โรงเรียนศรีสงครามวิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ศรีสงครามวิทยา
ศรีสงครามวิทยา
494 หมู่ที่ 11 ถนน เลย-อุดรธานี อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Srisongkramwittaya school
อักษรย่อ ศ.ส.ว.
ประเภท รัฐบาล
คติพจน์ ทนฺโตเสฏฺโฐ มนุสฺ เสสุ
สถาปนา 1 เมษายน 2514
ผู้ก่อตั้ง กระทรวงศึกษาธิการ
รหัส 09420901
เพลง มาร์ชศรีสงคราม และ ซำแม่นาง
สังกัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
เว็บไซต์

โรงเรียนศรีสงครามวิทยา (อังกฤษ: Srisongkram Wittaya School ) (อักษรย่อ : ศ.ส.ว.,S.S.W.) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ตั้งอยู่เลขที่ 494 หมู่ที่ 11 ถนน เลย-อุดรธานี อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

  • ดอกไม้ประจำสถาบัน

ดอกอินทนิล

  • สีประจำสถาบัน

ม่วง - ขาว

  • ปรัชญาโรงเรียน

ทนฺโตเสฏฺโฐ มนุสฺ เสสุ แปลว่า ในหมู่มนุษย์ ผู้ฝึกดีแล้ว ประเสริฐสุด

  • ทิศทางและภาพความสำเร็จ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข

  • วิสัยทัศน์

"พัฒนาการเรียนรู้สู่ความเป็นสากล"

  • พันธกิจ

ร่วมบริหารจัดการให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง คิด วิเคราะห์ มีความสามารถด้สนเทคโนโลยี มีคุณธรรม รักษความเป็นไทย และมั่นใจในตนเอง

เกียรติประวัติ[แก้]

1. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีเปิดศูนย์ศิลป์สิรินธร

2. นักเรียนชนะเลิศรางวัลศิลปะทังในและต่างประเทศมากกว่า 7,000 รางวัล

3. เป็นศูนย์วิทยบริการ (Resource Center)

4. เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปี 2547 ระดับทอง

งานศิลปะที่จัดแสดงในศูนย์ศิลป์

5. โรงเรียนในฝันของอำเภอวังสะพุงตามโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝันของกระทรวงศึกษาธิการ

6. ได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนขนาดกลาง

7. ได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนขนาดใหญ่

8. ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (Eric) จังหวัดเลย

9. เป็นศูนย์แนะแนวประจำจังหวัดเลย แห่งที่ 2

10. เป็นโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ปี 2517 - ปัจจุบัน

11. ห้องสุมดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกดีเด่น

12. ได้รับรางวัลชนะเลิศการเขียนเว็บไซต์ ในการแข่งขันทักษะวิชาการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลยเขต 2