มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
Suan Dusit Rajabhat University
ตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.gif
คติพจน์ เทคโนโลยีก้าวไกล อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน
สถาปนา 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2477[1]
เป็นมหาวิทยาลัยเมื่อ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547
ประเภท รัฐ
อธิการบดี ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ
นายกสภามหาวิทยาลัย ดร.บุญลือ ทองอยู่
ที่ตั้ง ถนนราชสีมา ดุสิต กรุงเทพฯ
เว็บไซต์ www.dusit.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (อังกฤษ: Suan Dusit Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีชื่อเสียงในเรื่องการโรงแรมและธุรกิจบริการ และสวนดุสิตโพล

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

รายนามผู้บริหารในอดีต - ปัจจุบัน
รายนามผู้บริหาร วาระการดำรงตำแหน่ง
1.คุณหญิงเพชรดา ณ ป้อมเพชร์ (พ.ศ. 2477 )
2. นางนิลรัตน์ บรรณสิทธิ์วรสาสน์ (พ.ศ. 2477)
3. คุณหญิงไสววงศ์ ทองเจือ (พ.ศ. 2477-2484)
4. นางบุญเกลื้อ กรลักษณ์ (พ.ศ. 2484-2489 )
5. คุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ์ (พ.ศ. 2489-2518)
6. ศาสตราจารย์เรวดี วงศ์พรหมเมฆ (พ.ศ. 2518-2528 )
7. รองศาสตราจารย์ลำพอง บุญช่วย (พ.ศ. 2528-2537 )
8. รองศาสตราจารย์ธง รุญเจริญ (พ.ศ. 2537-2538 )
9. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน (พ.ศ. 2538-2546 )
10.รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ (พ.ศ. 2546-2547 )
11.รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน (พ.ศ. 2547-2556)
12.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ (พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน)

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ระดับปริญญาตรี[แก้]

คณะครุศาสตร์[แก้]

 • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) 5 ปี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) 5 ปี สาขาวิชาการประถมศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ[แก้]

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการเงิน
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการตลาด
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการ
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี
 • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) สาขาวิชาการวิเคราะห์และการประเมินสมัยใหม่
 • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) สาขาวิชานิเทศศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[แก้]

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาสิ่งแวดเมืองและอุตสาหกรรม
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมี
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์[แก้]

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาไทย
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชารัฐศาสตร์
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) สาขาวิชานิติศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์[แก้]

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ[แก้]

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาธุรกิจการบิน
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาการออกแบบงานนิทรรศการและงานแสดง
 • Bachelor of Arts in Management Services Program. (International Program) Double Degree.

โรงเรียนการเรือน[แก้]

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและบริการ
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาโภชนการและการประกอบอาหาร

บัณฑิตวิทยาลัย[แก้]

 • ระดับปริญญาโท
 • หลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต (นศ.ม.) สาขาการสื่อสารธุรกิจบริการ
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาการบริหารงานส่วนท้องถิ่น
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาการจัดการความรู้
 • หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาการจัดการบริการ
 • ระดับปริญญาเอก
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาอาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ

คณะ สำนักวิชา และโรงเรียน[แก้]

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ภาษาอังกฤษ
ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ภาษาไทย

สถาบัน/ศูนย์และหน่วยงานในมหาวิทยาลัย[แก้]

ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง[แก้]

ศูนย์การเรียน[แก้]

บุคคลที่มีชื่อเสียงจากสวนดุสิต[แก้]

ดารา นักแสดง นักร้อง วงการสื่อ วงการบันเทิง[แก้]

นางแบบ นายแบบ นางงาม[แก้]

นักการเมือง[แก้]

นักวิชาการ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]