คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
WTU logo.jpg
ชื่ออังกฤษFaculty of Veterinary Medicine
Western University
ที่อยู่เลขที่ 600 ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170 โทรศัพท์ 0-3565-1000 , 08-4203-3088
วันก่อตั้งพ.ศ. 2552
คณบดีรศ.น.สพ.ดร.ไพบูลย์ ยุติศรี
สีประจําคณะสีฟ้าหม่น
เว็บไซต์http://www.western-university.net/vet/

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นคณะสัตวแพทยศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งที่ 2 ของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ประวัติ[แก้]

ความเป็นมาของคณะสัตวแพทยศาสตร์: มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเอกชน ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบการเลขที่ 2/4 2540 เมื่อวันที่18 มิถุนายน 2540 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนหลักสูตรต่างๆ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้เปิดดำเนินการสอนมาจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 11 ปี และได้ จัดตั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรระบบการศึกษา และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศทางคุณภาพการศึกษา สร้างคลังแห่งขุมปัญญาที่จะพัฒนาบุคคลให้เป็นศึกษิตคือ บัณฑิตที่เป็นปัญญาชน มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตน สังคม ประเทศชาติ และมนุษยชาติในที่สุด ด้วยอุดมการณ์แห่งความร่วมมือยิ่งกว่าการแข่งขัน

มหาวิทยาลัยซึ่งได้ความตระหนักดีถึงความสำคัญที่ว่า ประเทศไทยถือเป็นประเทศเกษตรกรรม ที่มีการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจหลายชนิด ทั้งเพื่อการบริโภคในประเทศและเพื่อการส่งออกไปยังต่างประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นแหล่งอาหารของโลก แต่จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของโลกที่มีการกีดกันทางการค้า โดยการใช้มาตรการทางสุขภาพอนามัยเป็นประเด็นสำคัญ การส่งออกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ต้องได้มาตรฐานสากล มีการตรวจสอบกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนก่อนการส่งออกไปยังประเทศคู่ค้า เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพประกอบกับในปัจจุบันมีการพบโรค ติดต่อจากสัตว์สู่คนทั้งจากสัตว์เลี้ยง สัตว์เศรษฐกิจ สัตว์ป่า และอื่นๆเกิดขึ้นใหม่มากมาย การป้องกันและควบคุมโรคระบาดเหล่านี้ต้องอาศัย สัตวแพทย์ที่ความรู้ ความสามารถในให้บริการ ป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคแก่สัตว์ ลดการแพร่กระจายโรคจากสัตว์สู่คน แต่จากสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งพบว่ามีปัญหาการขาดแคลน สัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบโดยตรงเป็นจำนวนมาก มหาวิทยาลัยซึ่งมีภาระหน้าที่สำคัญในการผลิตบุคลากรที่ดีและมี คุณภาพให้แก่สังคม และเห็นความสำคัญ ดังกล่าวข้างต้นจึงได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจัดทำและร่าง หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมทางด้านอาจารย์ผู้สอน สถานที่ อุปกรณ์การสอน และแหล่งฝึกปฏิบัติ เพื่อดำเนินการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ และผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติการป้องกันควบคุม รักษาโรคสัตว์ บริการแนะนำสุขภาพสัตว์ ป้องกันโรคระบาดหรือโรคที่อาจติดต่อจากสัตว์สู่คนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์ งานด้าน สัตวแพทยสาธารณสุข งานควบคุมคุณภาพเนื้อสัตว์ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารที่มาจากเนื้อสัตว์ ทั้ง สัตว์น้ำ สัตว์เศรษฐกิจ และอื่นๆ สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้เป็นอย่างดี เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในทุกด้าน โดยเฉพาะในเชิงวิชาการให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ดีมีคุณภาพในระดับมาตรฐาน สากล สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ด้วยการศึกษาค้นคว้า วิจัย และนำผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ อันจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองวิชาชีพ และสังคม รวมทั้งเป็นผู้ ีมีจิตเมตตามีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ และรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้มหาวิทยาลัยจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ และมีมติให้เปิดดำเนินการสอนหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตโดยอนุมัติให้เปิดรับนิสิตสัตวแพทย์ในรุ่นที่ 1เป็นจำนวน 60 คน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 ในการประชุมครั้งที่ 7 / 2551เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2551 และมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเพื่อขอให้สัตวแพทยสภาพิจารณาหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะเป็นลำดับต่อไป

และได้เรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ไพบูลย์ ยุติศรี อดีตอาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และอดีตอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้ามาเป็นคณบดีท่านแรกคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จึงได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2552 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยลดปัญหาการขาดแคลนสัตวแพทย์ในปัจจุบันให้เพียงพอ ต่อความต้องการของประเทศ เพื่อสนองนโยบายของรัฐที่มุ่งสร้างประเทศให้เป็นแหล่งอาหารของโลกที่ดีมี คุณภาพ และส่งออกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ได้ระดับ มาตรฐานสากล อันจะนำมาสู่ความยั่งยืนในระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

รายนามคณบดี[แก้]

  • คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ น.สพ. ดร.ไพบูลย์ ยุติศรี

วุฒิการศึกษา

Ph.D. Azabu University

MPH. University of The Philippine

สพ.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตร[แก้]

  • ชื่อหลักสูตร :

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

Doctor of Veterinary Medicine Program

  • ชื่อปริญญา:

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ)

Doctor of Veterinary Medicine (D.V.M)

ภาควิชา[แก้]

อ้างอิง[แก้]