กรมการจัดหางาน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
กรมการจัดหางาน
Department of Employment
Doe logo.png
ที่ทำการ
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
ภาพรวม
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2536
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร
งบประมาณ 1,216.1976 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ผู้บริหาร อนุรักษ์ ทศรัตน์ [2], อธิบดี
สมบัติ นิเวศรัตน์, รองอธิบดี
ศักดิ์สกล จินดาสวัสดิ์, รองอธิบดี
สุชาติ พรชัยวิเศษกุล, รองอธิบดี
ต้นสังกัด กระทรวงแรงงาน
เว็บไซต์
http://www.doe.go.th

กรมจัดหางาน (อังกฤษ: Department of Employment) เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงแรงงาน

ประวัติ[แก้]

ยุคหลัง พ.ศ. 2475[แก้]

หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 รัฐบาลสมัยนั้น ได้เล็งเห็นความสำคัญ ของปัญหาแรงงาน ที่เกิดขึ้นในอนาคต จึงได้ดำเนินนโยบายของชาติไว้อย่างแน่ชัด ประกอบกับในระยะนั้น เศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก และประเทศไทยได้รับผลกระทบกระเทือนด้วย ประชาชนจึงว่างงานกันมาก หน่วยงานของรัฐบาล ที่ปฏิบัติงานบริหารแรงงาน ได้รับการจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นกิจลักษณะเป็นครั้งแรก คณะผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ได้กำหนดนโยบายหลัก 6 ประการ ประการหนึ่งระบุว่า "จะต้องบำรุงความสุขของราษฎรในทางเศรษฐกิจและหางานให้ราษฎรทุกคนทำ" รัฐบาลจึงได้ตราพระราชบัญญัติว่าด้วยสำนักจัดหางาน พ.ศ. 2475[3] ขึ้นบังคับใช้เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2475 พระราชบัญญัติฉบับนี้ ให้สิทธิแก่เอกชนที่จะประกอบอาชีพ ในทางจัดตั้งสำนักงานรับจัดหางานให้แก่ประชาชนได้ โดยดำเนินงาน และบริการเรียกค่าบริการจากประชาชน ผู้มาใช้บริการภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด และในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2475 รัฐบาลก็ได้ตรา พระราชบัญญัติสำนักงานจัดหางานประจำท้องถิ่น พ.ศ. 2475[4] ขึ้นบังคับใช้ พระราชบัญญัติ ฉบับนี้กำหนดให้จัดตั้งสำนักงานกลางจัดหางาน ขึ้นในจังหวัดพระนคร และธนบุรี ทำหน้าที่จัดหางานให้แก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าบริการ

ยุคจัดตั้งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม[แก้]

ต่อมาจึงได้มีการจัดตั้งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ขึ้นในปี พ.ศ. 2536 โดยการโอนภารกิจด้านแรงงานจากกระทรวงมหาดไทย[5] จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2545 จึงมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมเป็น "กระทรวงแรงงาน"

อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการ[แก้]

อำนาจหน้าที่[แก้]

กรมการจัดหางาน มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีงานทำและคุ้มครองคนหางาน โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาวะตลาดแรงงานและแนวโน้มตลาดแรงงาน เป็นศูนย์กลางข้อมูลตลาดแรงงาน รวมทั้งพัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารด้านการส่งเสริมการมีงานทำ เพื่อให้ประชากรมีงานทำที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและความถนัดไม่ถูกหลอกลวง ตลอดจนได้รับสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมและเป็นธรรม มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

 • ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกรมการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน กฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าวและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • วิเคราะห์สภาวะตลาดแรงงานและแนวโน้มความต้องการแรงงานและเป็นศูนย์ทะเบียนข้อมูลตลาดแรงงาน
 • พัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการ และวิธีการด้านการจัดหางาน จัดทำและประสานแผนการปฏิบัติงานของกรมให้สอดคล้องกับนโยบาย และยุทธศาสตร์ด้านแรงงานของกระทรวง รวมทั้งกำหนดมาตรฐานอาชีพ และอุตสาหกรรม
 • ให้คำปรึกษา ส่งเสริม และให้บริการแนะแนวอาชีพตามแนวถนัดให้แก่ประชาชน
 • ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

การแบ่งส่วนราชการ[แก้]

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการจัดหางานได้แบ่งส่วนราชการของกรมการจัดหางานเป็นราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค ดังนี้

 • ราชการบริหารส่วนกลาง
  • สำนักงานเลขานุการกรม
  • กองนิติการ
  • กองแผนงานและสารสนเทศ
  • กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
  • กองวิจัยตลาดแรงงาน
  • กองส่งเสริมการมีงานทำ
  • สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
  • สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
  • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
  • สำนักงานจัดหางานจังหวัด อื่นๆ

อ้างอิง[แก้]