ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 25"

ป้ายระบุ: แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
# พลตรี[[เภา เพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ]] เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
# พระเจ้าวรวงศ์เธอ [[พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร]] เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
# จอมพลเรือ หลวงยุทธศาสตร์โกศล ([[ประยูร ศาสตระรุจิ]]) เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
# พลเรือโท [[หลวงสุนาวินวิวัฒน์ (พิศาล สุนาวินวิวัฒน์)]] เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
# จอมพลอากาศ [[ฟื้น รณนภากาศ ฤทธาคนี]] เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
# พลตรี [[บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา]] เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
# จอมพล [[แปลก พิบูลสงคราม]] เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
# พลเอก [[มังกร พรหมโยธี]] เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
# นาย[[วรการบัญชา]] เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการพาณิชย์
# พระบริรักษ์เวชชการ ([[ไล่ฮวด ติตติรานนท์]]) เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
# นาย[[สุกิจ นิมมานเหมินท์]] เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
# พลตรี [[ประยูร ภมรมนตรี]] เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
# นาย[[เขมชาติ บุณยรัตพันธุ์]] เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
# พันตำรวจเอก [[ละม้าย อุทยานานนท์]] เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
# พลเรือตรี หลวงชำนาญอรรถยุทธ์ ([[เอื้อน กุลไกรเวส]]) เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
# พันเอก [[ประมาณ อดิเรกสาร]] เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
# พลโท [[หลวงสวัสดิ์สรยุทธ]] เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
# พลอากาศโท หลวงเชิดวุฒากาศ ([[สุดใจ เชิดวุฒิ]]) เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
# พันเอก [[ศิริ สิริโยธิน]] เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐการพาณิชย์
# นาย[[เลื่อน พงษ์โสภณ]] เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 
ผู้ใช้นิรนาม