รายพระนามและรายนามผู้ได้รับพระราชทานทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ฝ่ายใน)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ มีอักษรย่อว่า ท.จ.ว. เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในตระกูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นที่ 2 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะพระราชทานทั้งฝ่ายหน้า (บุรุษ) และฝ่ายใน (สตรี) โดยทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษจัดเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่มีลำดับเกียรติอันดับที่ 13 ของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย[1]

สำหรับฝ่ายใน ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษมีจำนวน 100 สำรับ สตรีที่ได้รับพระราชานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นนี้ สามารถใช้คำนำหน้านามว่า "ท่านผู้หญิง" สำหรับผู้ที่สมรสแล้ว หรือ "คุณ" สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้สมรส สำหรับสตรีในราชสกุล ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปให้ใช้คำนำพระนามตามเดิม

รายพระนามและรายนามผู้ได้รับพระราชทานทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ฝ่ายใน)[แก้]

สตรีที่ได้รับพระราชทานทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ โดยไม่รวมผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลจุลจอมเกล้าในลำดับที่สูงขึ้น มีรายพระนามและรายนาม ดังนี้

     ผู้ได้รับพระราชทาน ท.จ.ว. ที่ยังมีชีวิตอยู่

รัชกาลที่ 5[แก้]

ปีที่ได้รับ คำนำหน้านาม พระนามหรือนาม หมายเหตุ อ้างอิง
พ.ศ. 2442 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีนาคสวาดิ [2]
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรุณวดี
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวาณีรัตนกัญญา
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรไทยเทพกัญญา
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านารีรัตนา
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุษบันบัวผัน
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าแขไขดวง
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประสานศรีใส
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประพาฬรัศมี
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพวงสร้อยสอางค์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอัจฉรพรรณีรัชกัญญา
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบีเอตริศภัทรายุวดี
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเจริญศรีชนมายุ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประเวศวรสมัย
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศศิพงศ์ประไพ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพิสมัยพิมลสัตย์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาพรรณพิไลย
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอัพภันตรีปชา
เจ้าจอมมารดามรกฎ ในรัชกาลที่ 5
เจ้าจอมมารดาตลับ ในรัชกาลที่ 5
เจ้าจอมมารดาชุ่ม ในรัชกาลที่ 5
เจ้าจอมมารดาแช่ม ในรัชกาลที่ 5
เจ้าคุณหญิงคลี่ บุนนาค ธิดาในสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติ (ทัต บุนนาค)
พ.ศ. 2443 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภักตรพิมลพรรณ [3]
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทิพยาลังการ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุจิตราภรณี
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุดาสวรรค์
เจ้าจอมมารดาแส ในรัชกาลที่ 5
ท้าววรจันทร์ (เจ้าจอมมารดาวาด) ในรัชกาลที่ 4
เจ้าจอมมารดาจีน หม่อมในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลดาวัลย์ กรมหมื่นภูมินทรภักดี
พ.ศ. 2445 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากาญจนากร [4]
พ.ศ. 2446 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรพัทธ์ประไพ [5]
เจ้าจอมมารดาเหม ในรัชกาลที่ 5
เจ้าจอมมารดาวาด ในรัชกาลที่ 5
เจ้าจอมมารดาเลื่อน ในรัชกาลที่ 5
เจ้าจอมมารดาเที่ยง ในรัชกาลที่ 4
เจ้าจอมเอี่ยม ในรัชกาลที่ 5
พ.ศ. 2447 เจ้าจอมเอิบ ในรัชกาลที่ 5 [6]
เจ้าจอมจันทร์ ในรัชกาลที่ 5
พ.ศ. 2450 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมเขตรมงคล [7]
พ.ศ. 2451 เจ้าจอมเอื้อน ในรัชกาลที่ 5 [8]

รัชกาลที่ 6[แก้]

ปีที่ได้รับ คำนำหน้านาม พระนามหรือนาม หมายเหตุ อ้างอิง
พ.ศ. 2454 ท้าวทรงกันดาล (เจ้าจอมมารดาหุ่น) เจ้าจอมมารดาในรัชกาลที่ 4 [9]
ท้าวสมศักดิ์ (เจ้าจอมมารดาเหม) เจ้าจอมมารดาในรัชกาลที่ 4
เจ้าจอมมารดากลิ่น เจ้าจอมมารดาในรัชกาลที่ 4
เจ้าจอมมารดาชุ่ม เจ้าจอมมารดาในรัชกาลที่ 4
หม่อมเจ้าอัปษรสมาน กิติยากร พระชายาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
พ.ศ. 2462 ท้าววรคณานันท์ (เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์ปั้ม มาลากุล) เจ้าจอมในรัชกาลที่ 5 [10]
ท่านผู้หญิง ท่านผู้หญิงยมราช (ตลับ ยมราช) ภริยาเจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม)
ท่านผู้หญิง ท่านผู้หญิงบดินทรเดชานุชิต (วอน ฉัตรกุล ณ อยุธยา) ภริยาเจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (หม่อมราชวงศ์อรุณ ฉัตรกุล)
ท่านผู้หญิง ท่านผู้หญิงสุรสีห์วิสิษฐศักดิ์ (พุ่ม กัลยาณมิตร) ภริยาเจ้าพระยาสุรสีห์วิสิษฐ์ศักดิ์ (เชย กัลยาณมิตร)
ท่านผู้หญิง ท่านผู้หญิงธรรมาธิกรณาธิบดี (นงเยาว์ มาลากุล ณ อยุธยา) ภริยาเจ้าพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี (หม่อมราชวงศ์ปุ้ม มาลากุล)
พ.ศ. 2465 พระสุจริตสุดา พระสนมเอกในรัชกาลที่ 6 [11]
พ.ศ. 2466 ท่านผู้หญิง ท่านผู้หญิงสุธรรมมนตรี (กิมไล้ สุจริตกุล) ภริยาเจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (ปลื้ม สุจริตกุล) [12]
พ.ศ. 2468 ท่านผู้หญิง ท่านผู้หญิงวงษานุประพันธ์ (ตาด สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) ภริยาเจ้าพระยาวงษานุประพัทธ์ (หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์) [13]

รัชกาลที่ 7[แก้]

ปีที่ได้รับ คำนำหน้านาม พระนามหรือนาม หมายเหตุ อ้างอิง
พ.ศ. 2469 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศิริรัตนบุษบง [14]
พ.ศ. 2470 หม่อมเจ้าสุมนมาลย์ จิรประวัติ พระชายาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช [15]
พ.ศ. 2473 หม่อมเพี้ยน เทวกุล ณ อยุธยา หม่อมในพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นเทววงศ์วโรทัย [16]
พ.ศ. 2474 ท่านผู้หญิง ท่านผู้หญิงวรพงศพิพัฒน์ (หม่อมราชวงศ์อรุณ อิศรเสนา) ภริยาเจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ (หม่อมราชวงศ์เย็น อิศรเสนา) [17]

รัชกาลที่ 8[แก้]

ปีที่ได้รับ คำนำหน้านาม พระนามหรือนาม หมายเหตุ อ้างอิง
พ.ศ. 2482 ท่านผู้หญิง ละเอียด พิบูลสงคราม ภริยาจอมพล หลวงพิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ) [18]
ท่านผู้หญิง พูนศุข พนมยงค์ ภริยาหลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์)
พ.ศ. 2484 ท่านผู้หญิง บุญหลง พหลโยธิน ภริยาพระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) [19]

รัชกาลที่ 9[แก้]

ปีที่ได้รับ คำนำหน้านาม
(คุณ,ท่านผู้หญิง)
พระนามหรือนาม หมายเหตุ อ้างอิง
พ.ศ. 2493 หม่อมเจ้าบุญจิราธร จุฑาธุช ชายาในสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย [20]
หม่อมราชวงศ์พันธุ์ทิพย์ บริพัตร ชายาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิต
หม่อมหลวงชุบ สุขสวัสดิ์ ชายาในพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอดิศรอุดมศักดิ์
หม่อมพร้อยสุพิน วรวรรณ ณ อยุธยา หม่อมในพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
หม่อมประยูร โสณกุล ณ อยุธยา หม่อมในพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร
ท้าววรคณานันท์ (เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์แป้ม มาลากุล) เจ้าจอมในรัชกาลที่ 5
ท้าววนิดาพิจาริณี (บาง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) พระอัยกีในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ท่านผู้หญิง ท่านผู้หญิงมานวราชเสวี (ศรี ณ สงขลา) ภริยาพระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา)
ท่านผู้หญิง ท่านผู้หญิงศรีธรรมธิเบศ (น้อม ณ สงขลา) ภริยาเจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา)
พ.ศ. 2501 หม่อมเจ้าพัฒนคณนา ไชยันต์ (กิติยากร) ชายาในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย [21]
พ.ศ. 2502 หม่อมเจ้าอัจฉราฉวี เทวกุล อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนราชินี [22]
พ.ศ. 2504 หม่อมหลวงสร้อยระย้า ยุคล ชายาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล [23]
ท่านผู้หญิง ประยงค์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ภริยาหลวงเดชสหกรณ์ (หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์)
พ.ศ. 2505 ท่านผู้หญิงศรีธรรมาธิเบศ (ประภา ณ สงขลา) ภริยาเจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา) [24]
พ.ศ. 2507 ท่านผู้หญิง จงกล กิตติขจร ภริยาจอมพลถนอม กิตติขจร [25]
พ.ศ. 2508 ท่านผู้หญิง ท่านผู้หญิงสุรณรงค์ (จรวย โชติกเสถียร) ภริยาพลเอก หลวงสุรณรงค์ (ธงไชย โชติกเสถียร) [26]
พ.ศ. 2509 ท่านผู้หญิง ท่านผู้หญิงบริรักษ์เวชชการ (ละมูล ติตติรานนท์) ภริยาพระยาบริรักษ์เวชชการ (ไล่ฮวด ติตติรานนท์) [27]
ท่านผู้หญิง สิริ สารสิน ภริยานายพจน์ สารสิน
พ.ศ. 2510 หม่อมเจ้าจงจิตรถนอม ดิศกุล [28]
พ.ศ. 2511 หม่อมเจ้ากมลปราโมทย์ เทวกุล (กิติยากร) ชายาในหม่อมเจ้าวงศานุวัตร เทวกุล [29]
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต ชายาในหม่อมเจ้าปิยะรังสิต รังสิต
ท่านผู้หญิง พรพรรณ ทวีวงศ์ถวัลยศักดิ์ (หม่อมราชวงศ์พรพรรณ ชยางกูร) ภริยาหม่อมทวีวงศ์ถวัลยศักดิ์ (หม่อมราชวงศ์เฉลิมลาภ ทวีวงศ์)
ท่านผู้หญิง ไสว จารุเสถียร ภริยาจอมพลประภาส จารุเสถียร
พ.ศ. 2516 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงสุทธวงษ์วิจิตร [30]
ท่านผู้หญิง ดุษฎี มาลากุล ณ อยุธยา ภริยาหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
พ.ศ. 2518 ท่านผู้หญิง พงา ธรรมศักดิ์ ภริยานายสัญญา ธรรมศักดิ์ [31]
พ.ศ. 2519 ท่านผู้หญิง ท่านผู้หญิงอนุรักษ์ราชมณเฑียร (พัว วัชโรทัย) ภริยาพระยาอนุรักษ์ราชมณเฑียร (กาด วัชโรทัย) [32]
หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ณ อยุธยา หม่อมในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร
ท่านผู้หญิง มณีรัตน์ บุนนาค (หม่อมหลวงมณีรัตน์ สนิทวงศ์) นางสนองพระโอษฐ์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ท่านผู้หญิง อุศนา ปราโมช ณ อยุธยา ภริยาหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
พ.ศ. 2521 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารำไพประภา พระชายาในหม่อมเจ้าธานีเสิกสงัด ชุมพล [33]
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา พระชายาในหม่อมเจ้าสุวินิต กิติยากร
เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับ ในรัชกาลที่ 5
หม่อมเจ้าลุอิสาณ์ ดิศกุล (จักรพันธ์) ชายาในหม่อมเจ้าดิศศานุวัติ ดิศกุล
ท่านผู้หญิง ทินะประภา อิศรเสนา (หม่อมราชวงศ์ทินะประภา ศุขสวัสดิ์) ภริยาของ นายกัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา
ท่านผู้หญิง ท่านผู้หญิงศัลวิธานริเทศ (เลื่อน รักตประจิต) ภริยาศาสตราจารย์ พลโท พระยาศัลวิธานนิเทศ (แอบ รักตประจิต)
ท่านผู้หญิง สุประภาดา เกษมสันต์ (หม่อมราชวงศ์สุประภาดา เกษมสันต์) อดีตราชเลขานุการในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ท่านผู้หญิง กุณฑี ไกรฤกษ์ นางสนองพระโอษฐ์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
และภริยานายพูนเพิ่ม ไกรฤกษ์
ท่านผู้หญิง เกนหลง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา นางสนองพระโอษฐ์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
และภริยานายแพทย์หม่อมหลวงจินดา สนิทวงศ์
พ.ศ. 2522 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุไรรัตนศิริมาน ชายาในพลตรี หม่อมเจ้าฉัตรมงคล โสณกุล [34]
ท่านผู้หญิง ชวนชื่น หุตะสิงห์ ภริยานายประกอบ หุตะสิงห์
พ.ศ. 2523 ท้าวโสภานิเวศน์ (ศิริพงศ์ กัมปนานนท์) (2445–2543) [35]
พ.ศ. 2524 ท่านผู้หญิง โฉมศรี วินิจฉัยกุล ภริยานายเสริม วินิจฉัยกุล [36]
พ.ศ. 2525 ท่านผู้หญิง อรอวร อิศรางกูร ณ อยุธยา ภริยานายจรูญพันธ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา [37]
ท่านผู้หญิง บุษบา สธนพงศ์ (หม่อมราชวงศ์บุษบา กิติยากร) พระขนิษฐาในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ท่านผู้หญิง มนัสนิตย์ วณิกกุล ราชเลขานุการในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พ.ศ. 2526 ท่านผู้หญิง ประภาศรี กำลังเอก [38]
ท่านผู้หญิง ทัศนีย์ บุณยคุปต์ [39]
ท่านผู้หญิง เบ็ดตี้ ดูเมน
ท่านผู้หญิง สมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา ภริยาหม่อมราชวงศ์สุมนชาติ สวัสดิกุล
พ.ศ. 2527 หม่อมเจ้าดวงจิตร จิตรพงศ์ [40]
หม่อมเจ้าสมรศรีโสภา เทวกุล
พ.ศ. 2528 หม่อมคล้อง เกษมสันต์ ณ อยุธยา หม่อมในหม่อมเจ้าชัชวลิต เกษมสันต์ [41]
หม่อมราชวงศ์ดัชรีรัชนา รัชนี (หม่อมราชวงศ์ดัชรีรัชนา วรวรรณ) นางสนองพระโอษฐ์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
และหม่อมในหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี
หม่อมฉวีทิพ ดิศกุล ณ อยุธยา หม่อมในหม่อมเจ้ากาฬวรรณดิศ ดิศกุล
ท่านผู้หญิง สมสุข ศรีวิสารวาจา นางสนองพระโอษฐ์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
และภริยานายกิตติรัต ศรีวิสารวาจา
ท่านผู้หญิง สุวรี เทพาคำ นางสนองพระโอษฐ์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
และภริยาพล.ท.อัศวิน เทพาคำ
ท่านผู้หญิง ดาระกา เวชยันต์รังสฤษฎ์ ภริยาพลอากาศโท มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์
ท่านผู้หญิง นพคุณ ทองใหญ่ ณ อยุธยา (โนบุโกะ ทาคากิ ) ภริยาหม่อมราชวงศ์จักรทอง ทองใหญ่
ท่านผู้หญิง ประมูล ศรีพยัคฆ์ ภริยานายเกษม ศรีพยัคฆ์
ท่านผู้หญิง แผ้ว สนิทวงศ์เสนี ภริยาหม่อมสนิทวงศ์เสนี (หม่อมราชวงศ์ตัน สนิทวงศ์)
ท่านผู้หญิง ขจร ภะรตราชา ภริยาพระยาภะรตราชา (หม่อมหลวงทศทิศ อิศรเสนา)
พ.ศ. 2529 หม่อมเจ้ามารยาตรกัญญา ดิศกุล [42]
ท่านผู้หญิง เยี่ยม จรัญสนิทวงศ์ ภริยาหลวงจรัญสนิทวงศ์ (หม่อมหลวงจรัญ สนิทวงศ์)
ท่านผู้หญิง พูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ภริยาหม่อมหลวงจิรายุ นพวงศ์
ท่านผู้หญิง ทัศนาวลัย ศรสงคราม พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
พ.ศ. 2530 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร [43]
หม่อมเจ้าทรงอัปสร รพีพัฒน์ ชายาในหม่อมเจ้าเพลิงนภดล รพีพัฒน์
ท้าวศรีสัจจา (สังวาลย์ บุณยรัตพันธ์) (2438–2533)
ท่านผู้หญิงอายุรกิจโกศล (ยุภา ภมรประวัติ) ภริยาหลวงอายุรกิจโกศล (กิ่ม ภมรประวัติ)
หม่อมประพาล จักรพันธุ์ ณ อยุธยา หม่อมในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ
ท่านผู้หญิง เนื่องสนิท สิทธิสุนทร ภริยาหลวงอรรถสิทธิ์สิทธิสุนทร
พ.ศ. 2531 ท่านผู้หญิง สุกรี บุณยอาคม ภริยานายจินดา บุณยอาคม [44]
ท่านผู้หญิง แฉล้ม กุญชร (หม่อมหลวงแฉล้ม กุญชร)
ท่านผู้หญิง เฉลิดฉลอง เนตรศิริ ภริยาศาสตราจารย์ นายแพทย์อรุณ เนตรศิริ
ท่านผู้หญิง นวลผ่อง เสนาณรงค์ (หม่อมหลวงนวลผ่อง สนิทวงศ์) ภริยาพลเอกแสวง เสนาณรงค์
คุณ พรสม กุณฑลจินดา
ท่านผู้หญิง ฉลวย สุทธิอรรถนฤมนตร์ ภริยาพระสุทธิอรรถนฤมนตร์ (สุข เลขยานนท์)
พ.ศ. 2532 หม่อมเจ้าดวงทิพย์โชติแจ้งหล้า อาภากร [45]
หม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา หม่อมในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ
ท่านผู้หญิง พันธุ์สวลี กิติยากร พระมารดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ท่านผู้หญิง แส อัตถากร ภริยาศาสตราจารย์บุญชนะ อัตถากร
ท่านผู้หญิง ฉัตรสุดา วงศ์ทองศรี (หม่อมเจ้าฉัตรสุดา ฉัตรไชย) ภริยานายวรงค์ วงศ์ทองศรี
ท่านผู้หญิง วิยะฎา กฤดากร ณ อยุธยา ภริยาหม่อมราชวงศ์ยงสวาสดิ์ กฤดากร
ท่านผู้หญิง กรัณฑ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา นางสนองพระโอษฐ์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
และภริยานายพิสิษฐ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ท่านผู้หญิง ถวิล ประกอบนิติสาร ภริยาหลวงประกอบนิติสาร (ประกอบ บุณยัษฐิติ)
พ.ศ. 2533 หม่อมเจ้าพวงรัตนประไพ ชุมพล [46]
หม่อมเจ้ากรณิกา จิตรพงศ์
ท่านผู้หญิง พวงร้อย อภัยวงศ์ (หม่อมหลวงพวงร้อย สนิทวงศ์) ภริยานายเชียด อภัยวงศ์
ท่านผู้หญิง บุญเรือน ชุณหะวัณ ภริยาพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
ท่านผู้หญิง เจริญ อดิเรกสาร ภริยานายประมาณ อดิเรกสาร
ท่านผู้หญิง เพ็ญศรี วัชโรทัย (หม่อมหลวงเพ็ญศรี ศรีธวัช) นางสนองพระโอษฐ์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
และภริยานายแก้วขวัญ วัชโรทัย
ท่านผู้หญิง สอาด ศิรินาวิน ภริยาพลเรือเอกนิรันดร์ ศิรินาวิน
คุณ วิไล อมาตยกุล พระพี่เลี้ยงในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทุกพระองค์
คุณพยาบาลผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ท่านผู้หญิง เจือทอง อุรัสยะนันท์ ภริยานายจาด อุรัสยะนันท์ มารดาท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ
ท่านผู้หญิง อภิรดี ยิ่งเจริญ คุณข้าหลวงผู้ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และภริยานายอวยชัย ยิ่งเจริญ
ท่านผู้หญิง ถวิลหวัง ทุติยะโพธิ
คุณ อาบอุไร สุคันธนาค
ท่านผู้หญิง ประเทือง คชภักดี ภริยาพันเอก นายแพทย์เยื้อง คชภักดี
ท่านผู้หญิง ประไพ ศิวะโกเศศ ภริยานายโอฬาร ศิวะโกเศศ
ท่านผู้หญิง โพยม เสนีณรงค์ฤทธิ์ นางพระกำนัลในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี
ภริยาพระยาเสนีณรงค์ฤทธิ์ (หม่อมหลวงเล็ก สนิทวงศ์) มารดาพลเอกหญิงท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ
ท่านผู้หญิง เชิญ พิศลยบุตร
ท่านผู้หญิง สุมาลี จาติกวณิช ภริยาศาสตราจารย์นายแพทย์กษาน จาติกวณิช มารดาคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
พ.ศ. 2534 หม่อมเจ้าวินิตา รพีพัฒน์ [47]
ท่านผู้หญิง ฉัตรแก้ว นันทาภิวัฒน์ (หม่อมราชวงศ์ฉัตรแก้ว ดิศกุล) นางสนองพระโอษฐ์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
และภริยานายสืบกุล นันทาภิวัฒน์
ท่านผู้หญิง รสริน คัคณางค์ (หม่อมราชวงศ์รสริน คัคณางค์)
ท่านผู้หญิง นราวดี ชัยเฉนียน (หม่อมหลวงนราวดี ทวีวงศ์) นางสนองพระโอษฐ์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ท่านผู้หญิง สายหยุด บุณยรัตพันธุ์ (ท่านผู้หญิงดิฐการภักดี) ภริยาหลวงดิฐการภักดี (จรูญ บุณยรัตพันธุ์)
คุณ ตวัน สุรวงศ์ บุนนาค
ท่านผู้หญิง เพ็ชรา เตชะกัมพุช ทันตแพทย์ประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
คุณ อรุณี ราชากร
คุณ ทวี มณีนุตร
ท่านผู้หญิง อ้อมบุญ สิงหลกะ
ท่านผู้หญิง สุริยนันทนา สุจริตกุล (หม่อมเจ้าหญิงสุริยนันทนา สุริยง)
ท่านผู้หญิง อังกาบ บุณยัษฐิติ ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา
ท่านผู้หญิง ศรีจิตรา บุนนาค แพทย์หลวง
ท่านผู้หญิง สง่า อิงคุลานนท์ ภริยานายอำนวย อิงคุลานนท์
ท่านผู้หญิง วิระยา ชวกุล
ท่านผู้หญิง เลอศักดิ์ สมบัติศิริ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ภริยานายพินิจ สมบัติศิริ
ท่านผู้หญิง อรุณ กิติยากร ณ อยุธยา ภริยาหม่อมราชวงศ์กัลยาณกิติ์ กิติยากร
คุณ วรุณยุพา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ท่านผู้หญิง วรรณพิมล สรเทศน์ ภริยาศาสตราจารย์ ดร.อรุณ สรเทศน์ [48]
พ.ศ. 2535 ท่านผู้หญิง โมลี คอมันตร์ ภริยานายถนัด คอมันตร์ [49]
ท่านผู้หญิง ลำเจียก หงส์ลดารมภ์ ภริยานายสุนทร หงส์ลดารมภ์
ท่านผู้หญิง กระจ่างศรี กีรติบุตร ภริยาพลตำรวจโท ประจวบ กีรติบุตร และมารดาท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์
ท่านผู้หญิง สมศรี เจริญรัชต์ภาคย์ ภริยาศาสตราจารย์ ดร.เจริญ เจริญรัชต์ภาคย์
ท่านผู้หญิง สุนามัน ประนิช ที่ปรึกษาโรงเรียนจิตรลดา
ท่านผู้หญิง สาวิตรี ศรีวิสารวาจา
ท่านผู้หญิง มณฑินี มงคลนาวิน นางสนองพระโอษฐ์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ภริยาศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน
พ.ศ. 2537 คุณ ออมทรัพย์ สุจริตกุล [50]
พ.ศ. 2539 ท่านผู้หญิง อิศรา บุรณศิริ [51]
ท่านผู้หญิง จรุงจิตต์ ทีขะระ นางสนองพระโอษฐ์และราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ภริยาพลอากาศเอกรังสรรค์ ทีขะระ
ท่านผู้หญิง วัฒนา วัชโรทัย ภริยานายขวัญแก้ว วัชโรทัย
ท่านผู้หญิง อรนุช อิศรางกูร ณ อยุธยา นางสนองพระโอษฐ์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ภรรยานายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ท่านผู้หญิง พึงจิตต์ ศุภมิตร คุณข้าหลวงผู้ใหญ่ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ท่านผู้หญิง ประสานสุข ตันติเวชกุล ต้นเครื่องพระกระยาหารไทยในพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
มารดาของสุเมธ ตันติเวชกุล
ท่านผู้หญิง ยสวดี บูรณะสัมฤทธิ อัมพรไพศาล ภริยานายพันตรี หลวงอัมพรไพศาล (กฤษณ์ บูรณะสัมฤทธิ์)
ท่านผู้หญิง อรสา ล่ำซำ ภริยานายไพโรจน์ ล่ำซำ และน้องสาวท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล
ท่านผู้หญิง ตุ่น โกศัลวิตร ภริยานายวิชิต โกศัลวิตร
พ.ศ. 2540 ท่านผู้หญิง พึงใจ สินธวานนท์ ภริยาพลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ [52]
ท่านผู้หญิง ลดาวัลย์ สมันตรัฐ นางสนองพระโอษฐ์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ภริยานายเติมศักดิ์ สมันตรัฐ
ท่านผู้หญิง ทัดสมัย เศวตเศรนี (หม่อมหลวงทัดสมัย เทวกุล) อดีตคุณข้าหลวงผู้ใหญ่ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ภริยาพลเอกอาชวินทร์ เศวตเศรนี
คุณ วิลาวัณย์ วีรานุวัตติ์
พ.ศ. 2541 ท่านผู้หญิง วราพร ปราโมช ณ อยุธยา ภริยาหม่อมหลวงอัศนี ปราโมช [53]
ท่านผู้หญิง ธิดา เศวตศิลา ภริยาพลอากาศเอกสิทธิ เศวตศิลา
ท่านผู้หญิง บุตรี วีระไวทยะ (หม่อมราชวงศ์บุตรี กฤดากร) รองราชเลขาธิการ
ภริยานายมีชัย วีระไวทยะ
คุณ มัณฑนา ราชวัลลภานุสิษฐ์
ท่านผู้หญิง เชื้อชื่น บุนนาค ภริยารองศาสตราจารย์ นายแพทย์มานพ บุนนาค
ท่านผู้หญิง วรามาส สุนทรภัค
ท่านผู้หญิง พรรณวดี จุฑารัตนกุล นางสนองพระโอษฐ์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ภริยานายจเร จุฑารัตนกุล
ท่านผู้หญิง ภรณี มหานนท์ รองราชเลขานุการในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ภริยาพลตำรวจเอกณรงค์ มหานนท์
ท่านผู้หญิง สุภรภ์เพ็ญ หลวงเทพนิมิต ( ณ พัทลุง ) รองราชเลขานุการในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ภริยาพันเอก ศิรช์ณรงค์ หลวงเทพนิมิต
พ.ศ. 2542 ท่านผู้หญิง จีริกัญญา โชติกเสถียร (หม่อมราชวงศ์จีริกัญญา กิติยากร) ผู้ช่วยราชเลขานุการในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ภริยานายหรรษา โชติกเสถียร
[54]
ท่านผู้หญิง รวิจิตร์ สุวรรณบุบผา (หม่อมราชวงศ์รวิจิตร์ วรวรรณ) ผู้ช่วยราชเลขานุการในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ภริยานายอรัญ สุวรรณบุบผา
ท่านผู้หญิง นิรมล สุริยสัตย์ ภริยานายกร สุริยสัตย์
พ.ศ. 2543 ท่านผู้หญิง วงศ์พรรณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ภริยานายจุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา [55]
ท่านผู้หญิง อินทิรา พลธร ผู้ช่วยราชเลขานุการในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ท่านผู้หญิง นภกานต์ สุวรรณจินดา (หม่อมราชวงศ์นภกานต์ สวัสดิวัตน์) ภริยานายอุทัย สุวรรณจินดา อดีตผู้ช่วยเลขาธิการสำนักพระราชวัง ฝ่ายที่ประทับ
ท่านผู้หญิง สมร ภูมิณรงค์ ประธานมูลนิธิจุฬาราชมนตรี
ท่านผู้หญิง สารภี มิ่งเมือง (หม่อมหลวงสารภี สนิทวงศ์)
ท่านผู้หญิง ชนัตถ์ ปิยะอุย ภริยานายปวิต โทณวณิก
พ.ศ. 2544 ท่านผู้หญิง ถวิกา สารสิน นางสนองพระโอษฐ์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ภริยาพลตำรวจเอกเภา สารสิน
[56]
คุณ จับจิตต์ สุทัศน์ ณ อยุธยา
คุณ จันทิมา พึ่งบารมี
ท่านผู้หญิง เพ็ญศรี ภู่ตระกูล แพทย์ประจำพระองค์
ภริยานายแพทย์สง่า ภู่ตระกูล
พ.ศ. 2545 คุณ นวลแข อินทรสูต [57]
พ.ศ. 2546 ท่านผู้หญิง สุจิตคุณ สารสิน (หม่อมราชวงศ์สุจิตคุณ กิติยากร) ภริยานายอาสา สารสิน [58]
ท่านผู้หญิง สำอางวรรณ ล่ำซำ (หม่อมราชวงศ์สำอางวรรณ เทวกุล) ภริยานายบัญชา ล่ำซำ
ท่านผู้หญิง วิวรรณ เศรษฐบุตร (หม่อมราชวงศ์วิวรรณ วรวรรณ) พระธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
ท่านผู้หญิง ศรี ลิมปิชาติ (หม่อมราชวงศ์ศรี โสณกุล) ภริยานายประพจน์ ลิมปิชาติ
ท่านผู้หญิง เหมือนจิต ภิรมย์ภักดี (หม่อมราชวงศ์เหมือนจิต ประวิตร) ภริยานายวาปี ภิรมย์ภักดี
ท่านผู้หญิง กอบกุล อุบลเดชประชารักษ์ ผู้อำนวยการกองศิลปาชีพ
พ.ศ. 2547 ท่านผู้หญิง สมรักษ์ หุตินทะ [59]
ท่านผู้หญิง ปรียา เกษมสันต์ ณ อยุธยา ภริยานายแพทย์ หม่อมราชวงศ์อุดมพร เกษมสันต์
ท่านผู้หญิง สุธาวัลย์ เสถียรไทย ภริยานายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย
ท่านผู้หญิง อารียา มาลากุล ณ อยุธยา ภริยานายปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา
พ.ศ. 2548 ท่านผู้หญิง สุวรรณี พัฒน์พงศ์พานิช ภริยานายอายุส พัฒน์พงศ์พานิช [60]
พ.ศ. 2550 ท่านผู้หญิง ประสารสุวรรณ สุวรรณรัฐ (หม่อมราชวงศ์ประสารสุวรรณ ทองแถม) มารดานายพลากร สุวรรณรัฐ [61]
ท่านผู้หญิง ศรีนาถ สุริยะ พระอาจารย์ในสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
ภริยาพลอากาศโท มานพ สุริยะ
คุณ นิออน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ท่านผู้หญิง จิตรวดี จุลานนท์ ภริยาพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
ท่านผู้หญิง ทัศนียา สุวรรณรัฐ ภริยานายพลากร สุวรรณรัฐ
ท่านผู้หญิง ภรณี ล่ำซำ ภริยานายบรรยงค์ ล่ำซำ

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ลำดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย, เล่ม ๑๑๐, ตอน ๒๙ง ฉบับพิเศษ, ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๖, หน้า ๑
 2. ราชกิจจานุเบกษา, การพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับตระกูลจุลจอมเกล้า และถวายบังคมพระบรมรูป เนื่องในวันคล้ายกับวันพระบรมราชาภิเษกครั้งหลัง ตามสุริยตคติ, เล่ม ๑๖, ตอน ๓๔, ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๒, หน้า ๔๙๘
 3. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้า ฝ่ายน่า แลฝ่ายใน, เล่ม ๑๗, ตอน ๓๕, ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๓, หน้า ๕๐๐
 4. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๑๙, ตอน ๓๔, ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๕, หน้า ๖๘๓
 5. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายใน, เล่ม ๒๐, ตอน ๓๕, ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๖, หน้า ๖๑๕
 6. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้าฝ่ายใน, เล่ม ๒๑, ตอน ๓๔ล ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๗, หน้า ๖๑๖
 7. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายใน, เล่ม ๒๔, ตอน ๐ ฉบับพิเศษ, ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๐, หน้า ๘๘๓
 8. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้าฝ่ายใน, เล่ม ๒๕, ตอน ๓๕, ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๑, หน้า ๑๐๑๐
 9. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชพิธีฉัตรมงคล แลถวายบังคมพระบรมรูป, เล่ม ๒๘, ตอน ๐ ง, ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๔, หน้า ๑๗๖๗
 10. ราชกิจจานุเบกษา, บัญชีพระนามและนามสมาชิกสมาชิกาเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับตระกูลจุลจอมเกล้า พระราชทานในงานพระราชพิธีฉัตรมงคล เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๖๒, เล่ม ๓๖, ตอน ๐, ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๒, หน้า ๒๓๒๔
 11. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับตระกูลจุลจอมเกล้า รายนามและพระนามสมาชิก เครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำหรับตระกูลจุลจอมเกล้า พระราชทานในงานพระราชพิธี ฉัตรมงคล, เล่ม ๓๙, ตอน ๐ ง, ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๕, หน้า ๒๒๘๓
 12. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้าฝ่ายใน, เล่ม ๔๐, ตอน ๐ ง, ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๖, หน้า ๒๖๓๑
 13. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายใน, เล่ม ๔๒, ตอน ๐ ง, ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๘, หน้า ๒๕๕๔
 14. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้าฝ่ายใน, เล่ม ๔๓, ตอน ๐ ง, ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๙, หน้า ๒๐๒๒
 15. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ, เล่ม ๔๔, ตอน ๐ ง, ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๐, หน้า ๒๕๖๖
 16. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา, เล่ม ๔๗, ตอน ๐ ง, ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๓, หน้า ๓๐๗๘
 17. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๔๘, ตอน ๐ ง, ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๔, หน้า ๓๐๘๔
 18. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๕๖, ตอน ๐ ง, ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๒, หน้า ๑๗๙๙
 19. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๕๘, ตอน ๐ ง, ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๔, หน้า ๒๙๔๒
 20. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๖๗, ตอน ๒๕ ง, ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓, เล่ม ๑๘๐๕
 21. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๗๕, ตอน ๓๙ ง, ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๑, หน้า ๑๕๕๐
 22. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้าในโอกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๐๒, เล่ม ๗๖, ตอน ๕๓ ง, ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๒, หน้า ๑๓๙๙
 23. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๗๘, ตอน ๔๐ ง, ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๔, หน้า ๑๒๗๙
 24. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๗๙, ตอน ๔๖ ง, ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๕, หน้า ๑๒๔๙
 25. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๑, ตอน ๔๒ ง ฉบับพิเศษ, ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๗, หน้า ๕
 26. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๒, ตอน ๓๙ ง, ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๘, หน้า ๑๔๐๐
 27. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๓, ตอน ๔๓ ง ฉบับพิเศษ, ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๙, หน้า ๑๘๓๐
 28. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๔, ตอน ๔๑ ง ฉบับพิเศษ, ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๐, หน้า ๑๙
 29. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๘๕, ตอน ๔๔ ง ฉบับพิเศษ, ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๑, หน้า ๒๔
 30. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๙๐, ตอน ๕๑ ง ฉบับพิเศษ, ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๖, หน้า ๑๒
 31. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๙๒, ตอน ๙๕ ง ฉบับพิเศษ, ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๘, เล่ม ๑๒
 32. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๓, ตอน ๘๐ ง, ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๙, หน้า ๑๓๕๑
 33. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๕, ตอน ๕๑ ง ฉบับพิเศษ, ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๑, หน้า ๗
 34. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๖, ตอน ๙๓ ง, ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๒, หน้า ๒๒๔๕
 35. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๗, ตอน ๘๓ ง ฉบับพิเศษ, ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๓, หน้า ๓๐
 36. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ , เล่ม ๙๘, ตอน ๗๒ ง ฉบับพิเศษ, ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๔, หน้า ๔
 37. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๙, ตอน ๗๖ ง ฉบับพิเศษ, ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๑๖
 38. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๐, ตอน ๕๗ ง, ๑๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๖, หน้า ๑๒๒๒
 39. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๐, ตอน ๘๔ ง ฉบับพิเศษ, ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๖, หน้า ๑๑
 40. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๑, ตอน ๖๗ ง ฉบับพิเศษ, ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๗, หน้า ๗
 41. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๒, ตอน ๖๐ ง ฉบับพิเศษ, ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๘, หน้า ๑๘
 42. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๒๙, เล่ม ๑๐๓, ตอน ๘๒ ง ฉบับพิเศษ, ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๙, หน้า ๑
 43. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้า เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๓๐), เล่ม ๑๐๔, ตอน ๘๖ ง ฉบับพิเศษ, ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๐, หน้า ๑
 44. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า (๕ พฤษภาคม ๒๕๓๑), เล่ม ๑๐๕, ตอน ๗๒ ง ฉบับพิเศษ, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๑, หน้า ๑
 45. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล ๕ พฤษภาคม ๒๕๓๒, เล่ม ๑๐๖, ตอน ๗๓ ก ฉบับพิเศษ, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๒, หน้า ๑
 46. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๑๐๗, ตอน ๗๔ ง ฉบับพิเศษ, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๓, หน้า ๑
 47. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๘, ตอน ๗๘ ง ฉบับพิเศษ, ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๔, หน้า ๑
 48. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน (เพิ่มเติม) ในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล ๕ พฤษภาคม ๒๕๓๔), เล่ม ๑๐๘, ตอน ๘๑ ง ฉบับพิเศษ, ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๔, หน้า ๑
 49. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๙, ตอน ๕๙ ง ฉบับพิเศษ, ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕, หน้า ๑
 50. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๓๗ ฝ่ายหน้า และฝ่านใน), เล่ม ๑๑๑, ตอน ๗ ข, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๗, หน้า ๗
 51. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ในวโรกาสฉัตรมงคล), เล่ม ๑๑๓, ตอน ๗ ข, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙, หน้า ๑
 52. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๐), เล่ม ๑๑๔, ตอน ๑๑ ข, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐, หน้า ๑
 53. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๑), เล่ม ๑๑๕, ตอน ๘ ข, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑, หน้า ๑
 54. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒), เล่ม ๑๑๖, ตอน ๘ ข, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒, หน้า ๑
 55. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในวโรกาสวันพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๓, เล่ม ๑๑๗, ตอน ๙ ข, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓, หน้า ๑
 56. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๑๑๘, ตอน ๘ ข ฉบับทะเบียนฐานันดร, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๔, หน้า ๑
 57. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๕, เล่ม ๑๑๙, ตอน ๗ ข ฉบับทะเบียนฐานันดร, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕, หน้า ๑
 58. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๖, เล่ม ๑๒๐, ตอน ๙ ข ฉบับทะเบียนฐานันดร, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖, หน้า ๑
 59. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ในวโรกาสพระราชพิธีวันฉัตรมงคล จำนวน ๘๒ ราย, เล่ม ๑๒๑, ตอน ๙ ข ฉบับทะเบียนฐานันดร, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗, หน้า ๑
 60. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘ จำนวน ๗๐ ราย, เล่ม ๑๒๒, ตอน ๖ ข ฉบับทะเบียนฐานันดร, ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘, หน้า ๑
 61. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า (เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ จำนวน ๑๒๒ ราย), เล่ม ๑๒๔, ตอน ๖ ข, ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐, หน้า ๑