ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
 
=== ภาควิชาวารสารศาสตร์ (Journalism) ===
เปิดสอนใน 2 สาขาวิชา ได้แก่ '''สาขาวิชาวารสารศาตร์สื่อสิ่งพิมพ์''' และ '''สาขาวิชาวารสารศาสตร์สื่อวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์''' มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจทั้งในด้านทฤษฏีและปฏิบัติ ฝึกฝนพัฒนาทักษะและความชำนาญเพื่อพร้อมที่จะก้าวออกไปประกอบอาชีพสนองร่รสนองต่อตลาดแรงงานในสาขาวิชาชีพด้านวารสาร โดยผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาทางด้านวารสารศาสตร์สิ่งพิมพ์ ที่มีรายวิชาที่เน้นหนักไปทางด้านงานหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ทั้งในรูปแบบของการผลิตเนื้อหา เช่น งานข่าว งานบทความและสารคดี ไปจนถึงการผลิตและออกแบบจัดทำหนังสือพิมพ์และนิตยสาร หรือจะเลือกศึกษาทางวารสารศาสตร์วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้การทำงานวารสารศาสตร์ในรูปของสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ อันเป็นสื่อที่มีบทบาทสำคัญในยุคปัจจุบัน ซึ่งนอกจากนั้นนักศึกษายังมีโอกาสที่จะเลือกศึกษาในรายวิชาต่างๆ อาทิ วารสารศาสตร์ออนไลน์ การรายงานข่าวกีฬา ข่าวบันเทิง การบริหารสื่อวารสารศาสตร์ การถ่ายภาพวารสารศาสตร์ การจัดการข้อมูลดิจิตอลก่อนการพิมพ์ ฯลฯ
0100
 
=== ภาควิชาการโฆษณา (Advertising) ===
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์