คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 3

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะรัฐมนตรีมโนปกรณนิติธาดา 3
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 3 แห่งราชอาณาจักรสยาม
เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2476
Kon Hutasing.jpg
วันแต่งตั้ง 1 เมษายน 2476
วันสิ้นสุด 20 มิถุนายน 2476
(0 ปี 80 วัน)
บุคคลและองค์กร
ประมุขแห่งรัฐ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
หัวหน้าคณะรัฐมนตรี พระยามโนปกรณ์นิติธาดา
จำนวนรัฐมนตรี 16
จำนวนอดีตรัฐมนตรี
(ตาย/ลาออก/ปลดออก)
4
จำนวนรัฐมนตรีทั้งหมด 20
ประวัติ
สภานิติบัญญัติ ผู้แทนราษฎรชั่วคราว
วาระสภานิติบัญญัติ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 – 6 ธันวาคม พ.ศ. 2476
ก่อนหน้า คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 2
ถัดไป คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 4

คณะรัฐมนตรี คณะที่ 3 (1 เมษายน 2476 - 20 มิถุนายน 2476)

พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์) เป็นนายกรัฐมนตรี ตามความในข้อ 2 แห่งพระราชกฤษฎีกาให้ปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรและตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ๒๔๗๖ ซึ่งในประกาศนั้นบัญญัติให้รัฐมนตรีผู้ซึ่งว่าการกระทรวงต่าง ๆ อยู่ในเวลายุบสภาเป็นสมาชิกของคณะรัฐมนตรีใหม่โดยตำแหน่ง ส่วนรัฐมนตรีอื่น ๆ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งขึ้นโดยคำแนะนำของนายกรัฐมนตรี โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธย ในประกาศตั้งคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2476

รายชื่อคณะรัฐมนตรี[แก้]

LACMTA Circle L Line.svg รัฐมนตรีว่าการกระทรวง Arrow Blue Right 001.svg ดำรงตำแหน่งเมื่อตั้งคณะรัฐมนตรี LineColor Joban.svg ดำรงตำแหน่งจนสิ้นสุดคณะรัฐมนตรี
Circle Ash-grey Solid.svg รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง Arrow Blue Down 001.svg แต่งตั้งเพิ่ม Arrow Blue UpperRight 001.svg เปลี่ยนแปลง/โยกย้ายไปตำแหน่งอื่น
Circle Burgundy Solid.svg รัฐมนตรีลอย Arrow Blue LowerRight 001.svg ย้ายมาจากตำแหน่งอื่น Red x.svg ออกจากตำแหน่ง
      คณะราษฎร
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 3 ของไทย
ตำแหน่ง ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
นายกรัฐมนตรี * พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์) Arrow Blue Right 001.svg 1 เมษายน 2476 20 มิถุนายน 2476 LineColor Joban.svg
พระคลังมหาสมบัติ LACMTA Circle L Line.svg
กลาโหม LACMTA Circle L Line.svg 1 นายพลเรือโท พระยาราชวังสัน (ศรี กมลนาวิน) Arrow Blue Right 001.svg 1 เมษายน 2476 20 มิถุนายน 2476 LineColor Joban.svg
ต่างประเทศ LACMTA Circle L Line.svg 2 พระยาศรีวิสารวาจา (เทียนเลี้ยง ฮุนตระกูล) Arrow Blue Right 001.svg 1 เมษายน 2476 20 มิถุนายน 2476 LineColor Joban.svg
เกษตรพาณิชยการ LACMTA Circle L Line.svg 3 เจ้าพระยาวงษานุประพัทธ (หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์) Arrow Blue Right 001.svg 1 เมษายน 2476 20 มิถุนายน 2476 LineColor Joban.svg
ธรรมการ LACMTA Circle L Line.svg 4 เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) Arrow Blue Right 001.svg 1 เมษายน 2476 20 มิถุนายน 2476 LineColor Joban.svg
มหาดไทย LACMTA Circle L Line.svg 5 พระยาจ่าแสนยบดีศรีบริบาล (ชิต สุนทรวร) Arrow Blue Right 001.svg 1 เมษายน 2476 20 มิถุนายน 2476 LineColor Joban.svg
ยุติธรรม LACMTA Circle L Line.svg 6 พระยาเทพวิทุรพหุลศรุตาบดี (บุญช่วย วณิกกุล) Arrow Blue Right 001.svg 1 เมษายน 2476 20 มิถุนายน 2476 LineColor Joban.svg
Circle Burgundy Solid.svg 7 พระยาอุดมพงศ์เพ็ญสวัสดิ์ (หม่อมราชวงศ์ประยูร อิศรศักดิ์) Arrow Blue Right 001.svg 1 เมษายน 2476 20 มิถุนายน 2476 LineColor Joban.svg
Circle Burgundy Solid.svg 8 พลเรือตรี พระยาปรีชาชลยุทธ (วัน จารุภา) Arrow Blue Right 001.svg 1 เมษายน 2476 20 มิถุนายน 2476 LineColor Joban.svg
Circle Burgundy Solid.svg 9 พระยามานวราชเสวี (ปลอด ณ สงขลา) Arrow Blue Right 001.svg 1 เมษายน 2476 20 มิถุนายน 2476 LineColor Joban.svg
Circle Burgundy Solid.svg 10 พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) Arrow Blue Right 001.svg 1 เมษายน 2476 20 มิถุนายน 2476 Red x.svg ลาออก
Circle Burgundy Solid.svg 11 พันเอก พระยาทรงสุรเดช (เทพ พันธุมเสน) Arrow Blue Right 001.svg 1 เมษายน 2476 20 มิถุนายน 2476 Red x.svg ลาออก
Circle Burgundy Solid.svg 12 พันเอก พระยาฤทธิ์อัคเนย์ (สละ เอมะศิริ) Arrow Blue Right 001.svg 1 เมษายน 2476 20 มิถุนายน 2476 Red x.svg ลาออก
Circle Burgundy Solid.svg 13 พันโท พระประศาสน์พิทยายุทธ (วัน ชูถิ่น) Arrow Blue Right 001.svg 1 เมษายน 2476 20 มิถุนายน 2476 Red x.svg ลาออก
Circle Burgundy Solid.svg 14 พันตรี หลวงพิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ) Arrow Blue Right 001.svg 1 เมษายน 2476 20 มิถุนายน 2476 LineColor Joban.svg
Circle Burgundy Solid.svg 15 นาวาตรี หลวงสินธุสงครามชัย (สินธุ์ กมลนาวิน) Arrow Blue Right 001.svg 1 เมษายน 2476 20 มิถุนายน 2476 LineColor Joban.svg
Circle Burgundy Solid.svg 16 นาวาตรี หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย) Arrow Blue Right 001.svg 1 เมษายน 2476 20 มิถุนายน 2476 LineColor Joban.svg
Circle Burgundy Solid.svg 17 พันโทประยูร ภมรมนตรี Arrow Blue Right 001.svg 1 เมษายน 2476 20 มิถุนายน 2476 LineColor Joban.svg
Circle Burgundy Solid.svg 18 นายพลตรี พระยาพิชัยสงคราม (แก๊บ สรโยธิน) Arrow Blue Down 001.svg 18 มิถุนายน 2476 20 มิถุนายน 2476 LineColor Joban.svg
Circle Burgundy Solid.svg 19 นายพันเอก พระยาศรีสิทธิสงคราม (ดิ่น ท่าราบ) Arrow Blue Down 001.svg 18 มิถุนายน 2476 20 มิถุนายน 2476 LineColor Joban.svg

การเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรี[แก้]

การแถลงนโยบายของรัฐบาล[แก้]

คณะรัฐมนตรีคณะนี้ไม่มีการแถลงนโยบาย

การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรี[แก้]

คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลงเพราะมีประกาศให้เปิดสภาผู้แทนราษฎรโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยื่นคำร้องขอให้เรียกประชุมวิสามัญ

อ้างอิง[แก้]