กรมกิจการเด็กและเยาวชน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Department of Children and Youth
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง6 มีนาคม พ.ศ. 2558
เขตอำนาจทั่วราชอาณาจักร
สำนักงานใหญ่เลขที่ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
หน่วยงานฝ่ายบริหาร
 • จตุพร โรจนพานิช, อธิบดี
 • อุไร เล็กน้อย, รองอธิบดี
 • พิสิฐ พูลพิพัฒน์, รองอธิบดี
ต้นสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เว็บไซต์www.dcy.go.th

กรมกิจการเด็กและเยาวชน มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน การส่งเสริมสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยการกำหนด นโยบาย มาตรการ กลไก ส่งเสริมสนับสนุนภาครัฐและภาคเอกชน ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายและมาตรการที่กำหนด เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต

ประวัติ[แก้]

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งยังเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารทรงเสด็จมาเป็นองค์ประธานเปิดอาคารสำนักงาน

กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้รับการจัดตั้งขึ้นในวันที่ 6 มีนาคม 2558 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2558[1] ซึ่งเป็นการรวมภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายด้านเด็กและเยาวชน จาก 3 หน่วยงานในสังกัด พม. คือ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) และสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ (สป.พม.) และเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง โดยมีการรวบรวมและยกระดับหน่วยงานด้านเด็กและเยาวชนเป็น "กรมกิจการเด็กและเยาวชน"

หน่วยงานในสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน[แก้]

 • สำนักงานเลขานุการกรม
 • กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
 • กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
 • กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 • ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
 • กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน
 • ศูนย์ปฏิบัติการ Smart Team

อ้างอิง[แก้]

 1. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๘[1]