วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต
College of Pharmacy
Rangsit University
สถาปนา3 มิถุนายน พ.ศ. 2530
คณบดีผศ.ดร.ภก.ธนภัทร ทรงศักดิ์
ที่อยู่
อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประสิทธิ์ อุไรรัตน์ (ตึก 4) ชั้น 2
มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนเอกประจิม ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
สี███ สีเขียวมะกอก
สถานปฏิบัติสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
เว็บไซต์http://www.rsu.ac.th/rsupharmacy

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปิดดำเนินการสอนหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ได้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2530 นับเป็นคณะเภสัชศาสตร์สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย นอกเหนือจากคณะเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยของรัฐ 6 สถาบันในขณะนั้น โดยมี ศ.(พิเศษ) ภญ.ฉวี บุนนาค เป็นคณบดีคนแรกของคณะ

ประวัติ[แก้]

ในระยะแรกเปิดสอนหลักสูตรเภสัชศาตรบัญฑิต เป็นหลักสูตร 5 ปี โดยนักศึกษาจะศึกษาเพื่อการเป็นเภสัชกรในช่วง 4 ปีแรกของหลักสูตร และศึกษากระบวนวิชาทางเลือก ให้มีความรู้และทักษะเฉพาะทาง ตลอดจนฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในทางเลือกในชั้นปีที่ 5 และได้มีการปรับปรุงหลักสูตรอีกหลายครั้ง คือ หลักสูตรเภสัชศาสตร์ปีการศึกษา 2542 ประกอบด้วย 232 หน่วยกิต (ไตรภาค), 2544 ประกอบด้วย 186 หน่วยกิต (ทวิภาค), 2546, 2547 และ 2548 ตามลำดับ[1] และในปีการศึกษา 2545 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์เคยได้รับอนุมัติให้เปิดหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ขึ้นอีก 1 หลักสูตร (ปัจจุบันหลักสูตรนี้ปิดไปแล้ว และได้เปิดหลักสูตรบัณฑิตศึกษาอีกครั้งในปีการศึกษา 2555)

สภาเภสัชกรรมได้เริ่มมีบทบาทในการควบคุมการผลิตเภสัชกรมากขึ้น โดยได้กำหนดให้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป เฉพาะหลักสูตรเภสัชศาสตร์ที่เปิดสอน 6 ปี เท่านั้นที่จะได้รับการอนุมัติจากสภาเภสัชกรรมให้สอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมได้ ทำให้คณะฯ ต้องปรับเปลี่ยนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตจากเดิมที่เป็นหลักสูตร 5 ปี ให้เป็นหลักสูตร 6 ปี ในปีการศึกษา 2552 คือหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2552 (Doctor of Pharmacy Program)[1] และมีการปรับปรุงหลักสูตร 6 ปีอีกหลายครั้ง

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ยกฐานะจากคณะเภสัชศาสตร์เป็นวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ เมื่อ มิถุนายน พ.ศ. 2561[2]

ได้ผลิตเภสัชกรรุ่นแรกออกไปในปี 2535 จำนวน 41 คน จนถึงปัจจุบันได้ผลิตเภสัชกรไปแล้วรวม 24 รุ่น มีจำนวนทั้งสิ้น 2,926 คน[1]

รายนามคณบดี[แก้]

รายนามคณบดี ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
ศ.(พิเศษ) ภญ.ฉวี บุนนาค พ.ศ. 2530-2541
ศ.ดร.ภญ.สสี ปันยารชุน พ.ศ. 2541-2545
รศ.ดร.ภญ.อรพรรณ มาตังคสมบัติ พ.ศ. 2545-2553
ศ.(พิเศษ) ดร.ภญ.กฤษณา ไกรสินธุ์ พ.ศ. 2554-2555
ผศ.ดร.ภก.ธนภัทร ทรงศักดิ์ พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน

กลุ่มวิชา[แก้]

 1. กลุ่มวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
 2. กลุ่มวิชาเภสัชอุตสาหการ

หลักสูตร[แก้]

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ทำการเปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

ระดับปริญญาตรี[แก้]

ในปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรจากเดิมที่ใช้เวลาศึกษา 5 ปี (เภสัชศาสตรบัณฑิต) เปลี่ยนเป็น 6 ปี (หลักสูตรการบริบาลทางเภสัชกรรม) ดังนั้นตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป จะมีนักศึกษา 2 หลักสูตร เมื่อผลิตนักศึกษารหัส 51 จบหลักสูตร (5 ปี) แล้ว หลักสูตรการศึกษาก็จะเหลือเพียงหลักสูตรเดียวคือ หลักสูตร 6 ปี

1) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (Bachelor of Pharmacy Program) (หลักสูตร 5 ปี)

นักศึกษารหัส 51 จะเป็นรุ่นสุดท้ายของหลักสูตรนี้

ชื่อปริญญา

 • ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): เภสัชศาสตรบัณฑิต
 • ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Pharmacy
 • อักษรย่อ (ภาษาไทย): ภ.บ.
 • อักษรย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.Pharm.
2) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม (Doctor of Pharmacy Program in Pharmaceutical Care) (หลักสูตร 6 ปี)

สำหรับนักศึกษารหัส 52 เป็นต้นไป

ชื่อปริญญา

 • ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): เภสัชศาสตรบัณฑิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม)
 • ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Doctor of Pharmacy (Pharmaceutical Care)
 • อักษรย่อ (ภาษาไทย): ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)
 • อักษรย่อ (ภาษาอังกฤษ): Pharm.D. (Pharmaceutical Care)
ในปีการศึกษา 2555 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (Doctor of Pharmacy Program) เปิดเพิ่มอีกสาขาคือ สาขาเภสัชศาสตร์
3) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ (Doctor of Pharmacy Program in Pharmaceutical Sciences) (หลักสูตร 6 ปี)

สำหรับนักศึกษารหัส 55 เป็นต้นไป

ชื่อปริญญา

 • ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): เภสัชศาสตรบัณฑิต (เภสัชศาสตร์)
 • ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Doctor of Pharmacy (Pharmaceutical Sciences)
 • อักษรย่อ (ภาษาไทย): ภ.บ. (เภสัชศาสตร์)
 • อักษรย่อ (ภาษาอังกฤษ): Pharm.D. (Pharmaceutical Sciences)

ในปีการศึกษา 2556 ได้ปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (Doctor of Pharmacy Program) สาขาเภสัชศาสตร์ เป็นสาขาเภสัชอุตสาหการ

4) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชอุตสาหการ (Doctor of Pharmacy Program in Industrial Pharmacy) (หลักสูตร 6 ปี)

สำหรับนักศึกษารหัส 56 เป็นต้นไป

ชื่อปริญญา

 • ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): เภสัชศาสตรบัณฑิต (เภสัชอุตสาหการ)
 • ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Doctor of Pharmacy (Industrial Pharmacy)
 • อักษรย่อ (ภาษาไทย): ภ.บ. (เภสัชอุตสาหการ)
 • อักษรย่อ (ภาษาอังกฤษ): Pharm.D. (Industrial Pharmacy)

ระดับปริญญาโท[แก้]

เปิดสอนในปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป[1]

1) หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (Master of Pharmacy Program in Pharmacy)

ชื่อปริญญา

 • ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชศาสตร์)
 • ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Pharmacy (Pharmacy)
 • อักษรย่อ (ภาษาไทย): ภ.ม. (เภสัชศาสตร์)
 • อักษรย่อ (ภาษาอังกฤษ): M.Pharm. (Pharmacy)

ในปีการศึกษา 2556 ได้เปิดสอนอีกหลักสูตร คือ

2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพฤกษเวชศาสตร์ (Master of Science Program in Phytomedicine)

(ปิดหลักสูตรแล้วตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป)[3]

ชื่อปริญญา

 • ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พฤกษเวชศาสตร์)
 • ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Science (Phytomedicine)
 • อักษรย่อ (ภาษาไทย): วท.ม. (พฤกษเวชศาสตร์)
 • อักษรย่อ (ภาษาอังกฤษ): M.Sc. (Phytomed)

ในปีการศึกษา 2560 ได้เปิดสอนอีกหลักสูตร คือ

3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ (Master of Science Program in Pharmacy)[4]

ชื่อปริญญา

 • ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชศาสตร์)
 • ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Science (Pharmacy)
 • อักษรย่อ (ภาษาไทย): วท.ม. (เภสัชศาสตร์)
 • อักษรย่อ (ภาษาอังกฤษ): M.Sc. (Pharmacy)

ระดับปริญญาเอก[แก้]

เปิดสอนในปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (Doctor of Philosophy Program in Pharmacy)[5]

ชื่อปริญญา

 • ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เภสัชศาสตร์)
 • ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Doctor of Philosophy (Pharmacy)
 • อักษรย่อ (ภาษาไทย): ปร.ด. (เภสัชศาสตร์)
 • อักษรย่อ (ภาษาอังกฤษ): Ph.D. (Pharmacy)


อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]