ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: เพิ่มข้อความไม่เป็นวิกิขนาดใหญ่
การเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาตรี
เปิดสอนสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เพียงสาขาวิชาเดียวไม่มีวิชาเอก ใช้ระยะเวลาในการศึกษา 4 ปี มีหน่วยกิตที่ต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต โดยจัดการเรียนการสอนแบ่งเป็น
* ปริญญาตรีภาคปกติ
จัดการเรียนการสอนในกระบวนวิชาของคณะเศรษฐศาสตร์ (751...) บางกระบวนวิชาเป็นภาษาอังกฤษ
* ปริญญาตรี – โท เศรษฐศาสตร์ (สองภาษา)
จัดการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรสองภาษา (Bilingual) โดยการสอนในกระบวนวิชาของคณะเศรษฐศาสตร์ (751...) เรียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด กระบวนวิชานอกคณะเศรษฐศาสตร์เรียนเป็นภาษาไทย โดยเรียนกระบวนวิชาในระดับปริญญาตรีทั้งหมดไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต และเมื่อจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถเรียนต่อระดับปริญญาโทได้เลยโดยไม่ต้องสอบเข้าและต้องเรียนกระบวนวิชาในระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต ซึ่งกำหนดให้เรียนระดับปริญญาตรี 3.5 ปี และเรียนในระดับปริญญาโท 1.5 ปี
 
=== ระดับปริญญาโท ===
* ชื่อปริญญา '''หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (M.Econ.)''' 4Master of รูปแบบการเรียนการสอนEconomics คือProgram
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
** ภาคปกติ 4 ภาคการศึกษาปกติในเวลาราชการ
 
** ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) 4 ภาคการศึกษา
ชื่อปริญญา
** ภาคพิเศษ (เรียนตอนเย็น 1 ปีการศึกษา)
ภาษาไทย เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศ.ม.)
** หลักสูตรนานาชาติ (เดิมเป็นการเรียนการสอน Bilingual Program) 3 ภาคการศึกษาปกติ
ภาษาอังกฤษ Master of Economics (M.Econ.)
จำนวนหน่วยกิต 42 หน่วยกิต
 
* การเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาโท
รับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร โดยเปิดสอนสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เพียงสาขาเดียว ไม่มีวิชาเอก โดยมีการเรียนการสอน ดังนี้
* ปริญญาโท ภาคปกติ (แผน ก แบบ ก2 ทำวิทยานิพนธ์)
จัดการเรียนการสอนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ในเวลาราชการ ระยะเวลาในการศึกษา 2 ปี ประกอบด้วยกระบวนวิชาเรียนไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต ดังนี้ คือ กระบวนวิชาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ จำนวน 18 หน่วยกิต กระบวนวิชาเลือกสาขาเศรษฐศาสตร์ จำนวน 12 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์จำนวน 12 หน่วยกิต นอกจากนี้นักศึกษาจะต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัยและกิจกรรมทางวิชาการตามกำหนดของหลักสูตร
** ปริญญาโท ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) 4(แผน ภาคข ทำการศึกษาค้นคว้าแบบอิสระ)
จัดการเรียนการสอนวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี ประกอบด้วยกระบวนวิชาเรียนไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิตดังนี้ กระบวนวิชาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ จำนวน 18 หน่วยกิต กระบวนวิชาเลือกสาขาเศรษฐศาสตร์ จำนวน 18 หน่วยกิต และการค้นคว้าแบบอิสระ 6 หน่วยกิต โดยนักศึกษาจะต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ ขั้นปริญญามหาบัณฑิตทางข้อเขียนและสอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัยและกิจกรรมทางวิชาการตามกำหนดของหลักสูตร
* ปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตร 1 ปี (แผน ข ทำการค้นคว้าแบบอิสระ)
จัดการเรียนการสอนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ นอกเวลาราชการ เวลา 17.00-20.30 น. ระยะเวลาในการศึกษา 1 ปี ประกอบด้วยกระบวนวิชาเรียนไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิตดังนี้ กระบวนวิชาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ จำนวน 18 หน่วยกิต กระบวนวิชาเลือกสาขาเศรษฐศาสตร์ จำนวน 18 หน่วยกิต และการค้นคว้าแบบอิสระ 6 หน่วยกิต โดยนักศึกษาจะต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ ขั้นปริญญามหาบัณฑิตทางข้อเขียนและสอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัยและกิจกรรมทางวิชาการตามกำหนดของหลักสูตร
* ปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ (แผน ก แบบ ก2 ทำวิทยานิพนธ์)
จัดการเรียนการสอนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ในเวลาราชการ ระยะเวลาในการศึกษา 1.5 ปี
(3 ภาคการศึกษา) โดยจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยกระบวนวิชาเรียนไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต ดังนี้ คือ กระบวนวิชาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ จำนวน 18 หน่วยกิต กระบวนวิชาเลือกสาขาเศรษฐศาสตร์ จำนวน 12 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์จำนวน 12 หน่วยกิต นอกจากนี้นักศึกษาจะต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัยและกิจกรรมทางวิชาการตามกำหนดของหลักสูตร
 
=== ระดับปริญญาเอก ===
* ระดับปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ)
* ชื่อปริญญา '''เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (PH.D. in Economics)'''
§ หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
§ หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์