คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
Faculty of Pharmaceutical Sciences Huachiew Chalermprakiet University
สถาปนาพ.ศ. 2536
คณบดีภญ.รศ.ดร.จันทรา ชัยพานิช
ที่อยู่
18/18 ถนนบางนา-ตราด เขตบางพลี สมุทรปราการ 10540
สี██ เขียวมะกอก
มาสคอต
เฉลวและถ้วยยาไฮเกีย
สถานปฏิบัติร้านยาคุณภาพ มฉก.
เว็บไซต์pharmacy.hcu.ac.th

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2536 ดำเนินการสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตเพื่อผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศที่ยังขาดเภสัชกร บัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์จะเป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้ และใฝ่ศึกษาด้วยตนเอง สามารถแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาวิชาการด้านเภสัชศาสตร์เป็นผู้ที่มีความรอบรู้เรื่องยาในทุกด้าน ได้แก่ การผลิตยา การจ่ายยา ติดตามและแนะนำการใช้ยาการบริหารและการจ่ายยา เป็นต้น สามารถให้บริการแก่สังคมในสายวิชาชีพเภสัชกรรม และการสาธารณาสุขให้มีประสิทธิผลทางด้านสุขภาพและอนามัยต่อชุมชนทั้งในเมืองและชนบท โดยยึดมั่นในจรรยาแห่งวิชาชีพ มีมนุษย์สัมพันธ์ และเจตคติที่ดีต่อสังคม

ประวัติ[แก้]

หลักสูตร[แก้]

ปัจจุบันหลักสูตรของคณะเภสัชศาสตร์เป็นหลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี โดยการศึกษาช่วง 4 ปีแรก จะเป็นรายวิชาจำเป็นพื้นฐานสำหรับวิชาชีพทางเภสัชศาสตร์ ส่วนปีที่ 5 - 6 จะเป็นกลุ่มวิชาเลือกในสาขาวิชาต่าง ๆ 3 สาขา คือ

  1. สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (Clinic) มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความชำนาญการบริบาลทางเภสัชกรรมระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ
  2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาเภสัชภันฑ์ (Pharmaceutics) มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความชำนาญการผลิตเภสัชภัณฑ์และสามารถพัฒนาเภสัชภัณฑ์ตำรับใหม่จากวัตถุดิบที่เป็นสารบริสุทธิ์และสมุนไพร
  3. สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร (Administration) มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความชำนาญในการบริหารจัดกานธุรกิจยาและการสาธารณสุข

ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกสาขาใดสาขาหนึ่งได้ตามความถนัดอันจะเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์มีนโยบายที่จะสนับสนุนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขด้านการพัฒนาร้านยาเป็นสถานที่บริการสาธารณสุข ชุมชน ที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์สูงสุด จึงได้จัดโครงการ “ นักศึกษาเพื่อเภสัชชุมชน ” ขึ้น เพื่อรับทายาทของผู้ประกอบการร้านขายยาเข้าศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์โดยไม่ต้องผ่านการสอบข้อเขียน

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดการเรียนการสอนใน 2 ระดับการศึกษา คือ ระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท

ปริญญาตรี
ปริญญาโท

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต เก็บถาวร 2020-08-13 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน ใช้ระยะเวลาศึกษา 6 ปี

  • สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม
  • สาขาวิชาเภสัชผลิตภัณฑ์
  • สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต ใช้ระยะเวลาศึกษา 2 ปี

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ใช้ระยะเวลาศึกษา 2 ปี

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]