คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต

Rx RSU logo.gif


ชื่ออังกฤษ Faculty of Pharmacy
Rangsit University
ที่อยู่ อาคารวิทยาศาสตร์ (ตึก 4) ชั้น 2
มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนเอกประจิม ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
วันก่อตั้ง 3 มิถุนายน พ.ศ. 2530
คณบดี ภก.ผศ.ดร.ธนภัทร ทรงศักดิ์
สีประจำคณะ ███ สีเขียวมะกอก
สถานปฏิบัติการ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
เว็บไซต์ http://www.rangsitpharmacy.com/

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปิดดำเนินการสอนหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ได้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2530 นับเป็นคณะเภสัชศาสตร์สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย นอกเหนือจากคณะเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยของรัฐ 6 สถาบันในขณะนั้น โดยมี ศ.(พิเศษ)ภญ.ฉวี บุนนาค เป็นคณบดีคนแรกของคณะ

รายนามคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ตั้งแต่ก่อตั้ง-ปัจจุบัน

รายนามคณบดี ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
ศ.(พิเศษ)ภญ.ฉวี บุนนาค พ.ศ. 2530-2541
ศ.ภญ.ดร.สสี ปันยารชุน พ.ศ. 2541-2545
รศ.ภญ.ดร.อรพรรณ มาตังคสมบัติ พ.ศ. 2545-2553
ศ.(พิเศษ)ภญ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ พ.ศ. 2554-2555
ภก.ผศ.ดร.ธนภัทร ทรงศักดิ์ พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน

โดยนักศึกษาจะศึกษาเพื่อการเป็นเภสัชกรในช่วง 4 ปีแรกของหลักสูตร และศึกษากระบวนวิชาทางเลือก ให้มีความรู้และทักษะเฉพาะทาง ตลอดจนฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในทางเลือกในชั้นปีที่ 5 ต่อมาได้มีการปรับปรุงหลักสูตรอีก 3 ครั้ง คือ หลักสูตรเภสัชศาสตร์ปีการศึกษา 2542 ประกอบด้วย 232 หน่วยกิต (ไตรภาค) หลักสูตรเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2544 ประกอบด้วย 186 หน่วยกิต (ทวิภาค) และหลักสูตรเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2546 ในปีการศึกษา 2545 คณะเภสัชศาสตร์ได้รับอนุมัติให้เปิดหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ขึ้นอีก 1 หลักสูตร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ผลิตเภสัชกรรุ่นแรกออกไปในปี 2535 จำนวน 41 คน จนถึงปัจจุบันได้ผลิตเภสัชกรไปแล้วรวม 21 รุ่น

กลุ่มวิชา[แก้]

 1. กลุ่มวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
 2. กลุ่มวิชาเภสัชอุตสาหการ


หลักสูตร[แก้]

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ทำการเปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก


1. ระดับปริญญาตรี

ในปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรจากเดิมที่ใช้เวลาศึกษา 5 ปี (เภสัชศาสตรบัณฑิต) เปลี่ยนเป็น 6 ปี (หลักสูตรการบริบาลทางเภสัชกรรม) ดังนั้นตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป จะมีนักศึกษา 2 หลักสูตร เมื่อผลิตนักศึกษารหัส 51 จบหลักสูตร(5ปี)แล้ว หลักสูตรการศึกษาก็จะเหลือเพียงหลักสูตรเดียวคือ หลักสูตร 6 ปี

 ;1) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (Bachelor of Pharmacy Program) (หลักสูตร 5 ปี)

นักศึกษารหัส 51 จะเป็นรุ่นสุดท้ายของหลักสูตรนี้

ชื่อปริญญา
 • ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): เภสัชศาสตรบัณฑิต
 • ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Pharmacy
 • อักษรย่อ (ภาษาไทย): ภ.บ.
 • อักษรย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.Pharm.


 ;2) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม (Doctor of Pharmacy Program) (หลักสูตร 6 ปี)

สำหรับนักศึกษารหัส 52 เป็นต้นไป

ชื่อปริญญา

 • ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): เภสัชศาสตรบัณฑิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม)
 • ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Doctor of Pharmacy (Pharmaceutical Care)
 • อักษรย่อ (ภาษาไทย): ภ.บ.(การบริบาลทางเภสัชกรรม)
 • อักษรย่อ (ภาษาอังกฤษ): Pharm.D. (Pharm.Care)


อนึ่ง ในปีการศึกษา 2555 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (Doctor of Pharmacy Program) จะเปิดเพิ่มอีกสาขาคือ สาขาเภสัชศาสตร์


 ;3) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ (Doctor of Pharmacy Program) (หลักสูตร 6 ปี)

สำหรับนักศึกษารหัส 55 เป็นต้นไป

ชื่อปริญญา

 • ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): เภสัชศาสตรบัณฑิต (เภสัชศาสตร์)
 • ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Doctor of Pharmacy (Pharmaceutical Sciences)
 • อักษรย่อ (ภาษาไทย): ภ.บ.(เภสัชศาสตร์)
 • อักษรย่อ (ภาษาอังกฤษ): Pharm.D. (Pharm. Sci.)


ดังนั้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป หลักสูตรระดับปริญญาตรี จะมี 2 สาขา คือ สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม และ สาขาเภสัชศาสตร์


2. ระดับปริญญาโท

เปิดสอนในปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป

 ;หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (Master of Pharmacy Program in Pharmacy)

ชื่อปริญญา

 • ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชศาสตร์)
 • ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Pharmacy (Pharmacy)
 • อักษรย่อ (ภาษาไทย): ภ.ม. (เภสัชศาสตร์)
 • อักษรย่อ (ภาษาอังกฤษ): M.Pharm. (Pharmacy)


3. ระดับปริญญาเอก

เปิดสอนในปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป

 ;หลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (Doctor of Philosophy Program in Pharmacy)

ชื่อปริญญา

 • ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เภสัชศาสตร์)
 • ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Doctor of Philosophy (Pharmacy)
 • อักษรย่อ (ภาษาไทย): ภ.ด. (เภสัชศาสตร์)
 • อักษรย่อ (ภาษาอังกฤษ): Ph.D. (Pharmacy)


แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]