รายพระนามและรายนามผู้ได้รับพระราชทานทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ฝ่ายใน)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ มีอักษรย่อว่า ท.จ.ว. เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในตระกูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นที่ 2 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะพระราชทานทั้งฝ่ายหน้า (บุรุษ) และฝ่ายใน (สตรี) โดยทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษจัดเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่มีลำดับเกียรติอันดับที่ 13 ของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย[1]

สำหรับฝ่ายใน ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษมีจำนวน 100 สำรับ สตรีที่ได้รับพระราชานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นนี้ สามารถใช้คำนำหน้านามว่า "ท่านผู้หญิง" สำหรับผู้ที่สมรสแล้ว หรือ "คุณ" สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้สมรส สำหรับสตรีในราชสกุล ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปให้ใช้คำนำพระนามตามเดิม

รายพระนามและรายนามผู้ได้รับพระราชทานทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ฝ่ายใน)[แก้]

สตรีที่ได้รับพระราชทานทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ โดยไม่รวมผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลจุลจอมเกล้าในลำดับที่สูงขึ้น มีรายพระนามและรายนาม ดังนี้

     ผู้ได้รับพระราชทาน ท.จ.ว. ที่ยังมีชีวิตอยู่

รัชกาลที่ 5[แก้]

ปีที่ได้รับ คำนำหน้านาม พระนามหรือนาม หมายเหตุ อ้างอิง
พ.ศ. 2442 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีนาคสวาดิ พระราชธิดาในรัชกาลที่ 4 [2]
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรุณวดี
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวาณีรัตนกัญญา
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรไทยเทพกัญญา
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านารีรัตนา
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุษบันบัวผัน
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าแขไขดวง
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประสานศรีใส
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประพาฬรัศมี
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพวงสร้อยสอางค์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอัจฉรพรรณีรัชกัญญา พระราชธิดาในรัชกาลที่ 5
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบีเอตริศภัทรายุวดี
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเจริญศรีชนมายุ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประเวศวรสมัย
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศศิพงศ์ประไพ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพิสมัยพิมลสัตย์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาพรรณพิไลย
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอัพภันตรีปชา
เจ้าจอมมารดามรกฎ พระสนมในรัชกาลที่ 5
เจ้าจอมมารดาตลับ
เจ้าจอมมารดาชุ่ม
เจ้าจอมมารดาแช่ม
เจ้าคุณคลี่ บุนนาค
พ.ศ. 2443 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภักตรพิมลพรรณ พระราชธิดาในรัชกาลที่ 4 [3]
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทิพยาลังการ พระราชธิดาในรัชกาลที่ 5
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุจิตราภรณี
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุดาสวรรค์ พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
เจ้าจอมมารดาแส พระสนมในรัชกาลที่ 5
ท้าววรจันทร์ (เจ้าจอมมารดาวาด) พระสนมในรัชกาลที่ 4
เจ้าจอมมารดาจีน หม่อมในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลดาวัลย์ กรมหมื่นภูมินทรภักดี
พ.ศ. 2445 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากาญจนากร พระราชธิดาในรัชกาลที่ 4 [4]
พ.ศ. 2446 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรพัทธ์ประไพ พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงศ์ [5]
เจ้าจอมมารดาเหม พระสนมในรัชกาลที่ 5
เจ้าจอมมารดาวาด
เจ้าจอมมารดาเลื่อน
เจ้าจอมมารดาเที่ยง พระสนมในรัชกาลที่ 4
เจ้าจอมเอี่ยม พระสนมในรัชกาลที่ 5
พ.ศ. 2447 เจ้าจอมเอิบ พระสนมในรัชกาลที่ 5 [6]
เจ้าจอมจันทร์
พ.ศ. 2450 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมเขตรมงคล พระธิดาในสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช และพระชายาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศร์ [7]
พ.ศ. 2451 เจ้าจอมเอื้อน พระสนมในรัชกาลที่ 5 [8]

รัชกาลที่ 6[แก้]

ปีที่ได้รับ คำนำหน้านาม พระนามหรือนาม หมายเหตุ อ้างอิง
พ.ศ. 2454 ท้าวทรงกันดาล (เจ้าจอมมารดาหุ่น) พระสนมในรัชกาลที่ 4 [9]
ท้าวสมศักดิ์ (เจ้าจอมมารดาเหม)
เจ้าจอมมารดากลิ่น
เจ้าจอมมารดาชุ่ม
หม่อมเจ้าอัปษรสมาน กิติยากร พระชายาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
พ.ศ. 2462 ท้าววรคณานันท์ (เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์ปั้ม มาลากุล) พระธิดาในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าขจรจรัสวงษ์ กรมหมื่นปราบปรปักษ์ และพระสนมในรัชกาลที่ 5 [10]
ท่านผู้หญิง ท่านผู้หญิงยมราช (ตลับ ยมราช) ภริยาเจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม)
ท่านผู้หญิงบดินทรเดชานุชิต (วอน ฉัตรกุล ณ อยุธยา) ภริยาเจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (หม่อมราชวงศ์อรุณ ฉัตรกุล)
ท่านผู้หญิงสุรสีห์วิสิษฐศักดิ์ (พุ่ม กัลยาณมิตร) ภริยาเจ้าพระยาสุรสีห์วิสิษฐ์ศักดิ์ (เชย กัลยาณมิตร)
ท่านผู้หญิงธรรมาธิกรณาธิบดี (นงเยาว์ มาลากุล ณ อยุธยา) ภริยาเจ้าพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี (หม่อมราชวงศ์ปุ้ม มาลากุล)
พ.ศ. 2465 พระสุจริตสุดา พระสนมในรัชกาลที่ 6 [11]
พ.ศ. 2466 ท่านผู้หญิง ท่านผู้หญิงสุธรรมมนตรี (กิมไล้ สุจริตกุล) ภริยาเจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (ปลื้ม สุจริตกุล) [12]
พ.ศ. 2468 ท่านผู้หญิง ท่านผู้หญิงวงษานุประพันธ์ (ตาด สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) ภริยาเจ้าพระยาวงษานุประพัทธ์ (หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์) [13]

รัชกาลที่ 7[แก้]

ปีที่ได้รับ คำนำหน้านาม พระนามหรือนาม หมายเหตุ อ้างอิง
พ.ศ. 2469 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศิริรัตนบุษบง พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต และชายาในหม่อมเจ้าอาชวดิศ ดิศกุล [14]
พ.ศ. 2470 หม่อมเจ้าสุมนมาลย์ จิรประวัติ พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสณบัณฑิต กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา และพระชายาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดช กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช [15]
พ.ศ. 2473 หม่อมเพี้ยน เทวกุล ณ อยุธยา หม่อมในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไตรทศประพันธ์ กรมหมื่นเทววงศวโรทัย [16]
พ.ศ. 2474 ท่านผู้หญิง ท่านผู้หญิงวรพงศพิพัฒน์ (หม่อมราชวงศ์อรุณ นพวงศ์) ธิดาในหม่อมเจ้ากรรเจียก นพวงศ์ และภริยาเจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ (หม่อมราชวงศ์เย็น อิศรเสนา) [17]

รัชกาลที่ 8[แก้]

ปีที่ได้รับ คำนำหน้านาม พระนามหรือนาม หมายเหตุ อ้างอิง
พ.ศ. 2482 ท่านผู้หญิง ละเอียด พิบูลสงคราม ภริยาหลวงพิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ) [18]
พูนศุข พนมยงค์ ภริยาหลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์)
พ.ศ. 2484 ท่านผู้หญิง บุญหลง พหลพลพยุหเสนา ภริยาพระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) [19]

รัชกาลที่ 9[แก้]

ปีที่ได้รับ คำนำหน้านาม พระนามหรือนาม หมายเหตุ อ้างอิง
พ.ศ. 2493 หม่อมเจ้าบุญจิราธร จุฑาธุช พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชุมพลสมโภช กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ และพระชายาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย [20]
หม่อมราชวงศ์พันธุ์ทิพย์ บริพัตร พระธิดาในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไตรทศประพันธ์ กรมหมื่นเทววงศวโรทัย และหม่อมในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุมภฏพงษ์บริพัตร กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิต
หม่อมหลวงชุบ สุขสวัสดิ์ หม่อมในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอลงกฏ กรมหมื่นอดิศรอุดมศักดิ์
หม่อมพร้อยสุพิน วรวรรณ ณ อยุธยา หม่อมในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
หม่อมประยูร โสณกุล ณ อยุธยา หม่อมในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าธานีนิวัต กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร
ท้าววรคณานันท์ (เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์แป้ม มาลากุล) พระธิดาในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าขจรจรัสวงษ์ กรมหมื่นปราบปรปักษ์ และพระสนมในรัชกาลที่ 5
ท้าววนิดาพิจาริณี (บาง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) ภริยาเจ้าพระยาวงษานุประพัทธ์ (หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์)
ท่านผู้หญิง ท่านผู้หญิงมานวราชเสวี (ศรี ณ สงขลา) ภริยาพระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา)
ท่านผู้หญิงศรีธรรมธิเบศ (น้อม ณ สงขลา) ภริยาเจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา)
พ.ศ. 2501 หม่อมเจ้าพัฒนคณนา ไชยันต์ พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ และพระชายาในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย [21]
พ.ศ. 2502 หม่อมเจ้าอัจฉราฉวี เทวกุล พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเทวัญอุไทยวงศ์ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ [22]
พ.ศ. 2504 หม่อมหลวงสร้อยระย้า ยุคล หม่อมในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล [23]
ท่านผู้หญิง ประยงค์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ภริยาหลวงเดชสหกรณ์ (หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์)
พ.ศ. 2505 ท่านผู้หญิง ท่านผู้หญิงศรีธรรมาธิเบศ (ประภา ณ สงขลา) ภริยาเจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา) [24]
พ.ศ. 2507 ท่านผู้หญิง จงกล กิตติขจร ภริยาถนอม กิตติขจร [25]
พ.ศ. 2508 ท่านผู้หญิง ท่านผู้หญิงสุรณรงค์ (จรวย โชติกเสถียร) ภริยาหลวงสุรณรงค์ (ธงไชย โชติกเสถียร) [26]
พ.ศ. 2509 ท่านผู้หญิง ท่านผู้หญิงบริรักษ์เวชชการ (ละมูล ติตติรานนท์) ภริยาพระยาบริรักษ์เวชชการ (ไล่ฮวด ติตติรานนท์) [27]
สิริ สารสิน ภริยาพจน์ สารสิน
พ.ศ. 2510 หม่อมเจ้าจงจิตรถนอม ดิศกุล พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร กรมพระยาดำรงราชานุภาพ [28]
พ.ศ. 2511 หม่อมเจ้ากมลปราโมทย์ เทวกุล พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ และชายาในหม่อมเจ้าวงศานุวัตร เทวกุล [29]
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต พระธิดาในพระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ และชายาในหม่อมเจ้าปิยะรังสิต รังสิต
ท่านผู้หญิง พรพรรณ ทวีวงศ์ถวัลยศักดิ์ (หม่อมราชวงศ์พรพรรณ ชยางกูร) ธิดาในหม่อมเจ้าสฤษดิเดช ชยางกูร และภริยาหม่อมทวีวงศ์ถวัลยศักดิ์ (หม่อมราชวงศ์เฉลิมลาภ ทวีวงศ์)
ไสว จารุเสถียร ภริยาประภาส จารุเสถียร
พ.ศ. 2516 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงสุทธวงษ์วิจิตร พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต [30]
ท่านผู้หญิง ดุษฎี มาลากุล ณ อยุธยา ภริยาหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
พ.ศ. 2518 ท่านผู้หญิง พงา ธรรมศักดิ์ ภริยาสัญญา ธรรมศักดิ์ [31]
พ.ศ. 2519 ท่านผู้หญิง ท่านผู้หญิงอนุรักษ์ราชมณเฑียร (พัว วัชโรทัย) ภริยาพระยาอนุรักษ์ราชมณเฑียร (กาด วัชโรทัย) [32]
หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ณ อยุธยา หม่อมในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร
ท่านผู้หญิง มณีรัตน์ บุนนาค (หม่อมหลวงมณีรัตน์ สนิทวงศ์) ภริยาสุรเทิน บุนนาค
อุศนา ปราโมช ณ อยุธยา ภริยาหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
พ.ศ. 2521 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารำไพประภา พระธิดาในสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช และชายาในหม่อมเจ้าธานีเสิกสงัด ชุมพล [33]
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย และชายาในหม่อมเจ้าสุวินิต กิติยากร
เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับ พระสนมเอกในรัชกาลที่ 5
หม่อมเจ้าลุอิสาณ์ ดิศกุล พระธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าออศคาร์นุทิศ กรมหมื่นอนุวัตน์จาตุรนต์ และชายาในหม่อมเจ้าดิศศานุวัติ ดิศกุล
ท่านผู้หญิง ทินะประภา อิศรเสนา (หม่อมราชวงศ์ทินะประภา สุขสวัสดิ์) ธิดาในหม่อมเจ้าทินทัต สุขสวัสดิ์ และภริยากัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา
ท่านผู้หญิงศัลวิธานริเทศ (เลื่อน รักตประจิต) ภริยาพระยาศัลวิธานนิเทศ (แอบ รักตประจิต)
หม่อมราชวงศ์สุประภาดา เกษมสันต์ ธิดาในหม่อมเจ้าชัชวลิต เกษมสันต์
กุณฑี ไกรฤกษ์ ภริยาพูนเพิ่ม ไกรฤกษ์
เกนหลง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ภริยาหม่อมหลวงจินดา สนิทวงศ์
พ.ศ. 2522 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุไรรัตนศิริมาน พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต และชายาในหม่อมเจ้าฉัตรมงคล โสณกุล [34]
ท่านผู้หญิง ชวนชื่น หุตะสิงห์ ภริยาประกอบ หุตะสิงห์
พ.ศ. 2523 ท้าวโสภานิเวศน์ (ศิริพงศ์ กัมปนานนท์) [35]
พ.ศ. 2524 ท่านผู้หญิง โฉมศรี วินิจฉัยกุล ภริยาเสริม วินิจฉัยกุล [36]
พ.ศ. 2525 ท่านผู้หญิง อรอวร อิศรางกูร ณ อยุธยา ภริยาจรูญพันธ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา [37]
บุษบา สธนพงศ์ (หม่อมราชวงศ์บุษบา กิติยากร) พระธิดาในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านักขัตรมงคล กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ และภริยาสุรยุทธ์ สธนพงศ์
มนัสนิตย์ วณิกกุล ภริยาอาบบุญ วณิกกุล
พ.ศ. 2526 ท่านผู้หญิง ประภาศรี กำลังเอก ภริยาอาทิตย์ กำลังเอก [38]
ทัศนีย์ บุณยคุปต์ [39]
เบ็ตตี้ ดูเมน พระสหายในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
สมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา ภริยาหม่อมราชวงศ์สุมนชาติ สวัสดิกุล
พ.ศ. 2527 หม่อมเจ้าดวงจิตร จิตรพงศ์ พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจิตรเจริญ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ [40]
หม่อมเจ้าสมรศรีโสภา เทวกุล พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเทวัญอุไทยวงศ์ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ
พ.ศ. 2528 หม่อมคล้อง เกษมสันต์ ณ อยุธยา หม่อมในหม่อมเจ้าชัชวลิต เกษมสันต์ [41]
หม่อมราชวงศ์ดัชรีรัชนา รัชนี (วรวรรณ) ธิดาในหม่อมเจ้านิตยากร วรวรรณ และหม่อมในหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี
หม่อมฉวีทิพ ดิศกุล ณ อยุธยา หม่อมในหม่อมเจ้ากาฬวรรณดิศ ดิศกุล
ท่านผู้หญิง สมสุข ศรีวิสารวาจา ภริยากิตติรัต ศรีวิสารวาจา
สุวรี เทพาคำ ภริยาอัศวิน เทพาคำ
ดาระกา เวชยันต์รังสฤษฎ์ ภริยามุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์
นพคุณ ทองใหญ่ ณ อยุธยา ภริยาหม่อมราชวงศ์จักรทอง ทองใหญ่
ประมูล ศรีพยัคฆ์ ภริยาเกษม ศรีพยัคฆ์
แผ้ว สนิทวงศ์เสนี ภริยาหม่อมสนิทวงศ์เสนี (หม่อมราชวงศ์ตัน สนิทวงศ์)
ขจร ภะรตราชา ภริยาพระยาภะรตราชา (หม่อมหลวงทศทิศ อิศรเสนา)
พ.ศ. 2529 หม่อมเจ้ามารยาตรกัญญา ดิศกุล พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร กรมพระยาดำรงราชานุภาพ [42]
ท่านผู้หญิง เยี่ยม จรัญสนิทวงศ์ ภริยาหลวงจรัญสนิทวงศ์ (หม่อมหลวงจรัญ สนิทวงศ์)
พูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ภริยาหม่อมหลวงจิรายุ นพวงศ์
ทัศนาวลัย ศรสงคราม พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

และภริยาสินธู ศรสงคราม

พ.ศ. 2530 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน และชายาในหม่อมเจ้าอุทัยเฉลิมลาภ วุฒิชัย [43]
หม่อมเจ้าทรงอัปสร รพีพัฒน์ พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเทวัญอุไทยวงศ์ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ และชายาในหม่อมเจ้าเพลิงนภดล รพีพัฒน์
ท้าวศรีสัจจา (สังวาลย์ บุณยรัตพันธ์)
ท่านผู้หญิงอายุรกิจโกศล (ยุภา ภมรประวัติ) ภริยาหลวงอายุรกิจโกศล (กิ่ม ภมรประวัติ)
หม่อมประพาล จักรพันธุ์ ณ อยุธยา หม่อมในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ
ท่านผู้หญิง เนื่องสนิท สิทธิสุนทร ภริยาหลวงอรรถสิทธิ์สิทธิสุนทร (อรรถสิทธิ์ สิทธิสุนทร)
พ.ศ. 2531 ท่านผู้หญิง สุกรี บุณยอาคม ภริยาจินดา บุณยอาคม [44]
แฉล้ม กุญชร (หม่อมหลวงแฉล้ม กุญชร)
เฉลิดฉลอง เนตรศิริ ภริยาอรุณ เนตรศิริ
นวลผ่อง เสนาณรงค์ (หม่อมหลวงนวลผ่อง สนิทวงศ์) ภริยาแสวง เสนาณรงค์
คุณ พรสม กุณฑลจินดา
ท่านผู้หญิง ฉลวย สุทธิอรรถนฤมนตร์ ภริยาพระสุทธิอรรถนฤมนตร์ (สุข เลขยานนท์)
พ.ศ. 2532 หม่อมเจ้าดวงทิพย์โชติแจ้งหล้า อาภากร พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และชายาในหม่อมเจ้าครรชิตพล อาภากร [45]
หม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา หม่อมในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ
ท่านผู้หญิง พันธุ์สวลี กิติยากร พระธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธ์ยุคล และภริยาหม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์ กิติยากร
แส อัตถากร ภริยาบุญชนะ อัตถากร
ฉัตรสุดา วงศ์ทองศรี (หม่อมเจ้าฉัตรสุดา ฉัตรไชย) พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน และภริยาวรงค์ วงศ์ทองศรี
วิยะฎา กฤดากร ณ อยุธยา ภริยาหม่อมราชวงศ์ยงสวาสดิ์ กฤดากร
กรัณฑ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ภริยาพิสิษฐ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ถวิล ประกอบนิติสาร ภริยาหลวงประกอบนิติสาร (ประกอบ บุณยัษฐิติ)
พ.ศ. 2533 หม่อมเจ้าพวงรัตนประไพ ชุมพล พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเทวัญอุไทยวงศ์ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ และชายาในหม่อมเจ้าอุปลีสาณ ชุมพล [46]
หม่อมเจ้ากรณิกา จิตรพงศ์ พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจิตรเจริญ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
ท่านผู้หญิง พวงร้อย อภัยวงศ์ (หม่อมหลวงพวงร้อย สนิทวงศ์) ภริยาเชียด อภัยวงศ์
บุญเรือน ชุณหะวัณ ภริยาชาติชาย ชุณหะวัณ
เจริญ อดิเรกสาร ภริยาประมาณ อดิเรกสาร
เพ็ญศรี วัชโรทัย (หม่อมหลวงเพ็ญศรี ศรีธวัช) ภริยาแก้วขวัญ วัชโรทัย
สอาด ศิรินาวิน ภริยานิรันดร์ ศิรินาวิน
คุณ วิไล อมาตยกุล
ท่านผู้หญิง เจือทอง อุรัสยะนันท์ ภริยาจาด อุรัสยะนันท์
อภิรดี ยิ่งเจริญ ภริยาอวยชัย ยิ่งเจริญ
ถวิลหวัง ทุติยะโพธิ
คุณ อาบอุไร สุคันธนาค
ท่านผู้หญิง ประเทือง คชภักดี ภริยาเยื้อง คชภักดี
ประไพ ศิวะโกเศศ ภริยาโอฬาร ศิวะโกเศศ
โพยม เสนีณรงค์ฤทธิ์ ภริยาพระยาเสนีณรงค์ฤทธิ์ (หม่อมหลวงเล็ก สนิทวงศ์)
เชิญ พิศลยบุตร
สุมาลี จาติกวณิช ภริยากษาน จาติกวณิช
พ.ศ. 2534 หม่อมเจ้าวินิตา รพีพัฒน์ พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ และชายาในหม่อมเจ้าวิมวาทิตย์ รพีพัฒน์ [47]
ท่านผู้หญิง ฉัตรแก้ว นันทาภิวัฒน์ (หม่อมราชวงศ์ฉัตรแก้ว ดิศกุล) ภริยาสืบกุล นันทาภิวัฒน์
หม่อมราชวงศ์รสริน คัคณางค์ ธิดาในหม่อมเจ้าปรีดียากร คัคณางค์
นราวดี ชัยเฉนียน (หม่อมหลวงนราวดี ทวีวงศ์)
สายหยุด บุณยรัตพันธุ์ ภริยาหลวงดิฐการภักดี (จรูญ บุณยรัตพันธุ์)
คุณ ตวัน สุรวงศ์ บุนนาค
ท่านผู้หญิง เพ็ชรา เตชะกัมพุช
คุณ อรุณี ราชากร
ทวี มณีนุตร
ท่านผู้หญิง อ้อมบุญ สิงหลกะ ภริยาชวน สิงหลกะ
สุริยนันทนา สุจริตกุล (หม่อมเจ้าสุริยนันทนา สุริยง) พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุริยงประยุรพันธุ์ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส และภริยาจิตติ สุจริตกุล
อังกาบ บุณยัษฐิติ ภริยาโกวิท บุณยัษฐิติ
ศรีจิตรา บุนนาค
สง่า อิงคุลานนท์ ภริยาอำนวย อิงคุลานนท์
วิระยา ชวกุล
เลอศักดิ์ สมบัติศิริ ภริยาพินิจ สมบัติศิริ
อรุณ กิติยากร ณ อยุธยา ภริยาหม่อมราชวงศ์กัลยาณกิติ์ กิติยากร
คุณ วรุณยุพา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ท่านผู้หญิง วรรณพิมล สรเทศน์ ภริยาอรุณ สรเทศน์ [48]
พ.ศ. 2535 ท่านผู้หญิง โมลี คอมันตร์ ภริยาถนัด คอมันตร์ [49]
ลำเจียก หงส์ลดารมภ์ ภริยาสุนทร หงส์ลดารมภ์
กระจ่างศรี กีรติบุตร ภริยาประจวบ กีรติบุตร
สมศรี เจริญรัชต์ภาคย์ ภริยาเจริญ เจริญรัชต์ภาคย์
สุนามัน ประนิช
สาวิตรี ศรีวิสารวาจา
มณฑินี มงคลนาวิน ภริยาอุกฤษ มงคลนาวิน
พ.ศ. 2537 คุณ ออมทรัพย์ สุจริตกุล [50]
พ.ศ. 2539 ท่านผู้หญิง อิศรา บุรณศิริ [51]
จรุงจิตต์ ทีขะระ ภริยารังสรรค์ ทีขะระ
วัฒนา วัชโรทัย ภริยาขวัญแก้ว วัชโรทัย
อรนุช อิศรางกูร ณ อยุธยา ภริยาจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
พึงจิตต์ ศุภมิตร
ประสานสุข ตันติเวชกุล
ยสวดี บูรณะสัมฤทธิ อัมพรไพศาล ภริยาหลวงอัมพรไพศาล (กฤษณ์ บูรณะสัมฤทธิ์)
อรสา ล่ำซำ ภริยาไพโรจน์ ล่ำซำ
ตุ่น โกศัลวิตร ภริยาวิชิต โกศัลวิตร
พ.ศ. 2540 ท่านผู้หญิง พึงใจ สินธวานนท์ ภริยากำธน สินธวานนท์ [52]
ลดาวัลย์ สมันตรัฐ ภริยาเติมศักดิ์ สมันตรัฐ
ทัดสมัย เศวตเศรนี (หม่อมหลวงทัดสมัย เทวกุล) ภริยาอาชวินทร์ เศวตเศรนี
คุณ วิลาวัณย์ วีรานุวัตติ์
พ.ศ. 2541 ท่านผู้หญิง วราพร ปราโมช ณ อยุธยา ภริยาหม่อมหลวงอัศนี ปราโมช [53]
ธิดา เศวตศิลา ภริยาสิทธิ เศวตศิลา
บุตรี วีระไวทยะ (หม่อมราชวงศ์บุตรี กฤดากร) ธิดาในหม่อมเจ้าชิดชนก กฤดากร และภริยามีชัย วีระไวทยะ
คุณ มัณฑนา ราชวัลลภานุสิษฐ์
ท่านผู้หญิง เชื้อชื่น บุนนาค ภริยามานพ บุนนาค
วรามาส สุนทรภัค
พรรณวดี จุฑารัตนกุล ภริยาจเร จุฑารัตนกุล
ภรณี มหานนท์ ภริยาณรงค์ มหานนท์
สุภรภ์เพ็ญ หลวงเทพนิมิต ภริยาศิรช์ณรงค์ หลวงเทพนิมิต
พ.ศ. 2542 ท่านผู้หญิง จีริกัญญา โชติกเสถียร (หม่อมราชวงศ์จีริกัญญา กิติยากร) ธิดาในหม่อมเจ้าจีรินันท์ กิติยากร และภริยาหรรษา โชติกเสถียร [54]
รวิจิตร์ สุวรรณบุบผา (หม่อมราชวงศ์รวิจิตร์ วรวรรณ) ภริยาอรัญ สุวรรณบุบผา
นิรมล สุริยสัตย์ ภริยากร สุริยสัตย์
พ.ศ. 2543 ท่านผู้หญิง วงศ์พรรณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ภริยาจุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา [55]
อินทิรา พลธร
นภกานต์ สุวรรณจินดา (หม่อมราชวงศ์นภกานต์ สวัสดิวัตน์) ภริยาอุทัย สุวรรณจินดา
สมร ภูมิณรงค์
สารภี มิ่งเมือง (หม่อมหลวงสารภี สนิทวงศ์)
ชนัตถ์ ปิยะอุย ภริยาปวิต โทณวณิก
พ.ศ. 2544 ท่านผู้หญิง ถวิกา สารสิน ภริยาเภา สารสิน [56]
คุณ จับจิตต์ สุทัศน์ ณ อยุธยา
จันทิมา พึ่งบารมี
ท่านผู้หญิง เพ็ญศรี ภู่ตระกูล ภริยาสง่า ภู่ตระกูล
พ.ศ. 2545 คุณ นวลแข อินทรสูต [57]
พ.ศ. 2546 ท่านผู้หญิง สุจิตคุณ สารสิน (หม่อมราชวงศ์สุจิตคุณ กิติยากร) ธิดาในหม่อมเจ้าขจรจบกิตติคุณ กิติยากร และภริยาอาสา สารสิน [58]
สำอางวรรณ ล่ำซำ (หม่อมราชวงศ์สำอางวรรณ เทวกุล) ธิดาในหม่อมเจ้าปรีดิเทพย์พงษ์ เทวกุล และภริยาบัญชา ล่ำซำ
วิวรรณ เศรษฐบุตร (หม่อมราชวงศ์วิวรรณ วรวรรณ) พระธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
ศรี ลิมปิชาติ (หม่อมราชวงศ์ศรี โสณกุล) ธิดาในหม่อมเจ้ามุรธาภิเษก โสณกุล และภริยาประพจน์ ลิมปิชาติ
เหมือนจิต ภิรมย์ภักดี (หม่อมราชวงศ์เหมือนจิต ประวิตร) ธิดาในหม่อมเจ้าจิตร์ปรีดี ประวิตร และภริยาวาปี ภิรมย์ภักดี
กอบกุล อุบลเดชประชารักษ์
พ.ศ. 2547 ท่านผู้หญิง สมรักษ์ หุตินทะ [59]
ปรียา เกษมสันต์ ณ อยุธยา ภริยาหม่อมราชวงศ์อุดมพร เกษมสันต์
สุธาวัลย์ เสถียรไทย ภริยาสุรเกียรติ์ เสถียรไทย
อารียา มาลากุล ณ อยุธยา ภริยาปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา
พ.ศ. 2548 ท่านผู้หญิง สุวรรณี พัฒน์พงศ์พานิช ภริยาอายุส พัฒน์พงศ์พานิช [60]
พ.ศ. 2550 ท่านผู้หญิง ประสารสุวรรณ สุวรรณรัฐ (หม่อมราชวงศ์ประสารสุวรรณ ทองแถม) ธิดาในหม่อมเจ้าทองเชื้อธรรมชาติ ทองแถม และภริยาพ่วง สุวรรณรัฐ [61]
ศรีนาถ สุริยะ ภริยามานพ สุริยะ
คุณ นิออน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ท่านผู้หญิง จิตรวดี จุลานนท์ ภริยาสุรยุทธ์ จุลานนท์
ทัศนียา สุวรรณรัฐ ภริยาพลากร สุวรรณรัฐ
ภรณี ล่ำซำ ภริยาบรรยงค์ ล่ำซำ

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ลำดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย, เล่ม ๑๑๐, ตอน ๒๙ง ฉบับพิเศษ, ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๖, หน้า ๑
 2. ราชกิจจานุเบกษา, การพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับตระกูลจุลจอมเกล้า และถวายบังคมพระบรมรูป เนื่องในวันคล้ายกับวันพระบรมราชาภิเษกครั้งหลัง ตามสุริยตคติ, เล่ม ๑๖, ตอน ๓๔, ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๒, หน้า ๔๙๘
 3. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้า ฝ่ายน่า แลฝ่ายใน, เล่ม ๑๗, ตอน ๓๕, ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๓, หน้า ๕๐๐
 4. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๑๙, ตอน ๓๔, ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๕, หน้า ๖๘๓
 5. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายใน, เล่ม ๒๐, ตอน ๓๕, ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๖, หน้า ๖๑๕
 6. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้าฝ่ายใน, เล่ม ๒๑, ตอน ๓๔ล ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๗, หน้า ๖๑๖
 7. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายใน, เล่ม ๒๔, ตอน ๐ ฉบับพิเศษ, ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๐, หน้า ๘๘๓
 8. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้าฝ่ายใน, เล่ม ๒๕, ตอน ๓๕, ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๑, หน้า ๑๐๑๐
 9. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชพิธีฉัตรมงคล แลถวายบังคมพระบรมรูป, เล่ม ๒๘, ตอน ๐ ง, ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๔, หน้า ๑๗๖๗
 10. ราชกิจจานุเบกษา, บัญชีพระนามและนามสมาชิกสมาชิกาเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับตระกูลจุลจอมเกล้า พระราชทานในงานพระราชพิธีฉัตรมงคล เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๖๒, เล่ม ๓๖, ตอน ๐, ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๒, หน้า ๒๓๒๔
 11. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับตระกูลจุลจอมเกล้า รายนามและพระนามสมาชิก เครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำหรับตระกูลจุลจอมเกล้า พระราชทานในงานพระราชพิธี ฉัตรมงคล, เล่ม ๓๙, ตอน ๐ ง, ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๕, หน้า ๒๒๘๓
 12. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้าฝ่ายใน, เล่ม ๔๐, ตอน ๐ ง, ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๖, หน้า ๒๖๓๑
 13. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายใน, เล่ม ๔๒, ตอน ๐ ง, ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๘, หน้า ๒๕๕๔
 14. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้าฝ่ายใน, เล่ม ๔๓, ตอน ๐ ง, ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๙, หน้า ๒๐๒๒
 15. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ, เล่ม ๔๔, ตอน ๐ ง, ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๐, หน้า ๒๕๖๖
 16. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา, เล่ม ๔๗, ตอน ๐ ง, ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๓, หน้า ๓๐๗๘
 17. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๔๘, ตอน ๐ ง, ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๔, หน้า ๓๐๘๔
 18. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๕๖, ตอน ๐ ง, ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๒, หน้า ๑๗๙๙
 19. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๕๘, ตอน ๐ ง, ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๔, หน้า ๒๙๔๒
 20. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๖๗, ตอน ๒๕ ง, ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓, เล่ม ๑๘๐๕
 21. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๗๕, ตอน ๓๙ ง, ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๑, หน้า ๑๕๕๐
 22. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้าในโอกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๐๒, เล่ม ๗๖, ตอน ๕๓ ง, ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๒, หน้า ๑๓๙๙
 23. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๗๘, ตอน ๔๐ ง, ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๔, หน้า ๑๒๗๙
 24. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๗๙, ตอน ๔๖ ง, ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๕, หน้า ๑๒๔๙
 25. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๑, ตอน ๔๒ ง ฉบับพิเศษ, ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๗, หน้า ๕
 26. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๒, ตอน ๓๙ ง, ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๘, หน้า ๑๔๐๐
 27. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๓, ตอน ๔๓ ง ฉบับพิเศษ, ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๙, หน้า ๑๘๓๐
 28. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๔, ตอน ๔๑ ง ฉบับพิเศษ, ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๐, หน้า ๑๙
 29. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๘๕, ตอน ๔๔ ง ฉบับพิเศษ, ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๑, หน้า ๒๔
 30. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๙๐, ตอน ๕๑ ง ฉบับพิเศษ, ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๖, หน้า ๑๒
 31. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๙๒, ตอน ๙๕ ง ฉบับพิเศษ, ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๘, เล่ม ๑๒
 32. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๓, ตอน ๘๐ ง, ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๙, หน้า ๑๓๕๑
 33. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๕, ตอน ๕๑ ง ฉบับพิเศษ, ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๑, หน้า ๗
 34. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๖, ตอน ๙๓ ง, ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๒, หน้า ๒๒๔๕
 35. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๗, ตอน ๘๓ ง ฉบับพิเศษ, ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๓, หน้า ๓๐
 36. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ , เล่ม ๙๘, ตอน ๗๒ ง ฉบับพิเศษ, ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๔, หน้า ๔
 37. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๙, ตอน ๗๖ ง ฉบับพิเศษ, ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๑๖
 38. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๐, ตอน ๕๗ ง, ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๖, หน้า ๑๒๒๒
 39. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๐, ตอน ๘๔ ง ฉบับพิเศษ, ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๖, หน้า ๑๑
 40. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๑, ตอน ๖๗ ง ฉบับพิเศษ, ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๗, หน้า ๗
 41. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๒, ตอน ๖๐ ง ฉบับพิเศษ, ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๘, หน้า ๑๘
 42. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๒๙, เล่ม ๑๐๓, ตอน ๘๒ ง ฉบับพิเศษ, ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๙, หน้า ๑
 43. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้า เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๓๐), เล่ม ๑๐๔, ตอน ๘๖ ง ฉบับพิเศษ, ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๐, หน้า ๑
 44. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า (๕ พฤษภาคม ๒๕๓๑), เล่ม ๑๐๕, ตอน ๗๒ ง ฉบับพิเศษ, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๑, หน้า ๑
 45. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล ๕ พฤษภาคม ๒๕๓๒, เล่ม ๑๐๖, ตอน ๗๓ ก ฉบับพิเศษ, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๒, หน้า ๑
 46. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๑๐๗, ตอน ๗๔ ง ฉบับพิเศษ, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๓, หน้า ๑
 47. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๘, ตอน ๗๘ ง ฉบับพิเศษ, ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๔, หน้า ๑
 48. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน (เพิ่มเติม) ในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล ๕ พฤษภาคม ๒๕๓๔), เล่ม ๑๐๘, ตอน ๘๑ ง ฉบับพิเศษ, ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๔, หน้า ๑
 49. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๙, ตอน ๕๙ ง ฉบับพิเศษ, ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕, หน้า ๑
 50. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๓๗ ฝ่ายหน้า และฝ่านใน), เล่ม ๑๑๑, ตอน ๗ ข, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๗, หน้า ๗
 51. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ในวโรกาสฉัตรมงคล), เล่ม ๑๑๓, ตอน ๗ ข, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙, หน้า ๑
 52. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๐), เล่ม ๑๑๔, ตอน ๑๑ ข, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐, หน้า ๑
 53. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๑), เล่ม ๑๑๕, ตอน ๘ ข, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑, หน้า ๑
 54. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒), เล่ม ๑๑๖, ตอน ๘ ข, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒, หน้า ๑
 55. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในวโรกาสวันพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๓, เล่ม ๑๑๗, ตอน ๙ ข, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓, หน้า ๑
 56. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๑๑๘, ตอน ๘ ข ฉบับทะเบียนฐานันดร, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๔, หน้า ๑
 57. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๕, เล่ม ๑๑๙, ตอน ๗ ข ฉบับทะเบียนฐานันดร, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕, หน้า ๑
 58. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๖, เล่ม ๑๒๐, ตอน ๙ ข ฉบับทะเบียนฐานันดร, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖, หน้า ๑
 59. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ในวโรกาสพระราชพิธีวันฉัตรมงคล จำนวน ๘๒ ราย, เล่ม ๑๒๑, ตอน ๙ ข ฉบับทะเบียนฐานันดร, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗, หน้า ๑
 60. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘ จำนวน ๗๐ ราย, เล่ม ๑๒๒, ตอน ๖ ข ฉบับทะเบียนฐานันดร, ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘, หน้า ๑
 61. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า (เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ จำนวน ๑๒๒ ราย), เล่ม ๑๒๔, ตอน ๖ ข, ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐, หน้า ๑