รายพระนามพระมหากษัตริย์ไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายพระนามพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่ราชวงศ์พระร่วงแห่งอาณาจักรสุโขทัยถึงปัจจุบันมีดังนี้

อาณาจักรสุโขทัย[แก้]

ราชวงศ์พระร่วง[แก้]

ลำดับ พระบรมรูปหรือตราแผ่นดิน พระนาม พระราชสมภพ เริ่มครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต รวมปีครองราชย์
1 พ่อขุนศรีอินทราทิตย์.jpg พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
(พ่อขุนบางกลางหาว)
พ.ศ. 1740 พ.ศ. 1792 พ.ศ. 1822 30 ปี
2 ตราแผ่นดินของอาณาจักรสุโขทัย พ่อขุนบานเมือง พ.ศ. 1780 พ.ศ. 1822 1 ปี
3 Ramkhamhaeng the Great.jpg พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
(พ่อขุนรามราช)
ระหว่าง พ.ศ. 1780–1790 พ.ศ. 1822 พ.ศ. 1841 19 ปี
4 ตราแผ่นดินของอาณาจักรสุโขทัย พระยาเลอไทย พ.ศ. 1805 พ.ศ. 1841 พ.ศ. 1866 25 ปี
5 ตราแผ่นดินของอาณาจักรสุโขทัย พระยางั่วนำถม 1809 พ.ศ. 1866 พ.ศ. 1890 24 ปี
6 Mahathammardscha Lue Thai.JPG พระมหาธรรมราชาที่ 1
(ลิไทย)
1843 พ.ศ. 1890 พ.ศ. 1911 21 ปี
ภายใต้การปกครองของอาณาจักรอยุธยา
7 ตราแผ่นดินของอาณาจักรสุโขทัย พระมหาธรรมราชาที่ 2
(ลือไทย)
 ? พ.ศ. 1911 พ.ศ. 1942 31 ปี
8 ตราแผ่นดินของอาณาจักรสุโขทัย พระมหาธรรมราชาที่ 3
(ไสลือไทย)
 ? พ.ศ. 1943 พ.ศ. 1962 19 ปี
9 ตราแผ่นดินของอาณาจักรสุโขทัย พระมหาธรรมราชาที่ 4
(บรมปาล)
 ? พ.ศ. 1962 พ.ศ. 1981 19 ปี

อาณาจักรอยุธยา[แก้]

ราชวงศ์อู่ทอง (ครั้งที่ 1)[แก้]

ลำดับ พระบรมรูปหรือตราแผ่นดิน พระนาม พระราชสมภพ เริ่มครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต รวมปีครองราชย์
1 Phrajaouthong06.jpg สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1
(พระเจ้าอู่ทอง)
พ.ศ. 1855 พ.ศ. 1893 พ.ศ. 1912 20 ปี
2
(1)
ตราแผ่นดินอยุธยา สมเด็จพระราเมศวร พ.ศ. 1885 พ.ศ. 1912 พ.ศ. 1913 พ.ศ. 1938 ไม่ถึง 1 ปี

ราชวงศ์สุพรรณภูมิ (ครั้งที่ 1)[แก้]

ลำดับ พระบรมรูปหรือตราแผ่นดิน พระนาม พระราชสมภพ เริ่มครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต รวมปีครองราชย์
3 ตราแผ่นดินอยุธยา สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1
(ขุนหลวงพะงั่ว)
พ.ศ. 1853 พ.ศ. 1913 พ.ศ. 1931 18 ปี
4 ตราแผ่นดินอยุธยา สมเด็จพระเจ้าทองลัน
(เจ้าทองจันทร์)
พ.ศ. 1917 พ.ศ. 1931 7 วัน

ราชวงศ์อู่ทอง (ครั้งที่ 2)[แก้]

ลำดับ พระบรมรูปหรือตราแผ่นดิน พระนาม พระราชสมภพ เริ่มครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต รวมปีครองราชย์
2
(2)
ตราแผ่นดินอยุธยา สมเด็จพระราเมศวร พ.ศ. 1885 พ.ศ. 1931 พ.ศ. 1938 7 ปี
5 ตราแผ่นดินอยุธยา สมเด็จพระรามราชาธิราช พ.ศ. 1899 พ.ศ. 1938 พ.ศ. 1952  ? 15 ปี

ราชวงศ์สุพรรณภูมิ (ครั้งที่ 2)[แก้]

ลำดับ พระบรมรูปหรือตราแผ่นดิน พระนาม พระราชสมภพ เริ่มครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต รวมปีครองราชย์
6 ตราแผ่นดินอยุธยา สมเด็จพระอินทราชา
(เจ้านครอินทร์)
พ.ศ. 1902 พ.ศ. 1952 พ.ศ. 1967 15 ปี
7 ตราแผ่นดินอยุธยา สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2
(เจ้าสามพระยา)
1929 พ.ศ. 1967 พ.ศ. 1991 24 ปี
8 ตราแผ่นดินอยุธยา สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พ.ศ. 1974 พ.ศ. 1991 พ.ศ. 2031 40 ปี
9 ตราแผ่นดินอยุธยา สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 2005 พ.ศ. 2031 พ.ศ. 2034 3 ปี
10 ตราแผ่นดินอยุธยา สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 พ.ศ. 2015 พ.ศ. 2034 พ.ศ. 2072 38 ปี
11 ตราแผ่นดินอยุธยา สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4
(หน่อพุทธางกูร)
1992 พ.ศ. 2072 พ.ศ. 2076 4 ปี
12 ตราแผ่นดินอยุธยา พระรัษฎาธิราช พ.ศ. 2034 พ.ศ. 2077 5 เดือน
13 ตราแผ่นดินอยุธยา สมเด็จพระไชยราชาธิราช 2013 พ.ศ. 2077 พ.ศ. 2089 13 ปี
14 ตราแผ่นดินอยุธยา พระยอดฟ้า
(พระแก้วฟ้า)
พ.ศ. 2078 พ.ศ. 2089 พ.ศ. 2091 2 ปี
- ตราแผ่นดินอยุธยา ขุนวรวงศาธิราช 2049 พ.ศ. 2091 42 วัน
(ไม่ได้รับการยกย่อง แต่ผ่านพระราชพิธีบรมราชาภิเษก)
15 ตราแผ่นดินอยุธยา สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
(พระเจ้าช้างเผือก)
พ.ศ. 2048 พ.ศ. 2091 พ.ศ. 2111 20 ปี
16 ตราแผ่นดินอยุธยา สมเด็จพระมหินทราธิราช พ.ศ. 2082 พ.ศ. 2111 7 สิงหาคม พ.ศ. 2112 1 ปี
เสียกรุงครั้งที่ 1

ราชวงศ์สุโขทัย[แก้]

ลำดับ พระบรมรูปหรือตราแผ่นดิน พระนาม พระราชสมภพ เริ่มครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต รวมปีครองราชย์
17 Maha Dhammarajadhiraj.jpg สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 1
(สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช)
พ.ศ. 2064 พ.ศ. 2112 พ.ศ. 2133 21 ปี
18 KingNU.jpg สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 2
(สมเด็จพระนเรศวรมหาราช)
พ.ศ. 2099 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2133 25 เมษายน พ.ศ. 2148 15 ปี
19 Ekatotsarotwpamok06.jpg สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 3
(สมเด็จพระเอกาทศรถ)
พ.ศ. 2106 25 เมษายน พ.ศ. 2148 พ.ศ. 2153 5 ปี
20 ตราแผ่นดินอยุธยา สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 4
(สมเด็จพระศรีเสาวภาคย์)
 ? พ.ศ. 2153 2 เดือน
21 ตราแผ่นดินอยุธยา สมเด็จพระบรมราชาที่ 1
(สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม)
พ.ศ. 2131 พ.ศ. 2154 12 ธันวาคม พ.ศ. 2171 17 ปี
22 ตราแผ่นดินอยุธยา สมเด็จพระบรมราชาที่ 2
(สมเด็จพระเชษฐาธิราช)
พ.ศ. 2140 พ.ศ. 2171 พ.ศ. 2173 1 ปี 7 เดือน
23 ตราแผ่นดินอยุธยา สมเด็จพระอาทิตยวงศ์ พ.ศ. 2161 พ.ศ. 2173 พ.ศ. 2173 พ.ศ. 2178 36 วัน

ราชวงศ์ปราสาททอง[แก้]

ลำดับ พระบรมรูปหรือตราแผ่นดิน พระนาม พระราชสมภพ เริ่มครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต รวมปีครองราชย์
24 ตราแผ่นดินอยุธยา สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 5
(สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง)
พ.ศ. 2143 พ.ศ. 2173 พ.ศ. 2199 25 ปี
25 ตราแผ่นดินอยุธยา สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 6
(สมเด็จเจ้าฟ้าไชย)
 ? พ.ศ. 2199 9 เดือน
26 ตราแผ่นดินอยุธยา สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 7
(สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา)
 ? พ.ศ. 2199 2 เดือน 17 วัน
27 Narai.JPG สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 3
(สมเด็จพระนารายณ์มหาราช)
พ.ศ. 2175 พ.ศ. 2199 พ.ศ. 2231 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2231 32 ปี

ราชวงศ์บ้านพลูหลวง[แก้]

ลำดับ พระบรมรูปหรือตราแผ่นดิน พระนาม พระราชสมภพ เริ่มครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต รวมปีครองราชย์
28 ตราแผ่นดินอยุธยา สมเด็จพระเพทราชา พ.ศ. 2175 พ.ศ. 2231 พ.ศ. 2246 15 ปี
29 Phra Chao Suea.jpg สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8
(สมเด็จพระสุริเยนทราธิบดี)
(พระเจ้าเสือ)
พ.ศ. 2204 พ.ศ. 2246 พ.ศ. 2251 5 ปี
30 ตราแผ่นดินอยุธยา สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 9
(สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ)
พ.ศ. 2221 พ.ศ. 2251 พ.ศ. 2275 24 ปี
31 ตราแผ่นดินอยุธยา สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3
(สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ)
พ.ศ. 2223 พ.ศ. 2275 พ.ศ. 2301 26 ปี
32 ตราแผ่นดินอยุธยา สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4
(สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร / ขุนหลวงหาวัด)
พ.ศ. 2265 พ.ศ. 2301 พ.ศ. 2339 2 เดือน
33 ตราแผ่นดินอยุธยา สมเด็จพระบรมราชาที่ 3
(สมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อัมรินทร์ / พระเจ้าเอกทัศ)
พ.ศ. 2252 พ.ศ. 2301 7 เมษายน พ.ศ. 2310 พ.ศ. 2310 9 ปี
เสียกรุงครั้งที่ 2

อาณาจักรธนบุรี[แก้]

ราชวงศ์ธนบุรี[แก้]

ลำดับ พระบรมลักษณ์ พระนาม พระราชสมภพ เริ่มครองราชย์ บรมราชาภิเษก สิ้นรัชกาล สวรรคต รวมปีครองราชย์
1 KingTaksinfromItalymuseum.JPG สมเด็จพระบรมราชาที่ 4
(สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี)
(สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช)
22 มีนาคม พ.ศ. 2277
หรือ
17 เมษายน พ.ศ. 2277
28 ธันวาคม พ.ศ. 2310 6 เมษายน พ.ศ. 2325
(พระชนมายุ 47 พรรษา)
15 ปี

อาณาจักรรัตนโกสินทร์ ราชอาณาจักรสยาม และราชอาณาจักรไทย[แก้]

ราชวงศ์จักรี[แก้]

ลำดับ พระบรมลักษณ์ พระนาม พระราชสมภพ เริ่มครองราชย์ บรมราชาภิเษก สิ้นรัชกาล สวรรคต รวมปีครองราชย์
1 King Buddha Yodfa Chulaloke.jpg พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
(รัชกาลที่ 1)
20 มีนาคม พ.ศ. 2279 6 เมษายน พ.ศ. 2325 13 มิถุนายน พ.ศ. 2325 7 กันยายน พ.ศ. 2352
(พระชนมายุ 72 พรรษา)
27 ปี
2 King Buddha Loetla Nabhalai.jpg พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
(รัชกาลที่ 2)
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2310 7 กันยายน พ.ศ. 2352 7 กรกฎาคม [พ.ศ. 2367
(พระชนมายุ 57 พรรษา)
15 ปี
3 King Nangklao.jpg พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
(พระมหาเจษฎาราชเจ้า)
(รัชกาลที่ 3)
31 มีนาคม พ.ศ. 2330 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367 2 เมษายน พ.ศ. 2394
(พระชนมายุ 63 พรรษา)
27 ปี
4 Thomson, King Mongkut of Siam (crop).jpg พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(รัชกาลที่ 4)
18 ตุลาคม พ.ศ. 2347 2 เมษายน พ.ศ. 2394 6 เมษายน พ.ศ. 2394 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411
(พระชนมายุ 63 พรรษา)
17 ปี
5 King Chulalongkorn of Siam.jpg พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(พระปิยมหาราช)
(รัชกาลที่ 5)
20 กันยายน พ.ศ. 2396 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2411
(ครั้งที่ 1)
16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2416
(ครั้งที่ 2)
23 ตุลาคม พ.ศ. 2453
(พระชนมายุ 57 พรรษา)
42 ปี
6 King Vajiravudh portrait photograph.jpg พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
(พระมหาธีรราชเจ้า)
(รัชกาลที่ 6)
1 มกราคม พ.ศ. 2423 3 ตุลาคม พ.ศ. 2453 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2454 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468
(พระชนมายุ 45 พรรษา)
15 ปี
7 King Prajadhipok portrait photograph.jpg พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
(รัชกาลที่ 7)
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2436 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2469 2 มีนาคม พ.ศ. 2477 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2484
(พระชนมายุ 47 พรรษา)
9 ปี
8 King Ananda Mahidol portrait photograph.jpg พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
(พระอัฐมรามาธิบดินทร)
(รัชกาลที่ 8)
20 กันยายน พ.ศ. 2468 2 มีนาคม พ.ศ. 2477 - 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489
(พระชนมายุ 20 พรรษา)
12 ปี
9 King Bhumibol Adulyadej portrait photograph.jpg พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(สมเด็จพระภัทรมหาราช)
(รัชกาลที่ 9)
5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ปัจจุบัน
(พระชนมายุ 87 ปี 141 วัน+)
68 ปี 320 วัน+

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]