ข้ามไปเนื้อหา

รายพระนามคู่อภิเษกสมรสในพระมหากษัตริย์กัมพูชา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คู่อภิเษกพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
ตำแหน่งว่าง
การเรียกขานใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
ใต้ฝ่าละอองพระบาท
จวนพระราชวัง
พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล (ตามแต่รัชสมัย)
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์กัมพูชา
วาระตลอดรัชกาลของพระสวามีและพระมเหสี
ผู้ประเดิมตำแหน่งพระเจ้าเกาฑิณยะชัยวรมันที่ 1
สถาปนาศตวรรษที่ 1

อาณาจักรฟูนัน

[แก้]
พระนาม ตำแหน่ง ดำรงตำแหน่ง พ้นจากตำแหน่ง พระมหากษัตริย์
พระเจ้าเกาฑิณยะชัยวรมันที่ 1 พระราชสวามี - - พระนางโสมา[1]
พระนางโสมา พระมเหสี - - พระเจ้าเกาฑิณยะชัยวรมันที่ 1[2]
ไม่ปรากฏ - - - ไม่ปรากฏพระนาม
ไม่ปรากฏ - - - พระเจ้าฮุน ปัน ฮวง
ไม่ปรากฏ - - - พระเจ้าปัน ปาน
ไม่ปรากฏ - - - พระเจ้าศรีมารญะ
ไม่ปรากฏ - - - พระเจ้าฟ่าน จิน เซิง
ไม่ปรากฏ - - - พระเจ้าศรีธรณีนทรวรมัน
ไม่ปรากฏ - - - พระเจ้าฟ่าน เฉิง
ไม่ปรากฏ - - - พระเจ้าอัสรชัย
ไม่ปรากฏ - - - พระเจ้าฟ่าน เทียน จู
ไม่ปรากฏ - - - พระเจ้าเจิน ท่าน
พระนางกุลฑีเทวี พระมเหสี - - พระเจ้าเกาฑิณยะชัยวรมันที่ 2[3]
ไม่ปรากฏ - - - พระเจ้าศรีอินทรวรมัน
ไม่ปรากฏ - - - ไม่ปรากฏพระนาม
พระนางกุลประภาวดี พระมเหสี - - พระเจ้าเกาฑิณยะชัยวรมันที่ 3[4]
ไม่ปรากฏ - - - พระเจ้ารุทรวรมัน[5]
ไม่ปรากฏ - - - พระเจ้าปวีรักษ์วรมัน
ไม่ปรากฏ - - - พระเจ้ามเหนทรชัยวรมัน
ไม่ปรากฏ - - - พระเจ้านเรนทรวรมัน

อาณาจักรเจนละ

[แก้]
พระนาม ตำแหน่ง ดำรงตำแหน่ง พ้นจากตำแหน่ง พระมหากษัตริย์
พระนางอัปสรเมรา พระมเหสี - - พราหมณ์กัมพู สวยัมภูวะ[6]
ไม่ปรากฏพระนาม - - - พระเจ้าศรุตวรมัน[7]
ไม่ปรากฏพระนาม - - - พระเจ้าเศรษฐวรมัน
พระนาม ตำแหน่ง ดำรงตำแหน่ง พ้นจากตำแหน่ง พระมหากษัตริย์
พระนางศรีวีรลักษมี พระมเหสี - - พระเจ้าวีรวรมัน[8]
พระนาม ตำแหน่ง ดำรงตำแหน่ง พ้นจากตำแหน่ง พระมหากษัตริย์
พระเจ้าภววรมันที่ 1 พระราชสวามี - - พระนางกัมพุชราชลักษมี[9]

ราชวงศ์เกาฑิณยะ-จันทรวงศ์

[แก้]
พระนาม ตำแหน่ง ดำรงตำแหน่ง พ้นจากตำแหน่ง พระมหากษัตริย์
พระนางกัมพุชราชลักษมี พระมเหสี - - พระเจ้าภววรมันที่ 1[10]
ไม่ปรากฏ - - - พระเจ้ามเหนทรวรมัน
ไม่ปรากฏพระนาม - - - พระเจ้าอิศานวรมันที่ 1
ไม่ปรากฏพระนาม - - - พระเจ้าภววรมันที่ 2
พระนางชัยเทวี พระมเหสี - - พระเจ้าชัยวรมันที่ 1
พระเจ้าชัยวรมันที่ 1 พระราชสวามี - - พระนางชัยเทวี
ไม่ปรากฏ - - - พระเจ้าพลาทิตย์
ไม่ปรากฏ - - - พระเจ้านรีประทินวรมัน
พระนางอินทราณี พระมเหสี - - พระเจ้าปุษกรักษ์
พระนางนเรนทรเทวี พระมเหสี - - พระเจ้าสัมภูวรมัน
พระนางนฤปตินทรเทวี พระมเหสี - - พระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 1
พระนางศรีราเชนทรเทวี พระมเหสี - - พระเจ้ามหิปติวรมัน

อาณาจักรพระนคร

[แก้]
พระนาม ตำแหน่ง ดำรงตำแหน่ง พ้นจากตำแหน่ง พระมหากษัตริย์
พระนางธรณินทรเทวี พระมเหสี - - พระเจ้าชัยวรมันที่ 2
พระนางชเยนทรประภา - -
พระนางราเชนทรลักษมี พระมเหสี - - พระเจ้าชัยวรมันที่ 3
พระนางศรีอินทรเทวี พระมเหสี - - พระเจ้าอินทรวรมันที่ 1
ไม่ปรากฏพระนาม - - - พระเจ้ายโศวรมันที่ 1
พระนางศรีกัมพุชราชลักษมี พระมเหสี - - พระเจ้าหรรษวรมันที่ 1
ไม่ปรากฏ - - - พระเจ้าอิศานวรมันที่ 2
พระนางศรีชัยเทวี พระมเหสี - - พระเจ้าชัยวรมันที่ 4
ไม่ปรากฏ - - - พระเจ้าหรรษวรมันที่ 2
ไม่ปรากฏพระนาม - - - พระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2
พระนางอินทรลักษมี พระมเหสี - - พระเจ้าชัยวรมันที่ 5
ไม่ปรากฏ - - - พระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่ 1
ไม่ปรากฏพระนาม - - - พระเจ้าชัยวีรวรมัน
พระนาม ตำแหน่ง ดำรงตำแหน่ง พ้นจากตำแหน่ง พระมหากษัตริย์
พระนางวีรลักษมี พระมเหสี - - พระเจ้าสุริยวรมันที่ 1
ไม่ปรากฏพระนาม - - - พระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่ 2
ไม่ปรากฏพระนาม - - - พระเจ้าหรรษวรมันที่ 3
พระนาม ตำแหน่ง ดำรงตำแหน่ง พ้นจากตำแหน่ง พระมหากษัตริย์
พระนางวิชเยนทรลักษมี พระมเหสี - - พระเจ้าชัยวรมันที่ 6
พระเจ้าธรณินทรวรมันที่ 1
ไม่ปรากฏ - - - พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2
พระนางศรีชัยราชจุฑามณี พระมเหสี - - พระเจ้าธรณินทรวรมันที่ 2
ไม่ปรากฏ - - - พระเจ้ายโศวรมันที่ 2
พระนาม ตำแหน่ง ดำรงตำแหน่ง พ้นจากตำแหน่ง พระมหากษัตริย์
ไม่ปรากฏ - - - พระเจ้าตรีภูวนาทิตยวรมัน
พระนาม ตำแหน่ง ดำรงตำแหน่ง พ้นจากตำแหน่ง พระมหากษัตริย์
พระนางชัยราชเทวี พระมเหสี - - พระเจ้าชัยวรมันที่ 7
พระนางอินทรเทวี - -
พระนางราเชนทรเทวี - -
ไม่ปรากฏพระนาม - - - พระเจ้าอินทรวรมันที่ 2
พระนางจักรวัติราชเทวี พระมเหสี - - พระเจ้าชัยวรมันที่ 8
พระนางศรีนทรภูเปศวรจุฑา พระมเหสี - - พระเจ้าอินทรวรมันที่ 3
ไม่ปรากฏพระนาม - - - พระเจ้าอินทรวรมันที่ 4
พระนางองค์ราชเทวี พระมเหสี - - พระเจ้าชัยวรมันที่ 9
พระนาม ตำแหน่ง ดำรงตำแหน่ง พ้นจากตำแหน่ง พระมหากษัตริย์
พระนางจันทรวรเทวี พระอัครมเหสี พ.ศ.1879 พ.ศ.1883 สมเด็จพระศรีสุโยพันธุ์ที่ 1
ไม่ปรากฏพระนาม - - - สมเด็จพระศรีสุริโยพันธุ์ที่ 2
ไม่ปรากฏ - - - สมเด็จพระสิทธานราชาธิราช
ไม่ปรากฏ - - - สมเด็จพระบรมลำพงษ์ราชา
ไม่ปรากฏ - - - สมเด็จพระบาสาต
ไม่ปรากฏ - - - สมเด็จพระบาอาต
ไม่ปรากฏ - - - สมเด็จพระกฎุมบงพิสี
ไม่ปรากฏ - - - สมเด็จพระศรีสุริโยไทยราชาที่ 1
สมเด็จพระภัควดี ศรีสันทนิตรา พระัครมเหสี พ.ศ.1906 พ.ศ.1916 สมเด็จพระบรมรามา
(เจ้าพระยาคำขัด)
ไม่ปรากฏ - - - สมเด็จพระศรีธรรมาโศกราช
(เจ้าพระยาแก้วฟ้า)
พระนาม ตำแหน่ง ดำรงตำแหน่ง พ้นจากตำแหน่ง พระมหากษัตริย์
พระอินทมิตรา พระมเหสี พ.ศ.1937 พ.ศ.1964 สมเด็จพระอินทราชา
(เจ้าพระยาแพรก)
พระแม่นางศรีเสงี่ยม

อาณาจักรเขมรจตุมุข

[แก้]
พระนาม ตำแหน่ง ดำรงตำแหน่ง พ้นจากตำแหน่ง พระมหากษัตริย์
สมเด็จพระสันทมิตรา พระมเหสีฝ่ายขวา พ.ศ.1964 พ.ศ.1976 สมเด็จพระบรมราชาที่ 1[11]
(เจ้าพระยาญาติ)
พระอินทมิตรา พระมเหสีฝ่ายซ้าย
พระแม่นางศรีเสงี่ยม พ.ศ.1915
พระอัครราช พระมเหสีโท
พระเทพเดชะ
สมเด็จพระภัควดี ศรีพระเกษ พระอัครมเหสี พ.ศ.1976 พ.ศ.1980 สมเด็จพระนารายณ์รามาธิบดีที่ 1[12]
ไม่ปรากฏ - - - สมเด็จพระศรีราชา
ไม่ปรากฏ - - - สมเด็จพระศรีสุริโยไทยราชาที่ 2
สมเด็จพระภัควดี ศรีเทพธิดา พระอัครมเหสี พ.ศ.2001 พ.ศ.2047 สมเด็จพระธรรมราชาธิราชรามาธิบดีที่ 1
(เจ้าพระยาธรรมราชา)
พระแม่นางเทพบุบผา พระมเหสี
ไม่ปรากฏ - - - สมเด็จพระศรีสุคนธบท
(เจ้าพระยางามขัติยราชา)
พระนาม ตำแหน่ง ดำรงตำแหน่ง พ้นจากตำแหน่ง พระมหากษัตริย์
ไม่ปรากฏ - - - พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
(ขุนหลวงพระเสด็จกัน)

อาณาจักรเขมรละแวก

[แก้]
พระนาม ตำแหน่ง ดำรงตำแหน่ง พ้นจากตำแหน่ง พระมหากษัตริย์
สมเด็จพระภัควดี ศรีปทุมบุปผา พระอัครมเหสี พ.ศ.2059 พ.ศ.2109 สมเด็จพระบรมราชาที่ 2
(เจ้าพระยาจันทราชา)
สมเด็จพระภัควดี ศรีรัตนราชเทวี พระอัครมเหสี พ.ศ.2108 พ.ศ.2119 สมเด็จพระบรมราชาที่ 3
(เจ้าพระยาละแวก)
สมเด็จพระภัควดี ศรีเทพบุปผา
สมเด็จพระภัควดี มหากัลยาณวดี ศรีสุชาตาอุตตมะ
พระนางเกสรมาลา พระมเหสี
สมเด็จพระภัควดี ศรีจักรพรรดิราช พระอัครมเหสี พ.ศ.2119 พ.ศ.2137 สมเด็จพระบรมราชาที่ 4
(นักพระสัตถา)
สมเด็จพระบรมกษัตรี พระอัครราชเทวีฝ่ายขวา
สมเด็จพระเทพกษัตรี พระอัครราชเทวีฝ่ายซ้าย
ไม่ปรากฏ - - - สมเด็จพระไชยเชษฐาธิราชรามาธิบดีที่ 1
(พระไชยเชษฐา)
สมเด็จพระภัควดี ปรมกษัตรีย์ พระอัครมเหสี พ.ศ.2139 พ.ศ.2142 สมเด็จพระบรมราชาที่ 5
(เจ้าพระยาตน)

อาณาจักรเขมรศรีสันธร

[แก้]
พระนาม ตำแหน่ง ดำรงตำแหน่ง พ้นจากตำแหน่ง พระมหากษัตริย์
ไม่ปรากฏพระนาม - - - สมเด็จพระรามราชาธิราชที่ 1
ไม่ปรากฏ - - - สมเด็จพระรามราชาธิราชที่ 2
(เจ้าพระยานูร)
ไม่ปรากฏ - - - สมเด็จพระบรมราชาที่ 6
(เจ้าพระยานวง)
ไม่ปรากฏ - - - สมเด็จพระแก้วฟ้าที่ 1
(เจ้าพระยาแย้ม หรือ เจ้าพระยาโยม)
สมเด็จพระภัควดี สุชาติชาตามหากษัตรีย์ พระอัครมเหสี พ.ศ.2143 พ.ศ.2162 สมเด็จพระบรมราชาที่ 7
(พระศรีสุริโยพรรณ)

อาณาจักรเขมรอุดง

[แก้]
พระนาม ตำแหน่ง ดำรงตำแหน่ง พ้นจากตำแหน่ง พระมหากษัตริย์
สมเด็จพระภัควดีวรสัตรี พระอัครมเหสี พ.ศ.2161 พ.ศ.2171 สมเด็จพระไชยเชษฐาธิราชรามาธิบดีที่ 2
(พระชัยเจษฎา)
ไม่ปรากฏ - - - สมเด็จพระธรรมราชาธิราชรามาธิบดีที่ 2
(เจ้าพระยากูร์)
ไม่ปรากฏ - - - สมเด็จพระองค์ทองราชาธิราชธิบดี
(เจ้าพระยานูร์)
สมเด็จพระภัควดี (นักองค์กุญ) พระมเหสี พ.ศ.2182 พ.ศ.2184 สมเด็จพระปทุมราชาที่ 1
(นักองค์โนน)
สมเด็จพระภัควดีกัปพัตร พระอัครมเหสี พ.ศ.2185 พ.ศ.2201 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1
(เจ้าพระยาจันท์)
สมเด็จพระเทพี (นางนักลี) พระอัครมเหสี พ.ศ.2202 พ.ศ.2215 สมเด็จพระบรมราชาที่ 8
(นักองค์โสร์)
สมเด็จพระวรราชินี (นักนางไทย) พระวรราชินี
สมเด็จพระภัควดี ศรีราชธิดากษัตรีย์ พระอัครมเหสี พ.ศ.2215 พ.ศ.2216 สมเด็จพระปทุมราชาที่ 2
(พระไชยเชษฐา)
สมเด็จพระภัควดีวรสัตรี
สมเด็จพระภัควดี เทวีกษัตรีย์
พระนางเทวีกษัตรีย์ พระมเหสี
ไม่ปรากฏ - - - สมเด็จพระแก้วฟ้าที่ 2
(นักองค์ชี)
สมเด็จพระภัควดี ศรีจักรพรรดิราช พระอัครมเหสี พ.ศ.2219 พ.ศ.2265 สมเด็จพระไชยเชษฐาธิราชรามาธิบดีที่ 3
(เจ้าพระยาโสร์)
ไม่ปรากฏ - - - สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2
(นักองค์ยง)
สมเด็จพระมหากระษัตรี พระอัครมเหสี พ.ศ.2240 พ.ศ.2279 สมเด็จพระแก้วฟ้าที่ 3
(นักองค์อิ่ม)
สมเด็จพระชาติสัตรี (นักนางชาติสัตรี) พระอัครมเหสี พ.ศ.2252 พ.ศ.2265 สมเด็จพระธรรมราชาธิราชรามาธิบดีที่ 3
สมเด็จพระศรีสุชาดา พระอัครมเหสี พ.ศ.2265 พ.ศ.2280 สมเด็จพระสัตถา
(นักองค์ชี)
สมเด็จพระชาติกระษัตรี พระอัครมเหสี พ.ศ.2281 พ.ศ.2296 สมเด็จพระธรรมราชาธิราชรามาธิบดีที่ 4
(นักองค์อิ่ม)
สมเด็จพระเอกกระษัตรี พระชายา พ.ศ.2281 พ.ศ.2296
ไม่ปรากฏ - - - สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 3
(นักองค์ทอง)
มิได้สถาปนา - - - สมเด็จพระไชยเชษฐาธิราชรามาธิบดีที่ 4
(นักองค์สงวน)
สมเด็จพระภัควดี พระเอกกระษัตรี พระอัครมเหสี พ.ศ.2308 พ.ศ.2318 สมเด็จพระนารายณ์รามาธิบดีที่ 2
(นักองค์ตน)
สมเด็จพระภัควดี พระศรีสุชาดา พ.ศ.2311
ไม่ปรากฏ - - - สมเด็จพระรามราชาธิราชที่ 3
(นักองค์โนน)
สมเด็จพระมไหยิกา ขัติยาวงษ์ศิริเสโฐวโรดม พระอัครมเหสี พ.ศ.2337 พ.ศ.2339 สมเด็จพระนารายณ์รามาธิบดีที่ 3
(นักองค์เอง)
พระแม่นางกระจับ พระแม่นาง พ.ศ.2345 พ.ศ.2378 สมเด็จพระอุไทยราชาธิราชรามาธิบดี
(นักองค์จัน)
พระแม่นางยศ
พระแม่นางแป้น
พระแม่นางเทพ
ไม่ปรากฏพระนาม - - - สมเด็จพระมหากษัตรีย์องค์มี
(นักองค์เม็ญ)
สมเด็จพระวรราชินี (แป้น) พระอัครมเหสี พ.ศ.2383 พ.ศ.2403 สมเด็จพระหริรักษ์รามมหาอิศราธิบดี
(นักองค์ด้วง)
สมเด็จพระวรราชินี (เภา)

อาณาจักรกัมพูชาในอารักขาของฝรั่งเศส

[แก้]
พระนาม ตำแหน่ง ดำรงตำแหน่ง พ้นจากตำแหน่ง พระมหากษัตริย์
พระองค์เจ้าดารากร พระอัครมเหสี - - พระบาทสมเด็จพระนโรดม บรมรามเทวาวตาร
(นักองค์ราชาวดี)
หม่อมเจ้าพัชนี พระมเหสี - -
พระองค์เจ้าอรรคนารี - -
พระองค์เจ้าสำอางค์ - -
สมเด็จพระวรราชินี (วณ) พระอัครมเหสี - - พระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์
(นักองค์สีสุวัตถิ์)
พระองค์เจ้าจงกลนี พระชายา - -
สมเด็จพระอัครมเหสี มหากษัตรีย์ นโรดม กานวิมาน นรลักข์เทวี พระอัครมเหสี พ.ศ.2470 พ.ศ.2455
(สววรคตก่อนสถาปนา)
พระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ มุนีวงศ์
(นักองค์สีสุวัตถิ์ มุนีวงศ์)
หม่อมเจ้าหญิงสีสุวัตถิ์ สีสุดา พระชายา -
พระองค์เจ้าสีสุวัตถิ์ นารีบุปผา -
พระองค์เจ้าสีสุวัตถิ์ พงสานมุนี พระชายา พ.ศ.2485 พ.ศ.2494 พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ
(หม่อมราชวงศ์นโรดม สีหนุ)
พระองค์เจ้าสีสุวัตถิ์ มุนีเกสร พ.ศ.2487 พ.ศ.2489
สมเด็จพระราชกนิษฐานโรดม นรลักษมิ์ พ.ศ.2489 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2521
พระมหาวีรกษัตรีย์นโรดม มุนีนาถ สีหนุ พระวรราชมารดา พระอัครมเหสี พ.ศ.2495 7 ตุลาคม พ.ศ.2547

ราชอาณาจักรกัมพูชาที่ 1

[แก้]
พระนาม ตำแหน่ง ดำรงตำแหน่ง พ้นจากตำแหน่ง พระมหากษัตริย์
สมเด็จพระมหากษัตริยานี สีสุวัตถิ์ มุนีวงศ์ กุสุมะ นารีรัตน์ สิรีวัฒนา พระอัครมเหสี พ.ศ.2463 พ.ศ.2503 พระบาทสมเด็จพระนโรดม สุรามฤต
(หม่อมเจ้านโรดม สุรามฤต)

ราชอาณาจักรกัมพูชาที่ 2 (พระราชอาณาจักรกัมพูชา)

[แก้]
พระนาม ตำแหน่ง ดำรงตำแหน่ง พ้นจากตำแหน่ง พระมหากษัตริย์
มิได้อภิเษกสมรส - - - พระบาทสมเด็จพระบรมนารถ นโรดม สีหมุนี
(สมเด็จกรมขุนนโรดม สีหมุนี)

อ้างอิง

[แก้]
 1. "Report on the 15th Dialogue Meeting". Vientiane, Lao PDR. 2010-08-27. {{cite journal}}: Cite journal ต้องการ |journal= (help)
 2. เอกสารมหาบุรุษเขมร : การศึกษางานเขียนประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของกัมพูชา, ธิบดี บัวคำศรี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564
 3. Bénisti, Mireille (1971). "Recherches sur le premier art khmer. [III. Aux confins des styles de Prei Kmeng et de Kompong Preah]". Arts asiatiques. 23 (1): 93–134. doi:10.3406/arasi.1971.1031. ISSN 0004-3958.
 4. សៀវភៅសិក្សាសង្គម ថ្នាក់ទី១០ ឆ្នាំ២០១៧ របស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ទំព័រទី១៣២
 5. Wright, Arthur F. (1979), "The Sui dynasty (581–617)", in Twitchett, Denis Crispin; Fairbank, John King (eds.), The Cambridge History of China: Sui and T'ang China, 589-906 AD, Part One. Volume 3, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 48–149
 6. STARK, MIRIAM T. (2022-05-17), "Textualized Places, Pre-Angkorian Khmers, and Historicized Archaeology", Excavating Asian History, University of Arizona Press, pp. 307–326, สืบค้นเมื่อ 2023-07-12
 7. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 8. Higham, Charles (2004). Encyclopedia of ancient Asian civilizations. Facts on file library of the world history. New York: Facts on file. ISBN 978-0-8160-4640-9.
 9. Coedes, George (2015-05-15). The Making of South East Asia (RLE Modern East and South East Asia) (ภาษาอังกฤษ) (0 ed.). Routledge. doi:10.4324/9781315697802.. ISBN 978-1-317-45095-5. {{cite book}}: ตรวจสอบค่า |doi= (help)
 10. สถาบันกษัตริย์เขมรโบราณจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 13 ,หอสมุดวังท่าพระ(PDF)
 11. ราชพงษาวดารกรุงกัมพูชา แปลโดย พันตรีหลวงเรืองเดชอนันต์ (ทองดี ธนรัชต์). นนทบุรี. สำนักพิมพ์ศรีปัญญา. 2550
 12. ศานติ ภักดีคำ. เขมรสมัยหลังพระนคร. กทม. มติชน. 2556.