รายพระนามพระอัครมเหสีในพระมหากษัตริย์อินเดีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายพระนามพระอัครมเหสีในพระมหากษัตริย์ในอาณาจักรอินเดียโบราณ

สมัยพุทธกาล (ก่อนราชวงศ์เมารยะ)[แก้]

ราชวงศ์ศากยะแห่งนครกบิลพัสดุ์[แก้]

พระรูป พระนาม พระราชสวามี พระราชโอรส-ธิดา หมายเหตุ
Kapilavastu gate.JPG พระมเหสี(ไม่ปรากฏพระนาม) พระเจ้าชัยเสน พระเจ้าสีหนุ
พระนางยโสธรา
Kapilavastu gate.JPG พระนางกาญจนาเทวี
จาก(ราชวงศ์โกลิยะ)
พระเจ้าสีหนุ พระเจ้าสุทโธทนะ
พระเจ้าสุกโกทนะ
พระเจ้าอมิโตทนะ
พระเจ้าโธโตทนะ
พระเจ้าฆนิโตทนะ
พระนางปมิตา
พระนางอมิตา
Maya Nepal Musee Guimet 23092007 1.jpg
เทวรูปฉลองพระองค์พระนางสิริมหามายาศิลปะเนปาล พิพิธภัณฑ์กีเมต์ ฝรั่งเศส.
พระนางสิริมหามายาจาก(ราชวงศ์โกลิยะ) พระเจ้าสุทโธทนะ เจ้าชายสิทธัตถราชกุมาร
Bhikkhuni.jpg
จิตรกรรมศิลปะไทย พระนางพระมหาปชาบดีโคตมีเทวีทูลขอบวชเป็นภิกษุณี โดยเหม เวชกร.
พระนางพระมหาปชาบดีโคตมีเทวีจาก(ราชวงศ์โกลิยะ) พระเจ้าสุทโธทนะ เจ้าชายนันทะ
เจ้าหญิงรูปนันทา
Kapilavastu gate.JPG พระนางกีสาโคตมี พระเจ้าสุกโกทนะ เจ้าชายอานนท์
Kapilavastu gate.JPG พระอัครมเหสี(ไม่ปรากฏพระนาม) พระเจ้าอมิโตทนะ พระเจ้ามหานามะ
Kapilavastu gate.JPG นางนาคมณฑา พระเจ้ามหานามะ พระนางวาสภขัตติยา

ราชวงศ์โกลิยะแห่งนครเทวทหะ[แก้]

พระรูป พระนาม พระราชสวามี พระราชโอรส-ธิดา หมายเหตุ
DharmaChakra mono.gif พระนางกัญจนา พระเจ้าอัญชนะ พระเจ้าสุปปพุทธะ
พระเจ้าทัณฑปาณิ
พระนางสิริมหามายา
พระนางพระมหาปชาบดีโคตมีเทวี
DharmaChakra mono.gif พระนางอมิตาเทวี พระเจ้าสุปปพุทธะ เจ้าชายเทวทัต
เจ้าหญิงยโสธรา(พระนางพิมพา)

ราชวงศ์อิกษวากุแคว้นโกศล(นครสาวัตถี)[แก้]

พระรูป พระนาม พระราชสวามี พระราชโอรส-ธิดา หมายเหตุ
DharmaChakra mono.gif พระอัครมเหสี(ไม่ปรากฏพระนาม) พระเจ้าสัญชัยมหาโกศล พระเจ้าปเสนทิโกศล
DharmaChakra mono.gif พระอัครมเหสี(ไม่ปรากฏพระนาม)
เจ้าหญิงจากแคว้นมคธแห่งนครราชคฤห์
พระเจ้าปเสนทิโกศล พระนางวชิระ(พระอัครมเหสีในพระเจ้าอชาตศัตรู)
DharmaChakra mono.gif พระนางวาสภขัตติยา
ราชธิดาในพระเจ้ามหานามะและนางนาคมณฑา
พระเจ้าปเสนทิโกศล พระเจ้าวิฑูฑภะ
DharmaChakra mono.gif พระนางมัลลิกาเทวี พระเจ้าปเสนทิโกศล

แคว้นวังสะ(นครโกสัมพี)[แก้]

พระรูป พระนาม พระราชสวามี พระราชโอรส-ธิดา หมายเหตุ
DharmaChakra mono.gif พระอัครมเหสี(ไม่ปรากฏพระนาม) พระเจ้าปรันตปะ พระเจ้าอุเทนราชา
DharmaChakra mono.gif พระนางสามาวดี พระเจ้าอุเทนราชา ทรงสิ้นพระชนม์จากอัคคีภัยจากพระนางมาคันทิยา
DharmaChakra mono.gif พระนางวาสุลทัตตา
พระราชธิดาในพระเจ้าจัณฑปัชโชต กรุงอุชเชนี แคว้นอวันตี
พระเจ้าอุเทนราชา เจ้าชายโพธิ (อังกฤษ:Prince Bodhi)
DharmaChakra mono.gif พระนางมาคันทิยา พระเจ้าอุเทนราชา ทรงถูกสำเร็จโทษโดยพระเจ้าอุเทนราชา ฐานลอบปลงพระชนม์พระนางสามาวดี


ศตวรรษที่ 6ก่อนคริสต์ศักราช[แก้]

จักรวรรดิทางตอนเหนือ[แก้]

แคว้นมคธแห่งนครราชคฤห์[แก้]

ราชวงศ์หารยังกะ[แก้]

พระรูป พระนาม พระราชสวามี พระราชโอรส-ธิดา หมายเหตุ
Shanti Stupa, Rajgir.jpg พระอัครมเหสี(ไม่ปรากฏพระนาม) พระเจ้าภัททิยะ พระเจ้าพิมพิสาร
Shanti Stupa, Rajgir.jpg พระนางโกศลเทวี พระเจ้าพิมพิสาร พระเจ้าอชาตศัตรู
Shanti Stupa, Rajgir.jpg พระนางเจินลนา (อังกฤษ: Chellana) พระเจ้าพิมพิสาร
Shanti Stupa, Rajgir.jpg พระนางกฤษมา (อังกฤษ:Kshema) พระเจ้าพิมพิสาร
Shanti Stupa, Rajgir.jpg พระนางวชิระ พระเจ้าอชาตศัตรู พระเจ้าอุทัยภัทร
Shanti Stupa, Rajgir.jpg พระนางปัทมาวตี (อังกฤษ:Padmavati) พระเจ้าอชาตศัตรู
Shanti Stupa, Rajgir.jpg พระนางธริณี (อังกฤษ:Dharinii) พระเจ้าอชาตศัตรู
Shanti Stupa, Rajgir.jpg พระนางสุภัทรา (อังกฤษ:Subadhra) พระเจ้าอชาตศัตรู

ศตวรรษที่ 5ก่อนคริสต์ศักราช[แก้]

ราชวงศ์สุสุนาค[แก้]

พระรูป พระนาม พระราชสวามี พระราชโอรส-ธิดา หมายเหตุ
Shanti Stupa, Rajgir.jpg พระอัครมเหสี(ไม่ปรากฏพระนาม) พระเจ้าสุสุนาค พระเจ้ากาฬาโศก พระเจ้าสุสุนาคทรงปราบดาภิเษกจาก พระเจ้านาคทาสกะ พระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์หารยังกะ

ศตวรรษที่ 4ก่อนคริสต์ศักราช[แก้]

ราชวงศ์นันทะ[แก้]

พระรูป พระนาม พระราชสวามี พระราชโอรส-ธิดา หมายเหตุ
Nanda Empire.gif พระอัครมเหสี(ไม่ปรากฏพระนาม) พระเจ้ามหาปัทมานันทะ พระเจ้าธนนันทะ พระเจ้าจันทรคุปตเมารยะทรงปราบดาภิเษกจาก พระเจ้าธนนันทะพระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์หารยังกะ

ศตวรรษที่ 3ก่อนคริสต์ศักราช[แก้]

ราชวงศ์โมริยะ[แก้]

พระรูป พระนาม พระราชสวามี พระราชโอรส-ธิดา หมายเหตุ
AshokaLions.jpg พระอัครมเหสี(ไม่ปรากฏพระนาม)
บุตรีของเซลลูคัส นิเคเตอร์
พระเจ้าจันทรคุปตเมารยะ พระเจ้าพินทุสา
AshokaLions.jpg พระนางจุมิตรา พระเจ้าพินทุสาร เจ้าชายสุสิมะ
AshokaLions.jpg พระนางสุภัทรางคี พระเจ้าพินทุสาร พระเจ้าอโศกมหาราช
AshokaLions.jpg พระนางเวทิสาเทวี
(สถาปนาที่ตำแหน่งพระมเหสี)
ทรงเสกสมรสขณะดำรงพระยศอุปราช แห่ง นครอุชเชนี แคว้นอวันตี
พระเจ้าอโศกมหาราช เจ้าชายมหินทะ
พระนางสังฆมิตตา
AshokaLions.jpg พระนางอสันธิมิตตา
(สถาปนาที่ตำแหน่งพระอัครมเหสี)
ทรงสถาปนาหลังจากทรงปราบดาภิเษกและเสวยราชสมบัติในนครปาฏลีบุตร.
พระเจ้าอโศกมหาราช ไม่ปรากฏ
AshokaLions.jpg พระนางกรวกีร์
(สถาปนาที่ตำแหน่งพระมเหสี)
พระเจ้าอโศกมหาราช เจ้าชายติวราห์
AshokaLions.jpg พระนางปทุวดี ราชเทวี
(สถาปนาที่ตำแหน่งพระมเหสี)
พระเจ้าอโศกมหาราช เจ้าชายกุนาละราชกุมาร
AshokaLions.jpg พระนางติษยรักษิตา
(สถาปนาที่ตำแหน่งพระอัครมเหสีหลังจากพระนางอสันธิมิตตาสิ้นพระชนม์
พระเจ้าอโศกมหาราช
AshokaLions.jpg พระอัครมเหสี(ไม่ปรากฏพระนาม) พระเจ้าสัมปทิ ไม่ปรากฏ
AshokaLions.jpg พระอัครมเหสี(ไม่ปรากฏพระนาม) พระเจ้าทศรถเมารยะ
AshokaLions.jpg พระอัครมเหสี(ไม่ปรากฏพระนาม) พระเจ้าทศรถเมารยะ -

ศตวรรษที่ 2 ก่อนคริสต์ศักราช[แก้]

จักรวรรดิทางตอนเหนือ[แก้]

จักรวรรดิศุงคะ[แก้]

พระรูป พระนาม พระราชสวามี พระราชโอรส-ธิดา หมายเหตุ
SungaEmpireMap.jpg พระอัครมเหสี(ไม่ปรากฏพระนาม) พระเจ้าปุษยมิตร พระเจ้าอัคคนิมิตร พระเจ้าปุษยมิตรทรงปราบดาภิเษกจาก พระเจ้าพฤหัสรถพระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์โมริยะ
SungaEmpireMap.jpg พระนางธรณิ พระเจ้าอัคคนิมิตร พระเจ้าวสุมิตร

จักรวรรดิทางตอนใต้[แก้]

จักรวรรดิสาตวาหนะ[แก้]

พระรูป พระนาม พระราชสวามี พระราชโอรส-ธิดา หมายเหตุ
SatavahanaMap.jpg พระอัครมเหสี(ไม่ปรากฏพระนาม) พระเจ้าสุมุกา พระเจ้าศาตกรณี
SatavahanaMap.jpg พระอัครมเหสี(ไม่ปรากฏพระนาม) พระเจ้าศิวสวาติ พระเจ้าเคาตมิบุตรา

ราชวงศ์โจฬะ[แก้]

พระรูป พระนาม พระราชสวามี พระราชโอรส-ธิดา หมายเหตุ
Rajendra map new.svg พระอัครมเหสี(ไม่ปรากฏพระนาม) พระเจ้าวิชัยลยะ โจฬะ พระเจ้าอาทิตยะที่ ๑
SungaEmpireMap.jpg พระนางวนวันมหาเทวี พระเจ้าสุนทระ โจฬะ(ปรันตกะที่๒) พระเจ้าราชราช โจฬะที่ 1 [1]
SungaEmpireMap.jpg พระนางธิริปูวณา มเทวียาร์(อังกฤษ:Thiripuvana Madeviyar) พระเจ้าราชราช โจฬะที่ 1 พระเจ้าราเชนทระ โจฬะที่ 1

คริสต์ศตวรรษที่ 5[แก้]

จักรวรรดิทางตอนเหนือ[แก้]

จักรวรรดิคุปตะ[แก้]

พระรูป พระนาม พระราชสวามี พระราชโอรส-ธิดา หมายเหตุ
Rajendra map new.svg พระอัครมเหสี(ไม่ปรากฏพระนาม) พระเจ้าศรีคุปตะ พระเจ้าฆาโตตกจา
Queen Kumaradevi and King Chandragupta I on a coin.jpg
เหรียญกษาปณ์ในสมัยจักรวรรดิคุปตะจารึกพระรูป พระนางกุมาร เทวีพระอัครมเหสี(ซ้าย)และ พระเจ้าจันทรคุปต์ที่ 1 (ขวา)
พระนางกุมาร เทวี(อังกฤษ:Kumaradevi) พระเจ้าจันทรคุปต์ที่ 1 พระเจ้าสมุทรคุปต์
Rajendra map new.svg พระนางทัตตะเทวี (อังกฤษ:Datta Devi) พระเจ้าสมุทรคุปต์ พระเจ้าจันทรคุปต์ที่ 2
Rajendra map new.svg พระนางธุรวาเทวี (อังกฤษ:Dhruvadevi) พระเจ้าจันทรคุปต์ที่ 2 พระเจ้ากุมารคุปต์ที่ 1
Rajendra map new.svg พระนางกุเวรกตา (อังกฤษ:Kuberanaga) พระเจ้าจันทรคุปต์ที่ 2

จักรวรรดิทางตอนใต้[แก้]

คริสต์ศตวรรษที่ 10[แก้]

จักรวรรดิปาละ[แก้]

พระรูป พระนาม พระราชสวามี พระราชโอรส-ธิดา หมายเหตุ
Indian Kanauj triangle map.svg พระอัครมเหสี(ไม่ปรากฏพระนาม) พระเจ้าโคปาละ พระเจ้าธรรมปาละ
Indian Kanauj triangle map.svg พระนางรันนา เทวี (อังกฤษ:Rannadevi) เจ้าหญิงจากราชวงศ์รักตะกุละ พระเจ้าธรรมปาละ

จักรวรรดิวิชัยนคร[แก้]

พระรูป พระนาม พระราชสวามี พระราชโอรส-ธิดา หมายเหตุ
Vijayanagara royal insignia.jpg พระอัครมเหสี(ไม่ปรากฏพระนาม) พระเจ้าหริหระราชาที่

อาณาจักรมทุไรนายกะ[แก้]

พระรูป พระนาม พระราชสวามี พระราชโอรส-ธิดา หมายเหตุ
Tnayak-edited.JPG
พระรูปฉลองพระองค์ของ พระอัครมเหสีซ้าย(ไม่ปรากฏพระนาม)-ซ้าย พระเจ้าติรุมาลา นายกา-กลาง พระอัครมเหสีขวา(ไม่ปรากฏพระนาม)-ขวา มีนากษีมนเทียร ในเมืองมทุราย รัฐทมิฬนาฑู ประเทศอินเดีย
พระอัครมเหสีซ้าย(ไม่ปรากฏพระนาม) พระเจ้าติรุมาลา นายกา
Tnayak-edited.JPG
พระรูปฉลองพระองค์ของ พระอัครมเหสีซ้าย(ไม่ปรากฏพระนาม)-ซ้าย พระเจ้าติรุมาลา นายกา-กลาง พระอัครมเหสีขวา(ไม่ปรากฏพระนาม)-ขวา มีนากษีมนเทียร ในเมืองมทุราย รัฐทมิฬนาฑู ประเทศอินเดีย
พระอัครมเหสีขวา(ไม่ปรากฏพระนาม) พระเจ้าติรุมาลา นายกา
Queen Mangammal.jpg
พระรูปฉลองพระองค์ของ พระนางมันกัมไมย์ มีนากษีมนเทียร ในเมืองมทุราย รัฐทมิฬนาฑู ประเทศอินเดีย
พระนางมันกัมไมย์ พระเจ้าโจนากัน นายัก ทรงสำเร็จราชการในฐานะสมเด็จราชินีนาถในช่วงสากลศักราช1689– 1704
Madurai landmarks montage.jpg พระนางมีนาชี ทรงสำเร็จราชการในฐานะสมเด็จราชินีนาถในช่วงสากลศักราช1689– 1704

จักรวรรดิทางตอนเหนือ[แก้]

คริสต์ศตวรรษที่ 13[แก้]

ราชวงศ์ขิลจี(สุลต่านแห่งเดลลี)[แก้]

พระรูป พระนาม พระราชสวามี พระราชโอรส-ธิดา หมายเหตุ
Delhi Sultanate Flag.svg พระอัครมเหสี(ไม่ปรากฏพระนาม) คูลทิล อัลดิน ไอบัค
Delhi Sultanate Flag.svg พระนางทุรคัล คาตัน(อังกฤษ:Turkan Khatun) ติลทูคมิน
Delhi Sultanate Flag.svg พระนาง ซานห์ ทูรคาห์(อังกฤษ:Shah Turkan) ธิดาของ รัสสิยา เบกุม (อังกฤษ:Rasiya Begam) ติลทูคมิน นริศดูลิน มหัมมัด
Delhi Sultanate Flag.svg พระนางมัลกิกา จาลัน(พระอัครมเหสี) อลูดิน ขิลจี
Delhi Sultanate Flag.svg พระนางมหะรูย์ (อังกฤษ:Mahru )พระขนิษฐาใน อพาล ข่าน อลูดิน ขิลจี
Delhi Sultanate Flag.svg พระนางกมละเทวี (อังกฤษ:Kamaladevi) อลูดิน ขิลจี
Delhi Sultanate Flag.svg พระนางจยาตปาลี(อังกฤษ:Jhatyapali ) ราชธิดา พระเจ้ารามจันทร์ อลูดิน ขิลจี

คริสต์ศตวรรษที่ 16 ถึงคริสต์ศตวรรษที่ 19[แก้]

ราชวงศ์กุณทิรา(รัฐราชสถาน)[แก้]

พระรูป พระนาม พระราชสวามี พระราชโอรส-ธิดา หมายเหตุ
Chittorgarh fort.JPG พระอัครมเหสี(ไม่ปรากฏพระนาม) พระเจ้าสิงหราชา พระเจ้ารัตนสิงห์
Queen Nagamati talks to her parrot, Padmavat, c1750.jpg
จิตรกรรมพระนางนาคมตืในวรรณคดีปัทมาวัต
พระนางนาคมตี พระเจ้ารัตนสิงห์ ไม่มีพระราชโอรส-ธิดา ทรงกระทำอัตวินิบาตกรรมในพิธีเชาหระหลังจากจักรพรรดิจลาอุดิน ขิลจีแห่งเดลี ตีนครจิตตอร์ได้สำเร็จ.
22Princess Padmavati ca. 1765 Bibliothèque nationale de France, Paris.jpg พระนางปัทมิณี พระเจ้ารัตนสิงห์ ไม่มีพระราชโอรส-ธิดา ทรงกระทำอัตวินิบาตกรรมในพิธีเชาหระหลังจากจักรพรรดิจลาอุดิน ขิลจีแห่งเดลี ตีนครจิตตอร์ได้สำเร็จ

จักรวรรดิโมกุล[แก้]

พระรูป พระนาม พระราชสวามี พระราชโอรส-ธิดา หมายเหตุ
Imperial Seal of the Mughal Empire.svg อัยชา ซุลตาน เบกุม จักรพรรดิบาบูร์ ฟาห์-อุน-นิสซา
Imperial Seal of the Mughal Empire.svg เซย์นับ ซุลตาน เบกุม จักรพรรดิบาบูร์
Imperial Seal of the Mughal Empire.svg มาฮาม เบกุม จักรพรรดิบาบูร์ จักรพรรดิหุมายูง
Imperial Seal of the Mughal Empire.svg มาสุระ สุลตานเบกุม จักรพรรดิบาบูร์
Imperial Seal of the Mughal Empire.svg มูบาริกา ยูเซฟซาย จักรพรรดิบาบูร์
Imperial Seal of the Mughal Empire.svg ดิลดาร์ เบกุม จักรพรรดิบาบูร์
Imperial Seal of the Mughal Empire.svg กุลนาร์ อคาชา จักรพรรดิบาบูร์
Imperial Seal of the Mughal Empire.svg กุลรุกข์ เบกุม จักรพรรดิบาบูร์
Imperial Seal of the Mughal Empire.svg เบกา เบกุม(พระอัครมเหสี) จักรพรรดิหุมายูง
Imperial Seal of the Mughal Empire.svg มาห์ ชูชัก จักรพรรดิหุมายูง
Imperial Seal of the Mughal Empire.svg มิเวห์ จัน จักรพรรดิหุมายูง
Hamida Banu Begum, wife of Mughal Emperor Humayun.jpg
จิตรกรรมพระนางฮามิดา บานุ เบกุม
ฮามิดา บานุ เบกุม จักรพรรดิหุมายูง จักรพรรดิอักบัร
Imperial Seal of the Mughal Empire.svg ชาห์ซาดิ กานุม จักรพรรดิหุมายูง
Dust Muhammad 1550.jpg ลูไคลยส สุลตาสน เบกุม จักรพรรดิอักบัร
Bairam Khan's widow and child are escorted to Ahmedabad, Akbarnama.jpg สุสิมา สุลต่าน เบกุม จักรพรรดิอักบัร
Jodhbai.jpg มาเรียม อุสมานี จักรพรรดิอักบัร จักรพรรดิชะฮันคีร์
Nurjahan.jpg นูร์ จาฮันน์ จักรพรรดิชะฮันคีร์ ลัดดีย์ เบกุม
Allahabad, Khusru bagh, Shah Begum tomb 2015-11-12.jpg
กุโบร์ฝังพระศพพระนางซันย์ เบกุม
ซันย์ เบกุม จักรพรรดิชะฮันคีร์ สุลตสน ฮันิสาร์ เบกุม
เจ้าชายกูสรู
Jagat Gosaini.png พระนางมนมตี จักรพรรดิชะฮันคีร์ เบกุม สุลตาน
จักรพรรดิชาห์ชะฮัน
Mumtaz Mahal.jpg มุมตาซ มหัล จักรพรรดิชาห์ชะฮัน
Jahanzeb Banu Begum.jpg จาเซฟ เบนู เบกุม จักรพรรดิอาซัม ชาห์ สุลต่านบิดาห์ เบคัตห์
จาวัน บาคัตห์ บาหาดูร์
ซิห์กันดาห์ ชาห์
นาจิบ อังค์ นิสาห์ เบกุม
Imperial Seal of the Mughal Empire.svg พระนางเซยิด อังค์ นิสาห์ เบกุม (อังกฤษ:Sayyid-un-Nissa Begum) จักรพรรดิจาฮานดาร์ ชาห์
Lal Kunwar, by Indian School of the 18th century.jpg ลัวร์ กุนวาร์ จักรพรรดิจาฮานดาร์ ชาห์
Imperial Seal of the Mughal Empire.svg พระนางเซยิด อังค์ นิสาห์ เบกุม (อังกฤษ:Sayyid-un-Nissa Begum) จักรพรรดิจาฮานดาร์ ชาห์
Imperial Seal of the Mughal Empire.svg พระนางอนัพย์ไบย์ (อังกฤษ:Anup Bai) จักรพรรดิจาฮานดาร์ ชาห์
Imperial Seal of the Mughal Empire.svg พระมเหสีพระองค์หนึ่ง(ไม่ปรากฏพระนาม) จักรพรรดิจาฮานดาร์ ชาห์
Imperial Seal of the Mughal Empire.svg พระนางเคาร์หาร์ อังค์ เบกุม(อังกฤษ:Gauhar-un-Nissa Begum) จักรพรรดิฟารุกซียะห์
Imperial Seal of the Mughal Empire.svg พระนางไบห์ อินทิรา กันวาร์ (อังกฤษ:Bai Indira Kanwar) จักรพรรดิฟารุกซียะห์
Imperial Seal of the Mughal Empire.svg พระนางไบห์ ทิบห์ เทวี (อังกฤษ:Bai Bhip Devi) จักรพรรดิฟารุกซียะห์
Imperial Seal of the Mughal Empire.svg พระนางอินนายัตห์ บานูร์ เบกูม (อังกฤษ:Inayat Banu Begum) จักรพรรดิราฟี อุด ดาราจัต
Imperial Seal of the Mughal Empire.svg ไม่ปรากฏข้อมูล จักรพรรดิชาห์ชะฮันที่ 2
Imperial Seal of the Mughal Empire.svg พระนางอินนายัตห์ บานูร์ เบกูม (อังกฤษ:Inayat Banu Begum) จักรพรรดิราฟี อุด ดาราจัต
Shahnamah of Firdausi, late 18th century, Mughal, India.jpg พระนางบัตชานห์ เบกูม (อังกฤษ:Badshah Begum)(สมเด็จพระอัครมเหสี) จักรพรรดิมูฮัมหมัด ชาห์ ชาห์ริยาร์ ชานห์บาฮาดูร์
A noble lady, Mughal dynasty, India. 17th century.jpg พระนางชาห์หิบาห์ มาฮาลย์ (อังกฤษ:Sahiba Mahal) จักรพรรดิมูฮัมหมัด ชาห์
Mir Miran 001.jpg พระนางทูชเซียห์ เบกูม (อังกฤษ:Qudsia Begum) จักรพรรดิมูฮัมหมัด ชาห์ อาเหม็ด ชาห์ บาฮาดูร์
Imperial Seal of the Mughal Empire.svg พระนางเคาหาร์ อัฟฟูดร์ ดานูร์ เบกุม (อังกฤษ:Gauhar Afruz Banu Begum) อาเหม็ด ชาห์ บาฮาดูร์
Imperial Seal of the Mughal Empire.svg พระมเหสี (ไม่ปรากฏพระนาม) อาเหม็ด ชาห์ บาฮาดูร์
Imperial Seal of the Mughal Empire.svg พระนางซินัตห์ มาฮาล(อังกฤษ:Zinat Mahal) จักรพรรดิออรังเชพที่ 2
Imperial Seal of the Mughal Empire.svg พระนางไฟซาน บาเคต เบกุม (อังกฤษ:Faiz Bakht Begum) จักรพรรดิออรังเชพที่ 2
Imperial Seal of the Mughal Empire.svg พระนางอซิซาห์บาดิห์ มาฮาล (อังกฤษ:Azizabadi Mahal) จักรพรรดิออรังเชพที่ 2
Imperial Seal of the Mughal Empire.svg พระนางละติฟาห์ เบกุม(อังกฤษ:Latifa Begum) จักรพรรดิออรังเชพที่ 2
Imperial Seal of the Mughal Empire.svg พระนางซินัตย์ อัลฟูด เบกุม(อังกฤษ:Zinat Afruz Begum)

Aurangabadi Maha

จักรพรรดิออรังเชพที่ 2
Imperial Seal of the Mughal Empire.svg พระนางอูลันกาบาดิห์ มหาล(อังกฤษ:Aurangabadi Maha) จักรพรรดิออรังเชพที่ 2
Imperial Seal of the Mughal Empire.svg พระนางซาห์ดัตห์ เบกุม(อังกฤษ:Sadat Begum) จักรพรรดิชาห์ชะฮันที่ 3
Imperial Seal of the Mughal Empire.svg พระนางมูบาร์ลัคร์ เบกุม(อังกฤษ:Mubaraq Mahal) จักรพรรดิชาห์ อาลัมที่ 2
Imperial Seal of the Mughal Empire.svg พระนางจามิลค์ อัล นิสา เบกุม(อังกฤษ:Jamil un-nisa Begum) จักรพรรดิชาห์ อาลัมที่ 2
Imperial Seal of the Mughal Empire.svg พระนางดัตห์มาฮาล เบกุม(อังกฤษ:Taj Mahal Begum) จักรพรรดิชาห์ อาลัมที่ 2
Imperial Seal of the Mughal Empire.svg พระนางไปรีย์ เบกุม(อังกฤษ:Piari Begum) จักรพรรดิชาห์ อาลัมที่ 2
Imperial Seal of the Mughal Empire.svg พระนางมูลัตห์ บาเกตห์ เบกุม(อังกฤษ:Murad Bakht Begum) จักรพรรดิชาห์ อาลัมที่ 2
Imperial Seal of the Mughal Empire.svg พระนางมุมทัช มาฮาล(อังกฤษ:Mumtaz Mahal) จักรพรรดิอักบัรที่ 2
Imperial Seal of the Mughal Empire.svg พระนางสีไลย์ ฮาอัล นิสซาร์(อังกฤษ:Selaa'h-un-Nissa) จักรพรรดิอักบัรที่ 2
Imperial Seal of the Mughal Empire.svg พระนางคูมานี คานัม(อังกฤษ:Gumani Khanum) จักรพรรดิอักบัรที่ 2
Imperial Seal of the Mughal Empire.svg พระนางไลย์ ไบย์(อังกฤษ:Lal Bai) จักรพรรดิอักบัรที่ 2 จักรพรรดิบาฮาดูร์ ชาห์ที่ 2
Imperial Seal of the Mughal Empire.svg พระนางอัลซาฟย์ มาฮาล(อังกฤษ:Ashraf Mahal) จักรพรรดิบาฮาดูร์ ชาห์ที่ 2
Imperial Seal of the Mughal Empire.svg พระนางอัคตาห์ มาฮาล(อังกฤษ:Akhtar Mahal) จักรพรรดิบาฮาดูร์ ชาห์ที่ 2
Zinat Mahal.jpg พระนางซีนัต มาฮาล(อังกฤษ:Zinat Mahal) จักรพรรดิบาฮาดูร์ ชาห์ที่ 2 มิรซาห์ จาวัน บาเค็ต(อังกฤษ:Mirza Jawan Bakht) จักรพรรดินีพระองค์สุดท้าย ถูกปลดโดยอังกฤษและถูกเนรเทศไปที่ พม่า หลังจากเกิดกบฏซีปอย
Imperial Seal of the Mughal Empire.svg พระนางทัชมาฮาล(อังกฤษ:Taj Mahal) จักรพรรดิบาฮาดูร์ ชาห์ที่ 2
ถูกปกครองโดย บริติชราช

ดูเพิ่ม[แก้]

  1. The Body Adorned: Sacred and Profane in Indian Art by Vidya Dehejia p.42