ข้ามไปเนื้อหา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
Faculty of Veterinary Medicine
Western University
ไฟล์:WTU logo.jpg
สถาปนาพ.ศ. 2552
คณบดีรศ.น.สพ.ดร.ไพบูลย์ ยุติศรี
ที่อยู่
สีสีฟ้าหม่น
เว็บไซต์http://www.western-university.net/vet/

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นคณะสัตวแพทยศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งที่ 2 ของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ประวัติ

[แก้]

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเอกชน ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบการเลขที่ 2/4 2540 เมื่อวันที่18 มิถุนายน 2540 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนหลักสูตรต่างๆ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้จัดตั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552

มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นประเทศเกษตรกรรม ที่มีการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจหลายชนิดทั้งเพื่อการบริโภคในประเทศและเพื่อการส่งออกไปยังต่างประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นแหล่งอาหารของโลกแต่จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของโลกที่มีการกีดกันทางการค้า โดยการใช้มาตรการทางสุขภาพอนามัยเป็นประเด็นสำคัญ การส่งออกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ต้องได้มาตรฐานสากล มีการตรวจสอบกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนก่อนการส่งออกไปยังประเทศคู่ค้า เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ

ประกอบกับในปัจจุบันมีการพบโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนทั้งจากสัตว์เลี้ยง สัตว์เศรษฐกิจ สัตว์ป่า และอื่นๆเกิดขึ้นใหม่มากมาย การป้องกันและควบคุมโรคระบาดเหล่านี้ต้องอาศัย สัตวแพทย์ที่ความรู้ความสามารถในให้บริการ ป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคแก่สัตว์ ลดการแพร่กระจายโรคจากสัตว์สู่คน แต่จากสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งพบว่ามีปัญหาการขาดแคลนสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบโดยตรงเป็นจำนวนมาก มหาวิทยาลัยจึงได้เรียนทำและร่างหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมทางด้านอาจารย์ผู้สอน สถานที่ อุปกรณ์การสอนและแหล่งฝึกปฏิบัติ เพื่อดำเนินการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ และผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้มหาวิทยาลัยจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์และมีมติให้เปิดดำเนินการสอนหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตโดยอนุมัติให้เปิดรับนิสิตสัตวแพทย์ในรุ่นที่ 1 เป็นจำนวน 60 คน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 ในการประชุมครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2551 และมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเพื่อขอให้สัตวแพทยสภาพิจารณาหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะเป็นลำดับต่อไป

มหาวิทยาลัยได้เชิญ รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ไพบูลย์ ยุติศรี อดีตอาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เข้ามาเป็นคณบดีคนแรก ในปี 2552

หลักสูตร

[แก้]
  • ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (Doctor of Veterinary Medicine Program)
  • ชื่อปริญญา: สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ) (Doctor of Veterinary Medicine (D.V.M))

อ้างอิง

[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น

[แก้]