สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
Community Organizations Development Institute (Public Organizations)
Community Organizations Development Institute Logo.png
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง27 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 (22 ปี)
สำนักงานใหญ่912 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
งบประมาณประจำปี242 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
  • ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล, ประธานกรรมการ
  • กฤษดา สมประสงค์, ผู้อำนวยการ
  • เฉลิมศรี ระดากูร, รองผู้อำนวยการ
  • ธนัช นฤพรพงศ์, รองผู้อำนวยการ
  • วิชัย นะสุวรรณโน, รองผู้อำนวยการ
ต้นสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เว็บไซต์http://www.codi.or.th

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เป็นองค์การมหาชนของไทย ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 และมีผลบังคับใช้อีก 90 วันถัดมา[2] คือ วันที่ 26 ตุลาคมของปีเดียวกัน[3]

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มีภารกิจในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนและให้การช่วยเหลือแก่องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ การพัฒนาอาชีพ การเพิ่มรายได้ การพัฒนาที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชนทั้งในเมืองและชนบท โดยยึดหลักการพัฒนาแบบองค์รวมหรือบูรณาการ และหลักการพัฒนาที่สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วมเป็นแนวทางสำคัญ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและประชาสังคม

ในระยะเริ่มแรกให้มีการโอนกิจการของโครงการพัฒนาคนจนในเมือง การเคหะแห่งชาติ และสำนักงานกองทุนพัฒนาชนบท สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เข้ามาจัดตั้งเป็นสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ในสังกัดกระทรวงการคลัง[2] และโอนมาสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในปี พ.ศ. 2545

ที่ตั้งสำนักงาน[แก้]

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มีสำนักงานใหญ่ สำนักงานภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก และสำนักงานภาคกลางและตะวันตก ตั้งอยู่ที่ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ นอกจากนั้นยังมีสำนักงานในภูมิภาค จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ สำนักงานภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานภาคใต้ ที่จังหวัดพัทลุง และสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดขอนแก่น

อ้างอิง[แก้]