มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Suan Dusit Rajabhat University
ตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.gif
คติพจน์ เทคโนโลยีก้าวไกล อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน
สถาปนา 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2477[1]
เป็นมหาวิทยาลัยเมื่อ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547
ประเภท รัฐ
อธิการบดี ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ
นายกสภามหาวิทยาลัย ดร.บุญลือ ทองอยู่
ที่ตั้ง 295 ถนนราชสีมา ดุสิต กรุงเทพฯ
เว็บไซต์ www.dusit.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (อังกฤษ: Suan Dusit Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีชื่อเสียงในเรื่องการโรงแรมและธุรกิจบริการ และสวนดุสิตโพล ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี จากโรงเรียนมัธยมวิสามัญการเรือนจนมาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต การพัฒนาความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยตั้งอยู่บนพื้นฐานความเข้มแข็ง ของความสามารถทางวิชาการที่มีมาอยู่เดิม และปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้กำหนดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญดั้งเดิม และโดดเด่น เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งสาขาที่มีความพร้อมสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและท้องถิ่น 4 ด้านด้วยกัน คือ ด้านอาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมการบริการ และการพยาบาลและสุขภาวะ การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ ตลอดจนการบริหารจัดการที่เป็นรูปแบบของสวนดุสิต จากภาวะผู้นำองค์กรได้หล่อหลอม และสร้างเป็นวัฒนธรรมของสวนดุสิตอยู่ในรูปแบบของการมีบุคลิกภาพที่ดี ศึกษาหาความรู้และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ ความมีวินัย และรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ ความเป็นระเบียบ ประณีตและมีความรู้จริงในสิ่งที่ทำ อันนำมาซึ่งความเป็นตัวตนของ “สวนดุสิต” ในวันนี้ และเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาต่อไปในอนาคต.

Suan Dusit Rajabhat University

Throughout the past 70 years of transition from Home Science Secondary School to Suan Dusit Rajabhat University, the University’s unique identities have been continuously developed from its strong academic foundation in accordance with the changing environment of the academic world. The University identities were derived from its outstanding primary areas of expertise which have been accepted by both the national and international communities. These areas of expertise include Culinary Arts, Early Childhood Education, Service Industry, and Nursing and Health Sciences, which are all well prepared to satisfy local and social demands. Based on the key roles of creation of new innovation, application of appropriate technology, and using its own leadership management style, the Suan Dusit Culture was exclusively built on six distinguished qualities: good personality, new knowledge and new innovation development, self-discipline, open-mindedness, technology utilization, neat and orderly task completion, as well as knowledgeable ability. Consequently, all of these qualities lead to the current identity known as “Suan Dusit” and form an important foundation for future development.

宣都实皇家大学

70年间从中学成为宣都实皇家大学,坚实的校园发展位于原有学士能力的基本实力之上并且根据时间进行改善。宣都实皇家大学已被认证为大学, 专业知识的传统和优势获得国内外的公证以及4种社会和当地分支机构,包括食品、幼儿教育、工业管理和护理,不断创新并且进行适当的技术应用,直至成为宣都实大学的独特管理。管理层创造出宣都实大学伟大、创新学习和加强纪律的文化形象并且积极听取他人意见,借鉴他人优势、纪律、实践知识,作为今天自身的“权利”以及发展未来的基石。

جامعة راجابات سوان دوسيت

منذ أكثر من 70 سنة وابتداء من مدرسة ويسامان كان روان الثانوية حتى تصبح جامعة راجابات سوان دوسيت، وجاء هذا التطور الكبير بسبب القوة والإمكانيات الإدارية والعلمية وكذلك قدرتها على التأقلم والتكيف مع تغيرات العصور كما تميزت باختصاصاتها المشهورة في مجالات الأغذية والتعليم الابتدائي وصناعة الخدمات ومجال التمريض والصحة العامة بجانب قدرتها على اختراع منتجات جديدة والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة المتطورة وبوجود القيادة الحكيمة وتحت الإدارة الحكيمة للجامعة فكل هذا يصنع ثقافة مميزة خاصة للجامعة وهي ثقافة الشخصية المسئولة والمحبة للاطلاع والتعلم وصنع ابتكارات جديدة والالتزام الذاتي والانتظام والدقة المعرفية والمسؤولية العلمية وقبول تعدد الآراء واستغلال التكنولوجيا، فهذه هي شخصية "سوان دوسيت" اليوم والتي ستنطلق منها كل جهود التطوير والتنمية في المستقبل.

เนื้อหา

ปรัชญา[แก้]

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการสร้างความเข้มแข็งในการอยู่รอด (Sustainable Survivability)

ค่านิยมร่วม[แก้]

Specialization ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของมหาวิทยาลัย Uniqueness การมีเอกลักษณ์ที่พัฒนาการมาจากรากฐานที่มีมาแต่เดิม Relationship สัมพันธภาพภายในและความร่วมมือกับภายนอก Value ความมีคุณค่าในความรู้สึกของประชาคมและสังคม Identity อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยประกอบด้วยด้านอาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมการบริการ และการพยาบาลและสุขภาวะ Variation การผันแปร การเปลี่ยนแปลงที่มหาวิทยาลัยต้องพร้อมรับ Attraction ความมีเสน่ห์จากบุคลิกเฉพาะทั้งด้านวิชาการ และความมีสุนทรียศาสตร์ของบุคลากรและนักศึกษา Balance ความสมดุลระหว่างชีวิตงานและชีวิตส่วนตัวของบุคลากร Innovation นวัตกรรม Learning การเรียนรู้ขององค์กรและบุคลากร Initiation การเริ่มต้น Total Quality คุณภาพองค์รวม Young Blood คนรุ่นใหม่

วิสัยทัศน์[แก้]

มหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นด้านอาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมการบริการ และการพยาบาลและสุขภาวะ ภายใต้กระบวนการพัฒนาบนพื้นฐานของความเป็นเลิศ

พันธกิจ[แก้]

มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพขั้นสูง มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพขั้นสูงสร้างบัณฑิต วิจัย บริการทางวิชาการแก่สังคมและท้องถิ่น ริเริ่ม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาองค์ความรู้ในด้านที่มีความเชี่ยวชาญและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

เจตจำนง[แก้]

มหาวิทยาลัยมุ่งหวังให้บัณฑิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีคุณธรรมกำกับความรู้ เพียบพร้อมด้วยสติปัญญาและจริยธรรม เป็นผู้ใฝ่รู้ มีวิจารณญาณ มีจิตใจเสียสละ มีบุคลิกภาพดีเหมาะสม และมีความสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

รายนามผู้บริหารในอดีต - ปัจจุบัน
รายนามผู้บริหาร วาระการดำรงตำแหน่ง
1.คุณหญิงเพชรดา ณ ป้อมเพชร์ (พ.ศ. 2477 )
2. นางนิลรัตน์ บรรณสิทธิ์วรสาสน์ (พ.ศ. 2477)
3. คุณหญิงไสววงศ์ ทองเจือ (พ.ศ. 2477-2484)
4. นางบุญเกลื้อ กรลักษณ์ (พ.ศ. 2484-2489 )
5. คุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ์ (พ.ศ. 2489-2518)
6. ศาสตราจารย์เรวดี วงศ์พรหมเมฆ (พ.ศ. 2518-2528 )
7. รองศาสตราจารย์ลำพอง บุญช่วย (พ.ศ. 2528-2537 )
8. รองศาสตราจารย์ธง รุญเจริญ (พ.ศ. 2537-2538 )
9. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน (พ.ศ. 2538-2546 )
10.รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ (พ.ศ. 2546-2547 )
11.รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน (พ.ศ. 2547-2556)
12.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ (พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน)

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ระดับปริญญาตรี[แก้]

คณะครุศาสตร์[แก้]

 • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) 5 ปี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) 5 ปี สาขาวิชาการประถมศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ[แก้]

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการเงิน
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการตลาด
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการ
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบริการลูกค้า (สาขาเดียวในประเทศ)
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี
 • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) สาขาวิชาการวิเคราะห์และการประเมินสมัยใหม่
 • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) สาขาวิชานิเทศศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[แก้]

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาสิ่งแวดเมืองและอุตสาหกรรม
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมี
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์[แก้]

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาไทย
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชารัฐศาสตร์
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 • หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาภาษาจีน
 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) สาขาวิชานิติศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์[แก้]

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ[แก้]

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาธุรกิจการบิน
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาการออกแบบงานนิทรรศการและงานแสดง
 • Bachelor of Arts in Management Services Program. (International Program) Double Degree.

โรงเรียนการเรือน[แก้]

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและบริการ
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาโภชนการและการประกอบอาหาร

บัณฑิตวิทยาลัย[แก้]

 • ระดับปริญญาโท
 • หลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต (นศ.ม.) สาขาการสื่อสารธุรกิจบริการ
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาการบริหารงานส่วนท้องถิ่น
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาการจัดการความรู้
 • หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาการจัดการบริการ
 • ระดับปริญญาเอก
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาอาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ

คณะ สำนักวิชา และโรงเรียน[แก้]

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ภาษาอังกฤษ
ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ภาษาไทย

สถาบัน/ศูนย์และหน่วยงานในมหาวิทยาลัย[แก้]

ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง[แก้]

ศูนย์การเรียน[แก้]

บุคคลที่มีชื่อเสียงจากสวนดุสิต[แก้]

ดารา นักแสดง นักร้อง วงการสื่อ วงการบันเทิง[แก้]

นางแบบ นายแบบ นางงาม[แก้]

นักการเมือง[แก้]

นักวิชาการ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

https://www.youtube.com/user/TheSdutv/featured

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]