คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
School of Pharmacy Eastern Asia University
สถาปนาพ.ศ. 2551
คณบดีผศ.ภก. สุรพงษ์ เก็งทอง
ที่อยู่
200 ถนนรังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
สีสีเขียวมะกอก
สถานปฏิบัติสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
เว็บไซต์https://eau-eastern.asia/pharmacy/

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เป็นคณะเภสัชศาสตร์แห่งที่ 5 ของมหาวิทยาลัยเอกชน เปิดดำเนินการรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ครั้งแรกในภาคการศึกษา 2551 ซึ่ง ในปี พ.ศ. 2551 สภาเภสัชกรรม ได้ประกาศข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรในวิชาเภสัชศาสตร์หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพเภสัชกรรมของสถาบันต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก พ.ศ. 2551 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 125 ตอนพิเศษ 67ง หน้า 53-59 ลงวันที่ 3 เมษายน 2551 (ภาคผนวก) ซึ่งมีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร การขอความเห็นชอบหลักสูตร การรับรองปริญญา การรับรองสถาบัน โดยมีรายละเอียดตามประกาศสภาเภสัชกรรม พ.ศ. 2551 เรื่องหลักเกณฑ์ว่าด้วยการขอเปิดดำเนินการหลักสูตรปริญญาทางเภสัชศาสตร์ ซึ่งกำหนดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาที่จะดำเนินการผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร์ซึ่งสภาเภสัชกรรมให้การรับรองหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติ มีความพร้อมในการจัดการศึกษา และมีทรัพยากรต่างๆครบถ้วนตามประกาศดังกล่าวและจะรับรองปริญญาเพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกสภาเภสัชกรรม ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสิทธิการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมของบัณฑิต ทำให้บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรที่มีการเรียนการสอน 6 ปี และมีการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม ไม่น้อยกว่า 2,000 ชั่วโมงเท่านั้น ที่มีสิทธิ์สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมได้

หลักสูตร[แก้]

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เปิดทำการเรียนการสอน 2 หลักสูตรในระดับปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ทำเนียบคณบดี[แก้]

รายนามคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1.รศ.ภญ.ปภาวดี คล่องพิทยาพงษ์ พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2563
2.รศ.ดร.ภญ.นริศา คำแก่น พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2565
3.ผศ.ภก. สุรพงษ์ เก็งทอง พ.ศ 2565 - ปัจจุบัน