ปรียา เกษมสันต์ ณ อยุธยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ท่านผู้หญิง
ปรียา เกษมสันต์ ณ อยุธยา
เกิดปรียา วิทุรธรรมพิเนตุ
30 กรกฎาคม พ.ศ. 2475 (89 ปี)
สัญชาติไทย
การศึกษาปริญญาโท วิทยาลัยเภสัชกรรมและวิทยาศาสตร์แห่งฟิลาเดเฟีย สหรัฐอเมริกา
อาชีพเภสัชกร
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ศาสนาพุทธ
คู่สมรสนพ. ม.ร.ว.อุดมพร เกษมสันต์
บิดามารดาพระยาวิทุรธรรมพิเนตุ (โต๊ะ อัมระนันทน์)
คุณหญิงจำรัส วิทุรธรรมพิเนตุ

เภสัชกรหญิง ท่านผู้หญิงปรียา เกษมสันต์ ณ อยุธยา (สกุลเดิม วิทุรธรรมพิเนตุ; 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2475) เป็นเภสัชกรชาวไทย เป็นธิดาของพระยาวิทุรธรรมพิเนตุ (โต๊ะ อัมระนันทน์) กับคุณหญิงจำรัส วิทุรธรรมพิเนตุ (สกุลเดิม ยอดมณี) จบการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เมื่อปีพ.ศ. 2499 เป็นผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลกด้านเภสัชตำรับสากลและการเตรียมการทางเภสัชกรรม (WHO Expert Advisory Panel on the International Pharmacopoeia and Pharmaceutical) เคยดำรงตำแหน่งสำคัญทางการแพทย์ได้แก่ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา นอกจากนี้ ยังมีบทบาทดำรงตำแหน่งสำคัญทางการเมือง โดยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549 และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ด้านชีวิตส่วนตัว ท่านผู้หญิงปรียา สมรสกับนายแพทย์ หม่อมราชวงศ์อุดมพร เกษมสันต์

ประวัติ[แก้]

ท่านผู้หญิงปรียา เกิดเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2475 ที่จังหวัดพระนคร เป็นธิดาของพระยาวิทุรธรรมพิเนตุ (โต๊ะ อัมระนันทน์) กับคุณหญิงจำรัส วิทุรธรรมพิเนตุ (สกุลเดิม ยอดมณี) เข้ารับการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย[1] และสำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (ภายหลังย้ายไปสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) เมื่อปี พ.ศ. 2499 และศึกษาต่อในระดับปริญญามหาบัณฑิต ณ วิทยาลัยเภสัชกรรมและวิทยาศาสตร์แห่งฟิลาเดเฟีย (Philladelphia College of Pharmacy and Science) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ 2504 เริ่มต้นชีวิตการทำงานราชการในฐานะนักวิทยาศาสตร์ชั้นโท กองวิเคราะห์ยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517 และได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2531 และดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2534

ท่านผู้หญิงปรียา ได้ขยายการติดต่อกับต่างประเทศให้บุคลากรทางเภสัชกรรมมีความรู้ความชำนาญมากขึ้น จัดตั้งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขแห่งชาติ จัดทำตำรายาเล่มแรกของประเทศไทยและริเริ่มโครงการผลิตสารมาตรฐานอาเซียน และโครงการเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานของยาเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ด้วยผลงานของท่านผู้หญิงปรียาจึงได้รับความไว้วางใจดำรงตำแหน่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)[2] และได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตเภสัชศาสตร์จากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีพ.ศ. 2529

รับราชการ[แก้]

  • 2518 ผู้อำนวยการกอง กองวิเคราะห์ยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • 2524 รองอธิบดี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • 2528 รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  • 2531 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • 2534 เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

ผลงานในอดีต[แก้]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

ท่านผู้หญิงปรียา เกษมสันต์ ณ อยุธยา ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดังนี้

อ้างอิง[แก้]

  1. อาริยา สินธุ. ๑๓๐ ปี กุลสตรีวังหลัง-วัฒนาวิทยาลัย พัฒนาการที่สร้างรากฐานอันมั่นคงของสตรีไทย. นิตยสารสกุลไทย ฉบับที่ 2595 ปีที่ 50 ประจำวัน อังคาร ที่ 13 กรกฎาคม 2547 Archived 2005-01-13 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เรียกข้อมูลวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2552
  2. สารสภาเภสัชกรรม Archived 2009-04-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เรียกข้อมูลวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2552
  3. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2535" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 109 (154ง ฉบับพิเศษ): 3. 4 ธันวาคม 2535. สืบค้นเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2564.
  4. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2532" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 106 (214ง ฉบับพิเศษ): 11. 4 ธันวาคม 2532. สืบค้นเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2564.
  5. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้าและฝ่ายใน ประจำปี 2547" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 121 (9ข): 4. 4 พฤษภาคม 2547. สืบค้นเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2564.