของเรา และโทรคมนาคม (ภาคแรก)[8]

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 8
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2526 มีทั้งหมด 7 เรื่อง คือ

ประวัติการแพทย์และเภสัชกรรมไทย กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา การกำเนิดของโรค การบริบาลทารกและโรคทางกุมารเวชศาสตร์ ศัลยศาสตร์และวิสัญญีวิทยา เลือดและธนาคารเลือดในประเทศไทย และอุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล[9]

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 9
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2528 มีทั้งหมด 13 เรื่อง คือ

เรื่องของยา สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา วิธีการทางการแพทย์ในการควบคุมการเจริญพันธุ์ การทำแท้ง การสาธารณสุข โรคมะเร็ง รังสีวิทยา ฟันและเหงือกของเรา เวชศาสตร์ชันสูตร เวชศาสตร์ฟื้นฟู นิติเวชศาสตร์ โภชนาการ และยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท[10]

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 10
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2530 มีทั้งหมด 10 เรื่อง คือ

โรคทางอายุรศาสตร์ โรคติดต่อและโรคเขตร้อน โรคภูมิแพ้ โรคผิวหนังที่พบบ่อยในประเทศไทย โรคตา โรคหู คอ จมูก จิตเวชศาสตร์และสุขภาพจิต สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และการปลูกกระดูกข้ามคน[11]

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 11
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2531 มีทั้งหมด 9 เรื่อง คือ

วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ระบบการสั่งงานของคอมพิวเตอร์ การประยุกต์คอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ สิ่งประดิษฐ์จากพัฒนการด้านคอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม ผลของการใช้คอมพิวเตอร์ และพัฒนาการอักษรไทยในเครื่องคอมพิวเตอร์[12]

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 12
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2531 มีทั้งหมด 10 เรื่อง คือ

การแพทย์ การศึกษา การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาชาวเขาและการเกษตรที่สูง การพัฒนาการเกษตรในชนบท การศึกษาการพัฒนา การสหกรณ์ การพัฒนาแหล่งน้ำ การพัฒนาปัจจัยการผลิต และแผนที่[13]

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 13
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2532 มีทั้งหมด 11 เรื่อง คือ

เรือนไทย ชีวิตชนบท หัตกรรมพื้นบ้าน จิตรกรรมไทย นาฏศิลป์ไทย ตุ๊กตาไทย การละเล่นของไทย อาหารไทย การประดิษฐ์ผักและผลไม้ การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม และธนาคาร[14]

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 14
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2533 มีทั้งหมด 10 เรื่อง คือ

พระราชวังในกรุงเทพมหานคร พระราชวังในส่วนภูมิภาค ประติมากรรมไทย อาหารสัตว์ พืชอาหารสัตว์ การปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ ข้าวฟ่าง เทคโนโลยีชีวภาพ สารพิษและสิ่งปนเปื้อนอาหาร และสมุนไพร[15]

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 15
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2534 มีทั้งหมด 10 เรื่อง คือ

ผึ้ง การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย ยาสูบ ไม้สัก ผ้าไทย ชุมชนโบราณในเมืองไทยจากหลักฐานภาพถ่ายทางอากาศ น้ำเสีย ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ และปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับสากล[16]

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 16
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2535 มีทั้งหมด 10 เรื่อง คือ

การบูรณะวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระไตรปิฎกและการชำระพระไตรปิฎก การอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุ ศิลาจารึกและการอ่านจารึก สังคมและวัฒนธรรมไทย การผลิตหนังสือ การดนตรีสำหรับเยาวชน การช่างและหมู่บ้านช่าง ดาวเทียมเพื่อการเกษตร และการฟื้นฟูสมรรถภาพเยาวชนผู้พิการทางด้านการศึกษา[17]

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 17
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2536 มีทั้งหมด 10 เรื่อง คือ

ช้างเผือก ฉันทลักษณ์ไทย ระบบนิเวศและความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับสิ่งมีชีวิต โรคตับอักเสบจากไวรัส ของเสียที่เป็นอันตราย การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ปอแก้วปอกระเจา พืชเส้นใย การปรับปรุงพันธุ์พืช และข้าวสาลี[18]

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 18
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2537 มีทั้งหมด 10 เรื่อง คือ

สภาพแวดล้อมกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในประเทศไทย ประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์ การแต่งกายของคนไทย กฎหมายกับสังคมไทย ประวัติการพิมพ์ไทย ภาษาและอักษรไทย ยาฆ่าแมลง ดินและปุ๋ย การเลี้ยงหมู และระบบการค้าผลิตผลการเกษตร[19]

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 19
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2537 มีทั้งหมด 9 เรื่อง คือ

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พืชน้ำมัน การถนอมผลิตผลการเกษตร ม้า แมลง เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ศิลปะการนับเบื้องต้น ภูมิปัญญาชาวบ้าน และสารกึ่งตัวนำ[20]

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 20
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2538 มีทั้งหมด 10 เรื่อง คือ

ศาสนาและระบบความเชื่อในประเทศไทย ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ จิตรกรรมไทยแบบประเพณี เสียงและมลภาวะทางเสียง เลเซอร์ เซลล์แสงอาทิตย์ อัญมณี เวชศาสตร์การบิน ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือโรคเอดส์ และการปลูกถ่ายอวัยวะ[21]

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 21
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2539 มีทั้งหมด 9 เรื่อง คือ

กระบวนพยุหยาตรา วีรสตรีไทย ศิลปะการทอผ้าไทย เครื่องถม เครื่องปั้น การตลาดและการส่งออกศิลปหัตถกรรม พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และองค์การสหประชาชาติและองค์การในเครือ[22]

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 22
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2540 มีทั้งหมด 9 เรื่อง คือ

ภาษาศาสตร์ เครื่องถ้วยไทย เครื่องจักสาน ไม้ดอกหอมของไทย เครื่องทุ่นแรงและเครื่องจักรกลเกษตร อาชีวอนามัย ครอบครัวไทย สัตว์ทะเลหน้าดิน และท่าอากาศยาน[23]

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 23
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2541 มีทั้งหมด 10 เรื่อง คือ

ภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมทางละครไทย ละครรำ การละเล่นพื้นเมือง ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย ชาติพันธุ์ เฟิร์นไทย ไม้ในวรรณคดีไทย (ตอน1) การทำงานใต้น้ำ ระบบวิทยุ และการผลิตเบียร์[24]

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 24
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2542 มีทั้งหมด 9 เรื่อง

วรรณคดีมรดก ไม้ในวรรณคดีไทย (ตอน2) เมืองหลวงเก่าของไทย การผลิตรถยนต์ การผลิตรถจักรยานยนต์ การผลิตปูนซีเมนต์ ปิโตรเลียมและการผลิต โรคติดเชื้ออุบัติใหม่และโรคติดเชื้ออุบัติซ้ำ และแผนพัฒนาประเทศ[25]

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 25
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2544 มีทั้งหมด 8 เรื่อง

ซอฟต์แวร์พื้นฐานสำหรับสำนักงาน ระบบฐานข้อมูล วิวัฒนาการของไมโครคอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ โครงข่ายประสาทเทียม อินเทอร์เน็ต การประยุกต์ใช้ภาษาไทยบนคอมพิวเตอร์ และแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ ในต้นศตวรรษที่ 21[26]

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 26
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2545 มีทั้งหมด 9 เรื่อง

นิทานพื้นบ้านไทย ห้องสมุดเสียงแห่งแรกของไทย ชุมชน การใช้สื่อประสมส่งเสริมการศึกษา ส้ม เชื้อเพลิง ยานยนต์ และสิ่งแวดล้อม [27]

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 27
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2546 มีทั้งหมด 9 เรื่อง

ลิเก การบริหารราชการแผ่นดิน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เทคนิคการผลิตไม้ผลนอกฤดู ไฮโดรพอนิกส์ พิษภัยของแอลกอฮอล์ ผู้สูงอายุ พลังงานนิวเคลียร์ และการปฏิวัติทางพันธุกรรม[28]

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 28
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2547 มีทั้งหมด 9 เรื่อง

วัดไทย ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน ตลาด ทุเรียน เทคโนโลยีชีวภาพทางการเษตร พิษภัยของบุหรี่ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ พลาสติกกับชีวิตในปัจจุบัน และแผ่นดินไหว[29]

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 29
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2547 มีทั้งหมด 9 เรื่อง

ศิลปาชีพ พระพุทธรูป การผลิตทองรูปพรรณ อุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทย สวนพฤกษาศาสตร์ เงินตรา ปลาสวยงาม ธาลัสซีเมีย และการดูแลสุขภาพที่บ้าน[30]

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 30
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2548 มีทั้งหมด 9 เรื่อง

ศิลปการเห่เรือ หอพระไตรปิฎก ปราสาทขอมในประเทศไทย กฎหมายตราสามดวง ไม้ดอกหอมของไทย กล้วย ปลากัด คลื่นสึนามิ และวัสดุการแพทย์[31]

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 31
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2549 มีทั้งหมด 9 เรื่อง

ตู้พระธรรม วัดญวนในประเทศไทย วรรณคดีท้องถิ่น พรรคการเมืองไทย การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ซากดึกดำบรรพ์ในประเทศไทย ดาวหาง ระบบสุริยะ และอัลไซเมอร์[32]

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 32
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2550 มีทั้งหมด 9 เรื่อง

ตาลปัตร พัดยศ และสมณศักดิ์ หุ่นกระบอก หนังสือโบราณของไทย สิทธิมนุษยชน เส้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศ ชีวสนเทศศาสตร์ การยศาสตร์ นาโนเทคโนโลยี และโรคออทิซึม[33]

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 33
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2551 มีทั้งหมด 8 เรื่อง

สุนทรภู่ เพลงลูกทุ่ง คลอง วิวัฒนาการของมนุษย์ เซลล์เชื้อเพลิง เปลือกโลกและหิน อาหารกับโรคเรื้อรัง และการแพทย์แผนไทย[34]

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 34
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2552 มีทั้งหมด 9 เรื่อง

เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ เพลงพื้นบ้าน เครื่องประดับ หอยในประเทศไทย บริการธนาคารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พายุและฝนในประเทศไทย โรคพาร์กินสัน และโรคฉี่หนู[35]

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 35
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2553 มีทั้งหมด 9 เรื่อง

วัดจีน สงกรานต์ มวยไทย โรคพืชและการจัดการด้วยวิธีชีวภาพ มาตรวิทยา พยากรณ์อากาศ โรคข้ออักเสบรูมาทอย โรคเบาหวาน และโรคสะเก็ดเงิน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 36
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2554 มีทั้งหมด 9 เรื่อง

มัสยิด ละครชาตรี เกวียน ทองคำ แมคาเดเมีย หุ่นยนต์ แอนิเมชัน โรคมาลาเรีย และโรคไต[36]

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 37
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2555 มีทั้งหมด 9 เรื่อง

พระเจดีย์ หอศิลป์ ศิลปินแห่งชาติ ว่าว หนังสือพิมพ์ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรคเอสแอลอี และโรคไข้หวัดใหญ่[37]

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 38
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2556 มีทั้งหมด 9 เรื่อง

ลายไทย-ลายกระหนก บายศรี การอุดมศึกษา แก้วมังกร มะพร้าวน้ำหอม การผลิตยารักษาโรค รังสี โรคกระดูกและข้อในเด็ก และโรคพันธุกรรมในเด็ก[38]

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 39
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2557 มีทั้งหมด 8 เรื่อง

การศึกษาของสงฆ์ เพลงกล่อมเด็ก เรือไทย ภูมิสถาปัตยกรรม สบู่ดำ การประปา โรคเลือดออกง่ายฮีโมฟิเลีย และศัลยกรรมตกแต่ง[39]

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 40
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2558 มีทั้งหมด 9 เรื่อง

พิพิธภัณฑสถาน รางวัลซีไรต์ นกเงือกไทย เห็ด การโคลนนิ่งสัตว์ แร่เหล็ก การใช้เลเซอร์ในทางการแพทย์ ไข้ออกผื่น และมะเร็งต่อมลูกหมาก

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 41
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2559 มีทั้งหมด 9 เรื่อง

ลอยกระทง ละครดึกดำบรรพ์ โนรา ภูมิลักษณ์เด่นในประเทศไทย ทะเลไทย ชา วัสดุวิศวกรรมทางการกีฬา เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ และโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด[40]

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 42
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2564 มีทั้งหมด 9 เรื่อง

ประเพณีชีวิตของไทยมุสลิม หนังตะลุง หญ้าแฝก แมว มลพิษของดินและการเกษตร แสงซินโคตรอน อาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จิตวิทยาพัฒนาการของเด็กและวัยรุ่น และโรคมะเร็งในเด็ก

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 43
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2565 มีทั้งหมด 8 เรื่อง

ประเพณีสิบสองเดือน ชาวมอญในประเทศไทย การศึกษาแบบวิถีไทย กัญชงและกัญชา การเพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน การบริหารจัดการลุ่มน้ำโดยชุมชน ดาราจักร และโรคหลอดเลือดสมอง

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 44
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2566 มีทั้งหมด 8 เรื่อง

ลิเกป่า วิทยาศาสตร์การกีฬา กลุ่มชาติพันธุ์ม้ง โลมาสีชมพู แมลงทับ ทราย คณิตศาสตร์ในธรรมชาติ และโรคมือ เท้า ปาก

ฉบับเสริมการเรียนรู้[แก้]

เล่มที่ 1
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2548 มีทั้งหมด 3 เรื่อง

ไม้ดอกหอมของไทย ไม้ในวรรณคดีไทย และสมุนไพร

เล่มที่ 2
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2548 มีทั้งหมด 3 เรื่อง

อาหารไทย โภชนาการ และการปลูกพืชไร้ดิน

เล่มที่ 3
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2548 มีทั้งหมด 3 เรื่อง

ลำดับพระมหากษัตริย์ไทย สังคมและวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาชาวบ้าน

เล่มที่ 4
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2549 มีทั้งหมด 3 เรื่อง

การช่างและหมู่บ้านช่าง การละเล่นพื้นเมือง และนิทานพื้นบ้าน

เล่มที่ 5
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2549 มีทั้งหมด 3 เรื่อง

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สัตว์ในระบบนิเวศป่าชายเลน และสวนพฤกษศาสตร์

เล่มที่ 6
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2549 มีทั้งหมด 3 เรื่อง

ศิลปาชีพ ตุ๊กตาไทย และหัตถกรรมพื้นบ้าน

เล่มที่ 7
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2550 มีทั้งหมด 3 เรื่อง

นก ผีเสื้อ และปลาสวยงาม

เล่มที่ 8
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2550 มีทั้งหมด 3 เรื่อง

พระพุทธรูป ผ้าไทย และการผลิตเครื่องทอง

เล่มที่ 9
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2550 มีทั้งหมด 3 เรื่อง

แผ่นดินไหว สึนามิ และบรรยากาศและการตรวจอากาศ

เล่มที่ 10
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2551 มีทั้งหมด 3 เรื่อง

กล้วย ทุเรียน และส้ม

เล่มที่ 11
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2551 มีทั้งหมด 3 เรื่อง

เครื่องถม เครื่องปั้นดินเผาและเครื่องถ้วย และเครื่องจักสาน

เล่มที่ 12
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2551 มีทั้งหมด 3 เรื่อง

ช้าง ม้า และวัวควาย

เล่มที่ 13
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2552 มีทั้งหมด 3 เรื่อง

บัว เฟิร์น และกล้วยไม้

เล่มที่ 14
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2553 มีทั้งหมด 3 เรื่อง

อากาศยาน รถไฟ และรถยนต์

เล่มที่ 15
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2553 มีทั้งหมด 3 เรื่อง

ลิเก เพลงลูกทุ่ง และเพลงพื้นบ้าน

เล่มที่ 16
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2553 มีทั้งหมด 3 เรื่อง

ข้าว ข้าวโพด และมันสำปะหลัง

เล่มที่ 17
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2554 มีทั้งหมด 3 เรื่อง

แมลง ผึ้ง และแมลงกินได้

เล่มที่ 18
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2555 มีทั้งหมด 3 เรื่อง

หอย ปลาหมึก และกุ้ง

เล่มที่ 19
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2556 มีทั้งหมด 3 เรื่อง

วัดไทย วัดญวน และวัดจีน

เล่มที่ 20
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2557 มีทั้งหมด 3 เรื่อง

หินเปลือกโลก ซากดึกดำบรรพ์ในประเทศไทย และอัญมณี

เล่มที่ 21
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2558 มีทั้งหมด 3 เรื่อง

สวนไทย สวนญี่ปุ่น และสวนบาหลี

เล่มที่ 22
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2566 มีทั้งหมด 3 เรื่อง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย ตาลปัตร พัดยศ และตู้พระธรรม

ฉบับกาญจนาภิเษก[แก้]

หนังสือสารานุกรมไทย ฉบับกาญจนาภิเษก เป็นหนังสือสารานุกรม ที่จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษก พุทธศักราช 2539 โดยโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน พิมพ์และจำหน่ายในปี พ.ศ. 2542 ในราคา 500 บาท มีทั้งหมด 60 เรื่องโดยแบ่งเป็น 9 หมวด คือ

 • หมวดที่ 1 พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจสำคัญ
 • หมวดที่ 2 พระราชวงศ์
 • หมวดที่ 3 องค์กรและส่วนราชการ
 • หมวดที่ 4 มูลนิธิ ทุน รางวัล และโรงเรียน
 • หมวดที่ 5 พระราชสถานะและพระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญ
 • หมวดที่ 6 ราชธรรมและพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับศาสนา
 • หมวดที่ 7 พระราชพิธีในรัชกาลปัจจุบัน
 • หมวดที่ 8 พระบรมราชสัญลักษณ์และเรื่องราวเกี่ยวข้อง
 • หมวดที่ 9 เบ็ดเตล็ด

ฉบับเทิดพระเกียรติ[แก้]

สารานุกรมไทย ฉบับเทิดพระเกียรติ "ธรรมิกราชาธิคุณ" เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในธรรมิกราชาที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงบำเพ็ญมาตลอดระยะเวลา 70 ปี โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ จึงได้จัดทำหนังสือสารานุกรมไทย ฉบับเทิดพระเกียรติ โดยได้รวบรวมประมวลหลักธรรมซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงยึดถือและปฏิบัติอย่างครบถ้วน และในสารานุกรมฉบับนี้ยังประกอบด้วยพระราชกรณียกิจด้านการสืบสานวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี และพระราชพิธีในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์มีพระราชประสงค์ให้ดำรงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ ตราบนานเท่านาน

ฉบับผู้สูงวัย[แก้]

สารานุกรมไทย "ฉบับผู้สูงวัย" เป็นสารานุกรมไทยภายใต้โครงการสารานุกรมเพื่อเยาวชน โดย รวบรวมสาระความรู้เกี่ยวกับผู้สูงวัย

อ้างอิง[แก้]

 1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-12-12. สืบค้นเมื่อ 2021-11-22.
 2. http://saranukromthai.or.th/sub/other_sub.php?file=encyclopedia/book1.html
 3. http://saranukromthai.or.th/sub/other_sub.php?file=encyclopedia/book2.html
 4. http://saranukromthai.or.th/sub/other_sub.php?file=encyclopedia/book3.html
 5. http://saranukromthai.or.th/sub/other_sub.php?file=encyclopedia/book4.html
 6. http://saranukromthai.or.th/sub/other_sub.php?file=encyclopedia/book5.html
 7. http://saranukromthai.or.th/sub/other_sub.php?file=encyclopedia/book6.html
 8. http://saranukromthai.or.th/sub/other_sub.php?file=encyclopedia/book7.html
 9. http://saranukromthai.or.th/sub/other_sub.php?file=encyclopedia/book8.html
 10. http://saranukromthai.or.th/sub/other_sub.php?file=encyclopedia/book9.html
 11. http://saranukromthai.or.th/sub/other_sub.php?file=encyclopedia/book10.html
 12. http://saranukromthai.or.th/sub/other_sub.php?file=encyclopedia/book11.html
 13. http://saranukromthai.or.th/sub/other_sub.php?file=encyclopedia/book12.html
 14. http://saranukromthai.or.th/sub/other_sub.php?file=encyclopedia/book13.html
 15. http://saranukromthai.or.th/sub/other_sub.php?file=encyclopedia/book14.html
 16. http://saranukromthai.or.th/sub/other_sub.php?file=encyclopedia/book15.html
 17. http://saranukromthai.or.th/sub/other_sub.php?file=encyclopedia/book16.html
 18. http://saranukromthai.or.th/sub/other_sub.php?file=encyclopedia/book17.html
 19. http://saranukromthai.or.th/sub/other_sub.php?file=encyclopedia/book18.html
 20. http://saranukromthai.or.th/sub/other_sub.php?file=encyclopedia/book19.html
 21. http://saranukromthai.or.th/sub/other_sub.php?file=encyclopedia/book20.html
 22. http://saranukromthai.or.th/sub/other_sub.php?file=encyclopedia/book21.html
 23. http://saranukromthai.or.th/sub/other_sub.php?file=encyclopedia/book22.html
 24. http://saranukromthai.or.th/sub/other_sub.php?file=encyclopedia/book23.html
 25. http://saranukromthai.or.th/sub/other_sub.php?file=encyclopedia/book24.html
 26. http://saranukromthai.or.th/sub/other_sub.php?file=encyclopedia/book25.html
 27. http://saranukromthai.or.th/sub/other_sub.php?file=encyclopedia/book26.html
 28. http://saranukromthai.or.th/sub/other_sub.php?file=encyclopedia/book27.html
 29. http://saranukromthai.or.th/sub/other_sub.php?file=encyclopedia/book28.html
 30. http://saranukromthai.or.th/sub/other_sub.php?file=encyclopedia/book29.html
 31. http://saranukromthai.or.th/sub/other_sub.php?file=encyclopedia/book30.html
 32. http://saranukromthai.or.th/sub/other_sub.php?file=encyclopedia/book31.html
 33. http://saranukromthai.or.th/sub/other_sub.php?file=encyclopedia/book32.html
 34. http://saranukromthai.or.th/sub/other_sub.php?file=encyclopedia/book33.html
 35. http://saranukromthai.or.th/sub/other_sub.php?file=encyclopedia/book34.html
 36. http://saranukromthai.or.th/sub/other_sub.php?file=encyclopedia/book36.html
 37. http://saranukromthai.or.th/sub/other_sub.php?file=encyclopedia/book37.html
 38. http://saranukromthai.or.th/sub/other_sub.php?file=encyclopedia/book38.html
 39. http://saranukromthai.or.th/sub/other_sub.php?file=encyclopedia/book39.html
 40. http://saranukromthai.or.th/sub/other_sub.php?file=encyclopedia/book41.html

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]